Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0060(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0454/2013

Předložené texty :

A7-0454/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0027

Přijaté texty
PDF 613kWORD 296k
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami ***I
P7_TA(2014)0027A7-0454/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 15. ledna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název 1
Návrh
Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami
o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a koncesemi a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami a koncesemi třetích zemí
(Text s významem pro EHP)
(Text s významem pro EHP)
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Právní východisko 3 a (nové)
s ohledem na pozměněné směrnice o zadávání veřejných zakázek (2011/0438(COD), 2011/0439(COD)2011/0437(COD));
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Právní východisko 3 b (nové)
s ohledem na revidovanou mnohostrannou dohodu o veřejných zakázkách,
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Článek 21 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie vymezuje a provádí společné politiky a činnosti a usiluje o dosažení vysokého stupně spolupráce ve všech oblastech mezinárodních vztahů mj. ve snaze povzbuzovat zapojení všech zemí do světové ekonomiky, včetně postupného odstraňování omezení mezinárodního obchodu.
(1)  Článek 21 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie vymezuje a provádí společné politiky a činnosti a usiluje o dosažení vysokého stupně spolupráce ve všech oblastech mezinárodních vztahů mj. ve snaze chránit své hodnoty a základní zájmy, svou bezpečnost, nezávislost a celistvost a povzbuzovat zapojení všech zemí do světové ekonomiky, včetně postupného odstraňování omezení mezinárodního obchodu.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Revidovaná mnohostranná Dohoda Světové obchodní organizace (WTO) o vládních zakázkách poskytuje společnostem Unie pouze omezený přístup na trh s veřejnými zakázkami třetích zemí a vztahuje se pouze na omezený počet členů WTO, kteří jsou smluvními stranami Dohody o vládních zakázkách. Revidovaná Dohoda o vládních zakázkách byla ratifikována Unií v prosinci 2013.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  V rámci Světové obchodní organizace a prostřednictvím dvoustranných vztahů se Unie zasazuje za výrazné otevření mezinárodních trhů Unie a jejích obchodních partnerů s veřejnými zakázkami v duchu reciprocity a vzájemného prospěchu.
(5)  V rámci Světové obchodní organizace a prostřednictvím dvoustranných vztahů se Unie zasazuje za výrazné otevření mezinárodních trhů Unie a jejích obchodních partnerů s veřejnými zakázkami a koncesemi v duchu reciprocity a vzájemného prospěchu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Veřejné zakázky jsou důležitou součástí hrubého domácího produktu Unie, a proto by měly být využívány k posílení potenciálu Unie v oblasti inovací a průmyslové výroby. S ohledem na strategii udržitelné průmyslové politiky v Unii by tedy mělo být zamezeno nepoctivým nabídkám zboží a/nebo služeb pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii. Zároveň je třeba zajistit reciprocitu a spravedlivé podmínky pro přístup jednotlivých odvětví Unie na jiné trhy.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Obchodní politika Unie by měla přispívat k odstraňování chudoby na celém světě tím, že podporuje zlepšování pracovních podmínek a zdraví a bezpečnosti na pracovišti a prosazuje základní práva.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Mnohé třetí země váhají otevřít své trhy s veřejnými zakázkami mezinárodní konkurenci či je otevřít více než dosud. V důsledku toho hospodářské subjekty Unie čelí restriktivním postupům při zadávání veřejných zakázek ze strany mnoha obchodních partnerů Unie. Tyto postupy ve svém důsledku způsobují ztrátu významných obchodních příležitostí.
(6)  Mnohé třetí země váhají otevřít své trhy s veřejnými zakázkami a koncesemi mezinárodní konkurenci či je otevřít více než dosud. V důsledku toho hospodářské subjekty Unie čelí restriktivním postupům při zadávání veřejných zakázek ze strany mnoha obchodních partnerů Unie. Tyto postupy ve svém důsledku způsobují ztrátu významných obchodních příležitostí.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb10 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby11 obsahují pouze pár ustanovení týkajících se vnějšího rozměru politiky Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména jde o články 58 a 59 směrnice 2004/17/ES. Tato ustanovení však mají jen omezený rozsah působnosti a vzhledem k nedostatku pokynů je zadavatelé příliš neuplatňují.
(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb10 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby11 obsahují pouze pár ustanovení týkajících se vnějšího rozměru politiky Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména jde o články 58 a 59 směrnice 2004/17/ES. Tato ustanovení však měla jen omezený rozsah působnosti a vzhledem k nedostatku pokynů je zadavatelé příliš neuplatňovali, a proto by měla být nahrazena věcnějšími a uplatnitelnými ustanoveními.
__________________
10 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
10 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
11 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
11 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Účastníkům ze třetích zemí by měl být umožněn přístup na trhy s veřejnými zakázkami Unie v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU12 , 2014/.../EU13 a 2014/.../EU14;
__________________
12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU ze dne … o zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L …).
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU ze dne … o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L …).
14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU ze dne … o udělování koncesí (Úř. věst. L …).
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  V souladu s článkem 207 SFEU má být společná obchodní politika v oblasti zadávání veřejných zakázek založena na jednotných zásadách.
(8)  V souladu s článkem 207 SFEU má být společná obchodní politika v oblasti zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí založena na jednotných zásadách.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  V zájmu právní jistoty hospodářských subjektů a veřejných zadavatelů / zadavatelů Unie a třetích zemí by se měly závazky Unie vůči třetím zemím, pokud jde o přístup na mezinárodní trhy s veřejnými zakázkami, promítnout v právním řádu EU, čímž bude zajištěno jejich účinné uplatňování. Komise by měla vydat pokyny týkající se uplatňování stávajících závazků Evropské unie, pokud jde o přístup na mezinárodní trhy. Tyto pokyny by měly být pravidelně aktualizovány a měly by obsahovat pro uživatele snadno použitelné informace.
(9)  V zájmu právní jistoty hospodářských subjektů a veřejných zadavatelů / zadavatelů Unie a třetích zemí by se měly závazky Unie vůči třetím zemím, pokud jde o přístup na mezinárodní trhy s veřejnými zakázkami a koncesemi, promítnout v právním řádu EU, čímž bude zajištěno jejich účinné uplatňování. Komise by měla vydat pokyny týkající se uplatňování stávajících závazků Evropské unie, pokud jde o přístup na mezinárodní trhy. Tyto pokyny by měly být pravidelně aktualizovány a měly by obsahovat pro uživatele snadno použitelné informace.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Komise by se měla ujistit, že nefinancuje programy, v jejichž rámci jsou mezinárodní veřejné zakázky zadávány nebo prováděny v rozporu se zásadami stanovenými ve směrnicích o veřejných zakázkách (2011/0438(COD), 2011/0439(COD)2011/0437(COD)).
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Cíl zlepšit přístup hospodářských subjektů EU na trhy s veřejnými zakázkami třetích zemí, které jsou chráněny restriktivními opatřeními, a chránit rovné podmínky hospodářské soutěže v rámci jednotného evropského trhu vyžaduje, aby bylo zacházení se zbožím a službami třetích zemí, na které se nevztahují mezinárodní závazky Unie, harmonizováno v celé Evropské unii.
(10)  Cíl zlepšit přístup hospodářských subjektů EU na trhy s veřejnými zakázkami a koncesemi třetích zemí, které jsou chráněny restriktivními opatřeními, a chránit rovné podmínky hospodářské soutěže v rámci jednotného evropského trhu vyžaduje, aby bylo zacházení se zbožím a službami třetích zemí, na které se nevztahují mezinárodní závazky Unie, harmonizováno v celé Evropské unii.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Za tímto účelem by měla být zavedena pravidla původu, aby veřejní zadavatelé / zadavatelé věděli, zda se na zboží a služby vztahují mezinárodní závazky Evropské unie. Původ zboží by se měl určovat v souladu s články 22 až 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství12. Podle tohoto nařízení by se zboží mělo považovat za zboží Unie, pokud bylo zcela pořízeno či vyrobeno v Unii. Zboží, na jehož výrobě se podílela jedna nebo více třetích zemí, by se mělo považovat za zboží pocházející ze země, kde došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby. Původ služby by se měl určovat na základě původu fyzické či právnické osoby, která ji poskytuje. Pokyny uvedené v 9. bodu odůvodnění by měly zahrnovat praktické uplatňování pravidel původu.
(11)  Za tímto účelem by měla být zavedena pravidla původu, aby veřejní zadavatelé / zadavatelé věděli, zda se na zboží a služby vztahují mezinárodní závazky Evropské unie. Původ zboží by se měl určovat v souladu s články 59 až 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, včetně dodatečných ustanovení, která mají být přijata podle článku 65 uvedeného nařízení. Podle tohoto nařízení by se zboží mělo považovat za zboží Unie, pokud bylo zcela pořízeno či vyrobeno v Unii. Zboží, na jehož výrobě se podílela jedna nebo více třetích zemí, by se mělo považovat za zboží pocházející ze země, kde došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby. Původ služby by se měl určovat na základě původu fyzické či právnické osoby, která ji poskytuje. Původ služby by měl být určen v souladu se zásadami Všeobecné dohody WTO o obchodu službami (GATS). Ustanovení, která zavádějí pravidla pro určování původu služeb, by měla zabránit tomu, aby byla obcházena omezení pro přístup na trh Unie s veřejnými zakázkami zakládáním fiktivních společností (tzv. společnosti typu „poštovní schránky“). Pokyny uvedené v 9. bodu odůvodnění by měly zahrnovat praktické uplatňování pravidel původu.
_____________
12Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1
Pozměňovací návrhy 14 a 89
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Komise by měla posoudit, zda schválí, aby veřejní zadavatelé / zadavatelé ve smyslu směrnic [2004/17/ES, 2004/18/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady [….] ze dne [….]…. o udělování koncesí(2)3] měli možnost z postupů při zadávání zakázek vyloučit zakázky na zboží a služby s odhadovanou hodnotou nejméně 5 000 000 EUR, na které se nevztahují mezinárodní závazky Evropské unie.
(12)  V případě, že Komise zahájí externí šetření v oblasti zadávání zakázek, aby určila, zda v souvislosti s přístupem k trhům s veřejnými zakázkami třetích zemí byl zaznamenán nedostatek skutečné reciprocity, měla by Komise posoudit, zda schválí, aby veřejní zadavatelé / zadavatelé ve smyslu směrnic [2004/17/ES, 2004/18/ES] a směrnice Evropského parlamentu a Rady [….] ze dne [….]…. o udělování koncesí13] měli možnost z postupů zadávání zakázek nebo udělování koncesí s odhadovanou hodnotou nejméně 5 000 000 EUR vyloučit zboží a služby, na které se nevztahují mezinárodní závazky Evropské unie. Toto ustanovení se netýká postupů pro zadávání zakázek na zboží a služby, které pocházejí ze zemí Evropského hospodářského prostoru určených podle příslušných pravidel původu, ani zadávání zakázek na zboží a služby, které pocházejí ze zemí zahrnutých do režimu „Vše kromě zbraní“, jak jsou uvedeny v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/20121, ani na zadávání zakázek na zboží a služby, které pocházejí z rozvojových zemí, jež jsou v důsledku nedostatečné diverzifikace a nedostatečného začlenění do mezinárodního obchodního systému považovány za zranitelné ve smyslu přílohy VII téhož nařízení.
________________
________________
13 Úř. věst. L….
13 Úř. věst. L….
13aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).
Pozměňovací návrhy 15 a 90
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří zamýšlí využít svou pravomoc v souladu s tímto nařízením a vyloučit nabídky na zboží a/nebo služby s původem mimo Evropskou unii, u nichž více než 50 % celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb představuje nezahrnuté zboží a služby, by měli z důvodu transparentnosti informovat hospodářské subjekty o této skutečnosti v oznámení o zakázce zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.
(13)  Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří zamýšlí využít svou pravomoc v souladu s tímto nařízením a vyloučit z postupů zadávání zakázek nebo udělování koncesí nabídky na zboží nebo služby s původem mimo Evropskou unii, u nichž více než 50 % celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb představuje nezahrnuté zboží a služby, by měli z důvodu transparentnosti informovat hospodářské subjekty o této skutečnosti v úvodní části „technických specifikací “ nebo „popisného dokumentu“, jak uvádí čl. 2 odst. 1 bod 15 směrnice [2014/.../EU] o zadávání veřejných zakázek a čl. 2 bod 15 směrnice [2014/.../EU] o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, nebo v úvodní části „technických a funkčních požadavků“, jak uvádí čl. 2 odst. 13 směrnice [2014/.../EU] o udělování koncesí.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  U zakázek s odhadovanou hodnotou nejméně 5 000 000 EUR by měla Komise schválit zamýšlené vyloučení, pokud mezinárodní dohoda o přístupu na trh v oblasti zadávání veřejných zakázek uzavřená mezi Unií a zemí, kde má zboží a/nebo služby svůj původ, obsahuje výslovnou výhradu Unie pro přístup na trh u zboží a/nebo služeb, pro které se vyloučení navrhuje. Neexistuje-li taková dohoda, měla by Komise schválit vyloučení, pokud třetí země zachovává restriktivní opatření v oblasti veřejných zakázek, jež vedou k nedostatečně důsledné reciprocitě při otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí zemí. Nedostatečně důsledná reciprocita by se měla předpokládat v situaci, kdy restriktivní opatření v oblasti veřejných zakázek způsobují vážnou a opakující se diskriminaci hospodářských subjektů, zboží a služeb EU.
(15)  U zakázek a koncesí s odhadovanou hodnotou nejméně 5 000 000 EUR by měla Komise schválit zamýšlené vyloučení, pokud mezinárodní dohoda o přístupu na trh v oblasti zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí uzavřená mezi Unií a zemí, kde má zboží a/nebo služby svůj původ, obsahuje výslovnou výhradu Unie pro přístup na trh u zboží a/nebo služeb, pro které se vyloučení navrhuje. Neexistuje-li taková dohoda, měla by Komise schválit vyloučení, pokud třetí země zachovává restriktivní opatření v oblasti veřejných zakázek nebo udělování koncesí, jež vedou k nedostatečně důsledné reciprocitě při otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí zemí. Za nedostatečně důslednou reciprocitu by se měla považovat situace, kdy restriktivní opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek nebo udělování koncesí způsobují vážnou a opakující se diskriminaci hospodářských subjektů, zboží a služeb EU, nebo situace, kdy orgány veřejné správy nedodržují ustanovení mezinárodního pracovního práva uvedená v příloze XI směrnice o zadávání veřejných zakázek [...] (2014) a v příloze XIV směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [...] (2014), což evropským podnikům ucházejícím se o veřejné zakázky nebo koncese ve třetích zemích způsobilo vážné potíže, o nichž byla informována Komise.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Při posuzování existence nedostatečně důsledné reciprocity by měla Komise prověřit, do jaké míry zákony dotyčné země v oblasti veřejných zakázek zajišťují transparentnost v souladu s mezinárodními normami v této oblasti a zabraňují veškeré diskriminaci zboží, služeb a hospodářských subjektů Unie. Dále by měla prověřit, do jaké míry veřejné orgány a/nebo jednotliví zadavatelé působící v oblasti veřejných zakázek zachovávají nebo přijímají diskriminační postupy vůči zboží, službám a hospodářským subjektům Unie.
(16)  Při posuzování toho, zda je zajištěna nedostatečně důsledná reciprocita, by měla Komise prověřit, do jaké míry zákony dotyčné země v oblasti veřejných zakázek a koncesí zajišťují transparentnost v souladu s mezinárodními normami v této oblasti a zabraňují veškeré diskriminaci zboží, služeb a hospodářských subjektů Unie. Dále by měla prověřit, do jaké míry veřejné orgány a/nebo jednotliví zadavatelé působící v oblasti veřejných zakázek zachovávají nebo přijímají diskriminační postupy vůči zboží, službám a hospodářským subjektům Unie nebo do jaké míry nedodržení ustanovení mezinárodního pracovního práva, jež jsou uvedena v příloze XI směrnice o zadávání veřejných zakázek [...] (2014) a v příloze XIV směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [...] (2014), ze stany orgánů veřejné moci způsobilo evropským podnikům vážné potíže, když se ucházely o veřejné zakázky nebo koncese ve třetích zemích, o nichž informují Komisi.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Veřejní zadavatelé a Komise by měli při posuzování nabídek, jež zahrnují zboží a/nebo služby pocházející ze zemí mimo Evropskou unii, zajistit dodržování kritérii spravedlivého obchodu a pracovních práv a environmentálních norem stanovených čl. 15 odst. 2 a v příloze 11 směrnice o veřejných zakázkách [...] (2014) XXX.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Komise by měla být schopna předcházet případnému nepříznivému dopadu zamýšleného vyloučení na probíhající obchodní jednání s dotyčnou třetí zemí. Proto v případě, že se daná země zapojuje do významných jednání s Unií o přístupu na trh v oblasti zadávání veřejných zakázek a že podle názoru Komise existuje v blízké budoucnosti reálná vyhlídka na odstranění restriktivních postupů zadávání zakázek, může Komise přijmout prováděcí akt, kterým stanoví, že zboží a služby z této země nemají být po dobu jednoho roku vyloučeny z postupů při zadávání zakázek.
(17)  Komise by měla být schopna předcházet případnému nepříznivému dopadu zamýšleného vyloučení na probíhající obchodní jednání s dotyčnou třetí zemí. Proto v případě, že daná země vede s Unií významná jednání o přístupu na trh v oblasti zadávání veřejných zakázek a/nebo udělování koncesí, a podle názoru Komise existuje v blízké budoucnosti reálná vyhlídka na odstranění restriktivních postupů zadávání zakázek a/nebo udělování koncesí, může Komise přijmout prováděcí akt, kterým stanoví, že zboží a služby z této země nemají být po dobu jednoho roku vyloučeny z postupů při zadávání zakázek.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Vzhledem k tomu, že přístup zboží a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh s veřejnými zakázkami Unie spadá do působnosti společné obchodní politiky, neměli by členské státy nebo jejich veřejní zadavatelé / zadavatelé mít možnost omezovat přístup zboží a služeb třetích zemí do svých zadávacích řízení jinak než za použití opatření stanovených v tomto nařízení.
(18)  Vzhledem k tomu, že přístup zboží a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh s veřejnými zakázkami Unie a ke koncesím Unie spadá do působnosti společné obchodní politiky, neměli by členské státy nebo jejich veřejní zadavatelé / zadavatelé mít možnost omezovat přístup zboží a služeb třetích zemí do svých zadávacích řízení jinak než za použití opatření stanovených v tomto nařízení nebo v příslušném právu Unie.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Jelikož je pro veřejné zadavatele / zadavatele obtížnější posoudit vysvětlení uchazečů u nabídek na dodávky zboží a/nebo služeb pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii, u nichž více než 50 % celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb představuje nezahrnuté zboží a služby, je při zpracování nabídek s neobvykle nízkou cenou vhodné zajistit větší transparentnost. Vedle pravidel stanovených v článku 69 směrnice o zadávání veřejných zakázek a článku 79 směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb by měl veřejný zadavatel / zadavatel, který zamýšlí přijmout nabídku s neobvykle nízkou cenou, písemně informovat ostatní uchazeče o svém záměru a uvést důvody pro tuto neobvykle nízkou uváděnou cenu nebo náklady. Ostatní uchazeči tak budou moci přispět k přesnějšímu posouzení toho, zda bude úspěšný uchazeč za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci schopen zcela dostát smlouvě. Tyto dodatečné informace tudíž pomohou dosáhnout rovnějších podmínek na trhu EU s veřejnými zakázkami.
(19)  Jelikož je pro veřejné zadavatele / zadavatele obtížnější posoudit vysvětlení uchazečů u nabídek na dodávky zboží a/nebo služeb pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii, u nichž více než 50 % celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb představuje nezahrnuté zboží a služby, je při zpracování nabídek s neobvykle nízkou cenou vhodné zajistit větší transparentnost. Nabídky na provedení stavebních prací, zajištění dodávek nebo poskytnutí služeb, které se zdají být neobvykle nízké, mohou vycházet z technicky, hospodářsky nebo právně nevyhovujících předpokladů či postupů. Kromě pravidel stanovených v článku 69 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/XXX/EU13a a článku 79 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/XXX/EU13b by měl veřejný zadavatel / zadavatel, který zamýšlí přijmout nabídku s neobvykle nízkou cenou, písemně informovat ostatní uchazeče o svém záměru a uvést důvody pro tuto neobvykle nízkou uváděnou cenu nebo náklady. Nebude-li uchazeč schopen poskytnout dostatečné vysvětlení, měl by být veřejný zadavatel oprávněn tuto nabídku odmítnout. Ostatní uchazeči tak budou moci přispět k přesnějšímu posouzení toho, zda bude úspěšný uchazeč za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci schopen zcela dostát smlouvě. Tyto dodatečné informace tudíž pomohou dosáhnout rovnějších podmínek na trhu EU s veřejnými zakázkami.
_________________
13a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/XXX/EU o zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. XXX) (2011/0438(COD)).
13b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/XXX/EU o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. XXX) (2011/0439(COD)).
Pozměňovací návrhy 22 a 91
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Komise musí mít kdykoliv možnost dát z vlastní iniciativy nebo na žádost zúčastněných stran či členského státu podnět k prošetření externího zadávání zakázek, pokud jde o údajné zachovávání restriktivních postupů ze strany třetí země. Přihlédnout by se mělo zejména ke skutečnosti, že v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení schválila Komise řadu zamýšlených vyloučení pro třetí země. Těmito vyšetřovacími postupy není dotčeno nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace14.
(20)  Komise musí mít kdykoliv možnost dát z vlastní iniciativy nebo na žádost zúčastněných stran či členského státu podnět k prošetření externího zadávání zakázek a udělování koncesí, pokud jde o údajné zachovávání restriktivních postupů ze strany třetí země. Komise by při svém rozhodování o tom, zda zahájí externí šetření, měla zohlednit počet žádostí veřejných zadavatelů / zadavatelů nebo členských států. Těmito vyšetřovacími postupy není dotčeno nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace14.
________________
________________
14.Úř. věst. L 349, 31.12.1994
14.Úř. věst. L 349, 31.12.1994
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Pokud se Komise na základě dostupných informací důvodně domnívá, že třetí země přijala nebo zachovává restriktivní postupy při zadávání veřejných zakázek, měla by být schopna zahájit šetření. Je-li existence restriktivních postupů při zadávání veřejných zakázek ve třetí zemi potvrzena, Komise by ji měla vyzvat k zahájení konzultací s cílem zlepšit příležitosti hospodářských subjektů, zboží a služeb při zadávání veřejných zakázek v této zemi.
(21)  Pokud se Komise na základě dostupných informací důvodně domnívá, že třetí země přijala nebo zachovává restriktivní postupy při zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí, měla by být schopna zahájit šetření. Je-li existence restriktivních postupů při zadávání veřejných zakázek ve třetí zemi potvrzena, Komise by ji měla vyzvat k zahájení konzultací s cílem zlepšit příležitosti hospodářských subjektů, zboží a služeb při zadávání veřejných zakázek v této zemi.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Pokud konzultace s danou zemí nevedou k dostatečnému zlepšení příležitostí hospodářských subjektů, zboží a služeb EU při zadávání veřejných zakázek, měla by Komise přijmout vhodná omezující opatření.
(22)  Pokud konzultace s danou zemí nevedou v rozumné lhůtě k dostatečnému zlepšení příležitostí hospodářských subjektů, zboží a služeb EU při zadávání veřejných zakázek nebo pokud daná země nepřijme dostatečná nápravná opatření, měla by Komise přijmout vhodná omezující opatření.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Tato opatření mohou zahrnovat povinné vyloučení některých druhů zboží a služeb z dané třetí země z postupů při zadávání veřejných zakázek v Evropské unii nebo uvalení povinné cenové sankce na nabídky zboží a služeb pocházejících z dané třetí země. Aby nedocházelo k obcházení těchto opatření, může být rovněž nezbytné vyloučit určité právnické osoby pod zahraniční kontrolou nebo v zahraničním vlastnictví usazené v Evropské unii, které nevyvíjejí významnou podnikatelskou činnost, jež je přímo a skutečně propojena s hospodářstvím daného členského státu. Vhodná opatření by měla být přiměřená restriktivním postupům při zadávání veřejných zakázek, jichž se týkají.
(23)  Tato opatření mohou zahrnovat povinné vyloučení některých druhů zboží a služeb z dané třetí země z postupů při zadávání veřejných zakázek nebo udělování koncesí v Evropské unii nebo uvalení povinné cenové sankce na nabídky zboží a služeb pocházejících z dané třetí země. Aby nedocházelo k obcházení těchto opatření, může být rovněž nezbytné vyloučit určité právnické osoby pod zahraniční kontrolou nebo v zahraničním vlastnictví usazené v Evropské unii, které nevyvíjejí významnou podnikatelskou činnost, jež je přímo a skutečně propojena s hospodářstvím daného členského státu. Vhodná opatření by měla být přiměřená restriktivním postupům při zadávání veřejných zakázek, jichž se týkají, a měla by platit nejvýše po dobu pěti let s možností prodloužení o dalších pět let.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)  Mají-li být náležitě zohledněny environmentální, sociální a pracovní požadavky, je rovněž nezbytně nutné, aby veřejní zadavatelé přijali odpovídající opatření, která zajistí soulad se závazky stanovenými environmentálním, sociálním a pracovním právem uplatňovaným v místě výkonu prácí a která vyplývají z mezinárodních závazků, právních předpisů, nařízení, výnosů a rozhodnutí na vnitrostátní i unijní úrovni a z kolektivních smluv.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  S ohledem na celkovou politiku Unie pro nejméně rozvinuté země, jak ji stanoví mj. nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009, je vhodné u zboží a služeb z těchto zemí postupovat podobně jako u zboží a služeb Unie.
(26)  S ohledem na zastřešující politický cíl Unie, který spočívá v podpoře hospodářského růstu rozvojových zemí a jejich začlenění do světového hodnotového řetězce a který představuje základ pro zavedení systému všeobecných preferencí Unie v souladu s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, je vhodné u zboží a služeb z nejméně rozvinutých zemí využívajících režim „Vše kromě zbraní“ a rovněž u zboží a služeb z rozvojových zemí, jež jsou v důsledku nedostatečné diverzifikace a nedostatečného začlenění do mezinárodního obchodního systému považovány za zranitelné ve smyslu definic v přílohách IV a VII nařízení (EU) č. 978/2012, postupovat podobně jako u zboží a služeb Unie.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Aby bylo možné promítnout do právního řádu Evropské unie závazky týkající se přístupu na mezinárodní trhy v oblasti veřejných zakázek, učiněné po přijetí tohoto nařízení, měla by Komise být podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie zmocněna přijímat akty pozměňující seznam mezinárodních dohod uvedený v příloze k tomuto nařízení. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současné, včasné a náležité předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
(27)  Aby bylo možné promítnout do právního řádu Evropské unie závazky týkající se přístupu na mezinárodní trhy v oblasti veřejných zakázek a koncesí přijaté po přijetí tohoto nařízení, měla by Komise být podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie zmocněna přijímat akty pozměňující seznam mezinárodních dohod uvedený v příloze k tomuto nařízení. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Komise by měla nejméně každé tři roky předkládat zprávu o uplatňování tohoto nařízení.
(30)  Komise by měla nejméně každé tři roky předkládat zprávu o uplatňování tohoto nařízení. V ní by měla posoudit, jak nařízení funguje a jakého pokroku bylo dosaženo při vzájemném otevírání trhů s veřejnými zakázkami. Komise spolu s druhou zprávou o uplatňování tohoto nařízení, kterou vypracuje nejpozději šest let po vstupu tohoto nařízení v platnost, předloží buď návrh na zlepšení nařízení nebo uvede, z jakých důvodů nejsou dle jejího názoru žádné změny nařízení nutné. Pokud Komise nepředloží návrh, ani neuvede, z jakých důvodů nejsou změny nařízení nutné, použitelnost tohoto nařízení skončí.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)  V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, kterým je vytvoření společné vnější politiky v oblasti zadávání veřejných zakázek, nezbytné a vhodné stanovit pravidla zacházení se zbožím a službami, na něž se nevztahují mezinárodní závazky Evropské unie. V souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii nepřekračuje toto nařízení o přístupu hospodářských subjektů, zboží a služeb ze třetích zemí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů,
(31)  V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, kterým je vytvoření společné vnější politiky v oblasti zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí, nezbytné a vhodné stanovit pravidla zacházení se zbožím a službami, na něž se nevztahují mezinárodní závazky Evropské unie. V souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii nepřekračuje toto nařízení o přístupu hospodářských subjektů, zboží a služeb ze třetích zemí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů,
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Toto nařízení stanoví pravidla přístupu zboží a služeb ze třetích zemí k zadávání zakázek na provedení stavebních prací a/nebo stavby, dodávku zboží a zajištění služeb veřejnými zadavateli / zadavateli Unie a stanoví postupy na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami.
1.  Toto nařízení stanoví pravidla přístupu zboží a služeb ze třetích zemí k zadávání zakázek na provedení stavebních prací a/nebo stavby, dodávku zboží a zajištění služeb veřejnými zadavateli / zadavateli Unie a stanoví postupy na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami. Členské státy nebo jejich veřejní zadavatelé / zadavatelé mohou omezit přístup zboží a služeb ze třetích zemí ke svým zadávacím řízením pouze na základě opatření stanovených v tomto nařízení nebo v příslušném právu Unie.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – podostavec 2
Toto nařízení se použije na zadávání zakázek tam, kde je dodávka zboží nebo služeb zadána pro veřejné účely a nikoli za účelem dalšího komerčního prodeje či za účelem výroby zboží nebo zajištění služeb pro komerční prodej.
Toto nařízení se použije na zadávání zakázek tam, kde je dodávka zboží nebo služeb zadána pro veřejné účely a na udělování koncesí na stavební práce a služby poskytované pro veřejné účely, a nikoli za účelem dalšího komerčního prodeje či za účelem výroby zboží nebo zajištění služeb pro komerční prodej.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
a)  „dodavatelem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která na trhu nabízí zboží;
a)  „hospodářským subjektem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina takových osob a/nebo subjektů, které na trhu nabízí provedení stavebních prací a/nebo staveb, dodání výrobků nebo poskytování služeb;
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
b)   „poskytovatelem služeb“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která na trhu nabízí provedení stavebních prací nebo stavby či zajištění služby;
b)   „uchazečem“ se rozumí hospodářský subjekt, který podal nabídku;
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d
d)   „zahrnutým zbožím nebo službami“ se rozumí zboží nebo služby pocházející ze země, s níž Unie uzavřela mezinárodní dohodu v oblasti zadávání veřejných zakázek, jež zahrnuje závazky, pokud jde o přístup na trh, a podléhající ustanovením příslušné dohody. Seznam příslušných dohod je uveden v příloze I tohoto nařízení;
d)   „zahrnutým zbožím nebo službami“ se rozumí zboží nebo služby pocházející ze země, s níž Unie uzavřela mezinárodní dohodu v oblasti zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí, jež zahrnuje závazky, pokud jde o přístup na trh, a podléhající ustanovením příslušné dohody. Seznam příslušných dohod je uveden v příloze I tohoto nařízení;
(Tento pozměňovací návrh se týká celého legislativního textu (přidání odkazu na koncese tam, kde jsou zmíněny veřejné zakázky); jeho přijetí si vyžádá provedení technických úprav v celém textu.)
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)
ga)  „nedostatečně důslednou reciprocitou“ se rozumí, že existují legislativní, regulační nebo administrativní opatření, postupy nebo praxe, které přijali nebo používají veřejní zadavatelé nebo jednotliví zadavatelé ve třetích zemích a které omezují přístup k trhu s veřejnými zakázkami a koncesemi, jelikož nejsou dostatečně transparentní ve srovnání s mezinárodními normami a zahrnují diskriminační legislativní ustanovení a administrativními postupy, což vede k závažnému a opakovanému diskriminačnímu zacházení s hospodářskými subjekty, zbožím a službami Unie.
Za „nedostatečně důslednou reciprocitu“ se rovněž považuje situace, kdy orgány veřejné zprávy nedodržují ustanovení pracovního práva uvedená v příloze XI směrnice o zadávání veřejných zakázek [...] (2014) a v příloze XIV směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [...] (2014), což evropským podnikům ucházejícím se o veřejné zakázky nebo koncese ve třetích zemích způsobilo vážné potíže, o nichž byla informována Komise.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b
b)  zahrnuje pojem „hospodářský subjekt“ zároveň dodavatele i poskytovatele služeb;
vypouští se
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c
c)  se hospodářský subjekt, který podal nabídku, označuje jako „uchazeč“;
vypouští se
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e
e)  znamená „povinná cenová sankce“ povinnost zadavatelů zvýšit – s určitými výjimkami – cenu za služby a/nebo zboží pocházející z některých třetích zemí, jež byla nabídnuta v zadávacích řízeních.
e)   znamená „povinná cenová sankce“ povinnost zadavatelů zvýšit – s určitými výjimkami – cenu za služby a/nebo zboží pocházející z některých třetích zemí, jež byla nabídnuta v zadávacích řízeních nebo v postupech udělování koncesí.
(Tento pozměňovací návrh se týká celého legislativního textu (jde o přidání odkazu na udělování koncesí tam, kde je zmíněno zadávání veřejných zakázek, ať už v jednotném nebo v množném čísle); jeho přijetí si vyžádá provedení technických úprav v celém textu.)
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.   Původ zboží se určuje v souladu s články 22 až 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
1.   Původ zboží se určuje v souladu s články 59 až 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/20132a, včetně dodatečných ustanovení, která mají být přijata podle článku 65 tohoto nařízení.
__________________
18 Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
Původ služby se určuje na základě původu fyzické či právnické osoby, která ji poskytuje. Za původ poskytovatele služeb se považuje:
Původ služby se určuje na základě původu fyzické či právnické osoby, která ji poskytuje. Za původ hospodářského subjektu poskytujícího služby se považuje:
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Článek 4
Zacházení se zahrnutým zbožím a službami
Zacházení se zahrnutým zbožím a službami
Při zadávání zakázek na provedení stavebních prací a/nebo stavby, dodávku zboží nebo zajištění služeb zacházejí veřejní zadavatelé / zadavatelé se zahrnutým zbožím a službami stejným způsobem jako se zbožím a službami pocházejícími z Evropské unie.
Při zadávání zakázek na provedení stavebních prací a/nebo stavby, dodávku zboží nebo zajištění služeb nebo při udělování koncesí na provedení stavebních prací nebo zajištění služeb zacházejí veřejní zadavatelé / zadavatelé se zahrnutým zbožím a službami stejným způsobem jako se zbožím a službami pocházejícími z Unie.
Se zbožím nebo službami pocházejícími z nejméně rozvinutých zemí uvedených v přílozenařízení (ES) č. 732/2008 se zachází jako se zahrnutým zbožím a službami.
Se zbožím nebo službami pocházejícími z nejméně rozvinutých zemí uvedených v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 nebo z rozvojových zemí, které jsou v důsledku nedostatečné diverzifikace a nedostatečného začlenění do mezinárodního obchodního systému a do světové ekonomiky považovány za zranitelné, jak uvádí příloha VII nařízení (EU) č. 978/2012, se zachází jako se zahrnutým zbožím a službami.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
1.   Komise na žádost veřejných zadavatelů / zadavatelů posoudí, zda u zakázek, jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) je nejméně než 5 000 000 EUR, schválí vyloučení z postupů při zadávání zakázek nabídky obsahující zboží nebo služby s původem mimo Unii, pokud více než 50 % celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb představuje nezahrnuté zboží a služby, a to za následujících podmínek.
1.   Zahájí-li Komise na žádost veřejných zadavatelů / zadavatelů šetření externího zadávání zakázek podle článku 8, posoudí, poté co zveřejní oznámení o zahájení šetření v Úředním věstníku Unie, zda u zakázek, jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) je nejméně 5 000 000 EUR, schválí vyloučení z postupů při zadávání zakázek nabídky obsahující zboží nebo služby s původem mimo Unii, pokud více než 50 % celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb představuje nezahrnuté zboží a služby, a to za následujících podmínek.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1
V případech, kdy veřejní zadavatelé / zadavatelé zamýšlejí požádat o vyloučení z postupů při zadávání zakázek podle odstavce 1, uvedou to v oznámení o zakázce, které zveřejní v souladu s článkem 35 směrnice 2004/18/ES, článkem 42 směrnice 2004/17/ES nebo článkem 26 směrnice o udělování koncesí.
V případech, kdy veřejní zadavatelé / zadavatelé zamýšlejí požádatvyloučení z postupů při zadávání zakázek podle odstavce 1, uvedou to jasně v úvodní části technických specifikací nebo v dokumentaci, jak je uvedeno v č. 2 odst. 15 směrnice [2014/…/EU] o veřejných zakázkách a směrnice [2014/…/EU] o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, nebo v úvodní části technických a funkčních požadavků, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 13 směrnice [2014/…/EU] o udělování koncesí.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3
Pokud veřejní zadavatelé / zadavatelé obdrží nabídky, které splňují podmínky odstavce 1 a u nichž z tohoto důvodu zamýšlejí požádat o vyloučení, informují o tom Komisi. Veřejný zadavatel / zadavatel může během oznamovacího postupu pokračovat v analýze nabídek.
Pokud veřejní zadavatelé / zadavatelé obdrží nabídky, které splňují podmínky odstavce 1 a u nichž z tohoto důvodu zamýšlejí požádat o vyloučení, informují o tom Komisi ve lhůtě osmi kalendářních dnů. Veřejný zadavatel / zadavatel může během oznamovacího postupu pokračovat v analýze nabídek.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4 – písm. b
b)  popis předmětu zakázky;
b)  popis předmětu zakázky nebo koncese;
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4 – písm. d a (nové)
da)  případně veškeré další informace, jež Komise považuje za důležité.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 5
Komise si může od veřejného zadavatele / zadavatele vyžádat doplňující informace.
vypouští se
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 6
Tyto informace musí být předloženy ve lhůtě osmi pracovních dnů, počínaje prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy veřejný zadavatel / zadavatel obdrží žádost o doplňující informace. Pokud Komise ve lhůtě uvedené v odstavci 3 neobdrží žádné informace, běh lhůty se pozastaví do doby, než Komise obdrží požadované informace.
Tyto informace musí být předloženy ve lhůtě osmi kalendářních dnů, počínaje prvním kalendářním dnem následujícím po dni, kdy veřejný zadavatel / zadavatel obdrží žádost o doplňující informace. Pokud Komise ve lhůtě uvedené v odstavci 3 neobdrží žádné informace, běh lhůty se pozastaví do doby, než Komise obdrží požadované informace.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.   U zakázek uvedených v odstavci 1 přijme Komise ve lhůtě dvou měsíců počínaje prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy obdržela oznámení, prováděcí akt, kterým schválí zamýšlené vyloučení. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2. Tato lhůta může být v náležitě odůvodněných případech jednou prodloužena maximálně o dva měsíce, zejména pokud informace obsažené v oznámení nebo v přiložených dokumentech jsou neúplné nebo nepřesné nebo pokud v uváděných skutečnostech došlo k podstatným změnám. Pokud na konci této dvouměsíční lhůty nebo prodloužené lhůty Komise nepřijme rozhodnutí o schválení či neschválení vyloučení, má se za to, že Komise vyloučení neschválila.
3.   Pokud Komise zjistí, že u zboží nebo služeb, jejichž vyloučení navrhuje, neexistuje dostatečně důsledná reciprocita, jak je definováno v čl. 2 odst. 1 bodu ga), přijme prováděcí akt, kterým schválí vyloučení nabídek na základě šetření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2. Tento prováděcí akt se přijímá ve lhůtě jednoho měsíce počínaje prvním kalendářním dnem následujícím po dni, kdy obdržela žádost uvedenou v odstavci 1. Tato lhůta může být v náležitě odůvodněných případech jednou prodloužena maximálně o jeden měsíc, zejména pokud informace obsažené v oznámení nebo v přiložených dokumentech jsou neúplné nebo nepřesné nebo pokud v uváděných skutečnostech došlo k podstatným změnám. Pokud na konci této měsíční lhůty nebo prodloužené lhůty Komise nepřijme rozhodnutí o schválení či neschválení vyloučení, má se za to, že Komise vyloučení neschválila.
Toto vyloučení je dočasné, dokud není ukončen postup šetření externího zadávání zakázek stanovený v článku 8, uzavřen postup konzultací stanovený v článku 9, nebo případně nejsou přijata opatření, jimiž se omezí přístup nezahrnutého zboží a služeb k veřejným zakázkám Unie, jak je stanoveno v článku 10.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b
b)   pokud dohoda uvedená v písmeni a) neexistuje a třetí země zachovává restriktivní opatření vedoucí k nedostatečně důsledné reciprocitě při otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí zemí.
b)   pokud dohoda uvedená v písmeni a) neexistuje a třetí země zachovává při zadávání veřejných zakázek nebo udělování koncesí restriktivní opatření vedoucí k nedostatečně důsledné reciprocitě při otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí zemí, zejména pokud tato restriktivní opatření poškozují průmyslovou politiku Unie.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2
Pro účely písmene b) se předpokládá nedostatečně důsledná reciprocita v případech, kdy restriktivní opatření v oblasti veřejných zakázek způsobují vážnou a opakující se diskriminaci hospodářských subjektů, zboží a služeb Unie.
vypouští se
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5
5.  Při posuzování existence nedostatečně důsledné reciprocity by měla Komise prověřit:
vypouští se
a)  do jaké míry zákony dotyčné země v oblasti veřejných zakázek zajišťují transparentnost v souladu s mezinárodními normami v oblasti zadávání veřejných zakázek a zabraňují veškeré diskriminaci zboží, služeb a hospodářských subjektů Unie;
b)  do jaké míry veřejní zadavatelé / jednotliví zadavatelé zachovávají nebo přijímají diskriminační postupy vůči zboží, službám a hospodářským subjektům Unie.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7
7.  Veřejní zadavatelé / zadavatelé, kteří vyloučili nabídky podle odstavce 1, uvedou tuto skutečnost v oznámení o zadání zakázky, které zveřejní v souladu s článkem 35 směrnice 2004/18/ES, článkem 42 směrnice 2004/17/ES nebo článkem 27 směrnice o udělování koncesí. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví jednotné formuláře oznámení o zadání zakázky. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 17 odst. 3.
7.  Pokud byli nabídky vyloučeny podle odstavce 3, veřejní zadavatelé / zadavatelé uvedou tuto skutečnost, včetně příslušných důvodů, v oznámení o zadání zakázky, které zveřejní v souladu s článkem 35 směrnice 2004/18/ES, článkem 42 směrnice 2004/17/ES nebo článkem 27 směrnice o udělování koncesí. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví jednotné formuláře oznámení o zadání zakázky. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 17 odst. 3.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 8
8.  Odstavec 1 se nevztahuje na případy, kdy Komise přijala prováděcí akt o dočasném přístupu zboží a služeb ze země, která se zapojuje do významných jednání s Unií, jak stanoví čl. 9 odst. 4.
8.  Odstavec 1 se nemusí použít na případy, kdy Komise přijala prováděcí akt o dočasném přístupu zboží a služeb ze země, která se zapojuje do významných jednání s Unií, jak stanoví čl. 9 odst. 4. Komise zadavateli, který podal žádost, řádně zdůvodní příslušné rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
V případech, kdy veřejný zadavatel / zadavatel poté, co ověří vysvětlení uchazeče, zamýšlí v souladu s článkem 69 směrnice o zadávání veřejných zakázek nebo článkem 79 směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb přijmout nabídku obsahující zboží nebo služby s původem mimo Unii s neobvykle nízkou cenou, u níž více než 50 % celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb představuje nezahrnuté zboží a služby, písemně informuje ostatní uchazeče o svém záměru a uvede důvody pro neobvykle nízkou uváděnou cenu nebo náklady.
V případech, kdy veřejný zadavatel / zadavatel poté, co ověří vysvětlení uchazeče, zamýšlí v souladu s článkem 69 směrnice o zadávání veřejných zakázek nebo článkem 79 směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb přijmout nabídku obsahující zboží nebo služby s původem mimo Unii s neobvykle nízkou cenou, u níž více než 50 % celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb představuje nezahrnuté zboží a služby, písemně informuje ostatní uchazeče o svém záměru a uvede důvody pro neobvykle nízkou uváděnou cenu nebo náklady. Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby hospodářské subjekty při plnění veřejných zakázek dodržovaly příslušné povinnosti v oblasti práva životního prostředí a sociálního a pracovního práva, jež vyplývají z práva Unie, vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo z ustanovení mezinárodního sociálního a pracovního práva a práva v oblasti životního prostředí uvedených v příloze XI směrnice o veřejných zakázkách [...] 2014.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
Veřejný zadavatel / zadavatel se může rozhodnout nezveřejnit jakékoli informace, pokud by to bránilo výkonu práva nebo bylo jiným způsobem v rozporu s veřejným zájmem nebo poškodilo oprávněné obchodní zájmy hospodářských subjektů, ať už veřejných či soukromých, nebo spravedlivou hospodářskou soutěž mezi nimi.
Poté, co jsou ostatní uchazeči veřejným zadavatelem / zadavatelem informováni o jeho úmyslu přijmout nabídku s neobvykle nízkou cenou, mají možnost poskytnout veřejnému zadavateli / zadavateli v přiměřené lhůtě příslušné informace, aby byl při rozhodování o přijetí nabídky plně obeznámen s příslušnými faktory, které by mohly ovlivnit posouzení neobvykle nízké uváděné ceny nebo nákladů.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1
Domnívá-li se Komise, že je to v zájmu Unie, může z vlastní iniciativy nebo na žádost zúčastněných stran či členského státu kdykoli zahájit šetření externího zadávání zakázek, pokud jde o možné použití restriktivních opatření.
Komise může z vlastní iniciativy nebo na žádost zúčastněných stran, veřejného zadavatele / zadavatele či členského státu kdykoli zahájit šetření externího zadávání zakázek, pokud jde o možné použití restriktivních opatření. Komise při svém rozhodování o tom, zda zahájí šetření externího zadávání zakázek, zohlední počet žádostí veřejných zadavatelů / zadavatelů nebo členských států. Pokud Komise odmítne zahájit šetření z vlastní iniciativy, musí členskému státu, zúčastněné straně nebo zadavateli, který podal žádost, řádně zdůvodnit své rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2
Přihlédne zejména ke skutečnosti, zda byla schválena řada zamýšlených vyloučení v souladu s čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Šetření podle odstavce 1 se vede na základě kritérií uvedených v článku 6.
2.  Šetření podle odstavce 1 se vede na základě kritérií uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. ga).
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  Posouzení, zda příslušná třetí země zachovává restriktivní opatření, provádí Komise na základě informací předložených zúčastněnými stranami a členskými státy a/nebo skutečností shromážděných během šetření; posouzení se dokončí ve lhůtě devíti měsíců od začátku šetření. V řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena o tři měsíce.
3.  Posouzení, zda příslušná třetí země zachovává restriktivní opatření, provádí Komise na základě informací předložených zúčastněnými stranami a členskými státy a/nebo skutečností shromážděných během šetření nebo v rámci pravidelných zpráv o obchodních překážkách ve třetích zemích; posouzení se dokončí ve lhůtě tří měsíců od začátku šetření. V řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena o jeden měsíc.
Po zahájení postupu stanoveného v tomto článku Komise ve svém posouzení zohlední žádosti veřejných zadavatelů / zadavatelů o provedení šetření podle čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1
Přijme-li po zahájení konzultace dotyčná země uspokojivá nápravná opatření, a nepřijme-li přitom nové závazky v oblasti přístupu na trh, může Komise konzultaci pozastavit nebo ukončit.
Přijme-li po zahájení konzultace dotyčná země uspokojivá nápravná opatření, a nepřijme-li přitom nové závazky v oblasti přístupu na trh, může Komise konzultaci pozastavit, ukončit nebo vyzvat dotyčnou zemi, aby zahájila jednání podle čl. 9 odst. 4.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 3 – návětí
Pokud dotyčná třetí země zrušila, pozastavila nebo špatně provádí přijatá nápravná opatření, může Komise:
Pokud dotyčná třetí země zrušila, pozastavila nebo špatně provádí přijatá nápravná opatření, jedná Komise v souladu s článkem 10 a přijme prováděcí akty, jimiž omezí přístup zboží a služeb pocházejících ze třetí země.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. i
i)  obnovit nebo znovu zahájit konzultaci s dotyčnou třetí zemí a/nebo
vypouští se
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 3 – písm. ii
ii)  na základě článku 10 přijmout prováděcí akty, jimiž omezí přístup zboží a služeb pocházejících z této třetí země.
vypouští se
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  Jestliže je po zahájení konzultace zřejmé, že nejvhodnějším prostředkem k ukončení restriktivních postupů při zadávání veřejných zakázek je uzavření mezinárodní dohody, povedou se jednání podle článků 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie. Zapojuje-li se daná země do významných jednání s Evropskou unií o přístupu na trh v oblasti zadávání veřejných zakázek, může Komise přijmout prováděcí akt, kterým stanoví, že zboží a služby z této země nemohou být vyloučeny z postupů při zadávání zakázek podle článku 6.
4.  Jestliže je po zahájení konzultace zřejmé, že nejvhodnějším prostředkem k ukončení restriktivních postupů při zadávání veřejných zakázek je uzavření mezinárodní dohody, povedou se jednání podle článků 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie. Zapojuje-li se daná země do významných jednání s Evropskou unií o přístupu na trh v oblasti zadávání veřejných zakázek, může Komise přijmout prováděcí akt, kterým stanoví, že zboží a služby z této země nemohou být vyloučeny z postupů při zadávání zakázek podle článku 6. Komise členskému státu, zúčastněné straně nebo zadavateli, který podal žádost, řádně zdůvodní příslušné rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí
Komise může konzultaci ukončit, přijme-li dotyčná země mezinárodní závazky dohodnuté s Unií v některém z těchto rámců:
Komise může konzultaci ukončit, pokud dotyčná země přijala s Unií či na mezinárodní úrovni následující opatření:
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a (nové)
a)  mezinárodní závazky byly dohodnuty s Evropskou unií v některém z těchto rámců:
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a iii
iii)  rozšíření jejích závazků v oblasti přístupu na trh, přijatých v rámci Dohody WTO o vládních zakázkách nebo dvoustranné dohody s Unií uzavřené v tomto rámci,
iii)  rozšíření jejích závazků v oblasti přístupu na trh, přijatých v rámci Dohody WTO o vládních zakázkách nebo dvoustranné dohody s Unií uzavřené v tomto rámci a
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b (nové)
b)  dotyčná země přijala nápravná opatření,
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6
6.   Nevede-li konzultace s danou třetí zemí do 15 měsíců od svého zahájení k uspokojivým výsledkům, ukončí Komise konzultaci a zváží, zda přijme prováděcí akty omezující přístup zboží a služeb pocházejících ze třetí země podle článku 10.
6.   Nevede-li konzultace s danou třetí zemí do 12 měsíců od svého zahájení k uspokojivým výsledkům, ukončí Komise konzultaci a zváží, zda přijme prováděcí akty omezující přístup zboží a služeb pocházejících ze třetí země podle článku 10.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
1.   Jestliže se při šetření podle článku 8 a po uplatnění postupu stanoveného v článku 9 zjistí, že restriktivní opatření v oblasti veřejných zakázek přijatá nebo zachovávaná danou třetí zemí vedou k nedostatečně důsledné reciprocitě při otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí zemí, jak se uvádí v článku 6, může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž dočasně omezí přístup nezahrnutého zboží a služeb pocházejících z této třetí země. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2.
1.   Jestliže se při šetření podle článku 8 a po uplatnění postupu stanoveného v článku 9 zjistí, že neexistuje dostatečně důsledná reciprocita při otevírání trhů mezi Unií a dotyčnou třetí zemí, jak se uvádí v čl. 2, odst. 1 písm. ga), může Komise přijmout prováděcí akty, jimiž dočasně omezí přístup nezahrnutého zboží a služeb pocházejících z této třetí země na dobu až pěti let, přičemž toto období může být prodlouženo o dalších pět let. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – návětí
Opatření přijatá podle odstavce 1 se mohou omezovat především na:
Komise neschválí zamýšlené vyloučení v případě, že by vedlo k porušení závazků týkajících se přístupu na trh, které přijala Unie ve svých mezinárodních dohodách. Opatření přijatá podle odstavce 1 se mohou omezovat především na:
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Pokud opatření přijatá podle čl. 9 odst. 4 a článku 10 nebyla již pozastavena nebo zrušena, vyprší jejich platnost pět let poté, co vstoupila v platnost.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí
1.   Veřejní zadavatelé / zadavatelé se mohou rozhodnout neuplatnit v zadávacím řízení opatření podle článku 10:
1.   Veřejní zadavatelé / zadavatelé mohou Komisi požádat, aby neuplatnila v zadávacím řízení opatření podle článku 10:
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)
Pokud Komise do 15 kalendářních dnů nepřijme rozhodnutí o schválení či neschválení této žádosti, má se za to, že Komise vyloučení neschválila. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších nejvýše pět kalendářních dnů.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1
Pokud veřejný zadavatel / zadavatel zamýšlí neuplatňovat opatření přijatá podle článku 10 tohoto nařízení nebo obnovená podle článku 11, uvede svůj úmysl v oznámení o zakázce, které zveřejní v souladu s článkem 35 směrnice 2004/18/ES nebo článkem 42 směrnice 2004/17/ES. Oznámí to rovněž Komisi ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne zveřejnění oznámení o zakázce.
Pokud veřejný zadavatel / zadavatel zamýšlí neuplatňovat opatření přijatá podle článku 10 tohoto nařízení nebo obnovená podle článku 11, uvede svůj úmysl v oznámení o zakázce, které zveřejní v souladu s článkem 35 směrnice 2004/18/ES nebo článkem 42 směrnice 2004/17/ES.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2
Oznámení se zasílá prostřednictvím jednotného formuláře elektronickou cestou. Komise přijme prováděcí akty, které stanoví jednotné formuláře oznámení o zakázce a oznámení v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 17 odst. 3.
Komise přijme prováděcí akty, které stanoví jednotné formuláře oznámení o zakázce v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 17 odst. 3.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 3
Oznámení obsahuje tyto údaje:
vypouští se
a)  název a kontaktní údaje veřejného zadavatele / zadavatele;
b)  popis předmětu zakázky;
c)  informace o původu hospodářských subjektů a zboží a/nebo služeb, jež mají být přijaty;
d)  důvody, na nichž se zakládá rozhodnutí o neuplatnění omezujících opatření, a podrobné odůvodnění použití výjimky;
e)  případně veškeré další informace, jež veřejný zadavatele / zadavatel považuje za důležité.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti jakýchkoli již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním kalendářním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti jakýchkoli již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)
Článek 16a
Podmíněnost zadávání veřejných zakázek v rámci programů financovaných Unií ve třetích zemích
V rámci veřejných zakázek financovaných Evropskou unií a jejími členskými státy Evropská komise zajistí, aby byl zaveden závazný právní rámec, jehož cílem je regulace zadávání a provádění zakázek na mezinárodní úrovni. V této souvislosti Unie přijme jednotné předpisy, jejichž cílem je zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty Unie a třetích zemí.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
2.  Komise, Rada, Evropský parlament, členské státy ani jejich úředníci nevyzradí žádné informace důvěrného charakteru, které obdrželi podle tohoto nařízení, bez výslovného svolení poskytovatele těchto informací.
vypouští se
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)
4a.  Informace získané na základě tohoto nařízení, které jejich poskytovatel označí za důvěrné, nesmějí být v žádném případě zveřejněny, nedá-li k tomu poskytovatel své výslovné svolení.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Článek 19
Do 1. ledna 2017 a nejméně každé tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení a o pokroku mezinárodních jednání, pokud jde o přístup hospodářských subjektů EU k zadávání veřejných zakázek ve třetích zemích, prováděných podle tohoto nařízení. Za tímto účelem předloží členské státy Komisi na její žádost náležité informace.
Nejméně každé tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení a o pokroku mezinárodních jednání, pokud jde o přístup hospodářských subjektů EU k zadávání veřejných zakázek ve třetích zemích, prováděných podle tohoto nařízení. Za tímto účelem předloží členské státy Komisi na její žádost náležité informace. Spolu se svou druhou zprávou předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh pozměněného nařízení, nebo uvede, z jakých důvodů nejsou podle ní žádné změny nařízení nutné. Pokud Komise tuto povinnost nesplní, vyprší platnost tohoto nařízení po uplynutí druhého roku od předložení druhé zprávy.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Článek 20
Vstupem tohoto nařízení v platnost se ruší články 58 a 59 směrnice 2004/17/ES.
Komise posoudí, zda články 58 a 59 směrnice 2004/17/ES mají být zachovány. S ohledem na závěry tohoto posouzení předloží Komise legislativní návrh na zrušení těchto článků, který nabude účinnosti vstupem tohoto nařízení v platnost.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2 druhého pododstavce (A7-0454/2013).
(2)Úř. věst. L….

Právní upozornění - Ochrana soukromí