Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0438(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0007/2013

Внесени текстове :

A7-0007/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0025

Приети текстове
PDF 281kWORD 100k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Обществени поръчки ***I
P7_TA(2014)0025A7-0007/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0896),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1, член 62 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0006/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Риксдага на Кралство Швеция и от Камарата на Общините на Обединеното Кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2012 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 17 юли 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по международна търговия , комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, както и на комисията по правни въпроси (A7‑0007/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 191, 29.6.2012 г., стр. 84.
(2) ОВ С 391, 18.12.2012 г., стр. 49.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 януари 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО
P7_TC1-COD(2011)0438

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/24/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност