Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2996(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0001/2014

Внесени текстове :

B7-0001/2014

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0018

Приети текстове
PDF 326kWORD 92k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Правомощия и отговорности на постоянните комисии
P7_TA(2014)0018B7-0001/2014

Решение на Европейския парламент от 15 януари 2014 г. относно правомощията и отговорностите на постоянните комисии (2013/2996(RSO))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

—  като взе предвид член 183 от своя правилник,

1.  Решава да замени приложение VII към своя правилник със следното:"„Приложение VII — Правомощия и отговорности на постоянните комисии

I.  Комисия по външни работи

Комисията отговаря за насърчаването, прилагането и мониторинга на външната политика на Съюза по отношение на:

   1. Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по сигурност и отбрана;
   2. Отношенията с други институции и органи на Съюза, с ООН и други международни организации и междупарламентарни асамблеи по въпроси от нейната компетентност;
   3. Надзора върху Европейската служба за външна дейност;
   4. Укрепването на политическите отношения с трети страни чрез всеобхватни програми за сътрудничество и помощ или международни споразумения като споразумения за асоцииране и партньорство;
   5. Откриването, мониторинга и приключването на преговори за присъединяване на европейски държави към Съюза;
   6. Цялото законодателство, програмирането и контрола на действията, извършвани в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, Европейския инструмент за съседство, Инструмента за предприсъединителна помощ, Инструмент, допринасящ за стабилността и мира и Инструмента за партньорство за сътрудничество с трети страни, както и политиките, с които те са свързани;
   7. Мониторинга и последващите действия във връзка, наред с другото, с европейската политика за съседство (ЕПС), по-специално по отношение на докладите за напредъка в рамките на европейската политика за съседство;
   8. Въпросите относно демокрацията, правовата държава, правата на човека, включително правата на малцинствата, в трети страни и принципите на международното право. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека, която следва да осигури съгласуваността между всички външни политики на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията;
   9. Участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

Комисията извършва политически надзор и координира работата на съвместните парламентарни комитети и комисиите за парламентарно сътрудничество, както и работата на междупарламентарните делегации и на ad hoc делегациите и мисиите за наблюдение на избори, които влизат в кръга на нейната компетентност.

II.  Комисия по развитие

Комисията отговаря за:

  1. Насърчаването, прилагането и мониторинга на политиката на развитие и сътрудничество на Съюза, включително:
   а) политическия диалог с развиващите се страни, на двустранна основа, както и в рамките на съответните международни организации и на междупарламентарни форуми,
   б) помощта за развиващите се страни и споразуменията за сътрудничество с тях, по-специално надзора върху ефективността на финансирането и оценката на резултатите, включително по отношение на изкореняването на бедността,
   в) мониторинга на взаимодействието между политиките на държавите членки и политиките, прилагани на равнището на Съюза,
   г) насърчаването на демократичните ценности, доброто управление и правата на човека в развиващите се страни,
   д) прилагането, мониторинга и подобряването на съгласуваността на политиките по отношение на политиката за развитие;
   2. Цялото законодателство, планирането и контрола на действията, извършвани в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие, Европейския фонд за развитие (в тясно сътрудничество с националните парламенти) и Инструмента за хуманитарна помощ, както и за всички въпроси, свързани с хуманитарната помощ в развиващите се страни, и политиката, с която те са свързани;
   3. Въпросите, отнасящи се до споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ и отношенията със съответните органи;
   4. Въпросите, свързани с отвъдморските страни и територии;
   5. Участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

Комисията координира работата на междупарламентарните делегации и ad hoc делегациите, които влизат в кръга на нейната компетентност.

III.  Комисия по международна търговия

Комисията отговаря за въпросите, свързани с установяването, прилагането и мониторинга на общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения, по-специално:

   1. Финансовите, икономическите и търговските отношения с трети страни и регионални организации;
   2. Общата външна тарифа и улесняването на търговията, както и външните аспекти на митническите разпоредби и управление;
   3. Започването, мониторинга, приключването и проследяването на прилагането на двустранните и многостранните търговски споразумения, уреждащи икономическите, търговските и инвестиционните отношения с трети страни и регионални организации;
   4. Мерките за техническа хармонизация или стандартизация в областите, уредени с международноправни актове;
   5. Отношенията със съответните международни организации и международни форуми по свързаните с търговията въпроси, както и с организациите, насърчаващи регионалната икономическа и търговска интеграция извън Съюза;
   6. Отношенията със Световната търговска организация, включително нейното парламентарно измерение.

Комисията поддържа връзки със съответните междупарламентарни и ad hoc делегации, компетентни в областта на икономическите и търговските аспекти на отношенията с трети страни.

IV.  Комисия по бюджети

Комисията отговаря за:

   1. Многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствени средства на Съюза;
   2. Бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;
   3. Бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред;
   4. Бюджета на децентрализираните органи;
   5. Финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, които не са част от европейското икономическо управление;
   6. Бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;
   7. Финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Съюза, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;
   8. Следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 78, параграф 1, трансферите на бюджетни кредити, процедурите във връзка с щатните разписания, бюджетните кредити за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;
   9. Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

V.  Комисия по бюджетен контрол

Комисията отговаря за:

   1. Контрола върху изпълнението на бюджета на Съюза и на Европейския фонд за развитие и решенията за освобождаване от отговорност, които трябва да бъдат взети от Парламента, включително вътрешната процедура по освобождаване от отговорност и всички други мерки, които съпровождат или привеждат в изпълнение такива решения;
   2. Приключването, представянето и извършването на одит на сметките и счетоводните баланси на Съюза, неговите институции и всички органи, финансирани от него, включително определянето на бюджетните кредити, които подлежат на пренос, и установяването на салдата по сметките;
   3. Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;
   4. Оценката на разходната ефективност на различните форми на финансиране на Съюза при осъществяването на неговите политики с участието, по искане на комисията по бюджетен контрол, на специализираните комисии и действайки, по искане на комисията по бюджетен контрол, в сътрудничество със специализираните комисии при разглеждането на специалните доклади на Сметната палата;
   5. Отношенията с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), проверката на измами и нередности при изпълнението на бюджета на Съюза, мерките, целящи предотвратяването и съдебното преследване на такива случаи, стриктната защита на финансовите интереси на Съюза и съответните действия на Европейската прокуратура в тази област;
   6. Отношенията със Сметната палата, назначаването на нейните членове и разглеждането на нейните доклади;
   7. Финансовия регламент, що се отнася до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

VI.  Комисия по икономически и парични въпроси

Комисията отговаря за:

   1. Икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и паричен съюз и на Европейската парична и финансова система (включително отношенията със съответните институции или организации);
   2. Свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);
   3. Международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;
   4. Правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;
   5. Данъчните разпоредби;
   6. Регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните норми, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги.
   7. Съответните финансови дейности на Европейската инвестиционна банка като част от европейското икономическо управление в еврозоната.

VII.  Комисия по заетост и социални въпроси

Комисията отговаря за:

   1. Политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика включително условия на труд, социална сигурност, социално приобщаване и социална защита;
   2. Правата на работниците и служителите;
   3. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд;
   4. Европейския социален фонд;
   5. Политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;
   6. Свободното движение на работници и пенсионери;
   7. Социалния диалог;
   8. Всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;
   9. Отношенията с:
   Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),
   Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,
   Европейската фондация за обучение,
   Европейската агенция за безопасност и здраве при работа,

както и отношенията с други съответни органи на Съюза и международни организации.

VIII.  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Комисията отговаря за:

  1. Политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, особено що се отнася до:
   а) изменението на климата,
   б) замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума и опазването на биологичното разнообразие,
   в) устойчивото развитие,
   г) международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда,
   д) възстановяването на щетите, нанесени на околната среда,
   е) гражданската защита,
   ж) Европейската агенция за околната среда;
   з) Европейската агенция по химикалите;
  2. Общественото здраве, по-специално:
   а) програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве,
   б) фармацевтичните и козметичните продукти,
   в) здравните аспекти на биологичния тероризъм,
   г) Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията;
  3. Въпросите, свързани с безопасността на храните, по-специално:
   а) етикетирането и безопасността на храните,
   б) ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве; проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве,
   в) Европейския орган за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.

IX.  Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисията отговаря за:

   1. Промишлената политика на Съюза и свързаните с нея мерки, както и прилагането на нови технологии, включително мерките във връзка с малките и средни предприятия;
   2. Политиката на Съюза в областта на научните изследвания и иновациите, включително науката и технологиите, както и разпространяването и използването на резултатите от изследвания;
   3. Европейската политика в областта на космическото пространство;
   4. Дейностите на Съвместния център за научни изследвания, Европейски научноизследователски съвет, Европейския институт за иновации и технологии и Института за референтни материали и метрология, както и JET, ITER и други проекти в същата област;
  5. Мерките на Съюза в областта на енергийната политика като цяло и в контекста на създаването и функционирането на вътрешния енергиен пазар, включително мерките, свързани с:
   а) сигурността на енергийните доставки в Съюза,
   б) насърчаването на енергийната ефективност и енергийното спестяване, както и разработването на нови и възобновяеми източници на енергия,
   в) насърчаването на взаимната свързаност на енергийните мрежи и на енергийната ефективност, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на енергийната инфраструктура;
   6. Договора за Евратом и Агенцията за доставки на Евратом; ядрената безопасност, извеждането от експлоатация на производствени мощности и унищожаването на отпадъци в ядрения сектор;
   7. Информационното общество, информационните технологии и комуникационните мрежи и услуги, включително технологиите и аспектите, свързани със сигурността, и изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на телекомуникационната инфраструктура, както и дейността на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA).

X.  Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Комисията отговаря за:

  1. Координацията на националното законодателство на ниво Съюз в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:
   а) свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,
   б) свободата на установяване,
   в) свободното предоставяне на услуги с изключение на финансовия и пощенския сектор;
   2. Функционирането на единния пазар, включително мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за прилагането на единния пазар, включително на единния цифров пазар;
   3. Насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните;
   4. Политиката и законодателството по отношение на спазването на разпоредбите за единния пазар и на правата на потребителите.

XI.  Комисия по транспорт и туризъм

Комисията отговаря за:

  1. Въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално:
   а) приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз,
   б) изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура,
   в) предоставянето на транспортни услуги и отношенията с трети страни в областта на транспорта,
   г) сигурността на транспорта,
   д) отношенията с международни транспортни органи и организации,
   е) Европейската агенция по морска безопасност, Европейската железопътна агенция, Европейската агенция за авиационна безопасност и Съвместното предприятие SESAR;
   2. Пощенските услуги;
   3. Туризма.

XII.  Комисия по регионално развитие

Комисията отговаря за:

   1. Функционирането и развитието на политиката на Съюза в областта на регионалното развитие и сближаването;
   2. Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза;
   3. Оценката на въздействието на други политики на Съюза върху икономическото и социалното сближаване;
   4. Координацията на структурните инструменти на Съюза;
   5. Градското измерение на политиката на сближаване;
   6. Най-отдалечените региони и острови, както и трансграничното и междурегионално сътрудничество,
   7. Отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и регионална власт.

XIII.  Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Комисията отговаря за:

   1. Провеждането и развитието на общата селскостопанска политика;
   2. Развитието на селските райони, включително дейностите, свързани със съответните финансови инструменти;
  3. Законодателните актове в областта на:
   а) ветеринарните въпроси и въпросите на растителното здраве, животинските фуражи, при условие че тези мерки не целят защитата срещу рискове за човешкото здраве,
   б) животновъдството и животинското здраве;
   4. Подобряването на качеството на селскостопанските продукти;
   5. Снабдяването със селскостопански суровини;
   6. Службата на Общността за сортовете растения;
   7. Лесовъдството и горското земеделие.

XIV.  Комисия по рибно стопанство

Комисията отговаря за:

   1. Провеждането, развитието и управлението на общата политика в областта на рибарството;
   2. Опазването на рибните ресурси, управлението на рибното стопанство и флотовете, експлоатиращи тези ресурси, и морските изследвания и приложните изследвания в областта на рибното стопанство;
   3. Общата организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури и преработката и пускането на пазара на тези продукти;
   4. Структурната политика в секторите на рибното стопанство и аквакултурите, включително финансовите инструменти и фондовете за ориентиране на рибното стопанство с цел оказване на подкрепа на тези сектори;
   5. Интегрираната морска политика по отношение на риболовната дейност;
   6. Споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, регионалните риболовни организации и изпълнението на международните задължения в областта на рибарството.

XV.  Комисия по култура и образование

Комисията отговаря за:

  1. Културните аспекти на Европейския съюз, по-специално:
   а) подобряването на познаването и разпространението на културата,
   б) защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие,
   в) опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество;
   2. Образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот;
   3. Аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество;
   4. Политиката за младежта;
   5. Развитието на политика в областта на спорта и отдиха;
   6. Информационната и медийната политика;
   7. Сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните международни организации и институции.

XVI.  Комисия по правни въпроси

Комисията отговаря за:

   1. Тълкуването, прилагането и мониторинга на правото на Съюза, съответствието на актовете на Съюза с първичното право, особено избора на правни основания и съблюдаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност;
   2. Тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз;
   3. По-доброто законотворчество и опростяването на правото на Съюза;
   4. Правната защита на правата и прерогативите на Парламента, включително участието му в дела пред Съда на Европейския съюз;
  5. Актове на Съюза, които засягат правния ред на държавите членки, по-специално в областта на:
   а) гражданското и търговското право,
   б) дружественото право,
   в) правото в областта на интелектуалната собственост,
   г) процесуалното право;
   6. Мерки относно съдебното и административно сътрудничество по гражданскоправни въпроси;
   7. Отговорността за околната среда и санкциите за екологични престъпления;
   8. Етичните въпроси, свързани с новите технологии, при прилагане на процедура с асоциирани комисии – със съответните комисии;
   9. Устава на членовете на Парламента и Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз;
   10. Привилегиите и имунитетите, както и проверката на пълномощията на членовете на Парламента;
   11. Организацията и статута на Съда на Европейския съюз;
   12. Службата за хармонизация във вътрешния пазар.

XVII.  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисията отговаря за:

   1. Защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата, както е предвидено в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз;
   2. Необходимите мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място или на пазара на труда;
   3. Законодателството в областта на прозрачността и на защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни;
  4. Установяването и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност, по-специално:
   а) мерките относно влизането и движението на лица, убежището и миграцията,
   б) мерките относно интегрираното управление на общите граници,
   в) мерките във връзка с полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително тероризма, и мерките по същество и процедурните мерки, свързани с разработването на по-последователен подход на Съюза към наказателното право;
   5. Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европол, Евроюст, Европейския полицейски колеж, Европейската прокуратура и други органи и агенции в същата област;
   6. Установяването на явна опасност от сериозно нарушаване от страна на държава членка на общите за държавите членки принципи.

XVIII.  Комисия по конституционни въпроси

Комисията отговаря за:

   1. Институционалните аспекти на Европейския интеграционен процес, по-специално подготовката, инициирането и протичането на обикновени и опростени процедури за преразглеждане на Договора;
   2. Прилагането на Договора за ЕС и оценката за неговото действие;
   3. Институционалните последици от преговорите за разширяване на Съюза или за оттегляне от Съюза;
   4. Междуинституционалните отношения, включително разглеждането на междуинституционалните споразумения съгласно член 127, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП с оглед на одобрението им от Парламента;
   5. Единната избирателна процедура;
   6. Политическите партии и политическите фондации на европейско равнище, без да се накърняват компетенциите на Бюрото;
   7. Установяването на сериозно и системно нарушаване от държава членка на общите за държавите членки принципи;
   8. Тълкуването и прилагането на Правилника за дейността на ЕП и предложения за неговото изменение.

XIX.  Комисия по правата на жените и равенството между половете

Комисията отговаря за:

   1. Определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Съюза и свързаните с това мерки на Съюза;
   2. Насърчаването на правата на жените в трети страни;
   3. Политиката на равни възможности, включително насърчаването на равенството между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и отношението на работното място;
   4. Премахването на всички форми на насилие и дискриминация по полов признак;
   5. Прилагането и по-нататъшното развитие на принципа на равенство между половете във всички сектори;
   6. Предприемането на последващи действия и прилагането на международни споразумения и конвенции, които засягат правата на жените;
   7. Насърчаването на информираността относно правата на жените.

XX.  Комисия по петиции

Комисията отговаря за:

   1. Петициите;
   2. Организацията на публични изслушвания относно граждански инициативи в съответствие с член 197а;
   3. Отношенията с Европейския омбудсман.“;

"

2.  Решава, че това решение ще влезе в сила на първия ден от първата месечна сесия през осмия парламентарен мандат;

3.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност