Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0437(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0030/2013

Esitatud tekstid :

A7-0030/2013

Arutelud :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0024

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 92k
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg
Kontsessioonilepingute sõlmimine ***I
P7_TA(2014)0024A7-0030/2013
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0897),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0004/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Saksamaa Liidunõukogu, Hispaania Saadikute Kongressi ja Austria Liidunõukogu poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. aprilli 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 19. juuli 2012. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 17. juuli 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0030/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 191, 29.6.2012, lk 84.
(2) ELT C 277, 13.9.2012, lk 74.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. jaanuaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta
P7_TC1-COD(2011)0437

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/23/EL) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika