Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0438(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0007/2013

Texte depuse :

A7-0007/2013

Dezbateri :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0025

Texte adoptate
PDF 278kWORD 94k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
Achiziţiile publice ***
P7_TA(2014)0025A7-0007/2013
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0896),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0006/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Suediei și Camera Comunelor din Regatul Unit al Marii Britanii în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 aprilie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 9 octombrie 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 17 iulie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0007/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 191, 29.6.2012, p. 84.
(2) JO C 391, 18.12.2012, p. 49.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE
P7_TC1-COD(2011)0438

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/24/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate