Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0096(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0479/2013

Внесени текстове :

A7-0479/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0021

Приети текстове
PDF 350kWORD 46k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Купюрният строеж и техническите спецификации на разменните евромонети *
P7_TA(2014)0021A7-0479/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст) (COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Консултация — преработен текст)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0184),

—  като взе предвид член 128, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0132/2013),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 17 юни 2013 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0479/2013),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са посочени като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове и въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Eдинната монетна система на Съюза следва да спечели общественото доверие и налага технически нововъведения, които осигуряват, че тя е защитена, надеждна и ефикасна система.
(4)  Eдинната монетна система на Съюза следва да спечели общественото доверие и налага технически нововъведения, които осигуряват, че тя е защитена, надеждна и ефикасна система. Тя би трябвало също да позволи воденето на борба с фалшифицирането.
Изменение 2
Предложение за регламент
Член 10 — параграф 8
8.  Цялата необходима информация относно новите национални изображения на монетите в обращение се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.
8.  Цялата необходима информация относно новите национални изображения на монетите в обращение се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията уведомява Европейския парламент за всяко свое възражение по параграф 5.

(1) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност