Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0437(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0030/2013

Ingivna texter :

A7-0030/2013

Debatter :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0024

Antagna texter
PDF 196kWORD 40k
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg
Tilldelning av koncessionsavtal ***I
P7_TA(2014)0024A7-0030/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0897),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1, 62 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0004/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden som inom ramen för protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har inkommit från Tysklands förbundsråd, Spaniens deputeradekammare och Österrikes förbundsråd och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 april 2012(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 19 juli 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 17 juli 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling och utskottet för rättsliga frågor (A7-0030/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 84.
(2) EUT C 277, 13.9.2012, s. 74.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om tilldelning av koncessioner
P7_TC1-COD(2011)0437

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/23/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy