Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2094(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0462/2013

Indgivne tekster :

A7-0462/2013

Forhandlinger :

PV 13/01/2014 - 20
CRE 13/01/2014 - 20

Afstemninger :

PV 14/01/2014 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0002

Vedtagne tekster
PDF 146kWORD 60k
Tirsdag den 14. januar 2014 - Strasbourg
Intelligent specialisering: sammenkobling af avancerede enheder som grundlag for en sund samhørighedspolitik
P7_TA(2014)0002A7-0462/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 14. januar 2014 om "Intelligent specialisering: topkvalitet gennem netværksdannelse for en velgennemtænkt samhørighedspolitik" (2013/2094(INI))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, især afsnit XVII, XVIII og XIX heri,

—  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999(1),

—  der henviser til Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed(2),

—  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om Kommissionens femte samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken efter 2013(3),

—  der henviser til sin beslutning af 23. juni 2011 om status og fremtidige synergivirkninger med henblik på øget effektivitet mellem EFRU og andre strukturfonde(4),

—  der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2010 om EU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013(5),

—  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabon-målsætningerne og EU2020-målene(6),

—  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om gennemførelsen af synergivirkninger af midler øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning og udvikling i byer og regioner samt i medlemsstaterne og i EU(7),

—  der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (COM(2011)0615),

—  der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 med titlen "Europa 2020-flagskibsinitiativ – Innovation i EU" (COM(2010)0546),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 med titlen "Konklusionerne af den femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed: samhørighedspolitikkens fremtid" (COM(2010)0642),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 med titlen "Regionalpolitikkens bidrag til intelligent vækst i Europa 2020" (COM(2010)0553),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

—  der henviser til Kommissionens retningslinjer af marts 2012 "Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3)" (retningslinjer for forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering),

—  der henviser til OECD's "Report on innovation driven-growth in regions: the role of smart specialisation" (rapport om innovationsdrevet vækst i regionerne: den intelligente specialiserings rolle) af december 2012,

—  der henviser til undersøgelse udgivet af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker af december 2012 "Ex-ante conditionalities in cohesion policy" (forhåndsbetingelser i samhørighedspolitikken),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. marts 2013 med titlen "Status over Innovation i EU 2012 – hurtigere forandring" (COM(2013)0149),

—  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. september 2013 med titlen "Måling af innovationsresultater i Europa: en ny indikator" (COM(2013)0624),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

—  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0462/2013),

A.  der henviser til, at EU netop i disse tider med økonomisk, finansiel og social krise skal forstærke sine bestræbelser på at gennemføre innovationsunionen og skabe bæredygtig økonomisk vækst, og at de disponible midler hertil på grund af den anstrengte budgetmæssige situation i mange medlemsstater og i regionerne og på EU-plan er begrænsede og derfor skal anvendes særlig effektivt;

B.  der henviser til, at "strategi for intelligent specialisering" betegner de nationale eller regionale innovationsstrategier, der opstiller prioriteter for at opbygge en konkurrencemæssig fordel ved at udvikle og matche egne styrker inden for forskning og innovation med erhvervslivets behov for at udnytte nye muligheder og markedsudviklinger på en sammenhængende måde og samtidig undgå overlapning og opsplitning af indsatsen, herunder strategier, som kan tage form af eller være inkluderet i de nationale eller regionale strategiske politikrammer for forskning og innovation(8);

C.  der henviser til, at fremme af forskning, teknologisk udvikling og innovation er et af målene for samhørighedspolitikken, der er omfattet af den obligatoriske tematiske koncentration under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for perioden 2014-2020;

D.  der henviser til, at medlemsstaterne for programmeringsperioden 2014-2020 for første gang har pligt til at udarbejde en forsknings- og innovationsstrategi, hvormed den regionale innovationskraft skal styrkes, og udgifterne på områderne for forskning, udvikling og innovation skal koordineres stærkere(9);

E.  der henviser til, at regionerne i den forbindelse skal koncentrere sig om en begrænset række prioriteter, som skal tage hensyn til deres individuelle styrker og svagheder, og at de i deres egenskab af innovationsmotorer skal henholdsvis fremme og videreudvikle den regionale økonomi på en bæredygtig måde;

F.  der henviser til, at regionerne skal udarbejde en sådan strategi for intelligent specialisering gennem kritisk selvanalyse og i snævert samarbejde med civilsamfundet og aktører, der omfatter forskningscentre, universiteter og højere læreanstalter og virksomheder(10);

G.  der henviser til, at målet med strategien er at skabe de størst mulige synergieffekter for samtlige instrumenter og investeringer på området for forskning, udvikling og innovation og især forstærke synergieffekterne mellem Horisont 2020 og strukturfondene, netop for at slå bro over innovationskløfterne mellem regionerne;

H.  der henviser til, at regionerne endvidere skal udarbejde en investeringsplan for alle de regionale og nationale midler samt EU-midler, som står til rådighed for forskning, udvikling og innovation, og i den forbindelse også skal redegøre for, hvordan private investeringer yderligere bør stimuleres, og hvordan de i de kommende år bør bruges til at gennemføre EU's prioriteter på området forskning, udvikling og innovation;

I.  der henviser til, at partnerskabsaftaler og operationelle programmer skal indeholde et resumé af en sådan strategi eller som minimum en gennemførelsesplan;

J.  der henviser til, at hvis disse forhåndsbetingelser ikke er til stede, kan Kommissionen udsætte de foreløbige betalinger af EFRU-midler til det tematiske mål om at styrke forskning, udvikling og innovation;

K.  der henviser til, at regionerne bør indrømmes en vis fleksibilitet med hensyn til fastsættelse af modaliteterne for opfyldelse af forhåndsbetingelserne, da regional politik i sagens natur er karakteriseret ved forvaltning på flere myndighedsniveauer;

L.  der henviser til, at regionerne ikke kun internt skal integreres mere, men deres indbyrdes samarbejde skal også forstærkes, for at de kan blive mere konkurrencedygtige på verdensplan;

Generelle betragtninger

1.  anerkender, at strategien for intelligent specialisering indebærer en dynamisk og langsigtet proces, hvor aktørerne bliver stadig mere kompetente, og at denne proces også bør fortsættes i den kommende programmeringsperiode og ud over den;

2.  mener, at uanset om forhåndsbetingelserne er opfyldt, vil udviklingen af en sådan strategi på grund af den koordinerede indsats og den intensive fokus på strategiens innovationspotentiale på mellemlang og lang sigt være en stor fordel og skabe gennemslagskraft for regionens forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter;

3.  appellerer til regionerne om ikke kun at se deres juridiske forpligtelser, men også de muligheder, som en sådan strategi frembyder; opfordrer derfor alle regioner og medlemsstater til, i det omfang det ikke allerede er sket, at fremskynde udarbejdelsen af deres strategi for intelligent specialisering og ikke risikere forsinkelser for modtagelsen af EU-midler til de relevante operationelle programmer som følge af manglen på en sådan strategi;

4.  anerkender, at der er behov for information i regionerne, og fremhæver derfor betydningen af rådgivningen og støtten fra DG Regio, DG RTD, andre berørte generaldirektorater og platformen i Sevilla(11), og opfordrer dem til at optrappe deres aktiviteter yderligere; appellerer til regionerne om at udnytte platformen mere intensivt; går ind for gennemførelsen af omfattende lokale oplysningskampagner om strategierne for intelligent specialisering, så aktørerne og civilsamfundet kan deltage;

5.  opfordrer Kommissionen til at bistå regionerne med at opbygge det planlagte overvågningssystem effektivt med brug af betydningsfulde indikatorer og i den forbindelse navnlig levere datamateriale til sammenligninger på EU-plan og internationalt;

De "rigtige" prioriteter

6.  understreger, at regionerne er meget forskellige, hvad angår deres udviklingsniveauer, og har vidt forskellige styrker og svagheder; opfordrer derfor regionerne til at foretage deres egne rette valg af handlinger ved at fokusere på en styrkelse af deres egne regionale egenskaber, potentiale og konkurrencefordele og ikke blot kopiere andre regioners vellykkede strategier;

7.  understreger, at regioner i forbindelse med åbningen af nye markeder kan tilstræbe at blive foregangsmænd, hvad angår nye teknologier, men at de alternativt også kan bygge videre på og altså diversificere den viden, de færdigheder og kompetencer, som allerede eksisterer, i beslægtede aktiviteter, hvis man derved opnår den største videnoverførsel ("related diversity");

8.  understreger, at for at øge den regionale økonomiske styrke er det vigtigt ikke kun at fokusere udelukkende på individuelle konkurrencefordele men også på at skabe en værdikæde, der forbinder alle leddene i udvikling og produktion fra grundforskning over brugerorienteret forskning og teknologioverførsel til konkret anvendelige produkter og start af nye virksomheder;

9.  tilskynder regionerne til at investere i tværfaglige og tværteknologiske aktiviteter, som kan fremkalde tværgående effekter ("cross-cutting links") i hele regionens økonomi, således at en så bred vifte af virksomheder som mulig kan bidrage til og drage nytte af skabelsen af vækst og arbejdspladser; tilskynder i denne forbindelse regionerne til navnlig at udnytte og fremme potentialet i alle former for små og mellemstore virksomheder, der per definition er mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder(12), da de er regionale innovationsmotorer og derfor er af central betydning for økonomien i hver region;

10.  er af den opfattelse, at regionerne ved valget af prioriteter ud over at styrke deres innovationssystemer med henblik på at forøge konkurrenceevnen og værdiskabelsen også skal træffe foranstaltninger for at tackle de strukturelle og samfundsmæssige udfordringer i samfundet såsom arbejdsløshed, fattigdom, energisikkerhed og den demografiske ændring;

11.  opfordrer regionerne til ikke kun at fokusere på den teknologiorienterede innovation, men lægge det bredest mulige innovationsbegreb til grund for strategien; anbefaler i den forbindelse ikke kun at se på innovationer inden for hightechområdet, men også "lowtech" eller endda "nontech", f.eks. optimering af processer og organisatoriske ændringer; peger i den forbindelse udtrykkeligt på social og økologisk innovation; understreger, at innovationsstrategiernes mål bør være stimulering af praksisorienterede innovationer;

12.  erkender, at prioriteringen er en følsom proces, som regionerne iværksætter; mener derfor, at indførelsen af et tilsynssystem vil give regionerne en mulighed til at tage deres strategier op til fornyet overvejelse; mener, at allerede valget af effektive resultatorienterede indikatorer og kvaliteten af samarbejdet med de relevante aktører har afgørende betydning for et vellykket resultat af strategien for intelligent specialisering og mindsker risikoen for, at prioriteringen kan medføre uheldige udviklinger;

Større inddragelse af aktørerne i regionerne

13.  er af den opfattelse, at kvaliteten i samarbejdet mellem forvaltningen og de relevante aktører i regionen har afgørende indflydelse på succesen for strategien i RIS3 og klart formindsker risikoen for uheldige udviklinger i forbindelse med prioriteringen;

14.  understreger i den forbindelse betydningen af en høring blandt virksomhederne, navnlig de små og mellemstore, da man kun kan opnå succes med en "innovationsvision", hvis virksomhederne også har det nødvendige potentiale til gennemførelsen heraf;

15.  understreger i den forbindelse, at det er nødvendigt at genoverveje traditionelle høringsforløb og i givet fald udvide gruppen af høringspartnere for ikke at overse fremtidige innovationsmotorer; opfordrer i den forbindelse til navnlig også at inddrage fremtidige iværksættere;

16.  præciserer, at det her af ejerskabs- og oplysningsårsager er af grundlæggende betydning at have den tættest mulige inddragelse af lokale og regionale beslutningstagere, universiteterne, forsknings- og innovationscentrene, virksomhederne og aktører fra civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter for at få udviklet en fælles vision;

17.  understreger derfor, at et tæt samarbejde inden for videnstrekanten har stor betydning for videnoverførslen, sådan som det eksempelvis sker inden for Det Europæiske Institut for Forskning og Innovation eller i regionale innovationsklynger og innovationscentre; understreger i den forbindelse vigtigheden af at "investere i hoveder";

18.  opfordrer de offentlige og private interessenter til at udnytte de mange muligheder for at finansiere sådanne aktiviteter under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for perioden 2014-2020, herunder ved at støtte oprettelsen af regionale innovationsinkubatorer og udvikle forbindelser og synergier mellem universiteter, andre forskningscentre og videregående uddannelsesinstitutioner, innovative og kreative iværksættere og virksomheder, udbydere af virksomhedstjenester og investorer, som det f.eks. er tilfældet i de kreative og kulturelle industrier;

19.  er af den opfattelse, at med henblik på denne proces bør de passende strukturer og en effektiv forvaltning være på plads, og de forvaltende myndigheder og ministerierne skal etablere en samarbejdskultur både indbyrdes og i kontakten med virksomheder og andre aktører; opfordrer de regionale og nationale beslutningstagere og myndigheder til at modernisere deres interne arbejdsprocesser svarende til kravene til den nye "udforskning af potentialet for iværksættere" og navnlig indgå i en styrket løbende dialog med de relevante aktører; opfordrer SMV'er, navnlig i regioner med en høj andel af disse virksomheder, til at samarbejde via hensigtsmæssige platforme for at styrke deres rolle i den intelligente specialiseringsproces; anbefaler, at de tilgængelige ressourcer til kapacitetsopbygning om nødvendigt bør anvendes til yderligere styrkelse af administrationer og aktører;

20.  mener, at alle myndigheder og aktører, der er berørt på regionalt plan, om nødvendigt bør tilbydes uddannelse og seminarer af høj kvalitet med fokus på spørgsmål, som har relation til forberedelsen og gennemførelsen af strategier for intelligent specialisering;

Skabelse af synergieffekter mellem støtteprogrammerne

21.  bifalder de af Kommissionen og EU's lovgivende myndighed opnåede resultater i bestræbelserne på at forbedre rammebetingelserne for synergier mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) og andre EU-programmer, som f.eks. Cosme og navnlig Horisont 2020, eksempelvis gennem harmoniserede enhedssatser eller en kombineret støtte(13);

22.  opfordrer indtrængende regionerne til fuldt ud at udnytte samtlige støtte-, samarbejds- og investeringsmuligheder, såsom forudgående og efterfølgende foranstaltninger ("upstream and downstream actions"(14)), med det formål at fremme synergier mellem ESIF'er og Horisont 2020 og derved slå bro over innovationskløfterne mellem regionerne;

23.  opfordrer i denne forbindelse de regioner med et efterslæb med hensyn til opbygningen af forskningsinfrastruktur og -kapacitet til at fremme samarbejdet med førende forskningsinstitutioner under mottoet "teaming/twinning for excellence", så de på egen hånd kan opbygge ekspertisecentre, som fremover kommer hele den regionale økonomi til gode;

24.  appellerer til regionerne om som led i strategien at beskæftige sig intensivt med spørgsmålet om, hvordan investeringer i den private sektor kan stimuleres, da der her stadig er betydelige muligheder for at udvikle investeringspotentialet inden for området forskning, udvikling og innovation;

25.  opfordrer alle de regionale og nationale aktører, som har ansvaret for udarbejdelsen og gennemførelsen af strategien i RIS3, køreplanen for Det Europæiske Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer (ESFRI), ESIF-fondene og Horisont 2020, til at arbejde tættere sammen omkring planlægningen og koordineringen og om nødvendigt udvikle velegnede strukturer(15) for at opbygge netværk mellem de forskellige niveauer for statslige aktiviteter; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis om sådanne strukturer;

26.  tilskynder DG Regio og DG RTD til ikke at slække på deres bestræbelser for at gøre programmerne forenelige, så der kan skabes synergier; fremhæver, at der bør ydes fælles støtte til de nationale og regionale myndigheder for at bistå dem med at udarbejde og gennemføre deres strategier; forventer, at DG Regio og RTD optrapper deres samarbejde i denne henseende, navnlig ved at udstede vejledende dokumenter til de involverede aktører;

27.  glæder sig over alle bestræbelser på at udvide rådgivningstjenester; er af den opfattelse, at det vil være nyttigt, hvis de potentielle modtagere af midlerne fra Horisont 2020-programmet samt relevante rådgivningsorganer ligeledes inddrages på passende måde i denne udveksling;

Tæt samarbejde mellem regioner: den eksterne dimension

28.  opfordrer regionerne til ikke kun at forbedre de interne relationer mellem deres uddannelses- og forskningsinstitutioner, virksomheder og administration, men også indgå alliancer med andre regioner for at supplere deres egen værdikæde;

29.  understreger, at der vil opstå flere muligheder, hvis der skabes et tæt samarbejde mellem VIF-partnerne (videns- og innovationsfællesskaberne) i regionerne og de myndigheder og organisationer, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af strategierne for intelligent specialisering (RIS3), jf. bilag IV i COM(2011)0615, 2011/0276(COD), C7-0335/2011, herunder partnerskab med regioner, der er værter for de eksisterende og potentielle samhusningscentre, f.eks. regionale gennemførelses- og innovationsfællesskaber (RIC'er);

30.  mener, at det er afgørende, at strategier for regional specialisering bidrager til oprettelsen af nye europæiske ekspertisenetværk inden for forskellige erhvervssektorer og således bidrager til at styrke konkurrenceevnen og EU's internationale rolle;

31.  er af den opfattelse, at både regionerne med deres økonomiske potentiale lokalt og EU selv kan drage kolossal nytte af denne overførsel af viden og teknologi ved et samarbejde mellem de forskellige regioner; henviser i den henseende til de meget succesfulde eksempler på samarbejde, f.eks. initiativet "Videnbaserede regioner";

32.  gør opmærksom på, at mange regioner stadig viger tilbage for den komplekse indsats i forbindelse med analyse og koordinering; tilskynder derfor regionerne til at gøre brug af den mulighed, der er givet i lovgivningen, nemlig at investere op til 15 % af programmidlerne uden for programmets anvendelsesområde(16);

33.  understreger, at grænseområder ofte står over for udfordringer, der er af samme karakter på begge sider af grænsen som følge af fælles territoriale forhold; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne samt de lokale og regionale myndigheder til at udarbejde grænseoverskridende strategier for intelligent specialisering og grænseoverskridende klynger ved hjælp af midler fra det europæiske territoriale samarbejde;

34.  bifalder de løsningsmodeller, der ligger i den fælles strategiske ramme inden for området for territorialt samarbejde(17); bifalder også enhver anden form for "internationalisering i det små" fra regionernes og deres aktørers side;

o
o   o

35.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne.

(1) EUT L 210 af 31.7 2006, s. 25.
(2) EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
(3) EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 21.
(4) EUT C 390 E af 18.12.2012, s. 27.
(5) EUT C 371 E af 20.12.2011, s. 39.
(6) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 120.
(7) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 104.
(8) Artikel 2, lovgivningsproces 2011/0276(COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0615, vedtagne dokumenter, P7_TA(2013)0482.
(9) Bilag V, tabel 1, forhåndsbetingelser, lovgivningsproces 2011/0276(COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0615, vedtagne dokumenter P7_TA(2013)0482.
(10) Se definition af strategien for intelligent specialisering, artikel 2, stk. 2, nr. 2b (nyt), lovgivningsproces 2011/0276(COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0615, vedtagne dokumenter, P7_TA(2013)0482.
(11) http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
(12) Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (2003/361/EC).
(13) Artikel 55, stk. 8, og artikel 57, lovgivningsproces 2011/0276(COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0615, vedtagne tekster, P7_TA(2013)0482, artikel 17a, lovgivningsproces 2011/0401 (COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0809, vedtagne tekster, P7_TA(2013)0499 og artikel 31, lovgivningsproces 2011/0399(COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0810, vedtagne tekster, P7_TA(2013)0500.
(14) Bilag I, punkt 4.3.2 lovgivningsproces 2011/0276(COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0615, vedtagne dokumenter, P7_TA(2013)0482.
(15) Bilag I, punkt 4.1.2 b, lovgivningsproces 2011/0276(COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0615, vedtagne dokumenter, P7_TA(2013)0482.
(16) Artikel 60, stk. 2, lovgivningsproces 2011/0276(COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0615, vedtagne dokumenter, P7_TA(2013)0482.
(17) Bilag I, punkt 7.2, lovgivningsproces 2011/0276(COD), på grundlag af forslag til forordning COM(2011)0615, vedtagne dokumenter, P7_TA(2013)0482.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik