Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2127(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0465/2013

Внесени текстове :

A7-0465/2013

Разисквания :

PV 13/01/2014 - 24
CRE 13/01/2014 - 24

Гласувания :

PV 14/01/2014 - 5.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0013

Приети текстове
PDF 382kWORD 88k
Вторник, 14 януари 2014 г. - Страсбург
Финансово участие на служителите в приходите на дружествата
P7_TA(2014)0013A7-0465/2013

Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2014 г. относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата (2013/2127(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 декември 2012 г., озаглавено „План за действие: Европейско дружествено право и корпоративно управление — модерна правна рамка за по-ангажирани акционери и по-устойчиви предприятия“ (СОМ(2012)0740),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 юли 2002 г. относно рамка за насърчаване на финансовото участие на служителите (COM(2002)0364) и резолюцията на Парламента от 5 юни 2003 г. по същия въпрос(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 21 октомври 2010 г., озаглавено „Финансово участие на работниците в Европа“(2),

—  като взе предвид проучването по искане на комисията по заетост и социални въпроси на Парламента, озаглавено „Финансово участие на служителите в приходите на дружествата“(3), което беше публикувано през септември 2012 г.,

—  като взе предвид доклад PEPPER IV, озаглавен „Сравнителен анализ на участието на служителите в печалбите и резултатите на предприятията в държавите членки и кандидатки за членство в Европейския съюз“, който беше публикуван през октомври 2009 г. от Берлинския свободен университет,

—  като взе предвид доклад PEPPER III, озаглавен „Насърчаване на участието на служителите в печалбите и резултатите на предприятията в новите държави членки и в държавите кандидатки за членство в Европейския съюз“, който беше публикуван през юни 2006 г. от Берлинския свободен университет,

—  като взе предвид доклад PEPPER II на Комисията от 8 януари 1997 г., озаглавен „Насърчаване на участието на наетите лица в печалбите и резултатите на предприятията (в това число дялово участие) в държавите членки“ (COM(1996)0697),

—  като взе предвид доклад PEPPER I , озаглавен „Насърчаване на участието на служителите в печалбите и резултатите на предприятията“, който беше публикуван през март 1991 г. от Комисията и Европейския университетски институт,

—  като взе предвид пилотния проект на Комисията за насърчаване на ангажираността и участието на работниците и служителите(4),

—  като взе предвид доклада на независимата експертна група на високо равнище от 18 декември 2003 г. относно транснационалните пречки пред увеличаването на финансовото участие на служителите в транснационалните предприятия,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 март 2006 г., озаглавено „Изпълнение на Лисабонската програма на Общността за растеж и работни места. Прехвърляне на предприятия – приемственост чрез ново начало“ (COM(2006)0117),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането(5),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0465/2013),

А.  като има предвид, че схемите за финансово участие на служителите могат да предлагат преки финансови ползи, които надхвърлят договорените основни структури на възнагражденията, чрез:

   споделяне на собствеността, което предлага на служителите право да се възползват от успеха на дружеството, като участват в отговорността за стратегическите решения и свързаните с тях рискове;
   споделяне на печалбите, независимо дали под формата на пари в брой, акции или облаги, което може да награждава успеха или изключителните резултати, да допълва дохода на работниците и да повишава тяхната покупателна способност, като може непосредствено да оказва страничен икономически ефект върху местната икономика;

Б.  като има предвид, че когато работодателят е засегнат от криза, служителите са изправени пред двоен риск: от една страна, риск да загубят работното място и дохода си, а от друга — да загубят капитала, който са инвестирали в дружеството;

В.  като има предвид, че съществуват три основни модела на финансово участие на служителите, от които дружествата могат да избират: споделяне на печалбата (под формата на пари в брой, с отсрочено плащане или в акции), дялово участие на отделните служители (акции на служителите или опции върху акции) и планове за придобиване на акции от служителите (ППАС); като има предвид, че финансовото участие на служителите може да бъде под формата на акции или на пари в брой;

Г.  като има предвид, че най-подходящият модел за финансово участие на служителите често зависи от размера и статута на дружеството, особено от това дали е котирано или не;

Д.  като има предвид, че финансовото участие на служителите, по-специално под формата на ППАС или частична собственост, може да смекчава сътресенията, като дава възможност премиите или други форми на допълнително заплащане или възнаграждение да се управляват в доверителни дружества от трети страни, с което инвестиционният риск се разпределя сред основните акционери на дружеството и се гарантира, че работниците разполагат с портфейл от запазени акции;

Е.  като има предвид, че финансовото участие на служителите в тяхното предприятие води до редица потенциални рискове за работниците; като има предвид, че финансовото участие не следва да се използва с цел заобикаляне на трудовото законодателство или като средство за намаляване на придобитите социални и трудови права, нито за упражняване на натиск за повишаване на гъвкавостта на пазара на труда;

Ж.  като има предвид, че ако служителите получат от собствениците на дружеството приоритетно право за неговото изкупуване и по този начин възможност да поемат дружества в затруднено финансово положение, те могат да търсят начини за запазване на своите работни места и тази процедура може да намали несигурността, свързана с продължаването на трудовата им заетост, когато е възможно изкупуване от страна на други дружества; като има предвид, че придобиването на собствеността от служителите може да реши проблемите във връзка с наследяването на дружеството, тъй като когато наследяването е невъзможно, дружеството често се затваря или продава с цел евентуална оптимизация, или закрива; като има предвид, че тази процедура може да е от полза по-специално за малките и средните предприятия (МСП) и за микропредприятията в процеса на осигуряването на непрекъсната и устойчива търговска дейност; като има предвид, че тези предимства са осъществими само ако са съчетани с участие на работниците;

З.  като има предвид, че ППАС е пример за ефективен модел на изкупуване на предприятие от неговите служители при некотирани дружества, когато се използва междинен субект за придобиване на акциите от името на служителите; като има предвид, че служителите не са изложени на допълнителен риск, тъй като придобиването се финансира с дела от печалбата или със заем, изплащан с дяловете от печалбата, които са допълнение към заплатите на служителите;

И.  като има предвид, че концепцията на испанските работнически дружества (sociedades laborales) е пример за най-добра практика при схемите за финансово участие на служителите, приложими за микропредприятия; като има предвид, че тя позволява също така на безработните да изберат дали да получат обезщетението си за безработица като еднократна обща сума, за да създадат ново дружество или да рекапитализират съществуващо такова;

Й.  като има предвид, че финансовото участие на служителите намалява действията, ориентирани към краткосрочни печалби, насърчава устойчивостта и дългосрочната визия при вземането на стратегически решения от страна на ръководството и може да увеличи интереса на служителите към дългосрочна ангажираност и към търсенето на новаторски решения в производствения процес; като има предвид, че финансовото участие на служителите може по този начин да осигури стабилност, развитие и растеж, като същевременно намалява рисковете от прекомерно разширяване, водещо до загуба на работни места; счита, че тези резултати могат да бъдат засилени от стабилни и функциониращи институции за участие на работниците;

К.  като има предвид, че схемите за финансово участие насърчават инвестициите в обучение, тъй като те повишават вероятността дружествата да задържат квалифицираните работници в дългосрочен план;

Л.  като има предвид, че финансовото участие на служителите в печалбата на тяхното дружество и при целесъобразност свързаното с него участие на работниците в процеса на вземане на решения могат да допринесат за подобрения в удовлетворението от работата на служителите и в общите резултати и мотивация; като има предвид, че то също така може да насърчи служителите да развият чувство за собственост и по-добро разбиране на тяхното дружество, както и да задълбочи взаимното уважение между работодатели и служители;

М.  като има предвид, че насърчаването на служителите да развият чувство за собственост и отговорност увеличава тяхното усещане за приобщаване, както и вероятността техните работодатели да поемат ангажимент към тях и да разбират техните тревоги, виждания и идеи;

Н.  като има предвид, че въвеждането на финансово участие на служителите може да спомогне за повишаване на производителността, за подобряване на резултатите, за насърчаване на сближаването на интересите на служителите и акционерите и за привличане и задържане на ключов персонал;

О.  като има предвид, че участието на служителите в управлението чрез право на глас, право на присъствие или други форми на управление може да подобри управлението и потока на информация и да помогне на служителите да разбират по-добре ситуацията, когато тяхното дружество е изправено пред предизвикателства, и да им предостави повече възможности за достъп до възнаграждения, когато дружеството постига добри резултати;

П.  като има предвид, че при моделите за финансово участие на служителите с използване на междинен субект последният може да упражнява правата на глас или да изпълнява други форми на управление от името на служителите, като дава възможност за колективно представителство;

Р.  като има предвид, че схемите за финансово участие на служителите могат да изпълняват значителна роля за допълнително включване на работниците в информационни и консултативни процеси и в процеси по вземане на решения в хода на преструктуриране;

С.  като има предвид, че финансовото участие на служителите се влияе от националната данъчноправна уредба, и като има предвид, че не е целесъобразно да се разработва всеобхватен „универсален“ модел на равнище ЕС за финансовото участие на служителите; като има предвид, че решенията във връзка с финансовото участие на служителите трябва да се вземат внимателно от отделното дружество и неговите работници при надлежно отчитане на по-широкия национален и секторен контекст; като има предвид, че един набор от основни насоки би могъл да осигури обществено доверие и да помогне за това, финансовото участие на служителите да постигне резултати по своите цели;

Т.  като има предвид, че финансовото участие на служителите може да не е подходящо за всички дружества или служители и поради това преди въвеждането на такава схема следва да се направи много внимателна преценка;

Пречки пред разпространението в ЕС на финансовото участие на служителите

1.  Призовава държавите членки да разгледат транснационалните пречки, пред които са изправени както дружествата, предлагащи схеми на служителите в няколко държави членки, така и служителите, за които двойното данъчно облагане може да представлява нарушение на правото на свободно движение;

2.  Посочва различията между държавите членки по отношение на задължителните социалноосигурителни вноски върху доходите от финансово участие;

3.  Подчертава, че в някои случаи би могло да е от полза постепенното уеднаквяване на съществуващите схеми за финансово участие и свързаното национално законодателство, за да се даде възможност на работодателите да предлагат в бъдеще схеми с аналогичен или сходен формат във всички държави членки, в които имат служители;

4.  Настоява, че липсата на информация относно съществуващите схеми за финансово участие би могла да се компенсира от повишаване на обема информация, съпоставима на международно равнище, което би намалило разходите както за по-големите дружества, така и за МСП, и би им позволило да предлагат схеми за участие на служителите, които отговарят на конкретните им потребности;

5.  Подчертава липсата на национални законодателни мерки, насърчаващи развитието на схеми за финансово участие на служителите; отбелязва във връзка с това различията между държавите от ЕС-15(6) и ЕС-13(7) по отношение на равнищата на участие в схеми за финансово участие на служителите; признава връзката между въвеждането на национално равнище на законодателни мерки в подкрепа на схемите за финансово участие на служителите и броя на служителите, които участват в такива схеми(8);

Въпроси на данъчното облагане

6.  Подчертава, че е необходима по-голяма прозрачност в националните схеми за участие на служителите и най-вече при изчисляването на ефективната данъчна тежест в ЕС-28, за да се предотврати двойно данъчно облагане и дискриминация;

7.  Отбелязва, че рамката за европейски модел на участие на служителите не следва да отменя националните правила за данъчно облагане;

8.  Призовава държавите членки да предоставят данъчни стимули, в съответствие с принципите за най-добрите практики, при насърчаване на схемите за участие на служителите;

9.  Посочва, че правилно насочените данъчни стимули биха могли да увеличат финансовото участие на служителите в различните държави членки и дори да допринесат за икономическия растеж;

10.  Ето защо е на мнение, че Комисията следва да представи насоки за данъчното облагане на финансовото участие на служителите;

Препоръки

11.  Призовава Комисията и държавите членки да разгледат възможността за подходящи мерки за насърчаване на дружествата на доброволни начала да разработват и предлагат схеми за финансово участие на служителите, достъпни за всички работници и служители на недискриминационна основа, като вземат предвид специфичното положение на МСП и микропредприятията; призовава държавите членки да засилят обмена на най-добри практики в това отношение;

12.  Застъпва мнението, че финансовото участие на служителите може също така да представлява форма на премия за работника или служителя, посредством капиталово участие или специални облигации, в зависимост от използвания финансов продукт и вида предприятие;

13.  Счита, че всяка мярка относно финансовото участие на служителите в дружествените приходи следва да е устойчива в дългосрочен план и да се основава на принципите на доброволно участие, равенство между работниците/служителите и надлежна проверка, особено за МСП; подчертава факта, че въпреки че ЕС признава полезността на схемите за финансово участие на служителите, тази област не е от компетентността на Съюза.

14.  Призовава Комисията и държавите членки по-тясно да приобщят социалните партньори, в съответствие с националните закони и практики, както и организациите за участие на служителите в собствеността и заинтересованите страни, в диалога между лицата, отговорни за изработването на политики, и представителите на работодателите и работниците, на съответните равнища, като се зачита автономността на социалните партньори в колективното договаряне, за да се гарантира, че съществуващите примери за най-добри практики се вземат под внимание при разработването на политики за улесняване прилагането на финансовото участие на служителите от предприятията;

15.  Очаква резултатите от пилотния проект, особено разработването на виртуален център за финансово участие на служители, както и калкулатора за ефективни данъчни ставки CETREPS; призовава Комисията да даде идеи на държавите членки относно механизми за участие в контекста на посочения пилотен проект;

16.  Разглежда с интерес един евентуален доброволен „29-и режим“ като единствена незадължителна правна разпоредба, достъпна за работодателите в целия ЕС, която зачита областите от компетенции на държавите членки относно данъчното и трудовото право по отношение на:

   а) набор от прости, първоначални и основни модели за подкрепа, разработени от примери за най-добри практики за всеки вид и размер дружество,
   б) пазарно ориентиран подход, при който само дружествата, които считат, че единният режим е полезен, биха го използвали,
   в) възможност за запазване на различията в правната култура на държавите членки, като националните режими продължават да съществуват успоредно,
   г) подобряване на прозрачността и достъпа до информация с цел улесняване на еднакво прилагане в отделните държави членки,
   д) приложимост на национално равнище и/или на равнището на ЕС, при необходимост и без да се ограничава до трансграничните дружества, като се вземат под внимание данъчните аспекти и финансовият риск за служителите(9);

17.  Счита, че една оценка на въздействието на такъв „29-и режим“ би помогнала да се преценят възможностите за това как да се създадат равни условия и да не се възпрепятства интернационализацията на дружествата;

18.  Посочва, че собствеността на служителите насърчава така необходимото социално сближаване и служи като важно допълнение към устойчивото корпоративно управление; въпреки това подчертава необходимостта да се вземат предпазни мерки при популяризирането на схемите за участие, така че заплатите да не бъдат заменени със системи за разпределение на печалбата;

19.  Призовава Комисията и съответните заинтересовани страни да продължат да подкрепят придържането към „модулен подход“;

20.  Насърчава Комисията да представи независима оценка на въздействието на такъв „29-и режим“ за финансово участие на служителите и очаква включване на информация относно това в междинния доклад на Комисията;

21.  Призовава Комисията, след публикуване на независимата оценка на въздействието и в сътрудничество с организациите за участие на служителите в собствеността, с държавите членки и при целесъобразност със социалните партньори, да обмисли разработването на набор от основни насоки за успешни схеми за финансово участие на служителите, включващи следните характеристики:

   а) да бъдат основани на целите: дружествата следва да определят целите на схемата за финансово участие на служителите, за да изберат модела, който е най-подходящ за тях, и за да имат най-добър шанс за постигане на желания резултат; преди да бъдат въведени, схемите за финансово участие на служителите следва да бъдат подложени на допитване от страна на работниците или техни представители; споразуменията относно схеми за финансово участие на служителите не трябва да подкопават колективните споразумения;
   б) с гъвкав режим и на доброволен принцип: финансовото участие на служителите функционира по различен начин в зависимост от сектора, размера и вида на дружеството и съответната държава членка; поради това решението за разработване и прилагане на схема за финансово участие на служителите следва да се взема на равнището на дружеството предвид съществуващите национални закони и практики и като се отчита финансовото положение на дружеството;
   в) да бъдат в допълнение към/допълващи договореното възнаграждение: всеки модел на финансово участие на служителите следва да бъде в допълнение към основното възнаграждение на работника и неговите права по договор, а не да замества тези права;
   г) да бъдат на доброволен принцип за служителите: финансовото участие на служителите е средство, чрез което им се предоставя възможност да изберат по какъв начин да се възползват от по-тясно финансово взаимоотношение с работодателя; в крайна сметка всеки отделен служител трябва да е свободен да избере дали да се присъедини или не към схемата, право на участие обаче трябва да имат всички работници и служители на дадено дружество на недискриминационна основа, включително работещите на непълно работно време, за да се постигне действително приобщаване;
   д) да бъдат договорени от социалните партньори: когато националните практики и традиции включват социални партньори на равнището на дружеството, схемите за финансово участие на служителите следва да бъдат договорени от съответните социални партньори на място в отделните предприятия или за дружеството като цяло, с цел да бъдат съобразени с конкретните условия и обстоятелства на дружеството и на неговата работна сила; такива схеми не следва да проявяват дискриминация спрямо работниците и служителите поради членството им в профсъюз или каквито и да било други основания за дискриминация, описани в член 10 от ДФЕС;
   е) ясна информация: работниците и служителите трябва да получават такава информация относно рисковете и правата, свързани с решението за присъединяване към схема за финансово участие на служителите, включително всякакви срокове за придобиване на права: решението за присъединяване към схема за финансово участие на служителите следва да се основава на информираното съгласие на съответния служител, дадено при пълно познаване на правата, задълженията и свързаните с тях рискове и данъчни последици, произхождащи от участието в схемата, както и на условията, приложими при напускане — независимо при какви обстоятелства — на дружеството или на схемата;
   ж) участие в управлението: в зависимост от схемата даден служител следва да покани работник или работници да участват пряко в управлението на дружеството; в такъв случай правата и отговорностите следва да бъдат ясно и съвместно определени;
   з) ако договореният модел е споделяне на собствеността, за предпочитане е колективна собственост на дяловете, например в доверително дружество; в рамките на този модел дяловете следва да бъдат така разпределени, че да не се увеличават съществуващите разлики в заплащането;
   и) абсолютно наложително е участието на служителите да бъде защитено чрез застраховка срещу риск от неплатежоспособност на дружеството;
   й) въздействието върху равенството между половете следва винаги да бъде отчитано при договарянето на схемите;
   к) прозрачност: на заинтересованите служители следва по всяко време да бъде предоставяна информация за икономическото положение на съответното дружество и за свързаните рискове;

22.  Припомня, че както беше посочено преди финансовата криза, политиките на възнаграждение, които насърчават прекалено рисковано поведение от страна на работниците и служителите, може да застрашат доброто и ефикасно управление на кредитните институции, инвестиционните фондове и други предприятия във финансовия сектор;

23.  Насърчава социалните партньори да продължат да работят в сътрудничество за разработване на нови възможности и иновации за финансово участие на служителите на съответните равнища;

24.  Счита, че с оглед на насърчаването на финансово участие за целите на създаването на нова форма на дружествено финансиране и предоставяне на възможност на работниците и служителите да са свързани в по-голяма степен с дружеството работодател, на работодателите следва да се предостави възможността да предлагат на работниците и служителите форми на записване на дялов капитал или специално емитирани дългови ценни книжа (облигации); счита, че записването на капитал следва да е доброволно за работниците и служителите като отделни физически лица или в група, както и за дружеството;

25.  Признава, че приемствеността в бизнеса, допълнителното финансиране, задържането на персонала и други проблеми, характерни за МСП, могат да бъдат облекчени от планове за дялово участие на служителите; счита, че схемите за участие на служителите в малките предприятия и в микропредприятията могат да се съчетаят с мерки на трудовия пазар, като например обезщетения за безработица, и по този начин да се помогне за повторно интегриране на безработните;

26.  Отбелязва, че съществува липса на информация и обучение относно възможните схеми за участие на служителите, особено сред МСП; призовава в тази връзка Комисията и държавите членки към по-добро организиране на информационните кампании и насърчаване на трансграничния обмен между държавите членки на най-добри практики относно схемите;

27.  Насърчава държавите членки, в сътрудничество със социалните партньори, организациите за участие на служителите в собствеността и Комисията, да използват съществуващите централни информационни портали — единични звена за контакт, достъпни за работодателите и за служителите, или да разработят нови такива, за да разясняват ползите от финансово участие на служителите и предимствата, както и рисковете му, наличието на национални стимули и на различни модели, така че служителите и работодателите да могат да вземат информирано решение относно схемите за финансово участие на служителите, да намерят най-добрата възможност за договаряне на равнището на дружеството и да преценяват по-добре предоставящите им се възможности и свързаните със схемата за финансово участие на служителите предизвикателства; предлага тези централни информационни портали да бъдат свързани или включени към съществуващи компетентни ведомства или органи на национално равнище;

o
o   o

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 68 E, 18.3.2004 г., стр. 429.
(2) ОВ С 51, 17.2.2011 г., стр. 1.
(3) IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
(4) MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0005.
(6) Държави членки, които са се присъединили към Съюза преди 1995 г.
(7) Държави членки, които са се присъединили към Съюза след 1995 г.
(8) „Финансово участие на служителите в приходите на дружествата“ (PE 475.098), стр. 36.
(9) „Финансово участие на служителите в приходите на дружествата“ (PE 475.098), стр. 16.

Правна информация - Политика за поверителност