Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0096(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0479/2013

Teksty złożone :

A7-0479/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0021

Teksty przyjęte
PDF 347kWORD 45k
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg
Nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu *
P7_TA(2014)0021A7-0479/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (przekształcenie) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Konsultacja – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0184),

–  uwzględniając art. 128 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0132/2013),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–  uwzględniając pismo z dnia 17 czerwca 2013 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0479/2013),

A.  mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów i tych zmian wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmiany co do ich istoty;

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Jednolity system walutowy Unii powinien budzić zaufanie społeczne i prowadzić do innowacji technicznych, które zapewniają bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność tego systemu.
(4)  Jednolity system walutowy Unii powinien budzić zaufanie społeczne i prowadzić do innowacji technicznych, które zapewniają bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność tego systemu. Powinien również pomóc w zapobieganiu podrabianiu pieniędzy.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8
8.  Wszelkie istotne informacje na temat nowych narodowych wzorów obiegowych monet euro są publikowane przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
8.  Wszelkie istotne informacje na temat nowych narodowych wzorów obiegowych monet euro są publikowane przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wszelkie zastrzeżenia wysuwane przez Komisję na mocy ust. 5 są przekazywane Parlamentowi Europejskiemu.

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności