Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2148(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0441/2013

Внесени текстове :

A7-0441/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.6
CRE 15/01/2014 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0022

Приети текстове
PDF 321kWORD 100k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Бъдеще на отношенията между ЕС и АСЕАН
P7_TA(2014)0022A7-0441/2013

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г. относно бъдещето на отношенията между ЕС и АСЕАН (2013/2148(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид основната правна рамка за връзки с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), а именно споразумението за сътрудничество между АСЕАН и ЕИО, подписано през март 1980 г.(1),

—  като взе предвид текущите преговори и/или сключването на седем споразумения за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и държавите – членки на АСЕАН, а именно Бруней Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам,

—  като взе предвид преговорите за споразумения за свободна търговия (ССТ) с Малайзия, Тайланд и Виетнам и сключването на ССТ между ЕС и Сингапур,

—  като взе предвид стратегията на ЕС „Ново партньорство с Югоизточна Азия“ от юли 2003 г. (COM (2003)0399), която определя увеличаването на регионалната търговия и инвестиционните отношения с държавите от АСЕАН, както и диалога в специфични области на политиката като ключови приоритети,

—  като взе предвид 7-ото заседание на парламентарното партньорство Азия—Европа (ASEP) и 22-ата среща на високо равнище на АСЕАН,

—  като взе предвид Декларацията от Нюрнберг за засилено партньорство между ЕС и АСЕАН и плана за действие от ноември 2007 г.,

—  като взе предвид плана за действие от Бандар Сери Бегаван за укрепване на засиленото партньорство между ЕС и АСЕАН (2013—2017 г.), приет в Бруней Даруссалам на 27 април 2012 г.,

—  като взе предвид присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия в Пном Пен на 12 юли 2012 г.(2),

—  като взе предвид Деветата среща на високо равнище в рамките на срещата Азия — Европа (ASEM), която се проведе във Виентян, Лаос през ноември 2012 г.,

—  като взе предвид „Фондацията Азия—Европа“ (ASEF), учредена през февруари 1997 г., с цел да осигури форум за неправителствен диалог,

—  като взе предвид програмата на АСЕАН – ЕС за подкрепа на регионалната интеграция на АСЕАН (APRIS), програмата за подкрепа за регионална интеграция на АСЕАН (ARISE) и Регионалния инструмент за диалог ЕС – АСЕАН (READI) в подкрепа на хармонизацията на политиките и нормативните актове в несвързаните с търговията сектори,

—  като взе предвид съвместната декларация на ЕС и САЩ от 12 юли 2012 г.относно Азиатско-тихоокеанския регион,

—  като взе предвид основаването на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) на 8 август 1967 г.,

—  като взе предвид Плана за икономическа общност АСЕАН, договорен през 2007 г., и Хартата на АСЕАН, приета през 2008 г.,

—  като взе предвид първата декларация на АСЕАН за правата на човека от 18 ноември 2012 г., създаването на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека (AICHR) и първия диалог, проведен на 8 май 2013 г. между тази комисия и новоназначения специален представител на Европейския съюз за правата на човека Ставрос Ламбринидис,

—  като взе предвид 14-ата среща на високо равнище на АСЕАН през 2009 г. и създаването на пътна карта за (икономическа) общност с единен пазар на АСЕАН, политическа общност и общност за сигурност на АСЕАН и социално-културна общност на АСЕАН,

—  като взе предвид 22-ата среща на високо равнище на АСЕАН, проведена в Бруней на 24—25 април 2013 г.,

—  като взе предвид 7-ата среща на високо равнище за Източна Азия (EAS), състояла се в Пном Пен на 20 ноември 2012 г. между ръководителите на 17 държави от АСЕАН, Китай, Япония и Южна Корея (АСЕАН+3), Индия, Австралия, Нова Зеландия (АСЕАН+6) и САЩ,

—  като взе предвид споразумението на АСЕАН за управление на бедствия и незабавно реагиране (AADMER),

—  като взе предвид съвместната декларация от 8-ата среща на министрите по въпросите на социалното подпомагане и развитието на държавите членки на АСЕАН, проведена на 6 септември 2013 г. в Пном Пен, с цел подготовка на планираната за октомври 2013 г. среща на високо равнище на държавите членки на АСЕАН, както и съдържащата се в нея позиция, че достъпът до услуги, свързани със социалната сигурност, представлява основно право на човека,

—  като взе предвид неотдавнашните си резолюции относно държавите членки на АСЕАН, и по-специално резолюцията си от 11 септември 2013 г. относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия(3), от 13 юни 2013 г. относно положението на мюсюлманите от общността рохингия(4), от 11 юни 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари(5), от 18 април 2013 г. относно Виетнам, и по-конкретно свободата на изразяване(6) , и от 7 февруари 2013 г. относно Лаос: случаят на Сомбат Сомфон(7),

—  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно държавите членки на АСЕАН, и по-специално резолюцията си от 17 февруари 2011 г. относно пограничните сблъсъци между Тайланд и Камбоджа(8), резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно Индонезия, включително нападения над малцинствата(9), резолюцията си от 25 ноември 2010 г. относно Бирма — провеждането на избори и освобождаването на лидера на опозицията Аун Сан Су Чи(10), резолюцията си от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар(11), резолюцията си от 20 май 2010 г. относно положението в Тайланд(12), резолюцията си от 26 ноември 2009 г. относно положението в Лаос и Виетнам(13), както и резолюцията си от 5 февруари 2009 г. относно положението на бежанците от Бирма в Тайланд(14),

—  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека за прилагане на рамката на ООН „Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“, приети от Съвета на ООН по правата на човека на 16 юни 2011 г.,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (А7‑0441/2013),

A.  като има предвид, че понастоящем АСЕАН е една от най-важните развиващи се регионални организации в света както по отношение на икономическото развитие, така и на геополитическата динамика;

Б.  като има предвид, че Хартата на АСЕАН, подписана през ноември 2007 г., създава юридическа правосубектност и правна и институционална рамка за АСЕАН, включително създаването на Комитета на постоянните представители (КПП), който да подкрепя и координира работата на АСЕАН;

В.  като има предвид, че икономическата общност АСЕАН има за цел да създаде вътрешен пазар за 600 милиона души до 2015 г., което ще направи АСЕАН, предвид нейните конкурентоспособни стопански субекти и бързо увеличаващото се търсене на вътрешния пазар, съпоставим пазар с други големи пазари в света, като например ЕС, САЩ, Китай, Япония и Индия, а впоследствие и силен икономически партньор на регионалния и международния пазар; като има предвид, че в хода на този процес някои държави членки на АСЕАН ще се изправят пред предизвикателства във връзка с конкурентоспособността, социалната стабилност и засилването и развитието на социалните компоненти на процеса на интеграция;

Г.  като има предвид, че усилията за икономическо преструктуриране, които държавите членки на АСЕАН положиха след азиатската финансова криза от 1997 г., им помогнаха да проявят добра устойчивост срещу настоящата световна икономическа криза;

Д.  като има предвид, че през 1993 г. беше създаден регионалният форум на АСЕАН (ARF) с цел да насърчава диалога и консултациите по политически въпроси и по въпроси на сигурността, както и да допринася за изграждането на доверие и за превантивната дипломация в Азиатско-тихоокеанския регион;

Е.  като има предвид, че участниците в последната среща на високо равнище на АСЕАН призоваха за премахване на ядреното оръжие от Корейския полуостров и насърчиха държавите, разполагащи с ядрено оръжие, да се присъединят към протокола на Договора за създаване в Югоизточна Азия на зона, свободна от ядрени оръжия; като има предвид, че участниците в срещата на високо равнище обсъдиха също така евентуалното бъдещо участие на Източен Тимор в АСЕАН;

Ж.  като има предвид, че Китай разширява своите икономически връзки с държавите от Югоизточна Азия; като има предвид, че някои държави членки на АСЕАН засилиха сътрудничеството си със Съединените щати в областта на морската сигурност; като има предвид, че Русия счита Азия за важна част от международната си стратегия; като има предвид, че страните от АСЕАН продължават да играят важна роля за запазването на мира и стабилността в региона; като има предвид, че ЕС и АСЕАН споделят общото безпокойство за нерешените териториални спорове в Южнокитайско море и имат значителен интерес от запазването на мира, стабилността, зачитането на международното право, и по-специално на Устава на Обединените нации и Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г.; подкрепя състоящите се от шест точки принципи за Южнокитайско море от юли 2012 г. и прилагането на Декларацията за поведението на страните в Южнокитайско море от 2011 г., която насърчава уреждането на въпроса по мирен път;

З.  като има предвид, че Декларацията на АСЕАН относно правата на човека запазва независимостта на отделните държави да създават свои собствени правни инструменти за защита на правата на човека, като същевременно предоставя на региона обща рамка за защитата на тези права;

И.  като има предвид, че на 8 ноември 2013 г. тайфунът „Хайян“ опустоши Филипините, като разруши цели градове, причини все още неизвестен брой смъртни случаи — вероятно хиляди, и остави милиони хора без дом; като има предвид, че тази буря, която е най-мощната регистрирана буря на сушата, би могла да служи като пример за сериозната опасност от все по-честите екстремни метеорологични условия;

Й.  като има предвид, че повишените равнища на замърсяване с дим в резултат от големите горски пожари в региона имат много сериозни последици за околната реда и биха могли да представляват нетрадиционна заплаха за сигурността;

K.  като има предвид, че ЕС и АСЕАН споделят политическата цел за насърчаване на благоденствието, сътрудничеството и мира в съответните им региони и в света;

Л.  като има предвид, че планът за действие от Бандар Сери Бегаван от 2012 г. между ЕС и АСЕАН има за цел да осигури по-голяма стратегическа насоченост към сътрудничеството във връзка с трите стълба на АСЕАН, както и към културното сътрудничество и сътрудничеството за развитие, и че във връзка с този план се провеждат редовни срещи на министерско и висше ръководно равнище;

M.  като има предвид, че с оглед на текущите преговори относно споразуменията за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Малайзия, Тайланд и Виетнам, а така също и сключването на споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур и дългосрочната цел за междурегионално ССТ, е още по-наложително да се създаде по-всеобхватна политическа рамка с партниращите държави от АСЕАН;

1.  Счита, че АСЕАН, като основен регионален и световен икономически фактор, може да играе важна роля за насърчаване на мирен, многостранен световен ред; желае да види допълнително развитие на институционалния, икономическия и политическия капацитет на АСЕАН;

2.  Силно насърчава АСЕАН да продължи по поетия път на политическа и икономическа интеграция, особено във връзка с амбициозния план на АСЕАН за създаване на икономическа общност до 2015 г., включително либерализацията на вътрешния пазар на труда на АСЕАН, която ще бъде изключително полезна за всички участващи държави;

3.  Поздравява лидерите на АСЕАН за постигнатия значителен напредък в процеса на регионална интеграция, който е най-забележим с оглед на предстоящото учредяване на икономическата общност на АСЕАН; счита, че тези положителни събития следва да бъдат придружени от засилване на парламентарното измерение на общността, и приканва лидерите на АСЕАН да обмислят изготвянето на официална харта, в която да се признае ролята на Междупарламентарната асамблея на АСЕАН (AIPA) като неделима част от самата АСЕАН;

4.  Подчертава големия икономически потенциал на региона на АСЕАН и призовава държавите от АСЕАН, както и националните и чуждестранните предприятия, извършващи дейност в държавите от АСЕАН, да действат в съответствие с принципите за корпоративна социална отговорност, активно да зачитат основните трудови принципи на МОТ и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, да насърчават подходяща закрила на труда и достъп до достойни условия на труд, както и да създадат среда, която да е по-благоприятна за развитието на синдикатите и техните дейности; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да окаже помощ за разработването на мерки с цел засилване на капацитета за правоприлагане на международно и местно равнище;

5.  Счита, че държавите от АСЕАН следва да постигнат напредък към един нов етап от приобщаващото икономическо и социално развитие, със специален акцент върху насърчаването на човешките, социалните, трудовите и икономическите права на своите народи, с цел да се гарантират по-равнопоставени и справедливи общества; счита, че за тази цел е необходимо те да използват увеличаването на икономическото си богатство с цел укрепване на своите мрежи за социална сигурност и закрила; също така настоятелно призовава ЕС да разшири сътрудничеството си по въпросите на правата на човека, за да допринесе за превръщането на Междуправителствената комисия по правата на човека на АСЕАН (AICHR) в ефективно средство за насърчаване и защита на правата на човека;

6.  Подчертава, че ЕС и АСЕАН споделят общи ценности, както и общи политически и икономически интереси, които следва да продължат да се развиват приоритетно и да се надградят до нивото на стратегическо партньорство; приветства факта, че като признание за значението на тези отношения ЕСВД активно обмисля назначаването на ръководител на делегацията на ЕС за връзки с държавите от АСЕАН; очаква това да доведе до подобрена координация между ръководителите на делегациите на ЕС в държавите от АСЕАН и посолствата на държавите членки на ЕС, както и да увеличи политическото доверие и видимостта на ЕС; призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията да представи подновена, по-обширна стратегия за Югоизточна Азия;

7.  Счита, че ЕС и неговите държави членки следва да работят за общ и съгласуван подход за региона на АСЕАН, като се подкрепят и се допълват взаимно, и по този начин позволяват на ЕС да развие по-силно икономическо и политическо присъствие в региона; счита, че това е важно, за да се засили присъствието на всички равнища на представителите на ЕС и държавите членки в регионалните и национални форуми на АСЕАН;

8.  Предлага Съюзът да положи усилия за повишаване на обществената информираност в тези държави относно факта, че във външната си политика ЕС действа като регулаторна сила, стремяща се към насърчаване на регионалната интеграция посредством политически диалог, преференциални търговски споразумения и споразумения за асоцииране;

9.  Горещо приветства преговорите по седем споразумения за партньорство и сътрудничество между ЕС и седем държави от АСЕАН, които ще бъдат основата за задълбочаване на взаимоотношенията, и подчертава необходимостта от ускорени преговори с останалите членки на АСЕАН; призовава за бърза ратификация на съществуващите СПС; счита обаче, че СПС с отделните държави не следва да представляват пречка за цялостните отношения между ЕС и АСЕАН;

10.  Подкрепя засилването на парламентарното измерение на отношенията; счита, че създаването на официална междупарламентарна асамблея ЕС—АСЕАН допълнително ще надгради отношенията между ЕС и държавите от АСЕАН, след като има подходящи условия за това, като също така ще осигури форум за многостранен обмен, с цел решаване на глобалните проблеми по един по-изчерпателен начин; също така предлага създаването на връзки между подкомисията по правата на човека на ЕП и Междуправителствената комисия по правата на човека на АСЕАН (AIHRC); счита, че Бюрото за насърчаване на парламентарната демокрация би могло да осигури помощ при изграждането на капацитет на Междупарламентарната асамблея на АСЕАН (AIPA), засилвайки ролята на националните парламенти, както и тази на асамблеята в рамките на АСЕАН;

11.  Подчертава ползите от зачестяването на съвместните срещи на високо равнище и засилването на взаимното сътрудничество и разбирателство в рамките на многостранни форуми, като например ООН и нейните агенции, МВФ и СТО;

12.  Подчертава, че следва да се повиши значимостта на срещата Азия—Европа (ASEM) и на парламентарното партньорство Азия—Европа (ASEP) като съществуващи форуми за диалог между ЕС и АСЕАН на държавно и парламентарно равнище, и че те следва да бъдат допълнително разширени;

13.  Подкрепя АСЕАН за развитието на собствено пространство при сблъсъка на икономически интереси и интереси в областта на сигурността между Китай, Япония и САЩ; би желал ЕС да бъде активен политически партньор на АСЕАН в търсенето на невоенни решения на важни за сигурността геостратегически предизвикателства посредством споделяне на своя опит за предотвратяването на конфликти, както и за разрешаване и уреждане на спорове при уреждането на гранични и териториални конфликти с цел укрепване на мира и стабилността в региона;

14.  Изразява загриженост относно скорошните събития в Южнокитайско море и приветства работата на работната група по прилагането на Декларацията за поведението на страните в Южнокитайско море, насочена към намиране на мирно и взаимноизгодно решение на спора за морските граници в района;

15.  Настоятелно призовава Съюза да спомогне за намаляване на регионалното геополитическо напрежение чрез поддържане на тясна връзка с АСЕАН, което означава укрепване на механизмите за решаване на конфликти;

16.  Отбелязва усилията, положени от държавите членки на АСЕАН във връзка с мерките за борба с пиратството, и приветства положителните до момента доклади; подчертава важното и сложно естество на морските плавателни маршрути в района, както и тяхната уязвимост в контекста на световната икономика и счита, че ЕС следва да полага непрекъснати усилия за решаването на този въпрос в региона;

17.  Призовава Комисията и ЕСВД да продължат да предоставят помощ във връзка с усилията за изграждане на капацитет на секретариата и институциите на АСЕАН, черпейки от опита на ЕС; предлага да продължи да се предоставя такава помощ във връзка с подкрепата за регионална интеграция на АСЕАН по линия на програмата ARISE на ЕС;

18.  Насърчава подкрепата за трансрегионални посещения на културни дейци и настоятелно призовава държавите членки да поощряват по-широкото представяне на региона на АСЕАН в държавните медии и образователната система и да засилят присъствието им в региона посредством културни институти или други средства, с цел разширяване и задълбочаване на културните връзки с държавите от АСЕАН, както и подобряване и насърчаване на взаимното културно опознаване и диалог;

19.  Счита, че си заслужава да се обмисли идеята за организиране на „година на културата”, която да бъде на различна тема всяка година; така в страните от АСЕАН може да се представя по една държава от ЕС и обратното — в Европа може да се представя по една държава от АСЕАН;

20.  Приветства факта, че понастоящем ЕС е най-големият партньор в областта на научното сътрудничество с повечето държави членки на АСЕАН; предлага програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” на Комисията да бъде насърчавана по-активно с участието на научни институции от региона;

21.  Подчертава важната роля на програмите за обмен с цел улесняване на мобилността на младите хора (като например програмата „Еразъм“), които са предназначени за студенти от различни култури и за сътрудничество в областта на научните изследвания между висши учебни заведения от ЕС и АСЕАН; предлага създаването на изследователски центрове на АСЕАН в европейски университети и изследователски центрове на ЕС в университети на държави от АСЕАН, както и разширяване на възможностите за получаване на съвместни образователни степени; счита, че ЕС трябва да разшири университетските програми на английски език, за да улесни достъпа на азиатски студенти в европейските университети, а изследователите от ЕС следва да бъдат подпомагани да се включат в изследователски програми в Азия, включително в сътрудничество с Университетската мрежа на АСЕАН;

22.  Предлага по-специално чрез използването на новия Инструмент за партньорство да бъдат предприети мерки за засилване на процесите на редовен обмен и взаимно обучение, например по въпросите на мултикултурните общества и демократичните държавни структури през 21-ви век; подчертава необходимостта от включване на правата на малцинствата и насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените, както и от подобряване на живота на момичетата и жените, на социалните и трудови стандарти, включително чрез премахване на насилствения и детския труд, поощряване на подходяща закрила на труда и достъп до достойни условия на труд, както и разработване на устойчиви и всеобхватни социалноосигурителни системи, правни системи и системи за сигурност, икономическо сътрудничество и други подходящи мерки;

23.  Настоява, че е важно да се развиват контакти между хората и изразява задоволство от работата на фондацията „Азия-Европа”, чиято основна функция е да спомага за развитие на връзките между гражданските общества в двата региона; призовава ЕС да играе по-активна и важна институционална роля от тази на обикновен член;

24.  Призовава за стартирането на инициатива за побратимяване на градове с цел свързване на регионите от Европа и Азия, като до момента е налице малък обмен между тези региони;

25.  Предлага ЕС да засили своето междурегионално сътрудничество с АСЕАН във връзка с предотвратяването и управлението на бедствия и кризи, както и на големи предизвикателства, като например осигуряването на устойчиво развитие в областта на продоволствената сигурност, управлението на ресурсите (в това число използването на водни и морски ресурси, включително в подрегиона Меконг), инвестициите в селското стопанство, подкрепата за дребни земеделски производители, урбанизацията, връзките и транспорта, както и изменението на климата, енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и енергийния преход, туризма, научните изследвания и иновациите;

26.  Отбелязва, че бедността продължава да представлява проблем в държавите от АСЕАН и че тя засяга основно жените, лицата с ниско равнище на образование, селските райони и групите от етнически или религиозни малцинства; по тази причина счита, че е необходимо да се подобри разпределението на богатството и да се насърчи социалната справедливост на всички равнища и смята, че продължава да е необходима нова стратегия на ЕС за поощряване на развитието и за борба срещу неравенството в тези държави, включително чрез предоставяне на достъп до финансиране посредством микрокредити; счита, че въпросната стратегия следва да се основава по-специално на следните принципи: съгласуваност на политиките за развитие, дългосрочна ефективност на помощта, приоритет на основните социални потребности и участие на националните органи, включително националните парламенти, местните органи, НПО в областта на развитието и гражданското общество;

27.  Подчертава факта, че ЕС следва да предостави помощ за изграждането на капацитет на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, както и техническа помощ за Комисията по въпросите на жените и децата на АСЕАН;

28.  Очаква засилено сътрудничество и взаимно сближаване по въпросите за човешките права, като например свободата на изразяване и свободата на медиите, свободата на събиране и сдружаване, включително за синдикатите, и счита, че в ЕС и АСЕАН са налице предпоставки за извършване на подобрения, например по отношение на третирането на мигрантите и малцинствата;

29.  Очаква, че преразглеждането на мандата на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека ще даде възможност за засилване на нейната роля; призовава АСЕАН да разработи стандарти и правила, улесняващи изпълнението на нейната Декларация за правата на човека; подчертава, че задълженията на държавите членки на АСЕАН съгласно международното право заменят всички пораждащи противоречия разпоредби в тази декларация; също така предлага създаването в бъдеще на регионални механизми за разрешаване на спорове в случай на нарушения на правата на човека, подобно на съществуващите механизми в други региони, като например Европейския съд по правата на човека; подкрепя засиленото сътрудничество по въпросите от взаимен интерес, свързани с правата на човека;

30.  Настоятелно призовава ЕС да разшири своята помощ и сътрудничество с цел провеждане на борба с корупцията, наред с другото, като насърчава ратифицирането и прилагането на Конвенцията на ООН срещу корупцията;

31.  Настоятелно призовава Комисията да не преустановява помощта за държавите от АСЕАН за по-нататъшно намаляване на неравенствата между тях и да ги подкрепя по пътя на политическа, икономическа и институционална интеграция на регионално равнище, отделяйки специално внимание на най-слабо развитите страни (Камбоджа, Лаос и Мианмар);

32.  Настоятелно призовава за привеждането в действие на насоките на ЕС от 2004 г. относно поземлената политика, с цел противопоставяне на заграбването на земя; подчертава по-специално, че донорите следва да се ангажират с поземлена политика, насочена към защитата и укрепването на дребното семейно земеделие;

33.  Изразява своето одобрение за решението на държавите членки на АСЕАН да провъзгласят АСЕАН за зона, свободна от ядрени оръжия, и счита, че и други държави трябва да последват техния пример;

34.  Изразява загриженост относно политиката в областта на околната среда, и в частност във връзка с мащабите на незаконната сеч, горските пожари и произтичащия от това смог, който оказва значително неблагоприятно трансгранично въздействие, включително върху държавите извън АСЕАН; изразява съжаление за факта, че политиката на ЕС за биогоривата допринася за бързото разширяване на производството на палмово масло, водещо до лишаване от собственост и/или принудително насочване на бедните селяни към работа в плантации за маслодайни палми; следователно счита, че е крайно необходимо в контекста на помощта за развитие да се подкрепят поземлените права на бедните хора в развиващите се страни; насърчава полагането на по-големи усилия за опазване на околната среда и биологичното разнообразие, приветства работата на Центъра за биологичното разнообразие на АСЕАН и се надява на по-тясно сътрудничество между ЕС и АСЕАН, с оглед смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях;

35.  Настоятелно призовава държавите членки на АСЕАН да постигнат споразумение относно координирани мерки за предотвратяване и ограничаване на големите пожари, опустошаващи околната среда; настоява Индонезия да ратифицира споразумението от 2002 г. относно замърсяването на въздуха в резултат от пожари в региона;

36.  Подчертава, че ЕС следва също така да засили политическия диалог и сътрудничеството по някои въпроси, като например основните права, включително тези на етническите и религиозните малцинства, като същевременно защитава свободата на словото и свободния поток на информация по някои въпроси от общ интерес, свързани с въпросите за върховенството на закона и сигурността, например борбата с транснационалната престъпност, корупцията, укриването на данъци, изпирането на пари и трафика на хора и наркотици, както и борбата с тероризма, неразпространението на ядрени оръжия, разоръжаването, морската сигурност и сигурността в кибернетичното пространство;

37.  Изразява загриженост относно предизвикателствата, пред които са изправени държавите от АСЕАН в резултат от тяхното икономическо развитие, включително управлението на миграционните потоци от селските райони към градовете, градоустройството и обезпечаването на инфраструктури и основни услуги, мерки за предотвратяване разрастването на бедните квартали и целесъобразността от използването на чисти и възобновяеми енергийни източници с цел провеждане на борба срещу замърсяването; призовава Комисията да си сътрудничи с държавите от АСЕАН по стратегиите за разрешаването на тези проблеми;

38.  Предлага подкрепа за регионалната икономическа интеграция, и по-специално по отношение на свободното движение на стоки, услуги и инвестиции, мобилността на квалифицирани работници, както и допълнително засилване на сътрудничеството в областта на управлението на бедствия и кризи, сигурността, борбата с бедността и въпросите, свързани с миграцията;

39.  Припомня, че е важно също така да се подкрепи подемът на частния сектор чрез засилване на диалога между европейските и азиатските предприятия и сътрудничество между публичния и частния сектор по финансови, инвестиционни, икономически и търговски въпроси, включително интернационализацията на европейските МСП и техния пазарен достъп, както и във връзка с продължаващата световна финансова криза; в тази връзка насърчава обмена на най-добри практики между ЕС и АСЕАН;

40.  Отбелязва, че за множество държави членки на АСЕАН износът на текстилни изделия за ЕС представлява важен сектор и припомня, че гарантирането на общата система за преференции (ОСП) и ОСП + е свързано с прилагането на някои основни трудови стандарти, както и на Конвенцията на МОТ и други основни международни конвенции, които са важни за устойчивото развитие;

41.  Призовава ръководителите на държавите членки на АСЕАН да подкрепят целта на ЕС за участие в бъдещи срещи на високо равнище за Източна Азия след присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия;

42.  Приветства мирния процес и демократичните реформи в Бирма/Мианмар, които представляват историческа възможност за значително засилване на отношенията между ЕС и АСЕАН; все пак продължава да бъде особено загрижен за положението на етническите малцинства; настоятелно призовава правителството на Бирма и съседните държави от АСЕАН да положат всички необходими усилия за подобряване на условията на живот на общността рохингия и правата на нейните граждани;

43.  Приветства Камбоджа и Филипините за това, че ратифицираха устава на Международния наказателен съд (МНС), и отправя призив към всички държави членки на АСЕАН да последват този пример; също така призовава всички държави членки на АСЕАН да последват наложилата се в целия свят тенденция за забрана на смъртното наказание; насърчава държавите — членки на АСЕАН да ратифицират и прилагат Конвенцията на ООН срещу корупцията;

44.  Приветства Индонезия и Филипините за активното им участие в Партньорството за открито правителство, както и за поетите от тях ангажименти за насърчаване на по-голяма отвореност на правителствата и обществен интегритет; предлага останалите държави от АСЕАН да се включат в Партньорството за открито правителство и да разработят свои собствени планове за действие, в тясно и пълноценно сътрудничество с гражданското общество и местните организации;

45.  При все това изразява загриженост във връзка с факта, че в много държави от АСЕАН случаите на заграбване на земя, своеволията от страна на лица, свързани с управляващия елит, както и корупцията застрашават огромния икономически и социален напредък в региона;

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на ЕСВД, на Съвета и Комисията, на Междупарламентарната асамблея на АСЕАН (AIPA), на секретариата на АСЕАН, както и на правителствата и парламентите на държавите членки на АСЕАН.

(1) ОВ С 85, 8.4.1980 г., стр. 83.
(2) OВ L 154, 15.6.2012 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0367.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0286.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0245.
(6) Приети текстове, P7_TA(2013)0189.
(7) Приети текстове, P7_TA(2013)0058.
(8) OВ C 188 E, 28.6.2012 г., стр. 57.
(9) OВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 201.
(10) OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 120.
(11) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 154.
(12) OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 152.
(13)OВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 76.
(14) OВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 144.

Правна информация - Политика за поверителност