Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0438(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0007/2013

Teksty złożone :

A7-0007/2013

Debaty :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0025

Teksty przyjęte
PDF 283kWORD 104k
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg
Zamówienia publiczne ***I
P7_TA(2014)0025A7-0007/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0896),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, art. 62 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0006/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez brytyjską Izbę Gmin oraz szwedzki parlament, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 kwietnia 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 9 października 2012 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone w piśmie z dnia 17 lipca 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Prawnej (A7-0007/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 84.
(2) Dz.U. C 391 z 18.12.2012, s. 49.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE
P7_TC1-COD(2011)0438

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/24/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności