Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2996(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0001/2014

Teksty złożone :

B7-0001/2014

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0018

Teksty przyjęte
PDF 254kWORD 85k
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg
Uprawnienia i zakres odpowiedzialności komisji parlamentarnych
P7_TA(2014)0018B7-0001/2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień stałych komisji parlamentarnych (2013/2996(RSO))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając propozycję Konferencji Przewodniczących,

–  uwzględniając art.183 Regulaminu,

1.  postanawia zastąpić tekst załącznika VII do Regulaminu następującym tekstem:"„Załącznik VII – Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych

I.  Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja ma uprawnienia w zakresie wspierania, realizacji i monitorowania polityki zagranicznej Unii w odniesieniu do:

   1. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony;
   2. stosunków z innymi instytucjami i organami Unii, z ONZ oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi i zgromadzeniami międzyparlamentarnymi w sprawach z zakresu jej kompetencji;
   3. nadzoru nad Europejską Służbą Działań Zewnętrznych;
   4. wzmocnienia stosunków politycznych z krajami trzecimi poprzez kompleksowe programy współpracy i pomocy lub poprzez porozumienia międzynarodowe, takie jak porozumienia stowarzyszeniowe i umowy o partnerstwie;
   5. otwierania, monitorowania oraz finalizowania negocjacji dotyczących przystąpienia państw europejskich do Unii;
   6. całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz Instrumentu Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi, a także polityki w tym zakresie;
   7. monitorowania i dalszego działania między innymi w zakresie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), w szczególności w odniesieniu do rocznych sprawozdań z postępów w dziedzinie EPS;
   8. kwestii dotyczących demokracji, praworządności, praw człowieka, w tym praw mniejszości, w krajach trzecich oraz zasad prawa międzynarodowego. W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw praw człowieka, aby zapewnić spójność wszystkich strategii polityki zagranicznej Unii z unijną polityką praw człowieka. Posłowie z innych komisji i organów właściwych w tym zakresie są zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach tej podkomisji, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów.
   9. udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami;

Komisja ta zapewnia polityczny nadzór i koordynację prac wspólnych komisji parlamentarnych i parlamentarnych komisji do spraw współpracy, jak też delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc i misji obserwacji wyborów objętych zakresem jej kompetencji.

II.  Komisja Rozwoju

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

  1. wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:
   a) dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej,
   b) pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa,
   c) monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii,
   d) promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się,
   e) realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;
   2. całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)– w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi – i Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH), a także wszystkich kwestii związanych z pomocą humanitarną w krajach rozwijających się oraz polityki w tym zakresie;
   3. kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;
   4. kwestii związanych z krajami i terytoriami zamorskimi;
   5. udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.

Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.

III.  Komisja Handlu Międzynarodowego

Komisja ma uprawnienia w zakresie kwestii związanych z tworzeniem, wdrażaniem i monitorowaniem wspólnej polityki handlowej Unii oraz jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi, a w szczególności:

   1. stosunków finansowych, gospodarczych i handlowych z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
   2. wspólnej taryfy zewnętrznej i ułatwień handlowych, a także zewnętrznych aspektów przepisów celnych i zarządzania;
   3. nawiązywania, monitorowania, zawierania i dalszego działania w zakresie dwustronnych i wielostronnych porozumień regulujących stosunki gospodarcze, handlowe i inwestycyjne z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
   4. środków harmonizacji technicznej lub standaryzacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego;
   5. stosunków z właściwymi organizacjami międzynarodowymi i forami międzynarodowymi dotyczącymi kwestii związanych z handlem oraz z organizacjami wspierającymi integrację gospodarczą i handlową na poziomie regionalnym poza Unią;
   6. stosunków ze Światową Organizacją Handlu, również w jej wymiarze parlamentarnym.

Komisja pozostaje w kontakcie z właściwymi delegacjami międzyparlamentarnymi i delegacjami ad hoc w zakresie gospodarczych i handlowych aspektów stosunków z krajami trzecimi.

IV.  Komisja Budżetowa

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. wieloletnich ram finansowych dochodów i wydatków Unii oraz systemu środków własnych Unii;
   2. prerogatyw budżetowych Parlamentu, a mianowicie budżetu Unii, jak również negocjowania i wdrażania porozumień międzyinstytucjonalnych w tej dziedzinie;
   3. preliminarzy Parlamentu, zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie;
   4. budżetu organów zdecentralizowanych;
   5. działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która nie jest częścią europejskiego zarządzania gospodarczego;
   6. włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu, z zastrzeżeniem uprawnień komisji właściwej w zakresie umowy o partnerstwie AKP-UE;
   7. skutków finansowych oraz zgodności wszystkich aktów prawnych Unii z wieloletnimi Ramami Finansowymi, z zastrzeżeniem uprawnień właściwych komisji;
   8. śledzenia i oceny wykonania bieżącego budżetu niezależnie od postanowień artykułu 78 ust. 1, przenoszenia środków finansowych, procedur dotyczących schematów organizacyjnych, środków administracyjnych oraz opinii w sprawach związanych z projektami budowlanymi o znaczących skutkach finansowych;
   9. rozporządzenia finansowego, z wyłączeniem kwestii dotyczących wykonywania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.

V.  Komisja Kontroli Budżetowej

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji bądź je wdrażających;
   2. zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;
   3. kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
   4. monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię wdrażania polityk Unii, z udziałem – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej –wyspecjalizowanych komisji i we współpracy – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej – z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;
   5. stosunków z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), badania nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu Unii, działań w zakresie prewencji i ścigania, ścisłej ochrony interesów finansowych Unii oraz odnośnych działań Prokuratora Europejskiego w tej dziedzinie;
   6. stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;
   7. rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.

VI.  Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. polityki gospodarczej i pieniężnej Unii, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z właściwymi instytucjami i organizacjami);
   2. swobodnego przepływu kapitału i płatności (płatności transgraniczne, jednolity obszar płatniczy, bilansowanie płatności, polityka przepływu kapitału oraz udzielania i zaciągania pożyczek, kontrola przepływu kapitału pochodzącego z krajów trzecich, środki stymulujące eksport kapitału unijnego);
   3. międzynarodowego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z instytucjami i organizacjami finansowymi i walutowymi);
   4. uregulowań w zakresie konkurencji oraz pomocy państwowej i publicznej;
   5. przepisów podatkowych;
   6. wydawania przepisów i nadzorowania usług, instytucji i rynków finansowych, w tym także sprawozdawczości finansowej, audytu, zasad rachunkowości, ładu korporacyjnego i innych zagadnień prawa spółek dotyczących usług finansowych;
   7. odnośnej działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako części europejskiego zarządzania gospodarczego w strefie euro.

VII.  Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, w tym również warunków pracy, ubezpieczeń społecznych, integracji społecznej i ochrony socjalnej;
   2. praw pracowniczych;
   3. środków mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy;
   4. Europejskiego Funduszu Społecznego;
   5. polityki szkoleń zawodowych, w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   6. swobodnego przepływu pracowników i emerytów;
   7. dialogu społecznego;
   8. wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć;
   9. stosunków z:
   Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop),
   Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy,
   Europejską Fundacją ds. Kształcenia,
   Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

oraz stosunków z innymi właściwymi organami Unii i organizacjami międzynarodowymi.

VIII.  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

  1. polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
   a) zmiany klimatu,
   b) zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu i ochrony bioróżnorodności,
   c) trwałego rozwoju,
   d) działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,
   e) naprawiania szkód powstałych w środowisku,
   f) obrony cywilnej,
   g) Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska;
   h) Europejskiej Agencji Chemikaliów;
  2. zdrowia publicznego, a w szczególności:
   a) programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,
   b) produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
   c) związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,
   d) Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;
  3. kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:
   a) znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,
   b) przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,
   c) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.

IX.  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. polityki przemysłowej Unii i związanych z nią środków oraz zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw;
   2. polityki badań i innowacji Unii, w tym także nauki i techniki, a także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;
   3. europejskiej polityki kosmicznej;
   4. działalności Wspólnego Centrum Badawczego, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, Instytutu Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;
  5. środków Unii dotyczących polityki energetycznej w ogóle oraz w kontekście tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, w tym środków dotyczących:
   a) bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię w Unii;
   b) wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych form energii;
   c) wspierania wzajemnego połączenia sieci energetycznych i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;
   6. traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;
   7. społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym technologii i aspektów bezpieczeństwa oraz tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji, a także działalności Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

X.  Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

  1. koordynacji na szczeblu Unii krajowych systemów ustawodawstwa w dziedzinie rynku wewnętrznego i w zakresie unii celnej, a zwłaszcza:
   a) swobodnego przepływu towarów, w tym harmonizacji standardów technicznych,
   b) swobody przedsiębiorczości,
   c) swobody świadczenia usług, z wyjątkiem sektora finansowego i pocztowego;
   2. funkcjonowania jednolitego rynku , w tym środków mających na celu identyfikowanie i usuwanie potencjalnych barier we wdrażaniu jednolitego rynku, w tym jednolitego rynku cyfrowego;
   3. wspierania i ochrony interesów gospodarczych konsumentów, z wyjątkiem obszarów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności;
   4. polityki i ustawodawstwa dotyczących wprowadzania w życie zasad jednolitego rynku i egzekwowania praw konsumentów.

XI.  Komisja Transportu i Turystyki

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

  1. środków dotyczących rozwoju wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego, a zwłaszcza:
   a) wspólnych reguł dotyczących transportu w ramach Unii Europejskiej,
   b) tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury transportu,
   c) świadczenia usług transportowych i stosunków z krajami trzecimi w dziedzinie transportu,
   d) bezpieczeństwa transportu,
   e) stosunków z międzynarodowymi organizacjami do spraw transportu;
   f) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Europejskiej Agencji Kolejowej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego i wspólnego przedsięwzięcia SESAR;
   2. usług pocztowych;
   3. turystyki.

XII.  Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. prowadzenia i rozwoju unijnej polityki rozwoju regionalnego i spójności, ustanowionej w Traktatach;
   2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i innych unijnych instrumentów polityki regionalnej;
   3. oceny wpływu innych polityk unijnych na spójność gospodarczą i społeczną;
   4. koordynacji unijnych instrumentów strukturalnych;
   5. miejskiego wymiaru polityki spójności;
   6. regionów peryferyjnych i wysp jak również współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;
   7. stosunków z Komitetem Regionów, organizacjami współpracy międzyregionalnej oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

XIII.  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rolnej;
   2. rozwoju wsi, w tym działań w ramach odpowiednich instrumentów finansowych;
  3. ustawodawstwa w zakresie:
   a) zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz pasz zwierzęcych, o ile środki takie nie mają na celu ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami,
   b) hodowli i dobrostanu zwierząt;
   4. poprawy jakości produktów rolnych;
   5. zaopatrzenia w surowce rolnicze;
   6. Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin;
   7. leśnictwa i agroleśnictwa.

XIV.  Komisja Rybołówstwa

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rybołówstwa oraz zarządzania nią;
   2. zachowania zasobów rybnych, zarządzania rybołówstwem i flotami eksploatującymi takie zasoby oraz badań stosowanych w dziedzinie rybołówstwa;
   3. wspólnej organizacji rynku produktów rybnych i akwakultury oraz ich przetwarzania i wprowadzania do obrotu;
   4. polityki strukturalnej w sektorze rybołówstwa i upraw wodnych, w tym instrumentów finansowych i funduszy orientacji w dziedzinie rybołówstwa służących wsparciu tych sektorów;
   5. zintegrowanej polityki morskiej w odniesieniu do działalności połowowej;
   6. umów o partnerstwie dotyczących zrównoważonego rybołówstwa, regionalnych organizacji rybołówstwa i wykonywania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie rybołówstwa.

XV.  Komisja Kultury i Edukacji

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

  1. aspektów kulturalnych Unii Europejskiej, a zwłaszcza:
   a) pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury,
   b) ochrony i promowania różnorodności kulturowej i językowej,
   c) zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalnego, wymiany kulturalnej i twórczości artystycznej;
   2. polityki edukacyjnej Unii, w tym także europejskiego szkolnictwa wyższego, wspierania systemu szkół europejskich i kształcenia ustawicznego;
   3. polityki audiowizualnej oraz kulturalnych i edukacyjnych aspektów społeczeństwa informacyjnego;
   4. polityki dotyczącej młodzieży;
   5. rozwoju polityki w zakresie sportu, wypoczynku i rozrywki;
   6. polityki informacyjnej i środków przekazu;
   7. współpracy z krajami trzecimi w obszarze sportu i edukacji oraz stosunków z właściwymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

XVI.  Komisja Prawna

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. wykładni, stosowania i monitorowania prawa Unii i zgodności aktów unijnych z prawem pierwotnym, a w szczególności wyboru podstawy prawnej oraz przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności;
   2. wykładni oraz stosowania prawa międzynarodowego w zakresie, w jakim dotyczy ono Unii Europejskiej;
   3. lepszego stanowienia prawa i uproszczenia prawa Unii;
   4. ochrony prawnej praw i prerogatyw Parlamentu, w tym także udziału Parlamentu w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  5. aktów Unii mających wpływ na porządek prawny państw członkowskich, w następujących dziedzinach:
   a) prawa cywilnego i handlowego,
   b) prawa spółek,
   c) prawa własności intelektualnej,
   d) prawa procesowego;
   6. środków dotyczących współpracy sądowej i administracyjnej w sprawach cywilnych;
   7. odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i sankcji za przestępstwa przeciw środowisku;
   8. kwestii etycznych związanych z nowymi technologiami, przy zastosowaniu procedury obejmującej zaangażowane komisje;
   9. statutu posła do Parlamentu Europejskiego i regulaminu pracowniczego Unii Europejskiej;
   10. przywilejów i immunitetów, jak również weryfikacji mandatów poselskich;
   11. organizacji i statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
   12. Urzędu ds. Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym.

XVII.  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
   2. środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;
   3. ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;
  4. utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności, a w szczególności:
   a) środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji,
   b) środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami,
   c) środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, w tym terroryzmu, oraz materialnych i proceduralnych środków dotyczących rozwoju bardziej spójnego podejścia Unii do prawa karnego;
   5. Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu, Prokuratury Europejskiej i innych organów i agencji działających w tym obszarze;
   6. stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich.

XVIII.  Komisja Spraw Konstytucyjnych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza przygotowania, wszczynania i przebiegu procedur związanych ze zwykłą i uproszczoną rewizją traktatu;
   2. stosowania traktatu UE i oceny jego funkcjonowania;
   3. konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia lub wystąpienia z Unii;
   4. stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 127 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;
   5. jednolitej procedury wyborczej;
   6. partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;
   7. stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich;
   8. wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.

XIX.  Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. definiowania, wspierania i ochrony praw kobiet w Unii oraz unijnych środków w tym zakresie;
   2. wspierania praw kobiet w krajach trzecich;
   3. polityki równych szans, w tym wspierania równości między kobietami i mężczyznami w dostępie do rynku pracy i w sposobie traktowania w pracy;
   4. likwidacji wszelkich form przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;
   5. realizacji i dalszego włączania zasady równości szans we wszystkie dziedziny polityki;
   6. nadzorowania oraz realizacji umów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw kobiet;
   7. zwiększania wiedzy o prawach kobiet;

XX.  Komisja Petycji

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

   1. petycji;
   2. organizacji wysłuchań publicznych dotyczących inicjatyw obywatelskich zgodnie z art. 197a;
   3. stosunków z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.”

"

2.  postanawia, że niniejsza decyzja wejdzie w życie pierwszego dnia pierwszej sesji ósmej kadencji parlamentarnej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności