Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2124(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0412/2013

Předložené texty :

A7-0412/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/01/2014 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0003

Přijaté texty
PDF 363kWORD 55k
Úterý, 14. ledna 2014 - Štrasburk
Pravidla pro hlasování a obsah zpráv při postupu souhlasu
P7_TA(2014)0003A7-0412/2013

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014 o změně článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu o postupu souhlasu (2012/2124(REG))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dopis předsedy Konference předsedů výborů ze dne 9. prosince 2011,

–  s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0412/2013),

1.  rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2.  rozhoduje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání a použijí se na postup souhlasu v těch případech, kdy příslušný výbor dosud nepřijal doporučení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 50 – výklad – odst. 2
Postup s přidruženými výbory podle tohoto článku nelze použít, pokud je při projednávání mezinárodních dohod podle článku 90 uplatněn postup souhlasu podle článku 81.
Postup s přidruženými výbory podle tohoto článku nelze použít, pokud je při přijímání doporučení příslušným výborem uplatněn článek 81.
Pozměňovací návrh 2
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1
Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, zohlední při přijímání rozhodnutí doporučení příslušného výboru, zda daný akt schválit nebo zamítnout. Doporučení obsahuje právní východiska, avšak neobsahuje body odůvodnění. Může obsahovat i stručné odůvodnění, za které je odpovědný zpravodaj a o němž se nehlasuje. Ustanovení čl. 52 odst. 1 se použije obdobně. Pozměňovací návrhy předložené ve výboru jsou přípustné pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení ve znění navrženém zpravodajem.
Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, Parlament přijme své rozhodnutí na základě doporučení příslušného výboru, zda daný akt schválit nebo zamítnout.
Pozměňovací návrh 3
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Příslušný výbor může předložit návrh nelegislativního usnesení. Do vypracování tohoto usnesení mohou být zapojeny další výbory v souladu s čl. 188 odst. 3 ve spojení s články 49, 50 či 51.
Pozměňovací návrh 4
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 2
Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je podle Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie třeba jeho souhlasu, v jediném hlasování, přičemž nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro přijetí souhlasu odpovídá většině stanovené v příslušném článku Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie, který tvoří právní základ navrhovaného aktu.
Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je podle Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie třeba jeho souhlasu, v jediném hlasování o udělení souhlasu, bez ohledu na to, zda příslušný výbor doporučuje akt schválit nebo zamítnout, přičemž nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro přijetí souhlasu odpovídá většině stanovené v příslušném článku Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie, který tvoří právní základ navrhovaného aktu, nebo většině odevzdaných hlasů, pokud žádná většina stanovena není. Pokud navrhovaný akt potřebnou většinu nezíská, považuje se za zamítnutý.
Pozměňovací návrh 5
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 2
2.   Pro smlouvy o přistoupení a mezinárodní dohody a pro zjištění, že členský stát závažně a trvale porušuje základní zásady, se použijí články 74c, 74e a 90. Pro postup pro posílenou spolupráci v oblasti, na kterou se vztahuje řádný legislativní postup, se použije článek 74g.
2.   Pro mezinárodní dohody, smlouvy o přistoupení, pro zjištění, že členský stát závažně a trvale porušuje základní zásady, pro stanovení složení Parlamentu, pro zavedení posílené spolupráce mezi členskými státy nebo pro přijetí víceletého finančního rámce se navíc použijí příslušné články 90, 74c, 74e, 74f, 74g a 75.
Pozměňovací návrh 6
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 3
3.   Pokud je vyžadován souhlas Parlamentu s navrhovaným legislativním aktem nebo připravovanou mezinárodní dohodou, může se příslušný výbor s cílem přispět ke kladnému výsledku postupu rozhodnout, že předloží Parlamentu průběžnou zprávu s návrhem usnesení, v němž doporučí, zda navrhovaný akt změnit nebo uskutečnit.
3.   Pokud je vyžadován souhlas Parlamentu s návrhem legislativního aktu nebo připravovanou mezinárodní dohodou, může příslušný výbor předložit Parlamentu průběžnou zprávu s návrhem usnesení, v němž doporučí, zda navrhovaný legislativní akt nebo připravovanou mezinárodní dohodu změnit nebo provést.
Pozměňovací návrh 7
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 3 a – pododstavec 1 (nový)
3a.  Příslušný výbor se žádostí o udělení souhlasu zabývá bez zbytečného odkladu. Jestliže se příslušný výbor rozhodne nepřijmout doporučení nebo jestliže nepřijme doporučení do šesti měsíců poté, co mu byla žádost o udělení souhlasu postoupena, Konference předsedů může danou věc zařadit k projednání na pořad jednání některého z následných dílčích zasedání, nebo v řádně odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení této šestiměsíční lhůty.
Pozměňovací návrh 8
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 3 a – pododstavec 2 (nový)
Je-li k plánované mezinárodní dohodě nutný souhlas Parlamentu, může se Parlament na základě doporučení příslušného výboru rozhodnout, že postup souhlasu pozastaví, nejdéle však na jeden rok.
Právní upozornění - Ochrana soukromí