Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0471/2013

Esitatud tekstid :

A7-0471/2013

Arutelud :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0023

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 36k
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg
Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. detsembri 2011. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2011)0451) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0471/2013),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 43, 15.2.2012, lk 79.
(2) ELT C 349 E, 29.11.2013, lk 105.


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus määruse (EÜ) nr 561/2006 kohta

Selleks et tagada sõiduaega ja puhkeperioodi reguleerivate õigusaktide tõhus ja ühetaoline rakendamine, jälgib komisjon jätkuvalt tähelepanelikult nende õigusaktide rakendamist ja teeb vajadusel asjakohaseid algatusi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika