Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0471/2013

Ingediende teksten :

A7-0471/2013

Debatten :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0023

Aangenomen teksten
PDF 201kWORD 36k
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg
Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2014 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 december 2011(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0451),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A7‑0471/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 43 van 15.2.2012, blz. 79.
(2) PB C 349 E van 29.11.2013, blz. 105.


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie inzake Verordening (EG) nr. 561/2006

Teneinde een doeltreffende en uniforme tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake rij- en rusttijden te waarborgen zal de Commissie de tenuitvoerlegging van die wetgeving nauwlettend blijven volgen en zo nodig passende initiatieven nemen.

Juridische mededeling - Privacybeleid