Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0096(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0479/2013

Ingivna texter :

A7-0479/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0021

Antagna texter
PDF 200kWORD 42k
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg
Valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp *
P7_TA(2014)0021A7-0479/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2014 om förslaget till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (omarbetning) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Samråd – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0184),

–  med beaktande av artikel 128.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0132/2013),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–  med beaktande av skrivelsen av den 17 juni 2013 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0479/2013), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Unionens enhetliga myntsystem bör inge förtroende hos allmänheten och medföra tekniska innovationer som garanterar att det är ett säkert, tillförlitligt och effektivt system.
(4)  Unionens enhetliga myntsystem bör inge förtroende hos allmänheten och medföra tekniska innovationer som garanterar att det är ett säkert, tillförlitligt och effektivt system. Det bör även bidra till att förhindra förfalskning.
Ändring 2
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8
8.  Kommissionen ska offentliggöra alla relevanta uppgifter om nya utformningar av nationella mynt i omlopp i Europeiska unionens officiella tidning.
8.  Kommissionen ska offentliggöra alla relevanta uppgifter om nya utformningar av nationella mynt i omlopp i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen ska meddela Europaparlamentet eventuella invändningar som den gör i enlighet med punkt 5.

(1) EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy