Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0096(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0479/2013

Esitatud tekstid :

A7-0479/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0021

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 43k
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg
Ringlusselastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad *
P7_TA(2014)0021A7-0479/2013

Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Konsulteerimine – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0184),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 128 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0132/2013),

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1),

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 17. juuni 2013. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0479/2013),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi;

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Euroopa Liidu ühtne mündisüsteem peaks süvendama üldsuse usaldust ning hõlmama tehnoloogilisi uuendusi, mis tagaksid, et see on kindel, usaldusväärne ja tõhus süsteem.
(4)  Euroopa Liidu ühtne mündisüsteem peaks süvendama üldsuse usaldust ning hõlmama tehnoloogilisi uuendusi, mis tagaksid, et see on kindel, usaldusväärne ja tõhus süsteem. See peaks samuti aitama võidelda võltsimise vastu.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 8
8.  Komisjon avaldab kogu asjakohase teabe käibemüntide liikmesriiki tähistava külje uue kujunduse kohta Euroopa Liidu Teatajas.
8.  Komisjon avaldab kogu asjakohase teabe käibemüntide liikmesriiki tähistava külje uue kujunduse kohta Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti kõigist vastuväidetest, mis ta lõike 5 alusel esitab.

(1) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika