Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2091(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0434/2013

Внесени текстове :

A7-0434/2013

Разисквания :

PV 13/01/2014 - 22
CRE 13/01/2014 - 22

Гласувания :

PV 14/01/2014 - 5.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0011

Приети текстове
PDF 410kWORD 106k
Вторник, 14 януари 2014 г. - Страсбург
Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях
P7_TA(2014)0011A7-0434/2013

Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2014 г. относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (2013/2091(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид състоящия се от пет точки план за действие(1), представен от Комисията през март 2013 г. след разкриването на широка мрежа за измами с конско месо, представяно за говеждо месо,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията,

—  като взе предвид предложението за регламент относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал [и] продуктите за растителна защита (COM(2013)0265),

—  като взе предвид доклада на Европейската сметна палата от 11 октомври 2012 г. относно управление на конфликта на интереси в четири избрани агенции на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7–0434/2013),

А.  като има предвид, че според общите принципи на правото на ЕС в областта на храните съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 са забранени пускането на пазара на опасна храна, както и измамни практики, подправяне на храни и всякакви други практики, които могат да въведат в заблуждение потребителя;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните, както и Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите, определят подробни правила за забрана на подвеждащата реклама и практики на етикетиране;

В.  като има предвид, че действащата регулаторна рамка на ЕС за безопасност на храните и хранителната верига до момента предоставяше високо равнище на безопасност на храните за потребителите в ЕС; като има предвид, че настоящото законодателство обаче все още е крехко и не винаги надеждно и поради това съществува необходимост от подобрения на място;

Г.  същевременно като има предвид, че неотдавнашните случаи на измами с храни накърниха доверието на потребителите в хранителната верига, като оказаха отрицателно въздействие върху селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, тъй като тези скандали накърняват цялостния имидж на този ключов сектор от икономиката на ЕС; като има предвид, че възстановяването на доверието на потребителите в ЕС и извън неговите граници към европейските селскостопански и хранителни продукти е от първостепенно значение; въпреки това подчертава, че по-голямата част от европейските хранителни продукти от селскостопански произход са с отлично качество и следователно заслужават международно признание;

Д.  като има предвид, че прозрачността е ключов компонент от възприетия от Комисията и държавите членки подход за контрол на безопасността на храните;

Е.  като има предвид, че хранително-вкусовата промишленост е един от най-големите икономически сектори в ЕС, като осигурява 48 милиона работни места и възлиза на 715 милиарда евро годишно;

Ж.  като има предвид, че отделните случаи на измами с храни имат отрицателно въздействие върху имиджа на целия хранително-вкусов сектор;

З.  като има предвид, че разпоредбите на правото на ЕС в областта на храните са много подробни в областта на безопасността на храните и включват проверки и тестове за остатъчни вещества и друго замърсяване на храни и фуражи, но като има предвид, че не съществува действаща рамка, която да е насочена конкретно към измамите с храни, различна от общата норма, че е забранено подвеждането на потребителите;

И.  като има предвид, че са установени също така проблеми при прилагането на настоящото законодателство и че е необходимо да има по-ефективен официален контрол върху храните от животински произход на всеки етап от хранителната верига;

Й.  като има предвид, че не съществува статистика относно разпространението на измами с храни в ЕС и като има предвид, че Комисията едва наскоро установи измамите с храни като нова област на действие;

К.  като има предвид, че неотдавнашните случаи на измами включват например пускането на пазара на конско месо като говеждо месо, както и пускането на пазара на месо от лекувани с фенилбутазон коне като годно за консумация конско месо, на обикновено брашно като биологично брашно, на яйца от кафези като биологични яйца, на пътна сол като готварска сол, използването на замърсен с метанол алкохол в спиртни напитки, използването на съдържащи диоксин мазнини за производство на фуражи, както и неправилното етикетиране на видове риба и морски продукти;

Л.  като има предвид, че измамите с храни по принцип възникват там, където потенциалната възможност и изкушението за измами с храни са големи, а рискът от изобличаване и санкциите са малки;

М.  като има предвид, че веригата за доставка на храни често е дълга и сложна и включва много стопански субекти в хранителната промишленост и други страни; като има предвид, че потребителите са все по-неосведомени за това как се произвежда храната им и отделните стопански субекти в хранителната промишленост не винаги имат или не са задължени да имат поглед върху цялата верига от продукти;

Н.  като има предвид, че масовата измама с храни от конско месо в цяла Европа е симптом за неконтролируема глобализирана система за доставки, хранително-вкусова продукция с намалена цена и непълна система за етикетиране;

О.  като има предвид, че търговците и посредниците в хранителната верига не винаги са регистрирани и сертифицирани като стопански субекти в хранителната промишленост; като има предвид, че Комисията и държавите членки често не са сигурни относно броя на нерегистрираните търговци, които извършват дейност;

П.  като има предвид, че след случаите на сериозни измами с храни осъдените за извършени измами стопански субекти в хранителната промишленост понякога се закриват от компетентните национални органи; като има предвид, че тези стопански субекти скоро след това се пререгистрират другаде и продължават да извършват дейност както преди; като има предвид, че обменът на информация между държавите членки относно осъдените за извършени измами стопански субекти би подобрил мониторинга на тези дружества, с цел да им се попречи да извършват нови измамни дейности;

Р.  като има предвид, че държавите членки носят отговорност за прилагането и изпълнението на правото на ЕС в областта на храните и като има предвид, че поради това изпълнението и контролът предимно са ограничени до националното равнище, в резултат на което трансграничният преглед на територията на ЕС е с ограничен обхват или не съществува;

С.  като има предвид, че националните органи имат склонността да съсредоточават своите проверки върху безопасността на храните и не дават приоритет на измамите с храни, често поради липсата на капацитет и ресурси;

Т.  като има предвид, че компетентните органи на някои държави членки имат специализирани полицейски звена за борба с измамите с храни; като има предвид, че проверките в някои държави членки частично са делегирани на частни контролни органи; като има предвид, че в други държави членки проверките се извършват изцяло от компетентните органи;

У.  като има предвид, че Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е полезен инструмент за бърз обмен на информация между държавите членки и Комисията например в неотдавнашния случай на измами с конско месо;

Ф.  като има предвид, че Хранителната и ветеринарна служба на Комисията (FVO) отговаря за проверката на съответствието с изискванията на ЕС за безопасност и качество на храните и като има предвид, че нейните одити обичайно се обявяват предварително и се подготвят съвместно с компетентните органи; като има предвид, че броят на одитите годишно е ограничен от ограничения капацитет на FVO; като има предвид, че FVO е посочила, че понастоящем не е подготвена или обучена, за да се съсредоточи върху измамите с храни;

Х.  като има предвид, че сигналите относно нарастването на броя на закланите коне в някои държави членки са били напълно пренебрегнати от компетентните органи, по-специално от FVO;

Ц.  като има предвид, че Европол отбелязва увеличаване на броя на случаите на измами с храни и очаква тази тенденция да продължи наред с все по-голямото участие на престъпни организации в измамите с храни;

Ч.  като има предвид, че информационната система на Европол може да бъде използвана от държавите членки за споделяне на информация относно трансгранични разследвания; като има предвид, че Европол може единствено да подпомага държавите членки със своя експертен опит, аналитични инструменти и база данни по тяхно искане; като има предвид, че в случая с измамите с конско месо държавите членки първоначално не са изразили готовност да работят съвместно с Европол;

Ш.  като има предвид, че от 2011 г. насам Европол успешно е провел няколко операции OPSON във връзка с фалшиви и некачествени хранителни продукти; като има предвид, че при провеждането на тези операции Европол си сътрудничи с Интерпол, с органи на държавите членки и с държави, които не са членки на ЕС, както и с частни партньори;

Щ.  като има предвид, че посочването на страната на произход или мястото на произход при етикетирането на месо и месни продукти само по себе си не предотвратява измамите; като има предвид, че произходът на даден хранителен продукт в някои случаи частично определя неговата цена;

АА.  като има предвид, че понастоящем предвиденото от ЕС сключване на споразумения за свободна търговия би могло да доведе до отслабване на европейското законодателство в областта на безопасността на храните;

АБ.  като има предвид, че измамите следва да се разглеждат в рамките на икономическия контекст, който е белязан от икономическата криза, но също и от социален дъмпинг както в рамките на ЕС, така и извън него;

АВ.  като има предвид, че търговските практики са източници на избор на най-ниското равнище на качество, сигурност и прозрачност и оказват въздействие върху цялостните маржове в целия сектор;

АГ.  като има предвид, че дистрибуторските практики и посредничеството при дистрибуция са източници на дестабилизация на пазарите на производство чрез намаляване на маржовете на производителите;

Измами с храни: обхват и определение

1.  Изразява съжаление относно факта, че борбата с измамите с храни е сравнително нов въпрос в европейската програма и че в миналото никога не е била ключов приоритет за законодателството и правоприлагането на равнище ЕС и на национално равнище;

2.  Изразява своята загриженост относно потенциалното въздействие на измамите с храни върху доверието на потребителите, безопасността на храните, функционирането на хранителната верига и стабилността на цените на селскостопанските продукти и подчертава значението на бързото възстановяване на доверието на европейските потребители;

3.  Следователно призовава Комисията да насочи в пълна степен вниманието си към измамите с храни и да предприеме всички необходими стъпки с цел предотвратяването и борбата с измамите с храни да станат неразделна част от политиката на ЕС;

4.  Подчертава необходимостта от изграждане на допълнителна представа относно мащаба, разпространението и елементите на случаите на измами с храни в ЕС; призовава Комисията и държавите членки системно да събират данни относно случаи на измами и да обменят най-добри практики за установяване на измамите с храни и борбата с тях;

5.  Отбелязва, че понастоящем правото на ЕС не предвижда определение за измама с храни и че държавите членки възприемат различни методологии за даването на определение за нея; счита, че единно определение е от съществено значение за разработването на европейски подход към борбата с измамите с храни; подчертава необходимостта от бързо приемане на хармонизирано определение на равнище ЕС, въз основа на разисквания с държавите членки, съответните заинтересовани страни и експерти, включващо елементи като неспазване на правото в областта на храните и/или подвеждане на потребителите (включително липса на информация върху продукта), умисъл и потенциална финансова облага и/или конкурентно предимство;

6.  Подчертава факта, че предвид естеството на единния пазар на ЕС, в много случаи измамите с храни се разпростират отвъд границите на държавите членки и се превръщат в заплаха за здравето на всички европейски граждани;

7.  Отбелязва, че неотдавнашните случаи на измами с храни разкриха различни видове измами с храни като например заменяне на ключови съставки с по-евтини или по-нискокачествени алтернативи, неправилно етикетиране на животински видове, използвани в месни или морски продукти, неправилно етикетиране на тегло, продажба на обикновени храни като биологични, нечестно използване на лого за качество с обозначение за произход или хуманно отношение към животните, етикетиране на риба от аквакултури като риба, уловена в природата, или пускане на пазара на риба от вид с по-ниско качество под името на вид от по-висока категория или вид с по-висока цена, както и фалшифициране и пускане на пазара на храни с изтекъл срок на годност;

8.  Посочва, че храните, които често са предмет на дейности с цел измама включват маслиново масло, риба, биологични продукти, зърнени култури, мед, кафе, чай, подправки, вино, определени плодови сокове, мляко и месо;

9.  Изразява загриженост относно сигнали, които сочат, че броят на случаите се увеличава и че измамите с храни представляват възходяща тенденция, отразяваща структурна слабост в рамките на хранителната верига;

Допринасящи фактори

10.  Отбелязва, че измамите с храни по принцип възникват там, където потенциалната финансова облага е голяма, а рискът от изобличаване е малък; счита за неприемливо, че извършването на измами с храни в ЕС е доходно и че вероятността от изобличаване е сравнително ниска;

11.  Посочва сложността и трансграничния характер на хранителната верига в съчетание с преобладаващо националния характер на проверките, санкциите и правоприлагането – положение, за което се счита, че увеличава риска от измами с храни; счита, че по-добрата проследимост на съставките и продуктите в цялата хранителна верига би помогнала в борбата с измамите;

12.  Подчертава необходимостта да се обърне голямо внимание на проверките на стоки, внасяни от трети държави, и на тяхното съответствие със стандартите на ЕС за безопасност на храните и фуражите;

13.  Също така насочва вниманието към други фактори, които често са цитирани като допринасящи за измамите с храни като например настоящата икономическа криза, строгите икономии, засягащи агенциите за контрол, както и натиска от търговията на дребно и от други страни за все по-евтино производство на храни;

Извлечени поуки и препоръки

Институционална рамка

14.  Приветства решението на Комисията да изгради екип за борба с измамите с храни и признава усилията, положени от Европол, при борбата с измамите с храни; насърчава Комисията да обмисли създаването на референтна лаборатория на ЕС (РЛЕС) за автентичност на храните;

15.  Приветства плана на Комисията да организира конференция относно измамите с храни през 2014 г. с цел повишаване на осведомеността на съответните участници;

16.  Изразява убеждение, че внезапните независими проверки са от съществено значение, за да се гарантира ефективното прилагане на стандартите за безопасност и етикетиране на храните; поради това счита, че извършването на внезапни проверки следва да се превърне в норма;

17.  Призовава Комисията да разшири фокуса на одитите на FVO с цел включване на измамите с храни; счита, че FVO и държавите членки следва да използват редовни, независими и задължителни внезапни проверки за идентифициране на умишлени нарушения, за да се гарантира спазване на най-високите стандарти за безопасност на храните; счита, че е важно да има прозрачен подход за начина на извършване на официалните проверки и инспекции, както и да се оповестяват публично докладите и резултатите от проверките и инспекциите по отношение на стопанските субекти в хранителната промишленост, за да се възстанови и запази доверието на потребителите;

18.  Изразява съжаление относно ограничената видимост и използване на докладите и одитите на FVO от страна на Комисията и държавите членки; призовава Комисията да предприеме по-енергични последващи действия във връзка с докладите и препоръките на FVO;

19.  Призовава бюджетния орган да увеличи капацитета и ресурсите на FVO и на екипа на Комисията за борба с измамите с храни;

20.  Изразява загриженост относно намаляването на финансирането в рамките на ЕС за органите, които изпълняват тези важни задачи за контрол;

21.  Призовава държавите членки и европейските региони да предоставят на контролните органи достатъчно човешки, финансови и технически ресурси;

22.  Подчертава факта, че ефективните проверки и инспекции следва да се извършват по начин, който не създава излишна административна тежест за МСП;

23.  Предлага провеждането на ежегодно изслушване на FVO в рамките на своята комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за обсъждане на приключените и бъдещите одити преди FVO да приеме своята работна програма за следващата година;

24.  Призовава държавите членки да гарантират, че въпросите, повдигнати от FVO, са подходящо разгледани и по отношение на тях са предприети подходящи действия;

25.  Отбелязва, че всички промени на процедурата за преглед на работната програма на FVO и определяне на приоритетите във връзка с нея не следва да изменят правната процедура за приемане на работните програми на FVO;

26.  По-специално настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия във връзка с констатациите от одитите на FVO по отношение на подправени медицински досиета за третирането на животни, предназначени за клане с цел износ за ЕС, и да не допускат на пазара на ЕС да се предлагат меса и други животински продукти от трети държави, за които не може да се гарантира, че съответстват на изискванията на ЕС за безопасност на храните;

27.  Отбелязва, че държавите членки често полагат усилия успешно да преследват недобросъвестните стопански субекти в хранителната промишленост, които извършват дейност през границите на ЕС поради въпроси, свързани с юрисдикцията; изразява съжаление относно факта, че държавите членки не си сътрудничат системно с Европол при трансгранични случаи на измами с храни, а работят двустранно;

28.  Признава значението на лицата, подаващи сигнали за нарушения, при разкриването на измамни практики в сектора на хранителната промишленост; призовава държавите членки да създадат правилните условия, за да предоставят възможност на лицата, подаващи сигнали за нарушения, да изобличават безопасно и анонимно злонамерените практики;

29.  Счита, че компетентните национални органи следва да информират обществеността, доколкото това е възможно и целесъобразно, относно изземванията на продукти и други мерки, предприети от компетентните органи в случаи на измами с храни;

Законодателна рамка

30.  Счита, че официалните проверки следва да се съсредоточат не само върху въпроси, свързани с безопасността на храните, но също и върху предотвратяване на измамите и на риска от въвеждане в заблуждение на потребителите; приветства факта, че предложението на Комисията за преглед на официалните проверки включва допълнителни проверки във връзка с измамите с храни, когато компетентните органи имат основание да подозират поведение с цел измама от страна на даден субект;

31.  Отбелязва, че някои държави членки частично делегират проверки на частни контролни органи; подчертава, че компетентните органи на държавите членки следва винаги да осъществяват надзор върху системите за контрол и да проверяват, сертифицират и следят отблизо всички частни системи за контрол с цел да гарантират, че те спазват националните и международните стандарти, за да осигуряват на публичните агенции достъп до своите заключения;

32.  Отхвърля всякакви планове публичните органи да делегират инспекционни задачи на стопанските субекти;

33.  Счита, че следва да се изясни ролята на търговците и законодателната рамка, приложима за продажбите между предприятия;

34.  Счита, че всички търговски оператори, които преработват, търгуват или съхраняват суровини, хранителни съставки или хранителни продукти в хранителната верига на човека, включително търговци и собственици на хладилни складове, следва да бъдат регистрирани като стопански субекти в хранителната промишленост и да подлежат на проверки;

35.  Счита, че стопанските субекти в хранителната промишленост следва да бъдат в състояние да посочат произхода на храните или използваните съставки, което означава, че всеки стопански субект в хранителната промишленост в рамките на производствената верига носи своята част от отговорността за крайния продукт;

36.  Признава значението на ясно и прозрачно етикетиране „от предприятие за предприятие“, както и от предприятията за потребителите, и призовава Комисията да преразгледа правото на ЕС в областта на храните в тази сфера, с цел намаляване на риска от измами с храни;

37.  Призовава за по-голяма осведоменост и по-добър мониторинг на етикетирането на замразени храни „от предприятие за предприятие“, както и от предприятията за потребителите; призовава Комисията да представи предложение за задължително етикетиране на месото и рибата, което да указва дали продуктите са били замразявани, колко пъти са били замразявани и за какъв период от време;

38.  Счита, че въпреки че етикетирането за страната на произход не представлява само по себе си инструмент за борба с измамите с храни, то може да помогне да се гарантира по-добра проследимост по веригата за доставки на храни, по-стабилни връзки между доставчиците на месо и месопреработвателите, по-голяма добросъвестност на стопанските субекти в хранителната промишленост при избора на техните доставчици и продукти, както и по-надеждна информация за потребителите, като по този начин ще се възстанови доверието на потребителите;

39.  Припомня, че Регламент (ЕС) № 1169/2011 предвижда, че до декември 2013 г. Комисията ще приеме актове за изпълнение относно задължителното обозначаване на страната на произход при етикетирането на месо от свине, овце, кози и домашни птици, както и доброволното етикетиране на храни след извършване на оценка на въздействието;

40.  Призовава Комисията бързо да представи тези актове за изпълнение относно етикетирането на прясно месо от свине, овце, кози и домашни птици, като почерпи вдъхновение от правилата, които вече са приложими за непреработено говеждо и телешко месо, и гарантира, че потребителите са информирани относно мястото на раждане, отглеждане и клане на животните при едновременното отчитане на действащите национални и регионални системи за обозначаване на произхода на месо;

41.  Освен това припомня, че Парламентът вече е призовавал за етикетиране на произхода за месо в преработените храни, и че Комисията работи по доклад относно задължителното етикетиране на произхода за месо, използвано като съставка; настоятелно призовава Комисията бързо да представи своя доклад и последващите действия във връзка със законодателните предложения, като направи задължително указването на произхода на месото в преработените храни, като същевременно взема под внимание своите оценки на въздействието и избягва прекомерните разходи и административната тежест;

42.  Призовава за по-добро етикетиране на рибата, която се използва в състава на преработените храни, особено по отношение на риболовните зони и техники;

43.  Призовава Комисията да ускори своите усилия, съвместно със заинтересованите страни и държавите членки, за проучване на обхвата и необходимостта от въвеждане на електронни системи за сертификация в хранителната верига, което би могло да намали вероятността от измами, основани на сертификати на хартиен носител;

44.  Изисква Комисията да създаде централизиран европейски регистър за паспорти на коне, за да предотврати измамите с издаването на дубликати на паспортите;

45.  Изразява загриженост от липсата на европейска законодателна рамка относно месото от клонирани животни;

46.  Призовава Комисията да разработи метод за проследяване и идентифициране на месото от клонирани животни, например чрез въвеждането на международна база данни с генетична информация за клонираните животни;

Корпоративна отговорност

47.  Счита, че за самия сектор е ценно, като допълнение, а не като заместване на системата за официални проверки за сектора на хранителната промишленост, активно да разработва и използва инициативи на частния сектор за борба с измамите като например проверки за достоверността на продуктите, самоконтрол, анализ, планове за проследяване на продуктите, одити и сертифициране, и приветства текущи инициативи като например Глобалната инициатива за безопасност на храните и Инициативата за измамите с храни, осъществявана от Мичиганския държавен университет;

48.  Призовава Комисията и държавите членки да разгледат налагането на правно задължение върху стопанските субекти от хранителната промишленост да докладват на компетентните органи относно разпространението на случаи на измами с храни;

49.  Счита, че търговията на дребно носи специална отговорност да гарантира достоверността на хранителните продукти и да изисква от своите доставчици безопасна и сигурна верига за доставки; счита, че търговците на дребно носят отговорност за проверяването поне на формалното съответствие с правилата за етикетиране; изразява съжаление относно натиска, оказван върху първичните производители от търговците на дребно и от други стопански субекти в хранителната промишленост, целящ още по-евтино производство, често за сметка на качеството на храните или техните съставки;

50.  Отбелязва, че стопанските субекти в хранителната промишленост в момента не винаги познават източника на съставките, които използват; във връзка с това отбелязва, че късите вериги за доставки (местни и регионални) могат да гарантират по-голяма прозрачност и могат да заместят дългите и сложни вериги за доставки, които изиграха основна роля в кризата с измамите с храни;

51.  Призовава Комисията да представи законодателни предложения, съгласно Регламент (EС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, за етикетиране във връзка с предлагането на продукти на местния пазар и директните продажби с цел да подпомогне популяризирането на съответните пазари и да съдейства на земеделските стопани да добавят стойност към своята продукция;

Правоприлагане и проверки

52.  Призовава Комисията, в съответствие с членове 7 и 17 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите, да се стреми и да не допуска продажбата на продукти, които продължават да се предлагат на пазара под умишлено неточно или заблуждаващо наименование, тъй като това също трябва да се счита за форма на измама с храни;

53.  Изразява убеждение, че е необходима промяна на отношението в рамките на компетентните органи с изместване от административен и ветеринарен подход към полицейски подход, основан на опита на групата за специални действия на датската администрация по храните и на Arma dei Carabinieri и Guardia di Finanza в Италия; подчертава, че подобен подход зависи от назначаването в определени съдилища на съдии, които притежават експертен опит, свързан с правото в областта на храните;

54.  Подчертава, че извършването на проверки следва да бъде основано на риска и да включва разработването на профили за риска и оценки на уязвимостта за всяка верига за доставки и всеки хранителен продукт, като се използват текущите академични проучвания, които съчетават познания в областта на автентичността на храните и криминологията, като например научните изследвания, провеждани от Свободния университет в Амстердам и Университета във Вагенинген;

55.  Призовава Комисията и държавите членки допълнително да стимулират европейските и националните програми за научноизследователска и развойна дейност за разработване и прилагане на технологии и методи, използвани за откриване на измами с храни, като например сензорни технологии, анализ на данни и снемане на пръстови отпечатъци от продукти, както и да улеснят търговската наличност на тестове в краткосрочен план; признава съществуващите европейски изследователски проекти за интегритет и автентичност на храните като например TRACE и AuthenticFood;

56.  Препоръчва FVO и националните органи да включват в своите одити т.нар. проверки на баланса на масата за входящи, изходящи и отпадъчни потоци;

57.  Настоятелно призовава да се подобри координацията и комуникацията между националните органи, отговарящи за разследване на измамите с храни, като по този начин държавите членки бъдат подпомогнати да увеличат усилията си за борба с този проблем; следователно призовава Комисията за неотложно създаване на електронна система, основана на съществуващата система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), в съответствие с нейното предложение, за да предостави възможност за бърз обмен на информация между държавите членки и Комисията в случаи на измами с храни; призовава за публикуването на годишни доклади, в които се описват разкритите случаи на измами с храни, по аналогия с докладите във връзка със системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF);

58.  Призовава за създаването на мрежа за борба с измамите с храни, която да подобри координацията между компетентните европейски органи (Европол, Евроюст, Хранителната и ветеринарна служба), като по този начин се постигне по-ефективно предотвратяване и разкриване на измамите с храни;

59.  Предлага извършването на ДНК тестове да се въведе като стандартна процедура за проверки на място за определяне на животинския вид, особено по отношение на месните и рибните продукти, както и да се създаде централизирана ДНК база данни за тази цел;

60.  Призовава Комисията да запълни пропуските в съществуващите правила за безопасност и проследимост на храните във връзка с вноса на храни от трети страни, които носят по-висок риск от измами с храни;

61.  Изисква преговорите за споразумения за свободна търговия на ЕС да не водят до промени в европейското законодателство в областта на безопасността на храните и продоволствената сигурност, нито до намаляване на усилията за прилагането на това законодателство;

62.  Счита, че резултатите от проверките следва да се оповестяват публично по начин, който да е лесно достъпен и разбираем за потребителите, например под формата на схема с оценки; изразява убеждение, че това би помогнало на потребителите при вземането на решения, а също и би предоставило стимули на стопанските субекти в хранителната промишленост да реализират добри резултати;

Санкции

63.  Приветства предложението на Комисията да засили санкциите, най-малкото за да компенсира очакваната икономическа изгода, търсена посредством извършването на нарушения, но счита, че това няма достатъчно разубеждаващ характер; счита, че държавите членки следва да определят санкции за измами с храни, които са най-малко в двоен размер на сумата на очакваната икономическа изгода, търсена посредством дейностите с цел измама; счита, че е необходимо, като допълнителна възпираща мярка, държавите членки да определят още по-високи санкции, включително наказателни санкции, за случаи на измама, при които общественото здраве умишлено е изложено на опасност, или за случаи на измама с продукти, предназначени за потребители в уязвимо положение; освен това предлага в случай на повторни нарушения да бъде отнета регистрацията на стопанския субект в хранителната промишленост;

64.  Изразява съжаление, че Комисията не разполага с преглед на различните национални системи за санкциониране на нарушенията, свързани с измами с храни, и на функционирането на тези режими за санкции въз основа на законодателството на ЕС; призовава Комисията да получи такъв преглед възможно най-скоро;

65.  Призовава за по-добро отчитане на условията на хуманно отношение към животните и за засилване на санкциите за неспазване на правилата;

66.  Призовава Комисията да събира данни от държавите членки и да докладва относно различните режими в държавите членки във връзка с вида и равнището на санкциите за нарушения, свързани с измами с храни, и функционирането на режимите за санкции;

67.  Приканва Комисията и държавите членки също така да разгледат други методи, които имат за цел предотвратяване и обезкуражаване на измамите с храни, като например практиката на „посочване и порицаване“ чрез европейски регистър на осъдените за измами стопански субекти в хранителната промишленост;

68.  Призовава за разширяване на действащите системи за проследимост и за системно прилагане на предвидената в основен Регламент (ЕО) № 178/2002 безстепенна проследимост, която обхваща хранителни и фуражни продукти, животни, отглеждани за производство на храни, и всички други вещества, предназначени за тази цел или за които може да се очаква, че ще бъдат използвани при производството на хранителен или фуражен продукт; призовава цялата хранителна верига в Европа, включително всички етапи на производство, преработка, продажби и дистрибуция, да бъде прозрачна и напълно отворена за контрол от страна на инспектори, за да се гарантира, че хранителните продукти, които са предмет на измама, могат да бъдат бързо идентифицирани;

69.  Препоръчва да се въведе задължение за всички изследователски лаборатории и техния персонал да уведомяват компетентните надзорни органи за резултатите от всички изследвания на хранителни и фуражни продукти, които посочват евентуално наличие на измами или имат отношение към борбата с измамите;

o
o   o

70.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm.

Правна информация - Политика за поверителност