Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0438(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0007/2013

Predkladané texty :

A7-0007/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0025

Prijaté texty
PDF 281kWORD 96k
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg
Verejné obstarávanie ***I
P7_TA(2014)0025A7-0007/2013
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0896),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 53 ods.1, 62 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0006/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom a dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. apríla 2012(1)

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 9. októbra 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 17. júla 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre právne veci (A7-0007/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 84.
(2) Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 49.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. januára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES
P7_TC1-COD(2011)0438

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/24/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia