Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0471/2013

Ingivna texter :

A7-0471/2013

Debatter :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0023

Antagna texter
PDF 195kWORD 36k
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg
Färdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2014 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 7 december 2011(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0451),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A7‑0471/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) EUT C 349 E, 29.11.2013, s. 105.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om förordning (EG) nr 561/2006

I syfte att säkerställa att lagstiftningen om körtider och viloperioder genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt kommer kommissionen att fortsätta att noga övervaka genomförandet av denna lagstiftning och, vid behov, ta lämpliga initiativ.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy