Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0060(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0454/2013

Внесени текстове :

A7-0454/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0027

Приети текстове
PDF 604kWORD 323k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки ***I
P7_TA(2014)0027A7-0454/2013

Изменения, приети от Европейския парламент на 15 януари 2014 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие 1
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави
относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки и концесии на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки и до концесиите на трети държави
(текст от значение за ЕИП)
(текст от значение за ЕИП)
Изменение 2
Предложение за регламент
Позоваване 3 a (ново)
–  като взеха предвид преразгледаните директиви относно обществените поръчки (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) и 2011/0437(COD));
Изменение 3
Предложение за регламент
Позоваване 3 б (ново)
–  като взеха предвид преразгледаното Многостранно споразумение относно обществените поръчки;
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)   В член 21 от Договора за Европейския съюз се постановява, че Съюзът трябва да определя и провежда обща политика и действия и да работи за по-тясно сътрудничество във всички области на международните отношения, за да насърчава наред с другото и интеграцията на всички държави в световната икономика, включително чрез постепенно премахване на пречките пред международната търговия.
(1)   В член 21 от Договора за Европейския съюз се постановява, че Съюзът трябва да определя и провежда обща политика и действия и да работи за по-тясно сътрудничество във всички области на международните отношения, наред с другото, за да опазва своите ценности, основни интереси, сигурност, независимост и цялост и за да насърчава и интеграцията на всички държави в световната икономика, включително чрез постепенно премахване на пречките пред международната търговия.
Изменение 86
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Преразгледаното Многостранно споразумение относно обществените поръчки (СОП) на Световната търговска организация (СТО) предвижда само ограничен пазарен достъп на дружества на Съюза до пазарите на обществени поръчки на трети държави и се прилага само за ограничен брой членове на СТО, които са страни по СОП. Преразгледаното СОП беше ратифицирано от Съюза през декември 2013 г.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)   В рамките на СТО и в двустранните си отношения Съюзът застъпва позицията за широко отваряне на международните пазари на обществени поръчки на Съюза и търговските му партньори при условията на взаимност и изгода за всички страни.
(5)   В рамките на СТО и в двустранните си отношения Съюзът застъпва позицията за широко отваряне на международните пазари на обществени поръчки и на концесии на Съюза и търговските му партньори при условията на взаимност и изгода за всички страни.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Обществените поръчки са важна част от брутния вътрешен продукт на ЕС и поради това следва да бъдат използвани за укрепване на потенциала на ЕС за иновации и промишлено производство. С оглед на изготвянето на устойчива стратегия за индустриалната политика в Съюза, нелоялните оферти, които включват стоки и/или услуги с произход извън Съюза, следва поради това да бъдат изключени. Същевременно следва да се гарантират взаимност и справедливи условия за достъп до пазара на секторите на промишлеността в ЕС.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  Търговската политика на Съюза следва да спомага за намаляването на бедността в световен мащаб, като насърчава подобряването на условията на труд, закрилата на здравето и безопасността при работа и основните права.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)   Редица трети държави не искат да отворят пазарите си на обществени поръчки за международна конкуренция или да продължат процеса на отваряне, ако вече са го започнали. В резултат на това икономическите оператори от Съюза са изправени пред ограничителни практики при възлагането на поръчки в редица партньорски държави. Тези ограничителни практики водят до загубата на значителни възможности за търговия.
(6)   Редица трети държави не искат да отворят пазарите си на обществени поръчки и на концесии за международна конкуренция или да продължат процеса на отваряне, ако вече са го започнали. В резултат на това икономическите оператори от Съюза са изправени пред ограничителни практики при възлагането на поръчки в редица партньорски държави. Тези ограничителни практики водят до загубата на значителни възможности за търговия.
Изменение 87
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги10 и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги11 съдържат съвсем малко разпоредби за международния аспект на политиката на Съюза в областта на обществените поръчки, по-конкретно членове 58 и 59 от Директива 2004/17/ЕО. Тези разпоредби имат ограничен обхват и поради липсата на допълнителни указания възложителите не ги прилагат често.
(7)   Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги10 и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги11 съдържат съвсем малко разпоредби за международния аспект на политиката на Съюза в областта на обществените поръчки, по-конкретно членове 58 и 59 от Директива 2004/17/ЕО. Тези разпоредби обаче имаха ограничен обхват и поради липсата на допълнителни указания възложителите не ги прилагаха често, поради което те следва да бъдат заменени с по-кратки и приложими разпоредби.
__________________
__________________
10 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
10 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
11 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
11 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
Изменение 88
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  На оференти от трети държави следва да се предостави достъп до пазарите на обществените поръчки на Съюза в съответствие с Директиви 2014/.../EС12, 2014/.../ЕС13 и 2014/.../ЕС14 на Европейския парламент и на Съвета;
__________________
12 Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки (OВ L ...).
13 Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета от ... относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (OВ L ...).
14 Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета от ... за възлагане на договори за концесия (OВ L ...)..
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)   Съгласно член 207 от ДФЕС общата търговска политика в областта на обществените поръчки трябва да се основава на единни принципи.
(8)   Съгласно член 207 от ДФЕС общата търговска политика в областта на обществените поръчки и на концесиите трябва да се основава на единни принципи.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)   За осигуряване на по-висока степен на правна сигурност за икономическите оператори, възлагащите органи и възложителите от Съюза и от трети държави, международните задължения, които Съюзът е поел спрямо трети държави, за гарантиране на достъп до пазара на обществени поръчки следва да бъдат отразени в законодателството на ЕС, като по този начин ще се осигури ефективното им изпълнение. Комисията следва да издаде насоки за изпълнението на поетите от Съюза международни задължения за осигуряване на достъп до пазара. Тези насоки следва да бъдат осъвременявани редовно и да съдържат лесна за използване информация.
(9)   За осигуряване на по-висока степен на правна сигурност за икономическите оператори, възлагащите органи и възложителите от Съюза и от трети държави, международните задължения, които Съюзът е поел спрямо трети държави, за гарантиране на достъп до пазара на обществени поръчки и на концесии следва да бъдат отразени в законодателството на ЕС, като по този начин ще се осигури ефективното им изпълнение. Комисията следва да издаде насоки за изпълнението на поетите от Съюза международни задължения за осигуряване на достъп до пазара. Тези насоки следва да бъдат осъвременявани редовно и да съдържат лесна за използване информация.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
(9а)  Комисията следва да гарантира, че не финансира програми, при които възлагането или изпълнението на международни обществени поръчки е в противоречие с принципите, предвидени в директивите относно обществените поръчки (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) и 2011/0437(COD).
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)   За постигането на целите за подобряване на достъпа на икономически оператори от ЕС до пазарите на обществени поръчки на определени трети държави, които сега са защитени чрез ограничителни мерки при възлагането на поръчки, и за запазване на равни конкурентни условия в рамките на единния европейски пазар е необходимо третирането на необхванатите от международните задължения на Съюза стоки и услуги от трети държави да бъде уеднаквено в целия Европейски съюз.
(10)   За постигането на целите за подобряване на достъпа на икономически оператори от ЕС до пазарите на обществени поръчки и на концесии на определени трети държави, които сега са защитени чрез ограничителни мерки при възлагането на поръчки, и за запазване на равни конкурентни условия в рамките на единния европейски пазар е необходимо третирането на необхванатите от международните задължения на Съюза стоки и услуги от трети държави да бъде уеднаквено в целия Европейски съюз.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)   За тази цел правилата за произхода следва да бъдат определени така, че възлагащите органи и възложителите да знаят дали съответните стоки и услуги са обхванати от международните задължения на Европейския съюз. Произходът на дадена стока следва да се определя съгласно членове 22—26 от Регламент (ЕО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността12. Съгласно посочения регламент стоките следва да бъдат смятани за съюзни стоки, когато са изцяло получени или произведени в Съюза. Стоките, в чието производство участие имат една или повече трети държави, следва да бъдат смятани за стоки с произход от държавата, в която са преминали последната си съществена икономически обоснована обработка или преработка в оборудвано за тази цел предприятие, довела до производството на нов продукт или представляваща важен стадий за производството. Произходът на дадена услуга следва да се определя въз основа на произхода на физическото или юридическото лице, което я предоставя. Насоките по съображение 9 следва да се отнасят до практическото прилагане на правилата за произхода.
(11)   За тази цел правилата за произхода следва да бъдат определени така, че възлагащите органи и възложителите да знаят дали съответните стоки и услуги са обхванати от международните задължения на Европейския съюз. Произходът на дадена стока следва да се определя съгласно членове 59—63 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, включително допълнителните разпоредби, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 65. Съгласно посочения регламент стоките следва да бъдат смятани за съюзни стоки, когато са изцяло получени или произведени в Съюза. Стоките, в чието производство участие имат една или повече трети държави, следва да бъдат смятани за стоки с произход от държавата, в която са преминали последната си съществена икономически обоснована обработка или преработка в оборудвано за тази цел предприятие, довела до производството на нов продукт или представляваща важен стадий за производството. Произходът на дадена услуга следва да се определя въз основа на произхода на физическото или юридическото лице, което я предоставя. Определянето на произхода на услуга следва да се извършва в съответствие с принципите на Общото споразумение на СТО по търговията с услуги (ГАТС). Разпоредбите, които определят правилата за произход на услуги, следва да предотвратяват заобикалянето на ограниченията за достъп до пазара на обществени поръчки на ЕС чрез създаването на дружества – пощенски кутии. Насоките по съображение 9 следва да се отнасят до практическото прилагане на правилата за произхода.
_____________
12 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1
Изменения 14 и 89
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)   При поръчки с прогнозна стойност най-малко 5 000 000 евро Комисията следва да преценява дали да дава одобрение на възлагащите органи и възложителите по смисъла на Директива [2004/17/EО, Директива 2004/18/EО и Директива [….] на Европейския парламент и на Съвета от [….]…. за възлагането на договори за концесия13] за отстраняване от процедурите по възлагане на поръчки на стоки и услуги, които не са обхванати от международните задължения на Европейския съюз.
(12)   ) В случай че Комисията започне външно проучване на обществените поръчки, за да определи дали може да се наблюдава липса на значителна степен на взаимност по отношение на достъпа до пазарите на обществени поръчки на трети държави, Комисията следва да преценява при поръчки и концесии с прогнозна стойност най-малко 5 000 000 евро дали да дава одобрение на възлагащите органи и възложителите по смисъла на Директива [2004/17/EО, Директива 2004/18/EО и Директива [….] на Европейския парламент и на Съвета от [….]…. за възлагането на договори за концесия13] за отстраняване от процедурите по възлагане на поръчки на стоки и услуги, които не са обхванати от международните задължения на Европейския съюз. Това не се отнася до процедурите по възлагане на поръчки на стоки и услуги с произход от държавите от Европейското икономическо пространство, както е определено от съответните правила за произход, както и поръчки на стоки и услуги с произход от държави, които се ползват от уредбата „Всичко освен оръжие“ и са изброени в приложение IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета, както и поръчки на стоки и услуги с произход от развиващи се държави, считани за уязвими поради липсата на диверсификация и поради недостатъчна интеграция в международната система за търговия, както е определено в приложение VII към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета.
________________
________________
13ОВ L…
13ОВ L…
13a Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (OВ L 303, 31.10.2012 г., стр.1).
Изменения 15 и 90
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)   За осигуряване на повече прозрачност възлагащите органи и възложителите, които възнамеряват да използват правомощията си по настоящия регламент, за да отстранят от процедурите за възлагане на поръчки офертите за стоки и/или услуги с произход извън Европейския съюз, при които стойността на необхванатите от международните задължения на Съюза стоки или услуги надхвърля 50 % от общата стойност на стоките и услугите по офертата, следва да информират икономическите оператори за това в обявлението за поръчка, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.
(13)   За осигуряване на повече прозрачност възлагащите органи и възложителите, които възнамеряват да използват правомощията си по настоящия регламент, за да отстранят от процедурите за възлагане на поръчки офертите за стоки и/или услуги с произход извън Европейския съюз, при които стойността на необхванатите от международните задължения на Съюза стоки или услуги надхвърля 50 % от общата стойност на стоките и услугите по офертата или концесията, следва да информират икономическите оператори за това в уводната част на „техническите спецификации“ или на „описателния документ“, посочен в член 2, параграф 1, точка 15 от Директива [2014/…/ЕС] относно обществените поръчки и в член 2, точка 15 от Директива [2014/…/ЕС] относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, или в уводната част на „техническите и функционалните изисквания“, посочени в член 2, параграф 13 от Директива [2014/…/ЕС] за възлагането на договори за концесия.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)   За поръчките с прогнозна стойност най-малко 5 000 000 евро Комисията следва да одобрява планираното отстраняване от процедурите на тези оферти, ако международното споразумение относно достъпа до пазара на обществени поръчки между Съюза и държавата, от която произхождат стоките и/или услугите, съдържа наложени от Съюза изрични ограничителни условия за достъпа до пазара за стоките и услугите, за които се планира отстраняване. Когато няма такова споразумение, Комисията следва да одобрява отстраняването, ако съответната трета държава поддържа ограничителни мерки при възлагането на поръчки, водещи до липсата на значителна степен на взаимност при отварянето на пазара между Съюза и съответната трета държава. Следва да се смята, че значителна степен на взаимност липсва, когато ограничителните мерки при възлагането на поръчки водят до тежка и трайна неравнопоставеност за съюзните икономически оператори, стоки и услуги.
(15)   За поръчките и концесиите с прогнозна стойност най-малко 5 000 000 евро Комисията следва да одобрява планираното отстраняване от процедурите на тези оферти, ако международното споразумение относно достъпа до пазара на обществени поръчки и на концесии между Съюза и държавата, от която произхождат стоките и/или услугите, съдържа наложени от Съюза изрични ограничителни условия за достъпа до пазара за стоките и услугите, за които се планира отстраняване. Когато няма такова споразумение, Комисията следва да одобрява отстраняването, ако съответната трета държава поддържа ограничителни мерки при възлагането на поръчки или при възлагането на концесии, водещи до липсата на значителна степен на взаимност при отварянето на пазара между Съюза и съответната трета държава. Следва да се смята, че значителна степен на взаимност липсва, когато ограничителните мерки при възлагането на поръчки или при възлагането на концесии водят до тежка и трайна неравнопоставеност за съюзните икономически оператори, стоки и услуги или ако неспазването на разпоредбите на международното трудово право, изброени в приложение XI към Директивата относно обществените поръчки [...] 2014 и в приложение XIV към Директивата относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги [...] 2014, от страна на публичните органи е довело до сериозни трудности, срещнати от европейските предприятия и докладвани на Комисията, когато тези предприятия са се опитали да получат възлагане на обществени поръчки и концесии в трети държави.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)   Когато преценява дали липсва значителна степен на взаимност, Комисията следва да проучва, до каква степен законодателството в областта на обществените поръчки на съответната държава осигурява прозрачност съгласно международните норми в тази област и не допуска неравнопоставено третиране на съюзните икономически оператори, стоки и услуги. Освен това тя следва да проучва до каква степен публичните органи и/или отделните възложители поддържат или възприемат спрямо съюзните икономически оператори, стоки и услуги практики на неравнопоставено третиране.
(16)   Когато преценява дали липсва значителна степен на взаимност, Комисията следва да проучва, до каква степен законодателството в областта на обществените поръчки и на концесиите на съответната държава осигурява прозрачност съгласно международните норми в тези области и не допуска неравнопоставено третиране на съюзните икономически оператори, стоки и услуги. Освен това тя следва да проучва до каква степен публичните органи и/или отделните възложители поддържат или възприемат спрямо съюзните икономически оператори, стоки и услуги практики на неравнопоставено третиране или до каква степен неспазването на разпоредбите на международното трудово право, изброени в приложение XI към Директивата относно обществените поръчки [...] 2014 и в приложение XIV към Директивата относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги [...] 2014, от страна на публичните органи е довело до сериозни трудности, срещнати от европейските предприятия и докладвани на Комисията, когато тези предприятия са се опитали да получат възлагане на обществени поръчки и концесии в трети държави.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  При оценка на офертите, в които се предлагат стоки и/или услуги с произход извън Съюза възлагащите органи и Комисията следва да гарантират спазването на критериите за справедлива търговия, както и спазването на трудовите права и стандартите за околната среда, предвидени в член 15, параграф 2 и приложение 11 от Директивата относно обществените поръчки [...] (2014) XXX.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)   Комисията следва да може да предотвратява възможното отрицателно въздействие на планирано отстраняване на оферти от процедурите по възлагане на поръчки чрез провеждане на търговски преговори със съответната държава. Следователно когато дадена държава започва преговори по същество със Съюза относно достъпа до пазарите на обществени поръчки и Комисията основателно смята, че има изгледи в близко бъдеще да бъдат прекратени ограничителните практики при възлагането на поръчки, Комисията следва да може да приеме акт за изпълнение, в който да постанови, че стоките и услугите от съответната държава следва да не бъдат отстранявани от процедурите по възлагане на поръчки за срок от една година.
(17)   Комисията следва да може да предотвратява възможното отрицателно въздействие на планирано отстраняване на оферти от процедурите по възлагане на поръчки чрез провеждане на търговски преговори със съответната държава. Следователно когато дадена държава започва преговори по същество със Съюза относно достъпа до пазарите на обществени поръчки и/или концесии и Комисията основателно смята, че има изгледи в близко бъдеще да бъдат прекратени ограничителните практики при възлагането на поръчки и/или концесии, Комисията следва да може да приеме акт за изпълнение, в който да постанови, че стоките и услугите от съответната държава следва да не бъдат отстранявани от процедурите по възлагане на поръчки или концесии за срок от една година.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)   Тъй като уреждането на достъпа на стоки и услуги от трети държави до пазара на обществени поръчки в Съюза е част от общата търговска политика, държавите членки или възлагащите органи и възложителите от тези държави членки следва да имат право да ограничават достъпа на стоки и услуги от трети държави до процедурите по възлагане на поръчки само чрез мерките, предвидени в настоящия регламент.
(18)   Тъй като уреждането на достъпа на стоки и услуги от трети държави до пазара на обществени поръчки и на концесии в Съюза е част от общата търговска политика, държавите членки или възлагащите органи и възложителите от тези държави членки следва да имат право да ограничават достъпа на стоки и услуги от трети държави до процедурите по възлагане на поръчки само чрез мерките, предвидени в настоящия регламент или в съответното законодателство на Съюза.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)   Като се има предвид, че за възлагащите органи и възложителите е по-трудно да оценяват разясненията на оферентите — при офертите за стоки и/или услуги с произход извън Европейския съюз, при които стойността на необхванатите от международните задължения стоки или услуги надхвърля 50 % от общата стойност на стоките и услугите по офертата, — е целесъобразно да се осигури повече прозрачност при третирането на офертите с необичайно ниска цена. Като допълнение към разпоредбите на член 69 от Директивата за обществените поръчки и член 79 от Директивата за възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги възлагащите органи или възложителите, които възнамеряват да приемат оферта с необичайно ниска цена, следва да информират за това другите оференти в писмен вид, като посочват причините за необичайно ниската предложена цена или разходи. Това ще даде възможност на тези оференти да спомогнат за извършването на по-точна преценка, дали спечелилият оферент ще може да изпълни изцяло договора при условията, посочени в документацията по процедурата. Следователно тази допълнителна информация би допринесла за осигуряване на по-равнопоставени конкурентни условия на пазара на обществени поръчки на ЕС.
(19)   Като се има предвид, че за възлагащите органи и възложителите е по-трудно да оценяват разясненията на оферентите — при офертите за стоки и/или услуги с произход извън Европейския съюз, при които стойността на необхванатите от международните задължения стоки или услуги надхвърля 50 % от общата стойност на стоките и услугите по офертата, — е целесъобразно да се осигури повече прозрачност при третирането на офертите с необичайно ниска цена. Оферти, чиято стойност се приема за необичайно ниска по отношение на строителството, доставките или услугите, може да се основават на технически, икономически или юридически неиздържани предположения или практики. Като допълнение към разпоредбите на член 69 от Директива 2014/XXX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета13a и член 79 от Директива 2014/XXX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета13б възлагащите органи или възложителите, които възнамеряват да приемат оферта с необичайно ниска цена, следва да информират за това другите оференти в писмен вид, като посочват причините за необичайно ниската предложена цена или разходи. Когато оферентът не може да даде задоволително обяснение, възлагащият орган следва да има правото да отхвърли офертата. Това ще даде възможност на тези оференти да спомогнат за извършването на по-точна преценка, дали спечелилият оферент ще може да изпълни изцяло договора при условията, посочени в документацията по процедурата. Следователно тази допълнителна информация би допринесла за осигуряване на по-равнопоставени конкурентни условия на пазара на обществени поръчки на ЕС.
_________________
13a Директива 2014/XXX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки (OВ XXX) (2011/0438(COD)).
13б Директива 2014/XXX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (OВ XXX) (2011/0439(COD)).
Изменения 22 и 91
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)   Комисията следва да може по своя инициатива или по искане на заинтересовани лица или държава членка да започне външно проучване на предполагаемите ограничителни практики, прилагани от трета държава при възлагането на поръчки. По-специално, следва да се отчита фактът, че Комисията е одобрила определен брой случаи на планирано отстраняване на стоките и услугите от трета държава съгласно член 6, параграф 2 от настоящия регламент. Тези проучвания следва да не засягат Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 22 декември 1994 година за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са й предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация14.
(20)   Комисията следва да може по своя инициатива или по искане на заинтересовани лица или държава членка да започне външно проучване на предполагаемите ограничителни практики, прилагани от трета държава при възлагането на поръчки и на концесии. В своето решение за започване на процедура за външно проучване тя следва да взема под внимание броя искания, отправени от възлагащи органи или възложители, или държави членки. Тези проучвания следва да не засягат Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 22 декември 1994 година за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са й предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация14.
________________
________________
14 OВ L 349, 31.12.1994 г.
14 OВ L 349, 31.12.1994 г.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)   Когато поради информацията, с която разполага, Комисията има основания да смята, че трета държава е възприела или поддържа ограничителна практика при възлагането на поръчки, тя следва да може да започне проучване. Ако съществуването на ограничителна практика при възлагането на поръчки в трета държава се потвърди, Комисията следва да прикани съответната държава да започне консултации, за да се подобрят възможностите за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки за икономическите оператори, стоките и услугите в съответната държава.
(21)   Когато поради информацията, с която разполага, Комисията има основания да смята, че трета държава е възприела или поддържа ограничителна практика при възлагането на поръчки и на концесии, тя следва да може да започне проучване. Ако съществуването на ограничителна практика при възлагането на поръчки в трета държава се потвърди, Комисията следва да прикани съответната държава да започне консултации, за да се подобрят възможностите за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки за икономическите оператори, стоките и услугите в съответната държава.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)   Ако консултациите със съответната държава не доведат до достатъчно подобрение на възможностите за участие в процедурите за възлагане на поръчки за икономическите оператори, стоките и услугите от ЕС, Комисията следва да предприеме целесъобразни ограничителни мерки.
(22)   Ако консултациите със съответната държава не доведат до достатъчно подобрение на възможностите за участие в процедурите за възлагане на поръчки за икономическите оператори, стоките и услугите от ЕС в разумен срок или корективните мерки, предприети от съответната трета държава, не се счетат за удовлетворителни, Комисията следва да предприеме целесъобразни ограничителни мерки.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)   Тези мерки може да включват задължително отстраняване на стоките и услугите от определени трети държави от процедурите по възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз или да предвиждат задължително наказателно увеличение на цената за офертите, в които се предлагат стоки или услуги с произход от съответната държава. За да се предотврати заобикалянето на тези мерки, може да се окаже необходимо отстраняването от процедурите на някои установени в Европейския съюз юридически лица, които са контролирани или притежавани от чуждестранни лица и които не извършат значими стопански дейности, имащи действителна пряка връзка с икономиката на съответната държава членка. Мерките следва да не бъдат несъразмерно строги спрямо ограничителните практики при възлагането на поръчки, в отговор на които се въвеждат.
(23)   Тези мерки може да включват задължително отстраняване на стоките и услугите от определени трети държави от процедурите по възлагане на обществени поръчки или от процедурите по възлагане на концесии в Европейския съюз или да предвиждат задължително наказателно увеличение на цената за офертите, в които се предлагат стоки или услуги с произход от съответната държава. За да се предотврати заобикалянето на тези мерки, може да се окаже необходимо отстраняването от процедурите на някои установени в Европейския съюз юридически лица, които са контролирани или притежавани от чуждестранни лица и които не извършат значими стопански дейности, имащи действителна пряка връзка с икономиката на съответната държава членка. Мерките следва да не бъдат несъразмерно строги спрямо ограничителните практики при възлагането на поръчки, в отговор на които се въвеждат, и следва да се прилагат за максимален срок от пет години, който може да бъде удължен за още пет години.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24a)  Също така с цел подходяща интеграция на изискванията по отношение на околната среда и социалните и трудовите изисквания е задължително възлагащите органи да вземат съответните мерки, за да гарантират спазването на задълженията в областта на правото в сферата на околната среда, социалното и трудовото право, които се прилагат на мястото, където се изпълняват строителните работи, и произтичат от международни задължения, закони, наредби, постановления и решения както на национално, така и на равнището на Съюза, както и от колективни договори.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)   С оглед на цялостната политика на Съюза по отношение на най-слабо развитите държави, уредена в Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции от 1 януари 2009 г. и в други актове, е целесъобразно стоките и услугите от тези държави да бъдат приравнени на съюзните стоки и услуги.
(26)   С оглед на общата цел на политиката на Съюза за подпомагане на икономическия растеж на развиващите се държави и тяхното интегриране в световната верига за създаване на стойност, която е основата за създаването на общата система за преференции от страна на Съюза, както е посочено в Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета, е целесъобразно стоките и услугите от най-слабо развитите държави, които се възползват от уредбата „Всичко освен оръжие“, както и стоките и услугите от развиващите се държави, считани за уязвими поради липсата на диверсификация и поради недостатъчна интеграция в международната система за търговия, както е определено съответно в приложение IV и приложение VII към Регламент (ЕС) № 978/2012, да бъдат приравнени на съюзните стоки и услуги.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)   За да бъдат отразени в нормативната уредба на Европейския съюз международните задължения за осигуряване на достъп до пазара, поети в областта на обществените поръчки след приемането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, с които да изменя списъка на международните споразумения от приложението към настоящия регламент. Изключително важно е Комисията да провежда необходимите консултации в хода на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва своевременно да осигурява едновременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.
(27)   За да бъдат отразени в нормативната уредба на Европейския съюз международните задължения за осигуряване на достъп до пазара, поети в областта на обществените поръчки и на концесиите след приемането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, с които да изменя списъка на международните споразумения от приложението към настоящия регламент. Изключително важно е Комисията да провежда необходимите консултации в хода на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва своевременно да осигурява едновременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Комисията следва да докладва най-малко веднъж на три години за изпълнението на настоящия регламент.
(30)  Комисията следва да докладва най-малко веднъж на три години за изпълнението на настоящия регламент. В доклада си Комисията следва да направи оценка на функционирането на настоящия регламент, както и на напредъка в постигането на взаимност при отварянето на пазарите на обществени поръчки. Заедно с втория доклад относно прилагането на настоящия регламент, който се представя най-късно шест години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията следва да представи предложение за подобряване на настоящия регламент или да изложи причините, поради които счита, че не са необходими промени в настоящия регламент. В случай че Комисията не представи предложение и не посочи причините, поради които не са необходими промени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да прекрати действието си.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)   Съгласно принципа на пропорционалността за постигането на основната цел за определяне на обща външна политика в областта на обществените поръчки е необходимо и целесъобразно да се установят разпоредби за третирането на необхванатите от международните задължения на Европейския съюз стоки и услуги. Настоящият регламент за достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от трети държави до пазарите на Съюза не надхвърля необходимото за постигането на преследваните цели в съответствие с член 5, трети параграф от Договора за Европейския съюз,
(31)   Съгласно принципа на пропорционалността за постигането на основната цел за определяне на обща външна политика в областта на обществените поръчки и на концесиите е необходимо и целесъобразно да се установят разпоредби за третирането на необхванатите от международните задължения на Европейския съюз стоки и услуги. Настоящият регламент за достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от трети държави до пазарите на Съюза не надхвърля необходимото за постигането на преследваните цели в съответствие с член 5, трети параграф от Договора за Европейския съюз,
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1
1.   С настоящия регламент се определят разпоредби за достъпа на стоки и услуги от трети държави до възлагането от страна на възлагащите органи и възложителите от Съюза на поръчки за извършване на строителство и/или строеж, доставка на стоки и предоставяне на услуги и се установяват процедури за подпомагане на преговорите за достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки в трети държави.
1.   С настоящия регламент се определят разпоредби за достъпа на стоки и услуги от трети държави до възлагането от страна на възлагащите органи и възложителите от Съюза на поръчки за извършване на строителство и/или строеж, доставка на стоки и предоставяне на услуги и се установяват процедури за подпомагане на преговорите за достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки в трети държави. Държавите членки или техните възлагащи органи или възложители могат да ограничават достъпа на стоки или услуги от трети държави до своите тръжни процедури единствено чрез мерките, предвидени в настоящия регламент или в съответното законодателство на Съюза.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – алинея 2
Настоящият регламент се прилага за възлагането на поръчки, при които стоките или услугите се доставят за нуждите на държавата, а не за препродажба с търговска цел или за производство на стоки или предоставяне на услуги за продажба с търговска цел.
Настоящият регламент се прилага за възлагането на поръчки, при които стоките или услугите се доставят за нуждите на държавата, и за възлагането на концесии за строителство и услуги, които се предоставят за нуждите на държавата, а не за препродажба с търговска цел или за производство на стоки или предоставяне на услуги за продажба с търговска цел.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а
a)   „изпълнител на доставки“ е всяко физическо или юридическо лице, което предлага стоки на пазара;
a)   „икономически оператор“ е всяко физическо или юридическо лице или публичен субект, или група от такива лица и/или субекти, което предлага на пазара изпълнение на строителство и/или строеж, доставка на стоки или предоставяне на услуги;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б
б)   „изпълнител на услуги“ е всяко физическо или юридическо лице, което предлага на пазара изпълнението на строителство или строеж или на услуги;
б)   „оферент“ е икономически оператор, който е представил оферта;
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г
г)   „обхванати от международни задължения стоки или услуги“ са стоки или услуги, които са с произход от държава, с която Съюзът е сключил международно споразумение в областта на обществените поръчки, съдържащо задължения за осигуряване на достъп до пазара, и по отношение на които се прилага съответното споразумение; приложение І към настоящия регламент съдържа списък със съответните споразумения;
г)   „обхванати от международни задължения стоки или услуги“ са стоки или услуги, които са с произход от държава, с която Съюзът е сключил международно споразумение в областта на обществените поръчки и на концесиите, съдържащо задължения за осигуряване на достъп до пазара, и по отношение на които се прилага съответното споразумение; приложение І към настоящия регламент съдържа списък със съответните споразумения;
(Настоящото изменение се прилага за целия разглеждан законодателен текст (добавяне на позоваване на концесиите, когато се прави позоваване на обществените поръчки); приемането му ще наложи съответните технически промени в целия текст.)
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж а (нова)
жa)  „липса на значителна степен на взаимност“ е наличието на законодателна, регулаторна или административна мярка, процедура или практика, приета или прилагана от страна на публични органи или отделни възложители от трета държава, които ограничават достъпа до пазарите на обществени поръчки или на концесии, по-конкретно чрез липса на прозрачност в сравнение с международните стандарти и чрез дискриминационни законодателни разпоредби или административни практики, което води до сериозно и трайно дискриминационно третиране на съюзните икономически оператори, стоки и услуги.
Счита се също така, че е налице „липса на значителна степен на взаимност“, когато неспазването на разпоредбите на международното трудово право, изброени в приложение XI към Директивата относно обществените поръчки [...] (2014) и в приложение XIV към Директивата относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги [...] (2014), от страна на публичните органи е довело до трудности, срещнати от европейските предприятия и докладвани на Комисията, когато тези предприятия са се опитали да получат възлагане на обществени поръчки и концесии в трети държави.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б
б)  терминът „икономически оператор“ отразява едновременно понятията изпълнител на доставки и изпълнител на услуги;
заличава се
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в
в)  „оферент“ е икономически оператор, който е представил оферта;
заличава се
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д
д)   терминът „задължително наказателно увеличение на цената“ се отнася до задължението на възложителите да повишат (освен при определени изключения) цената на услугите и/или стоките с произход от определени трети държави, които са били предложени при процедура за възлагане на поръчка.
д)   терминът „задължително наказателно увеличение на цената“ се отнася до задължението на възложителите да повишат (освен при определени изключения) цената на услугите и/или стоките с произход от определени трети държави, които са били предложени при процедура за възлагане на поръчка или при процедура за възлагане на концесия.
(Настоящото изменение се прилага за целия разглеждан законодателен текст (добавяне на позоваване на процедура за възлагане на концесия, когато се прави позоваване на обществените поръчки; това важи за ед.ч. и мн.ч.); приемането му ще наложи съответните технически промени в целия текст.)
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
1.   Произходът на дадена стока се определя съгласно членове 22—26 от Регламент (ЕО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността18.
1.   Произходът на дадена стока се определя съгласно членове 59—63 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, включително допълнителните разпоредби, които трябва да бъдат приети в съответствие с член 65.
__________________
18 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Произходът на дадена услуга се определя въз основа на произхода на физическото или юридическото лице, което я предоставя. Смята се, че произходът на изпълнителя на услугата е:
Произходът на дадена услуга се определя въз основа на произхода на физическото или юридическото лице, което я предоставя. Смята се, че произходът на предоставящия услугата икономически оператор е:
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 4
Третиране на обхванати от международни споразумения стоки и услуги
Третиране на обхванати от международни споразумения стоки и услуги
При възлагането на поръчки за изпълнение на строителство и/или строеж, доставки на стоки или предоставяне на услуги възлагащите органи и възложителите третират обхванатите от международни задължения стоки и услуги по същия начин, както стоките и услугите с произход от Европейския съюз.
При възлагането на поръчки за изпълнение на строителство и/или строеж, доставки на стоки или предоставяне на услуги или при възлагането на концесии за строителство или услуга възлагащите органи и възложителите третират обхванатите от международни задължения стоки и услуги по същия начин, както стоките и услугите с произход от Съюза.
Стоките и услугите с произход от най-слабо развитите държави по приложение І към Регламент (ЕО) № 732/2008 се третират като обхванати от международни задължения стоки и услуги.
Стоките и услугите с произход от най-слабо развитите държави по приложение IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета или от развиващите се държави, считани за уязвими поради липса на диверсификация и поради недостатъчна интеграция в международната система за търговия и в световната икономика съгласно определението в приложение VII към Регламент (ЕС) № 978/2012, се третират като обхванати от международни задължения стоки и услуги.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.   По искане на възлагащите органи или възложителите Комисията преценява дали да одобри — за поръчките с прогнозна стойност от най-малко 5 000 000 евро без данък върху добавената стойност (ДДС) — отстраняване от процедурите по възлагане на поръчки на офертите, с които се предлагат стоки и услуги с произход извън Съюза, ако стойността на необхванатите от международни задължения стоки или услуги надвишава 50 % от общата стойност на стоките или услугите по офертата, при посочените по-долу условия.
1.   Когато Комисията започва външно проучване на обществените поръчки, както е предвидено в член 8, тя, по искане на възлагащите органи или възложителите и след публикуване на известие за започването в Официален вестник на Европейския съюз, преценява дали да одобри — за поръчките с прогнозна стойност от най-малко 5 000 000 евро без данък върху добавената стойност (ДДС) — отстраняване от процедурите по възлагане на поръчки на офертите, с които се предлагат стоки и услуги с произход извън Съюза, ако стойността на необхванатите от международни задължения стоки или услуги надвишава 50 % от общата стойност на стоките или услугите по офертата, при посочените по-долу условия.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1
Когато възлагащите органи или възложителите възнамеряват да поискат отстраняване на определени оферти от процедури по възлагане на поръчки въз основа на параграф 1, те посочват това в обявлението за поръчката, което публикуват съгласно член 35 от Директива 2004/18/ЕО, член 42 от Директива 2004/17/ЕО или член 26 от Директивата за възлагането на договори за концесия.
Когато възлагащите органи или възложителите възнамеряват да поискат отстраняване на определени оферти от процедури по възлагане на поръчки въз основа на параграф 1, те посочват това ясно в уводната част на „техническите спецификации“ или на „описателния документ“, посочен в член 2, параграф 15 от Директива [2014/…/ЕС] относно обществените поръчки и от Директива [2014/…/ЕС] относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, или в уводната част на „техническите и функционалните изисквания“, посочени в член 2, параграф 13 от Директива [2014/…/ЕС] за възлагането на договори за концесия.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 3
Когато възлагащите органи и възложителите получават оферти, които отговарят на условията по параграф 1 и за които те възнамеряват да поискат отстраняване поради тази причина, те уведомяват Комисията. По време на процедурата за уведомяване възлагащите органи и възложителите могат да продължат разглеждането на офертите.
Когато възлагащите органи и възложителите получават оферти, които отговарят на условията по параграф 1 и за които те възнамеряват да поискат отстраняване поради тази причина, те уведомяват Комисията в срок от осем календарни дни. По време на процедурата за уведомяване възлагащите органи и възложителите могат да продължат разглеждането на офертите.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 4 – буква б
б)   описание на обекта на поръчката;
б)   описание на обекта на поръчката или на концесията;
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 4 – буква г a) (нова)
гa)  където е целесъобразно, всякаква друга информация, която Комисията счита за полезна.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 5
Комисията може да поиска допълнителна информация от възлагащия орган или възложителя.
заличава се
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 6
Информацията се представя в срок от осем работни дни, който започва да тече от първия работен ден след датата на получаване на искането за допълнителна информация. Ако в този срок Комисията не получи исканата информация, срокът по параграф 3 се спира, докато Комисията получи информацията.
Информацията се представя в срок от осем календарни дни, който започва да тече от първия календарен ден след датата на получаване на искането за допълнителна информация. Ако в този срок Комисията не получи исканата информация, срокът по параграф 3 се спира, докато Комисията получи информацията.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.   За поръчките по параграф 1 Комисията приема акт за изпълнение за одобряване на планираното отстраняване в срок от два месеца, който започва да тече от първия работен ден след датата на получаване на информацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2. Този срок може да бъде удължен еднократно с най-много два месеца в определени случаи с надлежно обосновани мотиви, по-специално ако информацията, която се съдържа в уведомлението или в приложените към него документи, е непълна или неточна, или ако представените факти претърпят значителни промени. Ако след изтичането на двумесечния срок или на съответния удължен срок Комисията не е приела решение за одобряване или отхвърляне на отстраняването, се смята, че тя е отхвърлила отстраняването.
3.   Когато по отношение на стоките и/или услугите, за които се предлага изключване, Комисията установи липса на значителна степен на взаимност съгласно определението в член 2, параграф 1, буква жа), тя приема акт за изпълнение за одобряване на отстраняването на офертите, обхванати от проучването, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2. Актът за изпълнение се приема в срок от един месец, който започва да тече от първия календарен ден след датата на искането, посочено в параграф 1. Този срок може да бъде удължен еднократно с най-много един месец в определени случаи с надлежно обосновани мотиви, по-специално ако информацията, която се съдържа в уведомлението или в приложените към него документи, е непълна или неточна, или ако представените факти претърпят значителни промени. Ако след изтичането на едномесечния срок или на съответния удължен срок Комисията не е приела решение за одобряване или отхвърляне на отстраняването, се смята, че тя е отхвърлила отстраняването.
Посоченото отстраняване остава временно до приключването на външното проучване на обществените поръчки, предвидено в член 8, заключенията от процедурата за консултации, предвидена в член 9, и където е приложимо – до приемането на евентуални мерки за ограничаване на достъпа на необхванати от международни задължения стоки и услуги до пазара на обществени поръчки на Съюза съгласно член 10.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква б
б)   когато няма споразумение по буква а) и третата държава поддържа ограничителни мерки при възлагането на поръчки, поради което липсва значителна степен на взаимност при отварянето на пазара между Съюза и съответната трета държава.
б)   когато няма споразумение по буква а) и третата държава поддържа ограничителни мерки при възлагането на поръчки или на концесии, поради което липсва значителна степен на взаимност при отварянето на пазара между Съюза и съответната трета държава, а именно когато тези ограничителни мерки са във вреда на индустриалната политика на Съюза.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 2
За целите на буква б) се смята, че значителна степен на взаимност липсва, когато ограничителните мерки при възлагането на поръчки водят до тежка и трайна неравнопоставеност за съюзните икономически оператори, стоки и услуги.
заличава се
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  Когато преценява дали липсва значителна степен на взаимност, Комисията проучва следните аспекти:
заличава се
a)  до каква степен законодателството в областта на обществените поръчки на съответната държава осигурява прозрачност съгласно международните норми в тази област и не допуска неравнопоставено третиране на съюзните икономически оператори, стоки и услуги;
б)  до каква степен публичните органи и/или отделните възложители поддържат или възприемат спрямо съюзните икономически оператори, стоки и услуги практики на неравнопоставено третиране.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 7
7.   Възлагащите органи и възложителите, които са отстранили от процедура по възлагане на поръчка определени оферти съгласно параграф 1, посочват това в обявлението за възложена поръчка, което публикуват съгласно член 35 от Директива 2004/18/ЕО, член 42 от Директива 2004/17/ЕО или член 27 от Директивата за възлагане на договори за концесия. Комисията приема актове за изпълнение за установяване на стандартните формуляри за обявленията за възложени поръчки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 17, параграф 3.
7.   Когато определени оферти са били отстранени съгласно параграф 3, възлагащите органи и възложителите посочват това, включително причините за отстраняването, в обявлението за възложена поръчка, което публикуват съгласно член 35 от Директива 2004/18/ЕО, член 42 от Директива 2004/17/ЕО или член 27 от Директивата за възлагане на договори за концесия. Комисията приема актове за изпълнение за установяване на стандартните формуляри за обявленията за възложени поръчки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 17, параграф 3.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 8
8.   Параграф 1 не се прилага, когато Комисията е приела акт за изпълнение за осигуряване на временен достъп за стоките и услугите от държава, която е в процес на преговори по същество със Съюза съгласно член 9, параграф 4.
8.   Параграф 1 може да не се прилага, когато Комисията е приела акт за изпълнение за осигуряване на временен достъп за стоките и услугите от държава, която е в процес на преговори със Съюза съгласно член 9, параграф 4. Комисията надлежно обосновава съответното си решение пред възложителя, отправил искането.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
Когато съгласно член 69 от Директивата за обществените поръчки или член 79 от Директивата за възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги възлагащият орган или възложителят възнамерява, след като са проверили разясненията на оферента, да приемат оферта с необичайно ниска цена, в която се предлагат стоки и/или услуги с произход извън Съюза и по която стойността на необхванатите от международни задължения стоки или услуги надхвърля 50 % от общата стойност на стоките или услугите, той информира за това другите оференти в писмен вид, като посочва причините за необичайно ниската предложена цена или разходи.
Когато съгласно член 69 от Директивата относно обществените поръчки или член 79 от Директивата относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги възлагащият орган или възложителят възнамерява, след като са проверили разясненията на оферента, да приемат оферта с необичайно ниска цена, в която се предлагат стоки и/или услуги с произход извън Съюза и по която стойността на необхванатите от международни задължения стоки или услуги надхвърля 50 % от общата стойност на стоките или услугите, той информира за това другите оференти в писмен вид, като посочва причините за необичайно ниската предложена цена или разходи. Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че при изпълнението на договорите за обществени поръчки икономическите оператори изпълняват приложимите задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, въведено чрез правото на Съюза, чрез националното право, чрез колективните споразумения или чрез други международни норми в областта на екологичното, социалното и трудовото право, изброени в приложение XI към Директивата относно обществените поръчки [...] 2013.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
Възлагащият орган или възложителят може да не оповести определени сведения, ако оповестяването им би възпрепятствало правоприлагането, ако по друг начин противоречи на обществения интерес, ако би увредило законните търговски интереси на икономическите оператори — публични или частни, или ако може да засегне лоялната конкуренция между тях.
След като бъдат информирани от възлагащия орган или възложителя за намерението му да приеме оферта с необичайно ниска цена, другите оференти имат възможността да предоставят съответната информация на възлагащия орган или възложителя в рамките на разумен срок, за да може той да вземе решение относно приемането при пълно познаване на потенциалните фактори, които биха могли да окажат влияние върху оценката на необичайно ниската предложена цена или разходи.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1
Когато Комисията смята, че това е в интерес на Съюза, тя може по всяко време по своя инициатива или при искане от заинтересовани лица или държава членка да започне външно проучване на предполагаемите ограничителни мерки, прилагани от трета държава при възлагането на поръчки.
Комисията може по всяко време по своя инициатива или при искане от заинтересовани лица, възлагащ орган или възложител, или държава членка да започне външно проучване на предполагаемите ограничителни мерки при възлагането на поръчки. В своето решение за започване на външно проучване на обществени поръчки Комисията взема под внимание броя искания, отправени от възлагащи органи или възложители, или държави членки. В случай че Комисията откаже да започне проучване, тя надлежно обосновава решението си пред държавата членка, заинтересованото лице или възложителя, отправил искането.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2
По-конкретно, Комисията взема предвид дали са били одобрени планирани отстранявания съгласно член 6, параграф 3 от настоящия регламент.
заличава се
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.   Проучването по параграф 1 се извършва въз основа на критериите по член 6.
2.   Проучването по параграф 1 се извършва въз основа на критериите по член 2,параграф 1, буква жа).
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.   Комисията преценява дали съответната трета държава поддържа ограничителни мерки при възлагането на поръчки въз основа на информацията, предоставена от заинтересованите лица и държавите членки, и/или доказателствата, събрани от Комисията при проучването ѝ. а заключението трябва да бъде направено в срок от девет месеца от започването на проучването. В определени случаи с надлежно обосновани мотиви този срок може да бъде удължен с три месеца.
3.   Комисията преценява дали съответната трета държава поддържа ограничителни мерки при възлагането на поръчки въз основа на информацията, предоставена от заинтересованите лица и държавите членки, и/или доказателствата, събрани от Комисията при проучването ѝ или при редовните ѝ доклади относно съществуващите в трети държави пречки за търговията, а заключението трябва да бъде направено в срок от три месеца от започването на проучването. В определени случаи с надлежно обосновани мотиви този срок може да бъде удължен с един месец.
Оценката на Комисията взема под внимание отправените от възлагащи органи или възложители искания за проучвания по член 6, параграф 1 след започването на процедурата, предвидена в настоящия член.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1
Когато след започването на консултации съответната държава предприеме задоволителни корективни мерки, но без да поема нови задължения за осигуряване на достъп до пазара, Комисията може да спре или приключи консултациите.
Когато след започването на консултации съответната държава предприеме задоволителни корективни мерки, но без да поема нови задължения за осигуряване на достъп до пазара, Комисията може да спре или приключи консултациите, или да прикани съответната държава да започне преговори съгласно член 9, параграф 4.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 3 – уводна част
Когато корективните мерки, предприети от съответната трета държава, бъдат отменени, спрени или неправилно прилагани, Комисията може:
Когато корективните мерки, предприети от съответната трета държава, бъдат отменени, спрени или неправилно прилагани, Комисията действа съгласно член 10, като приема актове за изпълнение с цел ограничаване на достъпа на стоки и услуги с произход от дадена трета държава.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 3 – подточка i
i)  да възобнови или започне отначало консултациите със съответната трета държава; и/или
заличава се
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 3 – подточка ii
ii)  да приеме актове за изпълнение съгласно член 10, с които да ограничи достъпа на стоки и услуги с произход от съответната трета държава.
заличава се
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
4.   Когато след започването на консултациите изглежда, че най-подходящото средство за прекратяване на дадена ограничителна практика при възлагането на поръчки е сключването на международно споразумение, преговорите се извършват съгласно разпоредбите на членове 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Ако дадена държава е в процес на преговори по същество с Европейския съюз по въпроса за достъпа до пазара в областта на обществените поръчки, Комисията може да приеме акт за изпълнение, в който да предвиди, че стоките и услугите от съответната държава не може да бъдат отстранявани от процедурите по възлагане на поръчки съгласно член 6.
4.   Когато след започването на консултациите изглежда, че най-подходящото средство за прекратяване на дадена ограничителна практика при възлагането на поръчки е сключването на международно споразумение, преговорите се извършват съгласно разпоредбите на членове 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Ако дадена държава е в процес на преговори с Европейския съюз по въпроса за достъпа до пазара в областта на обществените поръчки, Комисията може да приеме акт за изпълнение, в който да предвиди, че стоките и услугите от съответната държава не може да бъдат отстранявани от процедурите по възлагане на поръчки съгласно член 6. Комисията надлежно обосновава съответното си решение пред държавата членка, заинтересованото лице или възложителя, отправил искането.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – алинея 1 - уводна част
Комисията може да приключи консултациите, ако съответната държава поеме международни задължения, договорени със Съюза под една от следните форми:
Комисията може да приключи консултациите, ако съответната държава e предприела, съвместно със Съюза или в международен план, следните мерки:
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – алинея 1 – буква а) (нова)
a)  с Европейския съюз са били договорени международни задължения в някоя от следните рамки:
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – алинея 1 – подточка iii
iii)   разширяване на задълженията за осигуряване на достъп до пазара, поети съгласно Споразумението за държавните поръчки на СТО или съгласно двустранно споразумение, сключено със Съюза в тази рамка.
iii)   разширяване на задълженията за осигуряване на достъп до пазара, поети съгласно Споразумението за държавните поръчки на СТО или съгласно двустранно споразумение, сключено със Съюза в тази рамка, и
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – алинея 1 – буква б (нова)
б)  съответната държава е приела корективни мерки.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6
6.   Ако консултациите с трета държава не доведат до задоволителни резултати в срок от 15 месеца от започването им, Комисията ги прекратява и обмисля приемането съгласно член 10 на актове за изпълнение за ограничаване на достъпа на стоките и услугите с произход от съответната трета държава.
6.   Ако консултациите с трета държава не доведат до задоволителни резултати в срок от 12 месеца, считано от календарния ден, на който са започнати, Комисията ги прекратява и обмисля приемането съгласно член 10 на актове за изпълнение за ограничаване на достъпа на стоките и услугите с произход от съответната трета държава.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.   Когато при проучване по член 8 и след прилагането на процедурата по член 9 бъде установено, че приетите или поддържаните от трета държава ограничителни мерки при възлагането на поръчки водят до липса на значителна степен на взаимност при отварянето на пазара между Съюза и съответната трета държава съгласно член 6, Комисията може да приеме актове за изпълнение за временно ограничаване на достъпа на необхванатите от международни задължения стоки и услуги с произход от съответната трета държава. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.
1.   Когато при проучване по член 8 и след прилагането на процедурата по член 9 бъде установена липса на значителна степен на взаимност при отварянето на пазара между Съюза и съответната трета държава съгласно член 2, параграф 1, буква а), Комисията може да приеме актове за изпълнение за временно ограничаване на достъпа на необхванатите от международни задължения стоки и услуги с произход от съответната трета държава за срок до пет години, който може да бъде удължен за още пет години. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – уводна част
Приеманите съгласно параграф 1 мерки може да бъдат ограничени по-конкретно до:
Комисията не одобрява планирано отстраняване, когато то би довело до неспазване на задълженията за осигуряване на достъп до пазара, които Съюзът е поел с международните си споразумения. Приеманите съгласно параграф 1 мерки може да бъдат ограничени по-конкретно до:
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Ако мерките, приети съгласно член 9, параграф 4 и член 10 междувременно не са били спрени или отменени, тяхното действие изтича пет години след влизането им в сила.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част
1.   Възлагащите органи и възложителите могат да решат да не прилагат мерките по член 10 по отношение на дадена процедура за възлагане на поръчка, ако:
1.   Възлагащите органи и възложителите могат да поискат от Комисията да не прилага мерките по член 10 по отношение на дадена процедура за възлагане на поръчка, ако:
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 (нова)
Ако след изтичане на 15 календарни дни Комисията не е приела решение, одобряващо или отхвърлящо такова искане, последното се счита за отхвърлено от Комисията. При изключителни обстоятелства посоченият срок може да бъде удължен с пет календарни дни.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1
Когато възлагащ орган или възложител възнамерява да не прилага мерки, приети съгласно член 10 или подновени съгласно член 11, той посочва това в обявлението за поръчката, което публикува съгласно член 35 от Директива 2004/18/ЕО или член 42 от Директива 2004/17/ЕО. Той уведомява Комисията в срок от десет календарни дни от публикуването на обявлението за поръчката.
Когато възлагащ орган или възложител възнамерява да не прилага мерки, приети съгласно член 10 или подновени съгласно член 11, той посочва това в обявлението за поръчката, което публикува съгласно член 35 от Директива 2004/18/ЕО или член 42 от Директива 2004/17/ЕО.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2
Уведомлението се изпраща по електронен път чрез стандартен формуляр. Комисията приема актове за изпълнение, с които установява стандартните формуляри за обявленията за поръчки и уведомленията съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 17, параграф 3.
Комисията приема актове за изпълнение, с които установява стандартните формуляри за обявленията за поръчки съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 17, параграф 3.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 3
Уведомлението съдържа следната информация:
заличава се
a)  наименование и данни за контакт на възлагащия орган или възложителя;
б)  описание на обекта на поръчката;
в)  информация за произхода на икономическия оператор, стоките и/или услугите, които ще бъдат допуснати до участие;
г)  основанието за решението да не се прилагат ограничителните мерки и подробно представяне на мотивите за прилагане на изключението;
д)  всякаква друга информация според случая, която възлагащият орган или възложителят смята за полезна.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.   Делегираните правомощия по член 14 може да бъдат отменени по всяко време от Европейския парламент или Съвета. С решението за отмяна се прекратяват посочените в него делегирани правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.   Делегираните правомощия по член 14 може да бъдат отменени по всяко време от Европейския парламент или Съвета. С решението за отмяна се прекратяват посочените в него делегирани правомощия. То поражда действие в календарния ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 16 а (нов)
Член 16а
Условия за възлагане на обществени поръчки във връзка с програмите, финансирани от Съюза в трети държави.
Във връзка с възлагането на обществени поръчки, финансирани от Европейския съюз и неговите държави членки, Комисията гарантира въвеждането на обвързваща нормативна рамка с цел регламентиране на възлагането и изпълнението на договорите за обществени поръчки. В този контекст Съюзът приема единни правила с цел гарантиране на условия на лоялна конкуренция между икономическите оператори от Съюза и от трети държави.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Нито Комисията, нито Съветът, нито Европейският парламент, нито държавите членки, нито техните служители имат право да разкриват поверителна информация, получена съгласно настоящия регламент, без изрично разрешение от предоставилото информацията лице.
заличава се
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 а (нов)
4a.  Информацията, получена съгласно настоящия регламент и обявена за поверителна от предоставилото информацията лице, не се разкрива при никакви обстоятелства освен ако предоставилото информацията лице не даде изрично разрешение.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 19
В срок до 1 януари 2017 г. и най-малко веднъж на всеки три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането му и за напредъка по предприетите съгласно регламента международни преговори относно достъпа на икономическите оператори от ЕС до процедурите по възлагане на обществени поръчки в трети държави. За тази цел по искане на Комисията държавите членки ѝ представят необходимата информация.
Най-малко веднъж на всеки три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането му и за напредъка по предприетите съгласно регламента международни преговори относно достъпа на икономическите оператори от ЕС до процедурите по възлагане на обществени поръчки в трети държави. За тази цел по искане на Комисията държавите членки ѝ представят необходимата информация. Когато Комисията представи своя втори доклад, тя също така представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за изменение на регламента или посочва причините, поради които според нея не са необходими промени. Ако Комисията не изпълни тези задължения, регламентът прекратява действието си, считано от края на втората година след представянето на втория доклад.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 20
Членове 58 и 59 от Директива 2004/17/ЕО се отменят от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Комисията извършва оценка на това дали членове 58 и 59 от Директива 2004/17/ЕО трябва да се запазят. Предвид заключенията от посочената оценка, Комисията представя законодателно предложение за отмяна на тези членове от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0454/2013).

Правна информация - Политика за поверителност