Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0096(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0479/2013

Texte depuse :

A7-0479/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0021

Texte adoptate
PDF 272kWORD 46k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
Valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie *
P7_TA(2014)0021A7-0479/2013

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (reformare) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Procedura de consultare – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0184),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0132/2013),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 17 iunie 2013 adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în temeiul articolului 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0479/2013),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.  aprobă propunerea Comisiei, astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Sistemul unic de emisiune monetară al Uniunii ar trebui să obțină încrederea publicului și să determine inovații tehnologice care să asigure faptul că acesta este un sistem sigur, fiabil și eficace.
(4)  Sistemul unic de emisiune monetară al Uniunii ar trebui să obțină încrederea publicului și să determine inovații tehnologice care să asigure faptul că acesta este un sistem sigur, fiabil și eficace. Acesta ar trebui să permită și combaterea contrafacerii.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8
(8)  Comisia publică toate informațiile relevante cu privire la noile desene pentru fețele naționale ale monedelor de circulație în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(8)  Comisia publică toate informațiile relevante cu privire la noile desene pentru fețele naționale ale monedelor de circulație în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Eventualele obiecții emise de Comisie în temeiul alineatului 5 sunt comunicate Parlamentului European.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate