Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0196(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0471/2013

Teksty złożone :

A7-0471/2013

Debaty :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0023

Teksty przyjęte
PDF 206kWORD 38k
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg
Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (11532/4/2013 – C7-0410/2013),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 grudnia 2011 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0451),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A7-0471/2013),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 43 z 15.2.2012, s. 79.
(2) Dz.U. C 349 E z 29.11.2013, s. 105.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji dotyczące rozporządzenia (WE) nr 561/2006

W celu zapewnienia skutecznego i jednolitego stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku Komisja będzie nadal ściśle monitorować stosowanie tych przepisów, a w razie potrzeby wystąpi z odpowiednimi inicjatywami.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności