Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2996(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0001/2014

Texte depuse :

B7-0001/2014

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0018

Texte adoptate
PDF 248kWORD 92k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
Competențele și atribuțiile comisiilor parlamentare permanente
P7_TA(2014)0018B7-0001/2014

Decizia Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 privind competențele și atribuțiile comisiilor parlamentare permanente (2013/2996(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Conferinței președinților,

–  având în vedere articolul 183 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să înlocuiască anexa VII la Regulamentul său de procedură cu următorul text:" „Anexa VII – Competențele și atribuțiile comisiilor parlamentare permanente

I.  Comisia pentru afaceri externe

Această comisie este competentă în chestiuni legate de promovarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicii externe a Uniunii în ceea ce privește:

   1. politica externă și de securitate comună (PESC) și politica de securitate și de apărare comună (PSAC). În acest context, comisia este asistată de subcomisia pentru securitate și apărare;
   2. relațiile cu celelalte instituții și organe ale Uniunii, cu Organizația Națiunilor Unite și cu celelalte organizații internaționale și adunări interparlamentare pentru domeniile sale de competență;
   3. supravegherea Serviciului European de Acțiune Externă;
   4. consolidarea relațiilor politice cu țările terțe prin programe cuprinzătoare de cooperare și asistență sau prin acorduri internaționale cum ar fi acordurile de asociere și de parteneriat;
   5. deschiderea, monitorizarea și încheierea negocierilor privind aderarea statelor europene la Uniune;
   6. întreaga legislație, programare și supraveghere a acțiunilor întreprinse în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, al Instrumentului European de vecinătate, al Instrumentului de asistență pentru preaderare, al Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace și al Instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țări terțe și politicile aflate la baza acestora;
   7. monitorizarea, printre altele, a politicii europene de vecinătate (PEV) și luarea măsurilor ulterioare necesare, în special în ceea ce privește rapoartele anuale privind progresele înregistrate în domeniul PEV;
   8. aspectele legate de democrație, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile minorităților, din țările terțe și de principiile dreptului internațional. În acest context, comisia este asistată de subcomisia pentru drepturile omului, care ar trebui să asigure coerența tuturor politicilor externe ale Uniunii cu politica sa privind drepturile omului. Fără a aduce atingere normelor aplicabile, membrii altor comisii și organe care exercită responsabilități în acest domeniu sunt invitați să asiste la reuniunile subcomisiei.
   9. participarea Parlamentului la misiuni de observare a alegerilor, în cooperare cu alte comisii și delegații pertinente, dacă este cazul;

Comisia asigură supravegherea politică și coordonarea lucrărilor comisiilor parlamentare mixte și a comisiilor parlamentare de cooperare, precum și ale delegațiilor interparlamentare și ale delegațiilor ad-hoc care intră în domeniul său de competență.

II.  Comisia pentru dezvoltare

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

  1. promovarea, punerea în aplicare și controlul politicii de dezvoltare și de cooperare a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește:
   (a) dialogul politic cu țările în curs de dezvoltare, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul organizațiilor și organismelor interparlamentare internaționale pertinente,
   (b) ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare și acordurile de cooperare cu acestea, mai ales supravegherea eficacității finanțării ajutorului și evaluarea rezultatelor, inclusiv în legătură cu eradicarea sărăciei,
   (c) monitorizarea relației dintre politicile statelor membre și cele puse în aplicare la nivelul Uniunii,
   (d) promovarea valorilor democratice, a bunei guvernări și a drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare,
   (e) punerea în aplicare, monitorizarea și creșterea coerenței politicilor în ceea ce privește politica de dezvoltare;
   2. întreaga legislație, programare și supraveghere a acțiunilor realizate în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD), al Fondului european de dezvoltare (FED) - în strânsă cooperare cu parlamentele naționale - și al Instrumentului de ajutor umanitar, precum și toate aspectele legate de ajutorul umanitar din țările în curs de dezvoltare și politica aflată la baza acestora;
   3. Acordul de parteneriat ACP-UE și relațiile cu organismele competente;
   4. chestiunile privind țările și teritoriile de peste mări (TTPM);
   5. participarea Parlamentului la misiuni de observare a alegerilor, dacă este necesar, în cooperare cu alte comisii și delegații pertinente.

Comisia asigură coordonarea lucrărilor delegațiilor interparlamentare și ad-hoc care intră în atribuțiile sale.

III.  Comisia pentru comerț internațional

Această comisie este competentă în chestiuni privind definirea, punerea în aplicare și monitorizarea politicii comerciale comune a Uniunii și a relațiilor sale economice externe, în special:

   1. relațiile financiare, economice și comerciale cu țări terțe și cu organizații regionale;
   2. tariful extern comun și facilitarea comerțului, precum și aspectele externe ale dispozițiilor vamale și gestionării vămilor;
   3. inițierea, monitorizarea și încheierea de acorduri comerciale bilaterale, multilaterale și plurilaterale care să reglementeze relațiile economice, comerciale și de investiții cu țări terțe și organizații regionale, precum și luarea măsurilor ulterioare necesare;
   4. măsurile de armonizare sau de standardizare tehnică în domeniile reglementate de instrumentele de drept internațional;
   5. relațiile cu organizațiile internaționale pertinente, cu forurile internaționale care abordează aspectele legate de comerț și cu organizațiile de promovare a integrării economice și comerciale regionale în afara granițelor Uniunii;
   6. relațiile cu Organizația Mondială a Comerțului, inclusiv cu dimensiunea sa parlamentară.

Comisia asigură legătura cu delegațiile interparlamentare și ad-hoc competente în ceea ce privește aspectele economice și comerciale în relațiile cu țările terțe.

IV.  Comisia pentru bugete

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. cadrul financiar multianual de venituri și cheltuieli ale Uniunii și sistemul resurselor proprii ale Uniunii;
   2. competențele bugetare ale Parlamentului, respectiv bugetul Uniunii, precum și negocierea și punerea în aplicare a acordurilor interinstituționale în acest domeniu;
   3. estimarea bugetului Parlamentului, în conformitate cu procedura prevăzută de Regulamentul de procedură;
   4. bugetul organelor descentralizate;
   5. activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții care nu fac parte din guvernarea economică europeană;
   6. includerea în buget a Fondului european de dezvoltare, fără a aduce atingere competențelor comisiei competente pentru Acordul de parteneriat ACP-UE;
   7. implicațiile financiare ale tuturor actelor Uniunii și compatibilitatea acestora cu cadrul financiar multianual, fără a aduce atingere competențelor comisiilor pertinente;
   8. monitorizarea și evaluarea execuției bugetului pentru exercițiul financiar curent, sub rezerva articolului 78 alineatul (1), transferurile de credite, procedurile privind organigramele, creditele de funcționare și avizele cu privire la proiecte imobiliare cu implicații financiare importante;
   9. Regulamentul financiar, cu excepția chestiunilor privind execuția, gestiunea și controlul bugetar.

V.  Comisia pentru control bugetar

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. controlul execuției bugetului Uniunii și al Fondului european de dezvoltare, precum și deciziile privind descărcarea de gestiune care trebuie luate de Parlament, inclusiv procedura internă de descărcare de gestiune, și orice altă măsură de însoțire sau de punere în aplicare a acestor decizii;
   2. închiderea, prezentarea și controlul conturilor și bilanțurilor Uniunii, ale instituțiilor acesteia și ale oricărui organism care beneficiază de finanțarea acesteia, inclusiv stabilirea creditelor care urmează a fi reportate și fixarea soldurilor;
   3. controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții;
   4. evaluarea raportului costuri-beneficii al diferitelor finanțări ale Uniunii pentru punerea în aplicare apoliticilor Uniunii, cu implicarea, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, a comisiilor specializate și acționând, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, în cooperare cu acestea pentru a examina rapoartele speciale ale Curții de Conturi;
   5. relațiile cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), examinarea fraudelor și neregulilor care aduc atingere execuției bugetului Uniunii, acțiunile care vizează prevenirea acestor acte și declanșarea de proceduri judiciare, protecția strictă a intereselor financiare ale Uniunii și acțiunile relevante întreprinse de Parchetul European în acest domeniu;
   6. relațiile cu Curtea de Conturi, numirea membrilor și analizarea rapoartelor acesteia;
   7. Regulamentul financiar pentru chestiunile privind execuția, gestiunea și controlul bugetar.

VI.  Comisia pentru afaceri economice și monetare

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. politicile economice și monetare ale Uniunii, funcționarea Uniunii Economice și Monetare și Sistemul Monetar și Financiar European, inclusiv relațiile cu instituțiile sau organizațiile pertinente;
   2. libera circulație a capitalurilor și plăților (plăți transfrontaliere, spațiul unic de plăți, balanța de plăți, fluxurile de capital și politicile de împrumut și creditare, controlul fluxurilor de capital provenite din țări terțe, măsuri de încurajare a exporturilor de capital din Uniune);
   3. sistemul monetar și financiar internațional, inclusiv relațiile cu instituțiile și organizațiile financiare și monetare;
   4. regulile privind concurența, ajutoarele de stat sau ajutoarele publice;
   5. reglementarea în domeniul fiscal;
   6. reglementarea și supravegherea serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare, inclusiv rapoartele financiare, verificările contabile, normele contabile, conducerea întreprinderilor și alte chestiuni din domeniul dreptului societăților comerciale privind în special serviciile financiare;
   7. activitățile financiare pertinente ale Băncii Europene de Investiții ca parte din guvernarea economică europeană în zona euro.

VII.  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. politica ocupării forței de muncă și toate aspectele de politică socială, inclusi condițiile de muncă, securitatea socială, integrarea socială și protecția socială;
   2. drepturile lucrătorilor;
   3. măsurile de garantare a sănătății și securității la locul de muncă;
   4. Fondul social european;
   5. politica de formare profesională, inclusiv calificările profesionale;
   6. libera circulație a lucrătorilor și pensionarilor;
   7. dialogul social;
   8. toate formele de discriminare la locul de muncă și pe piața muncii, altele decât cele fondate pe gen;
   9. relațiile cu:
   Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop),
   Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă,
   Fundația Europeană de Formare,
   Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă,

precum și relațiile cu alte organisme ale Uniunii și organizații internaționale pertinente.

VIII.  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

  1. politica de mediu și măsurile de protecție a mediului, privind în special:
   (a) schimbările climatice,
   (b) poluarea aerului, a solului și a apei, gestionarea și reciclarea deșeurilor, substanțele și preparatele periculoase, nivelul sonor și protecția biodiversității,
   (c) dezvoltarea durabilă,
   (d) măsurile și convențiile internaționale și regionale în vederea conservării mediului,
   (e) repararea prejudiciilor cauzate mediului,
   (f) protecția civilă,
   (g) Agenția Europeană de Mediu,
   (h) Agenția Europeană pentru Produse Chimice;
  2. sănătatea publică, privind în special:
   (a) programele și acțiunile specifice în domeniul sănătății publice,
   (b) produsele farmaceutice și cosmetice,
   (c) aspectele sanitare ale terorismului biologic,
   (d) Agenția Europeană pentru Medicamente și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor;
  3. aspectele privind siguranța alimentară, inclusiv, în special:
   (a) etichetarea și siguranța produselor alimentare,
   (b) legislația veterinară privind protecția împotriva riscurilor pentru sănătatea umană; controalele de sănătate publică ale produselor alimentare și sistemele de producție alimentară,
   (c) Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară și Oficiul Alimentar și Veterinar European.

IX.  Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. politica industrială a Uniunii și măsurile aferente, precum și aplicarea noilor tehnologii, în special în ceea ce privește măsurile privind întreprinderile mici și mijlocii;
   2. politica de cercetare și inovare a Uniunii, inclusiv știința și tehnologia, precum și difuzarea și exploatarea rezultatelor cercetării;
   3. politica spațială europeană;
   4. activitățile Centrului Comun de Cercetare, ale Consiliului European pentru Cercetare, ale Institutului European de Inovare și Tehnologie și ale Institutului pentru Materiale de Referință și Măsurători, precum și JET, ITER și celelalte proiecte aparținând aceluiași domeniu;
  5. măsurile de la nivelul Uniunii în domeniul politicii energetice în general și în contextul creării și funcționării pieței interne a energiei, inclusiv măsurile legate de:
   (a) securitatea aprovizionării cu energie în Uniune,
   (b) promovarea eficienței energetice și a economiei de energie, precum și de dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenerabile,
   (c) promovarea interconectării rețelelor energetice și eficiența energetică, în special stabilirea și dezvoltarea de rețele transeuropene în sectorul infrastructurilor energetice;
   6. Tratatul Euratom și Agenția de Aprovizionare a Euratom; securitatea nucleară, scoaterea din funcțiune a instalațiilor și eliminarea deșeurilor în domeniul nuclear;
   7. societatea informațională, tehnologiile informației și rețelele și serviciile de comunicații, inclusiv tehnologiile și aspectele legate de securitate, stabilirea și dezvoltarea de rețele transeuropene în sectorul infrastructurilor de telecomunicații, precum și activitățile Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA).

X.  Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

  1. coordonarea, la nivelul Uniunii, a legislațiilor naționale în domeniul pieței interne și privind Uniunea vamală, în special în ceea ce privește:
   (a) libera circulație a mărfurilor, inclusiv armonizarea standardelor tehnice,
   (b) libertatea de stabilire,
   (c) libertatea de a presta servicii, cu excepția sectorului financiar și poștal;
   2. funcționarea pieței unice, inclusiv măsurile de identificare și eliminare a potențialelor obstacole în calea punerii în aplicare a pieței unice, inclusiv piața unică digitală;
   3. promovarea și protecția intereselor economice ale consumatorilor, cu excepția chestiunilor privind sănătatea publică și siguranța alimentară;
   4. politica și legislația în materie de asigurare a aplicării normelor privind piața unică și de asigurare a respectării drepturilor consumatorilor.

XI.  Comisia pentru transport și turism

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

  1. dezvoltarea unei politici comune privind transportul feroviar, rutier și pe căi navigabile, precum și transportul maritim și aerian, în special:
   (a) normele comune aplicabile transporturilor pe teritoriul Uniunii Europene,
   (b) stabilirea și dezvoltarea de rețele transeuropene în sectorul infrastructurilor de transport,
   (c) furnizarea serviciilor de transport și relațiile cu țările terțe în domeniul transporturilor,
   (d) securitatea transporturilor,
   (e) relațiile cu organizațiile internaționale de transport;
   (f) Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană a Căilor Ferate, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și întreprinderea comună SESAR;
   2. serviciile poștale;
   3. turismul.

XII.  Comisia pentru dezvoltare regională

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. funcționarea și dezvoltarea politicii Uniunii de dezvoltare regională și de coeziune, astfel cum este instituită prin tratate,
   2. Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și celelalte instrumente de politică regională ale Uniunii,
   3. evaluarea efectelor celorlalte politici ale Uniunii asupra coeziunii economice și sociale,
   4. coordonarea instrumentelor structurale ale Uniunii,
   5. dimensiunea urbană a politicii de coeziune,
   6. regiunile ultraperiferice și insulele, precum și cooperarea transfrontalieră și interregională,
   7. relațiile cu Comitetul Regiunilor, organizațiile de cooperare interregională și autoritățile locale și regionale.

XIII.  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. funcționarea și dezvoltarea politicii agricole comune;
   2. dezvoltarea rurală, inclusiv activitățile instrumentelor financiare pertinente;
  3. legislația în domeniile:
   (a) veterinar și fitosanitar și al alimentației animalelor, cu condiția ca aceste măsuri să nu aibă drept scop protecția împotriva riscurilor pentru sănătatea umană,
   (b) creșterea și bunăstarea animalelor;
   4. îmbunătățirea calității produselor agricole;
   5. aprovizionarea cu materii prime agricole;
   6. Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante;
   7. silvicultura și agrosilvicultura.

XIV.  Comisia pentru pescuit

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. funcționarea și dezvoltarea politicii comune în domeniul pescuitului și gestionarea acesteia;
   2. conservarea resurselor de pescuit, gestionarea pescuitului și a flotelor care exploatează acest tip de resurse, cercetarea marină și cercetarea aplicată din domeniul pescuitului;
   3. organizarea comună a pieței produselor pescărești și de acvacultură și prelucrarea și comercializarea acestora;
   4. politica structurală în sectoarele pescuitului și acvaculturii, inclusiv instrumentele financiare și fondurile de orientare în domeniul pescuitului în sprijinul acestor sectoare;
   5. politica maritimă integrată în ceea ce privește activitățile de pescuit;
   6. acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului durabil, organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și punerea în aplicare a obligațiilor internaționale din domeniul pescuitului.

XV.  Comisia pentru cultură și educație

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

  1. aspectele culturale ale Uniunii Europene, în special:
   (a) îmbunătățirea cunoașterii și difuzării culturii,
   (b) protejarea și promovarea diversității culturale și lingvistice,
   (c) conservarea și protejarea patrimoniului cultural, schimburile culturale și creația artistică;
   2. politica educațională a Uniunii, inclusiv în domeniul învățământului superior în Europa și promovarea sistemului de școli europene și de formare pe tot parcursul vieții;
   3. politica în domeniul audiovizual și aspectele culturale și educative ale societății informaționale;
   4. politica în domeniul tineretului;
   5. dezvoltarea unei politici în domeniul sportului și al activităților recreative;
   6. politica informațională și politica în domeniul mass-media;
   7. cooperarea cu țările terțe în domeniile culturii și al educației și relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale pertinente.

XVI.  Comisia pentru afaceri juridice

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. interpretarea, aplicarea și monitorizarea dreptului Uniunii și conformitatea actelor Uniunii cu legislația primară, inclusiv alegerea temeiurilor juridice și respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității;
   2. interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care este vizată Uniunea Europeană;
   3. o mai bună legiferare și simplificarea dreptului Uniunii;
   4. protecția juridică a drepturilor și prerogativelor Parlamentului, în special participarea Parlamentului la acțiunile introduse înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene;
  5. actele Uniunii care influențează ordinile juridice ale statelor membre, în special în domeniile următoare:
   (a) dreptul civil și comercial,
   (b) dreptul societăților comerciale,
   (c) dreptul de proprietate intelectuală,
   (d) dreptul procedural;
   6. măsurile privind cooperarea judiciară și administrativă în materie civilă;
   7. răspunderea pentru prejudiciul cauzat mediului și sancțiunile care se aplică în contextul infracțiunilor împotriva mediului;
   8. chestiunile etice privind noile tehnologii, în aplicarea procedurii comisiilor asociate cu comisiile competente;
   9. Statutul deputaților și Statutul funcționarilor Uniunii Europene;
   10. privilegiile și imunitățile, precum și verificarea prerogativelor deputaților;
   11. organizarea și statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene;
   12. Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne.

XVII.  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. protecția, pe teritoriul Uniunii, a drepturilor cetățenilor, a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, inclusiv protecția minorităților, astfel cum sunt enunțate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
   2. măsurile necesare pentru combaterea oricăror forme de discriminare, altele decât cele pe fondate pe gen, sau cele care se produc la locul de muncă și pe piața forței de muncă;
   3. legislația în domeniul transparenței și protecției persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal;
  4. aplicarea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, respectând totodată principiile subsidiarității și proporționalității, în special:
   (a) măsurile privind intrarea și circulația persoanelor, politica privind azilul și migrația,
   (b) măsurile privind gestionarea integrată a frontierelor externe,
   (c) măsurile privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, inclusiv în materie de terorism, și măsurile de fond și de procedură legate de dezvoltarea unei abordări mai coerente a dreptului penal la nivelul Uniunii;
   5. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie și Agenția Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale, Europol, Eurojust, CEPOL, Parchetul European, precum și alte organe și agenții care operează în aceste domenii;
   6. constatarea unui risc evident de încălcare gravă, de către un stat membru, a principiilor comune statelor membre.

XVIII.  Comisia pentru afaceri constituționale

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. aspectele instituționale ale procesului de integrare europeană, în special pregătirea, inițierea și desfășurarea procedurilor ordinare și simplificate de revizuire a tratatelor;
   2. punerea în aplicare a tratatelor și evaluarea funcționării acestora;
   3. consecințele instituționale ale negocierilor privind extinderea Uniunii sau retragerea din Uniune;
   4. relațiile interinstituționale, inclusiv examinarea acordurilor interinstituționale prevăzute la articolul 127 alineatul (2) din prezentul regulament, în vederea aprobării acestora de către Parlament;
   5. procedura electorală uniformă;
   6. partidele politice și fundațiile politice la nivel european, fără a aduce atingere competențelor Biroului;
   7. constatarea existenței unei încălcări grave și persistente, de către un stat membru a principiilor comune statelor membre;
   8. interpretarea și aplicarea Regulamentului de procedură, precum și propunerile de modificare a regulamentului.

XIX.  Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. definirea, promovarea și apărarea drepturilor femeii în Uniune și măsurile luate în acest scop de către Uniune;
   2. promovarea drepturilor femeii în țările terțe;
   3. politica de egalitate de șanse, inclusiv promovarea egalității dintre femei și bărbați în ceea ce privește șansele pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă;
   4. eliminarea oricărei forme de violență și discriminare fondate pe gen;
   5. punerea în aplicare și continuarea integrării dimensiunii privind egalitatea de șanse în toate sectoarele;
   6. controlul și aplicarea acordurilor și convențiilor internaționale privind drepturile femeii;
   7. încurajarea conștientizării cu privire la drepturile femeii.

XX.  Comisia pentru petiții

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

   1. petițiile;
   2. organizarea de audieri publice consacrate inițiativelor cetățenești, în temeiul articolului 197a;
   3. relațiile cu Ombudsmanul European.”

"

2.  hotărăște că prezenta decizie va intra în vigoare în prima zi a primei perioade de sesiune a celei de-a opta legislaturi;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate