Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0096(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0479/2013

Ingediende teksten :

A7-0479/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0021

Aangenomen teksten
PDF 200kWORD 44k
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg
Denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken *
P7_TA(2014)0021A7-0479/2013

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2014 over het voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (herschikking) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Raadpleging - herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0184),

–  gezien artikel 128, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0132/2013),

–  gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(1),

–  gezien de brief van de Commissie juridische zaken van 17 juni 2013 aan de Commissie economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0479/2013),

A.  overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals hieronder gewijzigd;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Het muntstelsel van de Unie moet het vertrouwen van het publiek winnen en technologische vernieuwingen met zich brengen, zodat het als veilig, betrouwbaar en efficiënt wordt beschouwd.
(4)  Het muntstelsel van de Unie moet het vertrouwen van het publiek winnen en technologische vernieuwingen met zich brengen, zodat het als veilig, betrouwbaar en efficiënt wordt beschouwd. Het stelsel moet tevens de mogelijkheid bieden om namaak te bestrijden.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8
8.  Alle relevante informatie over nieuwe ontwerpen voor de nationale zijde van circulatiemunten wordt door de Commissie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
8.  Alle relevante informatie over nieuwe ontwerpen voor de nationale zijde van circulatiemunten wordt door de Commissie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Commissie stelt het Europees Parlement in kennis van eventuele bezwaren die zij overeenkomstig lid 5 naar voren brengt.

(1) PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid