Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2996(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0001/2014

Predkladané texty :

B7-0001/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0018

Prijaté texty
PDF 253kWORD 81k
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg
Právomoci a zodpovednosti stálych výborov
P7_TA(2014)0018B7-0001/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. januára 2014 o pôsobnosti stálych výborov (2013/2996(RSO))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na článok 183 rokovacieho poriadku,

1.  sa rozhodol nahradiť prílohu VII rokovacieho poriadku takto:"„Príloha VII – Pôsobnosť stálych výborov

I.  Výbor pre zahraničné veci

Výbor s pôsobnosťou pre presadzovanie, uplatňovanie a monitorovanie zahraničnej politiky Únie, pokiaľ ide o:

   1. spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP). V tejto oblasti výboru pomáha Podvýbor pre bezpečnosť a obranu;
   2. vzťahy s ostatnými orgánmi a inštitúciami Únie, OSN a ostatnými medzinárodnými organizáciami a medziparlamentnými zhromaždeniami vo veciach spadajúcich do jeho pôsobnosti;
   3. dohľad nad Európskou službou pre vonkajšiu činnosť;
   4. posilňovanie politických vzťahov s tretími krajinami prostredníctvom komplexnej spolupráce a pomocných programov alebo medzinárodných zmlúv, ako sú asociačné dohody a dohody o partnerstve
   5. začatie, monitorovanie a skončenie rokovaní týkajúcich sa pristúpenia európskych štátov k Únii;
   6. všetky právne predpisy, plánovanie a kontrolu činností vykonávaných v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, nástroja európskeho susedstva, nástroja predvstupovej pomoci, nástroja na podporu stability a mieru a nástroja partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami, ako aj politiky, o ktoré sa opierajú;
   7. monitorovanie a vyhodnocovanie, okrem iného, v oblasti európskej susedskej politiky (ESP), najmä pokiaľ ide o výročné správy o pokroku ESP;
   8. otázky týkajúce sa demokracie, právneho štátu, ľudských práv vrátane práv menšín v tretích krajinách a zásad medzinárodného práva. V tejto oblasti výboru pomáha Podvýbor pre ľudské práva, ktorý by mal zabezpečiť súlad medzi všetkými vonkajšími politikami Únie a jej politikou v oblasti ľudských práv. V súlade s príslušnými pravidlami sa na schôdze podvýboru prizývajú členovia iných výborov a orgánov zodpovedných za túto oblasť.
   9. účasť Parlamentu na volebných pozorovateľských misiách, v prípade potreby v spolupráci s inými výbormi a delegáciami.

Výbor vykonáva politický dohľad a koordinuje prácu spoločných parlamentných výborov a parlamentných výborov pre spoluprácu, ako aj medziparlamentných delegácií a delegácií zriadených ad hoc v jeho pôsobnosti.

II.  Výbor pre rozvoj

Výbor s pôsobnosťou pre:

  1. presadzovanie, uplatňovanie a monitorovanie politiky rozvoja a spolupráce Únie, najmä:
   (a) politický dialóg s rozvojovými krajinami, bilaterálne a v príslušných medzinárodných organizáciách a na medziparlamentných fórach,
   (b) pomoc rozvojovým krajinám a dohody o spolupráci s nimi, najmä dohľad nad efektívnym financovaním pomoci a posudzovanie výsledkov, a to aj v súvislosti s odstraňovaním chudoby,
   (c) monitorovanie vzťahov medzi politikami členských štátov a politikami uplatňovanými na úrovni Únie,
   (d) presadzovanie demokratických hodnôt, riadnej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv v rozvojových krajinách,
   (e) uplatňovanie, monitorovanie a napredovanie v oblasti politickej súdržnosti, pokiaľ ide o rozvojovú politiku;
   2. všetky právne predpisy, plánovanie a kontrolu činností vykonávaných v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce, Európskeho rozvojového fondu (ERF) – v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi – a nástroja humanitárnej pomoci, ako aj všetky otázky týkajúce sa humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách a politiku, o ktorú sa opierajú;
   3. otázky súvisiace s dohodou o partnerstve medzi krajinami AKT a EÚ a vzťahy s príslušnými orgánmi;
   4. otázky súvisiace so zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ);
   5. účasť Parlamentu na volebných pozorovateľských misiách, v prípade potreby v spolupráci s inými výbormi a delegáciami.

Výbor koordinuje prácu medziparlamentných delegácií a delegácií zriadených ad hoc v jeho pôsobnosti.

III.  Výbor pre medzinárodný obchod

Výbor s pôsobnosťou pre otázky súvisiace so zavedením, uplatňovaním a monitorovaním spoločnej obchodnej politiky Únie a jej vonkajšími hospodárskymi vzťahmi, najmä:

   1. finančné, hospodárske a obchodné vzťahy s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami;
   2. spoločné vonkajšie colné sadzby a uľahčenie obchodu, ako aj vonkajšie aspekty colných ustanovení a colnej správy;
   3. začatie, monitorovanie, uzavretie dvojstranných, mnohostranných a viacstranných obchodných dohôd, ktorými sa riadia hospodárske, obchodné a investičné vzťahy s tretími stranami a regionálnymi organizáciami a ich vyhodnocovanie;
   4. opatrenia technickej harmonizácie alebo štandardizácie v oblastiach pokrytých nástrojmi medzinárodného práva;
   5. vzťahy s príslušnými medzinárodnými organizáciami, medzinárodnými fórami pre otázky súvisiace s obchodom a organizáciami na podporu regionálnej hospodárskej a obchodnej integrácie mimo Únie;
   6. vzťahy so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) vrátane jej parlamentného rozmeru.

Výbor udržiava spojenie s príslušnými medziparlamentnými delegáciami a delegáciami zriadenými ad hoc pre hospodárske a obchodné aspekty vzťahov s tretími krajinami.

IV.  Výbor pre rozpočet

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. viacročný finančný rámec príjmov a výdavkov únie a systém vlastných zdrojov Únie;
   2. rozpočtové právomoci Parlamentu, predovšetkým rozpočet Únie, ako aj vyjednávanie a vykonávanie medziinštitucionálnych zmlúv v tejto oblasti;
   3. odhady rozpočtu Parlamentu podľa postupov stanovených v rokovacom poriadku;
   4. rozpočet decentralizovaných orgánov;
   5. finančné aktivity Európskej investičnej banky, ktoré nie sú súčasťou európskeho hospodárskeho riadenia;
   6. zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu bez toho, aby boli dotknuté právomoci výboru zodpovedného za dohodu o partnerstve medzi krajinami AKT a EÚ;
   7. finančné dôsledky a súlad s viacročným finančným rámcom všetkých aktov Únie bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných výborov;
   8. sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu bežného roka bez ohľadu na článok 78 ods. 1, presuny finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa organizačných štruktúr, administratívne finančné prostriedky a stanoviská týkajúce sa stavebných projektov so značnými finančnými dôsledkami;
   9. nariadenie o rozpočtových pravidlách s výnimkou otázok týkajúcich sa plnenia, riadenia a kontroly rozpočtu.

V.  Výbor pre kontrolu rozpočtu

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. kontrolu plnenia rozpočtu Únie a Európskeho rozvojového fondu a rozhodnutia o absolutóriu prijaté Parlamentom vrátane interného postupu o udelení absolutória a ďalšie opatrenia, ktoré takéto rozhodnutia sprevádzajú alebo vykonávajú;
   2. uzávierku, predkladanie a kontrolu účtov a súvah Únie, jej orgánov a inštitúcií, ktoré sú nimi financované, vrátane vymedzenia finančných prostriedkov, ktoré sa majú presunúť, a vyrovnania zostatkov;
   3. kontrolu finančných aktivít Európskej investičnej banky;
   4. monitorovanie efektívnosti nákladov rôznych foriem financovania Únie pri uplatňovaní politík Únie za účasti osobitných výborov na základe žiadosti Výboru pre kontrolu rozpočtu a v spolupráci s osobitnými výbormi preskúmanie osobitných správ Dvora audítorov, a to na základe žiadosti Výboru pre kontrolu rozpočtu;;
   5. vzťahy s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), posudzovanie prípadov podvodov a nezrovnalostí pri plnení rozpočtu Únie, opatrenia zamerané na predchádzanie takýmto prípadom a ich stíhanie, prísnu ochranu finančných záujmov Únie a relevantné činnosti Európskeho prokurátora v tejto oblasti;
   6. vzťahy s Dvorom audítorov, vymenovanie jeho členov a posudzovanie jeho správ;
   7. nariadenie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o plnenie, riadenie a kontrolu rozpočtu.

VI.  Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. hospodársku a menovú politiku Únie, fungovanie hospodárskej a menovej únie a európskeho menového a finančného systému (vrátane vzťahov s príslušnými orgánmi či organizáciami);
   2. voľný pohyb kapitálu a platieb (cezhraničné platby, jednotný platobný priestor, platobná bilancia, pohyb kapitálu a politika poskytovania a získavania úverov, kontrola pohybu kapitálu pochádzajúceho z tretích krajín, opatrenia na podporu vývozu kapitálu Únie);
   3. medzinárodný menový a finančný systém (vrátane vzťahov s finančnými a menovými inštitúciami a organizáciami);
   4. pravidlá hospodárskej súťaže a štátnej pomoci;
   5. daňové predpisy;
   6. reguláciu a kontrolu finančných služieb, inštitúcií a trhov vrátane účtovného výkazníctva, auditu, účtovných pravidiel, správy a riadenia podnikov a ďalších otázok práva obchodných spoločností, ktoré sa osobitne týkajú finančných služieb.
   7. príslušné finančné aktivity Európskej investičnej banky ako súčasť európskeho hospodárskeho riadenia v eurozóne.

VII.  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky vrátane pracovných podmienok, sociálneho poistenia, sociálneho začlenenia a sociálnej ochrany;
   2. práva pracujúcich;
   3. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
   4. Európsky sociálny fond;
   5. politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií;
   6. voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov;
   7. sociálny dialóg;
   8. všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia;
   9. vzťahy s:
   Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop),
   Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok,
   Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie,
   Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

ako aj na vzťahy s inými príslušnými orgánmi Únie a medzinárodnými organizáciami.

VIII.  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Výbor s pôsobnosťou pre:

  1. environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:
   (a) zmeny klímy,
   (b) znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku a, ochrany biodiverzity,
   (c) trvalo udržateľného rozvoja,
   (d) medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia,
   (e) obnovy narušeného životného prostredia,
   (f) civilnej ochrany,
   (g) Európskej agentúry pre životné prostredie,
   (h) Európskej chemickej agentúry;
  2. verejné zdravie, najmä:
   (a) programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva,
   (b) farmaceutické a kozmetické výrobky,
   (c) zdravotné aspekty bioterorizmu,
   (d) Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb;
  3. otázky bezpečnosti potravín, vrátane najmä:
   (a) označovanie a bezpečnosť potravín,
   (b) veterinárnu legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly potravín a zariadení potravinárskej výroby,
   (c) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.

IX.  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. priemyselnú politiku Únie a súvisiace opatrenia a aplikáciu nových technológií vrátane opatrení týkajúcich sa malých a stredných podnikov;
   2. politiku výskumu a inovácie v Únii vrátane vedy a technológie, ako aj šírenia a využívania výsledkov výskumu;
   3. Európsku politiku v oblasti kozmického priestoru;
   4. činnosť Spoločného výskumného centra, Európskej rady pre výskum, Európskeho inovačného a technologického inštitútu a Inštitútu pre referenčné materiály a merania, ako aj JET, ITER a ďalšie projekty v tejto oblasti;
  5. opatrenia Únie týkajúce sa energetickej politiky všeobecne a v kontexte vytvorenia a fungovania vnútorného trhu s energiou vrátane opatrení týkajúcich sa:
   (a) bezpečnosti dodávok energie v Únii,
   (b) presadzovania energetickej efektívnosti, úspory energie a vývoja nových a obnoviteľných zdrojov energie,
   (c) presadzovania prepájania energetických sietí a energetickej efektívnosti vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore energetickej infraštruktúry;
   6. zmluvu o Euratome a Agentúru dodávok pre Euratom; jadrovú bezpečnosť, odstavovanie reaktorov a likvidáciu jadrového odpadu;
   7. informačnú spoločnosť, informačné technológie a komunikačné siete a služby vrátane technologických a bezpečnostných aspektov a vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore telekomunikačnej infraštruktúry, ako aj činnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

X.  Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Výbor s pôsobnosťou pre:

  1. koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni Únie, najmä:
   (a) voľný pohyb tovaru vrátane harmonizácie technických noriem,
   (b) právo usadiť sa,
   (c) slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;
   2. fungovanie jednotného trhu vrátane opatrení zameraných na identifikáciu a odstránenie možných prekážok zavedenia jednotného trhu vrátane jednotného digitálneho trhu;
   3. presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín;
   4. politiku a právne predpisy súvisiace s posilnením pravidiel jednotného trhu a práv spotrebiteľa.

XI.  Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Výbor s pôsobnosťou pre:

  1. otázky týkajúce sa rozvoja spoločnej politiky pre železničnú, cestnú, riečnu, námornú a leteckú dopravu, najmä:
   (a) spoločné pravidlá platné pre dopravu v rámci Európskej únie,
   (b) vytvorenie a rozvoj transeurópskych sietí v oblasti dopravnej infraštruktúry,
   (c) zabezpečenie dopravných služieb a vzťahov s tretími krajinami v oblasti dopravy,
   (d) bezpečnosť dopravy,
   (e) vzťahy s medzinárodnými dopravnými orgánmi a organizáciami,
   (f) Európsku námornú bezpečnostnú agentúru, Európsku železničnú agentúru, Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva a spoločný podnik SESAR;
   2. poštové služby;
   3. cestovný ruch.

XII.  Výbor pre regionálny rozvoj

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. fungovanie a rozvoj politiky Únie pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti, ako sa stanovilo v zmluvách;
   2. Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a iné nástroje regionálnej politiky Únie,
   3. hodnotenie vplyvu ostatných politík Únie na hospodársku a sociálnu súdržnosť,
   4. koordináciu štrukturálnych nástrojov Únie,
   5. mestskú dimenziu politiky súdržnosti;
   6. odľahlé regióny a ostrovy, ako aj cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu,
   7. vzťahy s Výborom regiónov, organizáciami medziregionálnej spolupráce a miestnymi a regionálnymi orgánmi.

XIII.  Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. fungovanie a rozvoj spoločnej poľnohospodárskej politiky;
   2. rozvoj vidieka vrátane aktivít príslušných finančných nástrojov;
  3. legislatívu týkajúcu sa:
   (a) veterinárnych a fytosanitárnych záležitostí a krmív pre zvieratá, za predpokladu, že tieto opatrenia nie sú určené na ochranu proti rizikám pre ľudské zdravie,
   (b) živočíšnej výroby a dobrých životných podmienok zvierat;
   4. zvyšovanie kvality poľnohospodárskych výrobkov;
   5. zásobovanie poľnohospodárskymi surovinami;
   6. Úrad Spoločenstva pre rastlinné odrody;
   7. lesné hospodárstvo a agrolesníctvo.

XIV.  Výbor pre rybárstvo

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. činnosť a rozvoj spoločnej rybárskej politiky a jej riadenie;
   2. ochranu rybolovných zdrojov, riadenie rybolovu a flotíl využívajúcich tieto zdroje a výskum mora a aplikovaný výskum v oblasti rybolovu;
   3. spoločnú organizáciu trhu s produktmi rybárstva a akvakultúry a ich spracovanie a komercializáciu;
   4. štrukturálnu politiku v oblasti rybolovu a akvakultúry vrátane finančných nástrojov a fondov pre poradenstvo v oblasti rybárstva na podporu týchto sektorov;
   5. integrovanú námornú politiku, pokiaľ ide o rybolovné činnosti;
   6. dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu, regionálne rybárske organizácie a dodržiavanie medzinárodných záväzkov v oblasti rybolovu.

XV.  Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Výbor s pôsobnosťou pre:

  1. kultúrne aspekty Európskej únie, najmä:
   (a) zlepšovanie znalostí a šírenie kultúry,
   (b) ochranu a presadzovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti,
   (c) ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, kultúrne výmeny a umeleckú tvorbu;
   2. politiku Únie v oblasti vzdelávania vrátane Európskeho priestoru pre vyššie vzdelávanie, podporu systému európskych škôl a celoživotného vzdelávania;
   3. audiovizuálnu politiku a kultúrne a vzdelávacie aspekty informačnej spoločnosti;
   4. politiku mládeže;
   5. rozvoj športu a politiku voľného času;
   6. informačnú a mediálnu politiku;
   7. spoluprácu s tretími krajinami v oblasti kultúry a vzdelávania a vzťahy s príslušnými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami.

XVI.  Výbor pre právne veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. výklad, uplatňovanie a monitorovanie práva Únie, súlad aktov Únie s primárnym právom, predovšetkým voľbu právneho základu a dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality;
   2. výklad a uplatňovanie medzinárodného práva, ak sa týka Európskej únie;
   3. lepšiu tvorbu práva a zjednodušovanie práva Únie;
   4. ochranu práv a výsad Parlamentu vrátane účasti Parlamentu na konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie;
  5. akty Únie, ktoré majú vplyv na právny poriadok členských štátov, najmä v oblastiach:
   (a) občianskeho a obchodného práva,
   (b) práva obchodných spoločností,
   (c) práva duševného vlastníctva,
   (d) procesného práva;
   6. opatrenia v oblasti justičnej a správnej spolupráce v občianskych veciach;
   7. environmentálnu zodpovednosť a postihy za trestnú činnosť proti životnému prostrediu;
   8. etické otázky týkajúce sa nových technológií, použitím postupu pridružených výborov s príslušnými výbormi;
   9. pravidlá upravujúce postavenie poslancov a služobný poriadok Európskej únie;
   10. výsady a imunity, ako aj overovanie osvedčení o zvolení poslancov;
   11. organizáciu a štatút Súdneho dvora Európskej únie;
   12. Úrad pre harmonizáciu vo vnútornom trhu.

XVII.  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. ochranu občianskych práv, ľudských práv a základných práv vrátane ochrany menšín, ako ju stanovujú zmluvy a Charta základných práv Európskej únie, a to na území celej Únie;
   2. opatrenia potrebné na boj proti všetkým formám diskriminácie s výnimkou foriem diskriminácie založenej na pohlaví alebo tých, ku ktorým dochádza na pracovisku a na trhu práce;
   3. legislatívu v oblastiach transparentnosti a ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
  4. vytvorenie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri súčasnom dodržiavaní zásad subsidiarity a proporcionality, najmä:
   (a) opatrenia týkajúce sa vstupu a pohybu osôb, azylu a migrácie,
   (b) opatrenia týkajúce sa jednotnej správy vonkajších hraníc,
   (c) opatrenia týkajúce sa spolupráce policajných orgánov a súdov v trestných veciach vrátane terorizmu a vecné a procedurálne opatrenia týkajúce sa rozvoja jednotnejšieho prístupu Únie k trestnému právu,
   5. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Agentúru Európskej únie pre základné práva, Europol, Eurojust, Cepol, Európsku prokuratúru a ďalšie orgány a agentúry činné v tejto oblasti;
   6. stanovenie jasného rizika vážneho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom.

XVIII.  Výbor pre ústavné veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä príprava, začiatok a konania riadnych a zjednodušených postupov revízie zmluvy;
   2. uplatňovanie Zmlúv a hodnotenie ich uplatňovania v praxi;
   3. inštitucionálne dôsledky rokovaní o rozšírení Únie alebo vystúpenia z nej;
   4. medziinštitucionálne vzťahy a vzhľadom na ich schvaľovanie plénom aj preskúmanie medziinštitucionálnych dohôd v súlade s článkom 127 ods. 2 rokovacieho poriadku;
   5. jednotný volebný postup;
   6. politické strany a politické nadácie na európskej úrovni, bez toho, aby boli dotknuté právomoci Predsedníctva;
   7. konštatovanie existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom;
   8. výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku a návrhy na jeho zmeny.

XIX.  Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. vymedzenie, presadzovanie a ochranu práv žien v Únii a s tým súvisiace opatrenia Únie;
   2. presadzovanie práv žien v tretích krajinách;
   3. politiku rovnakých príležitostí vrátane presadzovania rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci;
   4. odstraňovanie všetkých foriem násilia a diskriminácie založených na pohlaví;
   5. uplatňovanie a ďalšie zavádzanie zásady rodovej rovnosti vo všetkých politických oblastiach;
   6. doplňovanie a uplatňovanie medzinárodných zmlúv a dohovorov týkajúcich sa práv žien;
   7. podporovanie informovanosti o právach žien.

XX.  Výbor pre petície

Výbor s pôsobnosťou pre:

   1. petície;
   2. usporiadanie verejných vypočutí o iniciatívach občanov podľa článku 197a;
   3. vzťahy s európskym ombudsmanom.“

"

2.  sa rozhodol, že toto rozhodnutie nadobudne účinnosť prvým dňom prvej schôdze ôsmeho volebného obdobia;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia