Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2996(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0001/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0001/2014

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0018

Usvojeni tekstovi
PDF 319kWORD 83k
Srijeda, 15. siječnja 2014. - Strasbourg
Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
P7_TA(2014)0018B7-0001/2014

Odluka Europskog parlamenta od 15. siječnja 2014. o ovlastima i nadležnostima stalnih odbora (2013/2996(RSO))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Konferencije predsjednika,

–  uzimajući u obzir članak 183. Poslovnika,

1.  Prilog VII. Poslovniku odlučuje zamijeniti sljedećim:"„Prilog VII. – Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora

I.  Odbor za vanjske poslove

Odbor nadležan za promicanje, provedbu i praćenje vanjske politike Unije u području:

   1. zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) te zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZVSP). U tom smislu odboru pomaže pododbor za sigurnost i obranu;
   2. odnosima s drugim institucijama i tijelima Unije, organizacijom UN-a i drugim međunarodnim organizacijama te međuparlamentarnim skupštinama za pitanja u njegovoj nadležnosti;
   3. nadzora nad Europskom službom za vanjsko djelovanje;
   4. jačanja političkih odnosa s trećim zemljama, posebno onima koje su u neposrednoj blizini Unije, sveobuhvatnim programima suradnje i pomoći ili međunarodnim sporazumima, kao što su sporazumi o pridruživanju i partnerstvu;
   5. otvaranje, praćenje i zaključivanje pregovora za pristupanje europskih država Uniji;
   6. svo zakonodavstvo, programiranje i nadzor mjera provedenih u okviru Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava, Europskog nstrumenta za susjedstvo, Instrumenta pretpristupne pomoći, Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru i Instrumenta za partnerstvo za suradnju s trećim zemljama te politike na kojima se temelje;
   7. praćenje i daljnje mjere u vezi s, između ostalog, europskom politikom susjedstva, posebno u poglede godišnjih izvješća o napretku europske politike susjedstva;
   8. pitanja demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, uključujući prava manjina, u trećim zemljama i načela međunarodnog prava. U tom smislu odboru pomaže pododbor za ljudska prava, koji bi trebao osigurati usklađenost vanjske politike Unije i njezine politike u području ljudskih prava. Ne dovodeći u pitanje mjerodavne propise, članovi drugih odbora i tijela nadležnih za to područje pozivaju se na sudjelovanje na sjednicama pododbora.
   9. sudjelovanja Parlamenta u misijama za promatranje izbora, po potrebi u suradnji s drugim relevantnim odborima i izaslanstvima;

Odbor osigurava politički nadzor i usklađuje rad zajedničkih parlamentarnih odbora i odbora za parlamentarnu suradnju, međuparlamentarnih izaslanstava i ad hoc izaslanstava te misija za promatranje izbora u okviru svoje nadležnosti.

II.  Odbor za razvoj

Odbor nadležan za:

  1. promicanje, provođenje i nadzor politike Unije na području razvoja i suradnje, uključujući:
   (a) politički dijalog sa zemljama u razvoju, kako na bilateralnoj razini tako i u okviru relevantnih međunarodnih organizacija i međuparlamentarnih foruma,
   (b) pomoć i sporazume o suradnji sa zemljama u razvoju, naročito nadzor nad učinkovitim financiranjem pomoći i ocjenjivanjem rezultata, uključujući i u vezi s iskorjenjivanjem siromaštva,
   (c) praćenje odnosa između politika država članica i politika koje se provode na razini Unije;
   (d) promicanje demokratskih vrijednosti, odgovornog upravljanja i ljudskih prava u zemljama u razvoju;
   (e) provedbu, praćenje i unapređivanje usklađenosti politika u odnosu na razvojnu politiku;
   2. svo zakonodavstvo, programiranje i nadzor mjera provedenih u okviru instrumenta za razvojnu suradnju, Europskog razvojnog fonda (EDF) – u uskoj suradnji s nacionalnim parlamentima – i instrumenta za humanitarnu pomoć, kao i sva pitanja povezana s humanitarnom pomoći u zemljama u razvoju te politiku na kojoj se temelje;
   3. pitanja vezana za Sporazum o partnerstvu zemalja AKP-a i EU-a te odnose s nadležnim tijelima;
   4. pitanja koja se tiču prekomorskih zemalja i područja;
   5. sudjelovanje Parlamenta u misijama za promatranje izbora, po potrebi u suradnji s drugim relevantnim odborima i izaslanstvima.

Odbor usklađuje rad međuparlamentarnih izaslanstava i ad hoc izaslanstava u okviru svoje nadležnosti.

III.  Odbor za međunarodnu trgovinu

Odbor nadležan za pitanja u vezi uspostavljanja, provedbe i praćenja zajedničke trgovinske politike Unije i njezine vanjske gospodarske odnose, posebno:

   1. financijske, gospodarske i trgovinske odnose s trećim zemljama i regionalnim organizacijama;
   2. zajedničku vanjsku tarifu i olakšavanje trgovine, kao i vanjske aspekte carinskih odredbi i upravljanja;
   3. otvaranje, praćenje, sklapanje i provođenje bilateralnih, multilateralnih i plurilateralnih trgovinskih sporazuma koji upravljaju gospodarskim, trgovinskim i investicijskim odnosima s trećim zemljama i regionalnim organizacijama;
   4. mjere tehničkog usklađivanja ili standardizacije na područjima za koja vrijede instrumenti međunarodnog prava,
   5. odnose s relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim forumima o trgovinskim pitanjima te s organizacijama koje promiču regionalnu gospodarsku i trgovinsku integraciju izvan Unije;
   6. odnose sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, uključujući njezine parlamentarne razmjere.

Odbor se povezuje s nadležnim međuparlamentarnim i ad hoc izaslanstvima na području gospodarskih i trgovinskih aspekata odnosa s trećim zemljama.

IV.  Odbor za proračune

Odbor nadležan za:

   1. višegodišnji financijski okvir prihoda i rashoda Unije i sustav vlastitih sredstava Unije;
   2. posebne proračunske ovlasti Parlamenta, to jest proračun Unije, te za pregovore i provođenje međuinstitucionalnih sporazuma na tom području;
   3. projekcije proračuna Parlamenta u skladu s postupkom uređenim Poslovnikom;
   4. proračun decentraliziranih tijela;
   5. financijske aktivnosti Europske investicijske banke koje nisu dio europskog gospodarskog upravljanja;
   6. uključivanje Europskog fonda za razvoj u proračun, ne dovodeći u pitanje ovlasti odbora nadležnog za Sporazum o partnerstvu zemalja AKP-a i EU-a;
   7. financijske posljedice svih akata Unije i njihovu usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom, ne dovodeći u pitanje ovlasti nadležnih odbora;
   8. praćenje i ocjenjivanje izvršenja proračuna za tekuće razdoblje neovisno o članku 78. stavku 1., prijenose odobrenih sredstava, postupke vezane uz kadrovske promjene, proračunska sredstva za upravljanje i mišljenja o građevinskim projektima koja su od velikog financijskog značaja;
   9. Financijsku uredbu, ne uključujući pitanja izvršavanja, upravljanja i nadzora proračuna.

V.  Odbor za proračunski nadzor

Odbor nadležan za:

   1. nadzor izvršenja proračuna Unije i Europskog fonda za razvoj te odluke o davanju razrješnice koje donosi Parlament, uključujući interni postupak razrješnice i sve ostale prateće mjere ili mjere za provedbu takvih odluka.
   2. zaključivanje, predočenje i reviziju poslovnih knjiga i bilanci Unije, njezinih institucija i svih tijela koje ona financira, uključujući određivanje odobrenih sredstava koje treba prenijeti i utvrđivanje salda;
   3. nadzor financijskih djelatnosti Europske investicijske banke;
   4. nadziranje isplativosti troškova različitih oblika financiranja Unije pri provođenju politike Unije uključujući, na zahtjev Odbora za proračunski nadzor, specijalizirane odbore i, na zahtjev Odbora za proračunski nadzor, u suradnji sa specijaliziranim odborima prilikom razmatranja posebnih izvješća Revizorskog suda;
   5. odnose s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF), ispitivanje prijevara i nepravilnosti pri izvršenju proračuna Unije, mjere čiji je cilj sprečavanje i kazneni progon takvih slučajeva i strogu zaštitu financijskih interesa Unije općenito i relevantne mjere koje na tom području provodi europski javni tužitelj;
   6. odnose s Revizorskim sudom, imenovanje njegovih članova i razmatranje njegovih izvješća;
   7. financijsku uredbu za pitanja izvršenja, upravljanja i nadzora proračuna.

VI.  Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor nadležan za:

   1. ekonomsku i monetarnu politiku Unije, funkcioniranje Ekonomske i monetarne unije te europski monetarni i financijski sustav (uključujući odnose s relevantnim institucijama i organizacijama);
   2. slobodno kretanje kapitala i plaćanja (prekogranična plaćanja, područje jedinstvenog platnog prometa, platne bilance, kretanje kapitala i politika zaduživanja i kreditiranja, nadzor kretanja kapitala iz trećih zemalja, mjere za poticanje izvoza kapitala Unije);
   3. međunarodni monetarni i financijski sustav (uključujući odnose s financijskim i monetarnim institucijama i organizacijama);
   4. pravila o tržišnom natjecanju te državnoj ili javnoj pomoći;
   5. porezne odredbe;
   6. uređenje i nadzor financijskih usluga, institucija i tržišta, uključujući financijsko izvješćivanje, reviziju, računovodstvena pravila, korporativno upravljanje i druga pitanja prava društava koja se posebno tiču financijskih usluga.
   7. relevantne financijske aktivnosti Europske investicijske banke kao dio europskog gospodarskog upravljanja u europodručju.

VII.  Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Odbor nadležan za:

   1. politiku zapošljavanja i sve vidove socijalne politike uključujući uvjete rada, socijalnu sigurnost, socijalnu uključenost i socijalnu zaštitu;
   2. prava radnika;
   3. mjere za zaštitu zdravlja i sigurnost na radnom mjestu;
   4. Europski socijalni fond;
   5. politiku stručnog usavršavanja, uključujući stručne kvalifikacije;
   6. slobodno kretanje radnika i umirovljenika;
   7. socijalni dijalog;
   8. sve oblike diskriminacije na radnom mjestu i tržištu rada, osim spolne diskriminacije;
   9. odnose s:
   Europskim centrom za razvoj strukovne izobrazbe (Cedefop),
   Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta,
   Europskom zakladom za strukovnu izobrazbu;
   Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu;

kao i za odnose s drugim relevantnim tijelima EU-a i međunarodnim organizacijama.

VIII.  Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane

Odbor nadležan za:

  1. politiku okoliša i mjere zaštite okoliša, koje se, posebno, odnose na:
   (a) klimatske promjene,
   (b) zagađenje zraka, tla i vode, upravljanje otpadom i reciklažu, opasne tvari i pripravke, razinu buke i zaštitu biološke raznolikosti,
   (c) održivi razvoj,
   (d) međunarodne i regionalne mjere i sporazume čiji je cilj zaštita okoliša,
   (e) sanaciju štete nastale u okolišu,
   (f) civilnu zaštitu,
   (g) Europsku agenciju za okoliš,
   (h) Europsku agenciju za kemikalije,
  2. javno zdravlje, posebno:
   (a) programe i posebne djelatnosti na području javnog zdravlja,
   (b) farmaceutske i kozmetičke proizvode,
   (c) zdravstvene aspekte biološkog terorizma,
   (d) Europsku agenciju za lijekove i Europski Centar za prevenciju i nadzor bolesti;
  3. pitanja sigurnosti hrane, posebno:
   (a) označivanje i sigurnost hrane,
   (b) veterinarske zakonske propise za zaštitu od opasnosti za ljudsko zdravlje; javnozdravstveni nadzor hrane i sustava proizvodnje hrane,
   (c) Europsku agenciju za sigurnost hrane i Europski ured za hranu i veterinarstvo.

IX.  Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Odbor nadležan za:

   1. industrijsku politiku Unije i povezane mjere te primjenu novih tehnologija, uključujući mjere koje se odnose na MSP (mala i srednja poduzeća);
   2. politiku Unije na području istraživanja i inovacija, uključujući znanost i tehnologiju kao i širenje i iskorištavanje rezultata istraživanja;
   3. europsku svemirsku politiku;
   4. djelatnosti Zajedničkog istraživačkog centra, Europskog istraživačkog vijeća, Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te Instituta za referentne materijale i mjerenja, kao i za JET, ITER i druge projekte na tom području;
  5. mjere Unije povezane s energetskom politikom općenito i u kontekstu osnivanja i funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta, uključujući mjere u vezi s:
   (a) sigurnosti nabave energije u Uniji,
   (b) promicanjem energetske učinkovitosti i štednje energije te razvojem novih i obnovljivih oblika energije,
   (c) promicanjem međusobne povezanosti energetskih mreža i učinkovitosti energije, uključujući uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području energetske infrastrukture;
   6. Ugovor o Euratomu i Agenciju za nabavu Europske zajednice za atomsku energiju; nuklearnu sigurnost, razgradnju i odlaganje otpada u nuklearnom sektoru;
   7. informacijsko društvo, informacijsku tehnologiju i komunikacijske mreže i usluge, uključujući tehnologije i sigurnosne aspekte te uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području telekomunikacijske infrastrukture kao i djelovanje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA).

X.  Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Odbor nadležan za:

  1. koordinaciju nacionalnih propisa na području unutarnjeg tržišta i carinske unije na razini Unije, posebno:
   (a) slobodno kretanje roba uključujući usklađenost tehničkih standarda,
   (b) pravo poslovnog nastana,
   (c) slobodu pružanja usluga, uz iznimku financijskog i poštanskog sektora;
   2. funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uključujući mjere čiji je cilj određivanje i uklanjanje mogućih prepreka u provedbi jedinstvenog tržišta, uključujući i digitalno jedinstveno tržište;
   3. promicanje i zaštitu gospodarskih interesa potrošača u okviru uspostavljanja unutarnjeg tržišta, osim za pitanja javnog zdravlja i sigurnosti hrane.
   4. politiku i zakonodavstvo u vezi s provedbom pravila jedinstvenog tržišta i potrošačkih prava.

XI.  Odbor za promet i turizam

Odbor nadležan za:

  1. pitanja razvoja zajedničke politike za željeznički, cestovni, unutarnji vodni, pomorski i zračni promet, posebno:
   (a) zajedničke propise za prijevoz unutar Europske unije,
   (b) uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području prometne infrastrukture,
   (c) pružanje prijevoznih usluga i odnose s trećim zemljama na području prijevoza,
   (d) sigurnost prijevoza,
   (e) odnose s međunarodnim prijevozničkim organizacijama;
   (f) Europsku agenciju za pomorsku sigurnost, Europsku agenciju za željeznice, Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa i zajedničko poduzeće SESAR;
   2. poštanskih usluga;
   3. turizam.

XII.  Odbor za regionalni razvoj

Odbor nadležan za:

   1. djelovanje i razvoj politike Unije za regionalni razvoj i koheziju, kako je utvrđeno u Ugovorima;
   2. Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i za ostale instrumente regionalne politike Unije,
   3. procjenu utjecaja drugih politika Unije na gospodarsku i socijalnu koheziju,
   4. usklađivanje strukturnih instrumenata Unije,
   5. urbanu dimenziju kohezijske politike,
   6. najudaljenija područja i otoke te prekograničnu i međuregionalnu suradnju,
   7. odnose s Odborom regija, organizacijama za međuregionalnu suradnju te lokalnim i regionalnim vlastima.

XIII.  Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Odbor nadležan za:

   1. djelovanje i razvoj zajedničke poljoprivredne politike;
   2. ruralni razvoj, uključujući djelatnosti relevantnih financijskih instrumenata;
  3. zakonodavne propise o:
   (a) veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i hrani za životinje pod uvjetom da takve mjere nisu namijenjene zaštiti od opasnosti za ljudsko zdravlje,
   (b) uzgoju i dobrobiti životinja;
   4. poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda;
   5. zalihe sirovina poljoprivrednog podrijetla;
   6. Ured Zajednice za biljnu raznolikost;
   7. šumarstvo i poljoprivredno šumarstvo.

XIV.  Odbor za ribarstvo

Odbor nadležan za:

   1. djelovanje i razvoj zajedničke ribarstvene politike i njezino upravljanje;
   2. očuvanje ribolovnih resursa, upravljanje ribarstvom i flotama koje iskorištavaju te resurse te istraživanje mora i primijenjeno istraživanje u području ribarstva;
   3. zajedničku organizaciju tržišta ribljih proizvoda i proizvoda akvakulture te njihovu preradu i stavljanje na tržište;
   4. strukturnu politiku na područjima ribarstva i akvakulture, uključujući financijske instrumente i sredstva za usmjeravanje ribarstva u cilju davanja potpore tim područjima;
   5. integriranu pomorsku politiku u vezi s ribolovnim aktivnostima;
   6. partnerske sporazume na području održivog ribarstva, regionalne ribarskee organizacije i provedbu međunarodnih obveza u području ribarstva.

XV.  Odbor za kulturu i obrazovanje

Odbor nadležan za:

  1. kulturne aspekte Europske unije, posebno:
   (a) poboljšanje znanja i širenje kulture,
   (b) zaštitu i promicanje kulturne i jezične raznolikosti,
   (c) očuvanje i zaštitu kulturne baštine, kulturnih razmjena i umjetničkog stvaralaštva;
   2. obrazovnu politiku Unije, uključujući europski prostor visokoškolskog obrazovanja, promicanje sustava europskih škola i cjeloživotnog učenja;
   3. audiovizualnu politiku te kulturne i obrazovne aspekte informacijskog društva;
   4. politiku za mlade;
   5. razvoj politike za sport i slobodno vrijeme;
   6. politiku za informiranje i medije;
   7. suradnju s trećim zemljama na područjima kulture i obrazovanja te odnose s relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama.

XVI.  Odbor za pravna pitanja

Odbor nadležan za:

   1. tumačenje, primjenu i praćenje prava Unije i usklađenost akata Unije s primarnim pravom, posebno za odabir pravnih osnova i poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;
   2. tumačenje i primjenu međunarodnog prava ako se ono odnosi na Europsku uniju;
   3. bolje donošenje zakona i pojednostavljenje prava Unije;
   4. pravnu zaštitu prava i ovlasti Parlamenta, uključujući njegovo sudjelovanje u postupcima pred Sudom Europske unije;
  5. akte Unije koji utječu na pravni poredak zemalja članica, i to na područjima:
   (a) građanskog i trgovačkog prava,
   (b) prava društava,
   (c) prava intelektualnog vlasništva,
   (d) procesnog prava,
   6. mjere na području pravosudne i administrativne suradnje u građanskim pitanjima;
   7. odgovornost prema okolišu i sankcije za kaznena djela protiv okoliša;
   8. etička pitanja vezana za nove tehnologije, primjenjujući na nadležne odbore postupak s pridruženim odborima;
   9. Statut zastupnika i Pravilnik o osoblju Europske unije;
   10. povlastice i imuniteti te provjeru valjanosti zastupničkih mandata;
   11. organizaciju i statut Suda Europske unije;
   12. Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu.

XVII.  Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Odbor nadležan za:

   1. zaštitu prava građana, ljudskih prava i temeljnih prava na teritoriju Europske unije, uključujući zaštitu manjina kako je propisano Ugovorima i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima;
   2. mjere za borbu protiv svih oblika diskriminacije osim onih prema spolu ili onih oblika diskriminacije koji se događaju na radnom mjestu i tržištu rada;
   3. zakonodavne propise na području transparentnosti i zaštite fizičkih osoba s obzirom na obradu osobnih podataka;
  4. uspostavljanje i razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde, uz poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, posebno:
   (a) mjere za ulazak i kretanje osoba, azil i migraciju,
   (b) mjere za integrirano upravljanje zajedničkim granicama,
   (c) mjere za suradnju policije i pravosuđa u kaznenim pitanjima, uključujući terorizam, te temeljne i postupovne mjere povezane s razvojem dosljednijeg pristupa Unije kaznenom pravu,
   5. Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama i Agenciju Europske unije za temeljna prava, Europol, Eurojust, Cepol, Ured europskog javnog tužitelja te druga tijela i agencije na tom području;
   6. utvrđivanje očite opasnosti od ozbiljnog kršenja načela zajedničkih državama članicama od strane jedne države članice.

XVIII.  Odbor za ustavna pitanja

Odbor nadležan za:

   1. institucionalne aspekte procesa europske integracije, posebno pripremu, pokretanje i provođenje redovnih i pojednostavljenih postupaka revizije Ugovora;
   2. provođenje Ugovora o Europskoj uniji i procjenu njegovog djelovanja;
   3. institucionalne posljedice pregovora za proširenje ili istupanje iz Unije;
   4. međuinstitucionalne odnose, uključujući razmatranje međuinstitucionalnih sporazuma u pogledu njihovog prihvaćanja od strane Parlamenta, u skladu s člankom 127. stavkom 2. Poslovnika;
   5. jedinstveni izborni postupak;
   6. političke stranke i političke zaklade na europskoj razini, ne dovodeći u pitanje nadležnost Predsjedništva;
   7. utvrđivanje postojanja ozbiljnog i trajnog kršenja zajedničkih načela država članica od strane jedne države članice;
   8. tumačenje i primjenu Poslovnika i prijedloge za izmjene istog.

XIX.  Odbor za prava žena i jednakost spolova

Odbor nadležan za:

   1. određivanje, promicanje i zaštitu prava žena u Uniji i mjere koje Unija s tim u vezi poduzima;
   2. promicanje prava žena u trećim zemljama;
   3. politiku jednakih mogućnosti, uključujući promicanje jednakosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnom mjestu;
   4. uklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije na temelju spola;
   5. provođenje i daljnji razvoj načela uključivanja jednakosti spolova u sva područja politike;
   6. praćenje i provođenje međunarodnih sporazuma i konvencija koje uključuju prava žena;
   7. poticanje svijesti o pravima žena.

XX.  Odbor za predstavke

Odbor nadležan za:

   1. predstavke;
   2. organizacije javnih saslušanja o građanskim inicijativama u skladu s člankom 197.a;
   3. odnose s Europskim ombudsmanom.”

"

2.  odlučuje da ova Odluka stupa na snagu prvog dana prve sjednice osmog parlamentarnog saziva;

3.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti