Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0060(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0454/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0454/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0027

Elfogadott szövegek
PDF 608kWORD 318k
2014. január 15., Szerda - Strasbourg
Áruk és szolgáltatások hozzáférése a közbeszerzési piacokhoz ***I
P7_TA(2014)0027A7-0454/2013

Az Európai Parlament 2014. január 15-én elfogadott módosításai a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 cím
Javaslat
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról
a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához és koncesszióihoz való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz és koncessziókhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról
(EGT-vonatkozású szöveg)
(EGT-vonatkozású szöveg)
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 a bevezető hivatkozás (új)
–  tekintettel a felülvizsgált közbeszerzési irányelvekre (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) és 2011/0437(COD)),
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 b bevezető hivatkozás (új)
–  tekintettel a kormányzati beszerzésekről szóló többoldalú felülvizsgált megállapodásra,
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik többek között annak érdekében, hogy előmozdítsa valamennyi ország bekapcsolódását a világgazdaságba, egyebek mellett a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő korlátozások fokozatos megszüntetése révén.
(1)  Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy az Unió közös politikákat és tevékenységeket határoz meg és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán munkálkodik többek között annak érdekében, hogy megvédje értékeit, alapvető érdekeit, biztonságát, függetlenségét és integritását, továbbá előmozdítsa valamennyi ország bekapcsolódását a világgazdaságba, egyebek mellett a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő korlátozások fokozatos megszüntetése révén;
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) felülvizsgált, többoldalú Kormányzati Beszerzési Megállapodása (GPA) csak korlátozott hozzáférést biztosít az uniós vállalkozásoknak a harmadik országok közbeszerzési piacaihoz, és csak a WTO tagok egy szűk körére alkalmazandó, amelyek e megállapodást aláírták. A felülvizsgált GPA-t az Unió 2013 decemberében ratifikálta.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A Kereskedelmi Világszervezet keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében szorgalmazza az Unió és kereskedelmi partnerei nemzetközi közbeszerzési piacainak erőteljes megnyitását.
(5)  A Kereskedelmi Világszervezet keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök szellemében szorgalmazza az Unió és kereskedelmi partnerei nemzetközi közbeszerzési és koncessziós piacainak erőteljes megnyitását.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  A közbeszerzés az uniós GDP fontos részét képezi, ezért azt fel kell használni az uniós innovációban és ipari termelésben rejlő potenciál megerősítésére. Tekintettel az Unió fenntartható iparpolitikára vonatkozó stratégiájára, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó tisztességtelen ajánlatokat ki kell zárni. Ugyanakkor biztosítani kell a viszonosságot és az uniós iparágak piacra jutásának tisztességes feltételeit.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)  Az Unió kereskedelmi politikájának a munkakörülmények, a munka- és egészségvédelem javítása, illetve az alapjogok előmozdítása révén világszerte elő kell mozdítania a szegénység csökkenését.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Számos harmadik ország vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb mértékben megnyissa ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az Unió számos kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek el.
(6)  Számos harmadik ország ugyanakkor vonakodik attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát és koncesszióit a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb mértékben megnyissa ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az Unió számos kereskedelmi partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek el.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv10 és az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv11 csupán néhány rendelkezésben foglalkozik az Unió közbeszerzési politikájának külső dimenziójával, különösen a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikkében. E rendelkezések hatálya azonban korlátozott, és az iránymutatás hiánya miatt azokat az ajánlatkérők többnyire nem alkalmazzák.
(7)  A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv10 és az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv11 csupán néhány rendelkezésben foglalkozik az Unió közbeszerzési politikájának külső dimenziójával, különösen a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikkében. E rendelkezések hatálya azonban korlátozott volt, és az iránymutatás hiánya miatt azokat az ajánlatkérők többnyire nem alkalmazták, így ezek helyébe teljesebb és kötelezően alkalmazandó rendelkezéseket kell léptetni.
__________________
__________________
10 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.
10 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.
11 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.
11 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  A harmadik országokból származó ajánlattevőknek az uniós közbeszerzési piacokhoz való hozzáférést a 2014/.../EU12, 2014/.../EU13 és a 2014/.../EU14 európai parlamenti és tanácsi irányelvekkel összhangban kell biztosítani.
__________________
12 A …-i 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a közbeszerzésről (HL L …).
13 A …-i 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről (HL L …).
14 A …-i 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a koncessziós szerződések odaítéléséről (HL L …).
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Az EUMSZ 207. cikkével összhangban a közbeszerzés területén folytatott közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia.
(8)  Az EUMSZ 207. cikkével összhangban a közbeszerzés és a koncessziók területén folytatott közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Az uniós és harmadik országbeli gazdasági szereplők és ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők jogbiztonsága érdekében az Unió által a közbeszerzés területén harmadik országokkal szemben tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalásoknak az EU jogrendjében is meg kell jelenniük, biztosítva ezáltal azok hatékony alkalmazását. A Bizottságnak iránymutatást kell kiadnia az Európai Unió meglévő nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalásainak alkalmazására vonatkozóan. Ezt az iránymutatást rendszeresen aktualizálni kell, és a benne foglalt információknak egyszerűen alkalmazhatónak kell lenniük.
(9)  Az uniós és harmadik országbeli gazdasági szereplők és ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők jogbiztonsága érdekében az Unió által a közbeszerzés és a koncessziók területén harmadik országokkal szemben tett nemzetközi piacra jutási kötelezettségvállalásoknak az EU jogrendjében is meg kell jelenniük, biztosítva ezáltal azok hatékony alkalmazását. A Bizottságnak iránymutatást kell kiadnia az Európai Unió meglévő nemzetközi piacra jutási kötelezettségvállalásainak alkalmazására vonatkozóan. Ezt az iránymutatást rendszeresen aktualizálni kell, és a benne foglalt információknak egyszerűen alkalmazhatónak kell lenniük.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  Az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy ne finanszírozzon olyan programokat, amelyek esetében a nemzetközi közbeszerzési szerződés megkötésének vagy végrehajtásának módja ellentétes a közbeszerzési irányelvekben (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) és 2011/0437(COD) megállapított elvekkel.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Az uniós gazdasági szereplők egyes harmadik országok korlátozó közbeszerzési intézkedésekkel védett közbeszerzési piacaihoz való hozzáférésének javítása, valamint az egységes európai piacon biztosított egyenlő versenyfeltételek megőrzése olyan célok, amelyek megkövetelik, hogy az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett harmadik országbeli árukat és szolgáltatásokat Unió-szerte harmonizált elbánásban részesítsék.
(10)  Az uniós gazdasági szereplők egyes harmadik országok korlátozó közbeszerzési intézkedésekkel védett közbeszerzési és koncessziós piacaihoz való hozzáférésének javítása, valamint az egységes európai piacon biztosított egyenlő versenyfeltételek megőrzése olyan célok, amelyek megkövetelik, hogy az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett harmadik országbeli árukat és szolgáltatásokat Unió-szerte harmonizált elbánásban részesítsék.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  E célból származási szabályokat kell meghatározni, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartoznak-e. Az áruk származását a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/1992/EK tanácsi rendelet12 22–26. cikkével összhangban kell meghatározni. E rendelet értelmében uniós árunak minősül a teljes egészében az Unióból származó vagy ott előállított áru. Azokat az árukat, amelyek előállításában egy vagy több harmadik ország is részt vett, abból az országból származónak kell tekinteni, ahol azok utolsó lényeges, gazdasági szempontból indokolt feldolgozását vagy megmunkálását az erre a célra felszerelt vállalkozás végezte, ha ez a feldolgozás vagy megmunkálás új termék előállítását eredményezte vagy a gyártás fontos fázisát képezte. A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A (9) preambulumbekezdésben említett iránymutatásnak ki kell térnie a származási szabályok gyakorlati alkalmazására.
(11)  E célból származási szabályokat kell meghatározni, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartoznak-e. Az áruk származását a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 59–63. cikkével összhangban kell meghatározni, beleértve az 65. cikk értelmében elfogadandó további rendelkezéseket; E rendelet értelmében uniós árunak minősül a teljes egészében az Unióból származó vagy ott előállított áru. Azokat az árukat, amelyek előállításában egy vagy több harmadik ország is részt vett, abból az országból származónak kell tekinteni, ahol azok utolsó lényeges, gazdasági szempontból indokolt feldolgozását vagy megmunkálását az erre a célra felszerelt vállalkozás végezte, ha ez a feldolgozás vagy megmunkálás új termék előállítását eredményezte vagy a gyártás fontos fázisát képezte. A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános WTO egyezményben foglalt elvekkel összhangban kell megállapítani. A szolgáltatásokat érintő származási szabályokat meghatározó rendelkezéseket úgy kell kidolgozni, hogy azok megakadályozzák az uniós közbeszerzési piachoz való hozzáférés korlátozására szolgáló szabályok fiktív cégek létrehozásával történő megkerülését. A (9) preambulumbekezdésben említett iránymutatásnak ki kell térnie a származási szabályok gyakorlati alkalmazására.
_____________
12HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
Módosítás 14 és 89
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv13] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat.
(12)  Amennyiben a Bizottság külső közbeszerzési vizsgálatot kezdeményez annak megállapítása céljából, hogy a harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáférés tekintetében fennáll-e az érdemi viszonosság hiánya, a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló […] európai parlamenti és tanácsi irányelv13] szerinti ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések vagy koncessziók esetén kizárják a szerződések vagy koncessziók odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat. Ez nem érinti a megfelelő származási szabályokban meghatározottak értelmében az Európai Gazdasági Térség országaiból származó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésére szolgáló eljárásokat, sem a „fegyver kivételével mindent” megállapodásban részt vevő, a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 IV. mellékletében felsorolt kedvezményezett országokból származó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésére szolgáló eljárásokat, sem pedig a diverzifikáció hiánya és a nemzetközi kereskedelemben való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak tekintett, a 978/2012/EU rendelet VII. melléklete szerint meghatározott fejlődő országokból származó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésére szolgáló eljárásokat.
________________
________________
13 HL L….
13 HL L….
13a Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 978/2012/EU rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 303., 2012.10.31., 1. o.).
Módosítás 15 és 90
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Az átláthatóság érdekében az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szerződési hirdetményben tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket arról, ha e rendelettel összhangban élni kívánnak azon jogukkal, hogy a szerződések odaítélési eljárásaiból kizárják az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk vagy szolgáltatások összértékének 50 %-át.
(13)  Az átláthatóság érdekében az ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek a közbeszerzésről szóló [2014/…/EU] irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló [2014/…/EU] irányelv 2. cikkének 15. pontjában foglaltak szerinti „műszaki leírás”, illetve „ismertető” bevezető részében vagy a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló [2014/…/EU] irányelv 2. cikkének (13) bekezdésében foglaltak szerinti „műszaki és működési követelmények” bevezető részében tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket arról, ha e rendelettel összhangban élni kívánnak azon jogukkal, hogy a szerződések vagy koncessziók odaítélési eljárásaiból kizárják az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk vagy szolgáltatások összértékének 50%-át.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.
(15)  Legalább 5 millió EUR becsült értékű szerződések és koncessziók esetén a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások származási országa között a közbeszerzési piacokhoz és koncessziókhoz való hozzáférésről kötött nemzetközi megállapodás a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében az Unió által hozott kifejezett piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. Ilyen megállapodás hiányában a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik ország olyan korlátozó intézkedéseket tart fenn a közbeszerzésekre vagy a koncessziók odaítélésére vonatkozóan, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a közbeszerzésekre vagy a koncessziók odaítélésére vonatkozó korlátozó intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri, illetve ha a közbeszerzésről szóló (2014/…/EU) irányelv XI. mellékletében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló (2014/…/EU) irányelv XIV. mellékletében felsorolt nemzetközi munkaügyi jogi rendelkezések hatóságok általi betartásának elmulasztása az európai vállalkozások számára súlyos nehézségeket eredményezett, amikor e vállalkozások megpróbáltak harmadik országokban szerződéseket és koncessziókat elnyerni, és minderről bejelentést tettek a Bizottságnál.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.
(16)  Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország közbeszerzési és koncessziós joga a nemzetközi közbeszerzési és koncessziós előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat, továbbá hogy a közbeszerzésről szóló (2014/…/EU) irányelv XI. mellékletében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló (2014/…/EU) irányelv XIV. mellékletében felsorolt nemzetközi munkaügyi jogi rendelkezések hatóságok általi betartásának elmulasztása milyen mértékben okozott nehézségeket az európai vállalkozások számára, amikor e vállalkozások megpróbáltak harmadik országokban szerződéseket és koncessziókat elnyerni, és minderről bejelentést tettek a Bizottságnál.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)  Az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok értékelésekor az ajánlatkérő szerveknek és a Bizottságnak biztosítaniuk kell a tisztességes kereskedelem kritériumainak, valamint a közbeszerzésről szóló (2014/XXX/EU) irányelv 15. cikkének (2) bekezdésében és XI. mellékletében megállapított munkajogi és környezetvédelmi szabványoknak való megfelelést.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy megelőzze a tervezett kizárásnak az érintett országgal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokra gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatását. A Bizottságot ezért – amennyiben egy ország érdemi tárgyalásokat folytat az Unióval a közbeszerzési piachoz való hozzáférésről, és a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közeljövőben ésszerűen előre látható a korlátozó közbeszerzési gyakorlatok felszámolása – fel kell hatalmazni végrehajtási aktus elfogadására, amely előírja, hogy az ezen országból származó áruk és szolgáltatások egy évig nem zárhatók ki a szerződések odaítélési eljárásaiból.
(17)  A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy megelőzze a tervezett kizárásnak az érintett országgal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokra gyakorolt lehetséges kedvezőtlen hatását. A Bizottságot ezért – amennyiben egy ország érdemi tárgyalásokat folytat az Unióval a közbeszerzési és/vagy koncessziós piachoz való hozzáférésről, és a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közeljövőben ésszerűen előre látható a korlátozó közbeszerzési és/vagy koncessziós gyakorlatok felszámolása – fel kell hatalmazni végrehajtási aktus elfogadására, amely előírja, hogy az ezen országból származó áruk és szolgáltatások egy évig nem zárhatók ki a szerződések vagy koncessziók odaítélési eljárásaiból.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Tekintettel arra, hogy a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások uniós közbeszerzési piacra jutása a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, a tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem korlátozhatják a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.
(18)  Tekintettel arra, hogy a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások uniós közbeszerzési és koncessziós piacra jutása a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, a tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben vagy más vonatkozó uniós jogszabályban foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem korlátozhatják a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Tekintettel arra, hogy az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják értékelni az ajánlattevők indokolását, rendelkezni kell a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok kezelésének fokozott átláthatóságáról. A közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikkében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikkében foglalt szabályokon túl annak az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, amely ilyen kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, erről írásban tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. Ennek köszönhetően ezek az ajánlattevők elősegíthetik annak pontosabb felmérését, hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen teljesíteni tudja-e a szerződést az ajánlattételi dokumentációban ismertetett feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU közbeszerzési piacán.
(19)  Tekintettel arra, hogy az Európai Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ilyen áruk és szolgáltatások összértékének 50%-át, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják értékelni az ajánlattevők indokolását, rendelkezni kell a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok kezelésének fokozott átláthatóságáról. Előfordulhat, hogy azok az ajánlatok, amelyek kirívóan alacsony összegűnek tűnnek az építési beruházások, áruk vagy szolgáltatások tekintetében, műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag tisztességtelen feltételezéseken vagy gyakorlatokon alapulnak. A 2014/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv13a 69. cikkében és a 2014/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv13b 79. cikkében foglalt szabályokon túl annak az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, amely ilyen kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, erről írásban tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. Ha az ajánlattevő nem tud kielégítő magyarázattal szolgálni, az ajánlatkérő jogosult elutasítani az ajánlatot. Ennek köszönhetően ezek az ajánlattevők elősegíthetik annak pontosabb felmérését, hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen teljesíteni tudja-e a szerződést az ajánlattételi dokumentációban ismertetett feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU közbeszerzési piacán.
_________________
13a 2014/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a közbeszerzésről (HL XXX) (2011/0438(COD)).
13b 2014/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről (HL XXX) (2011/0439(COD)).
Módosítás 22 és 91
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése alapján bármikor valamely harmadik ország által állítólagosan alkalmazott korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot kezdeményezzen. A vizsgálatnak különösen figyelembe kell vennie, hogy a Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján a korábbiakban több, harmadik országot érintő tervezett kizárást jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletet14.
(20)  A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése alapján bármikor valamely harmadik ország által állítólagosan alkalmazott korlátozó közbeszerzési vagy koncessziós gyakorlatokra irányuló külső vizsgálatot kezdeményezzen. A külső vizsgálati eljárás indítására vonatkozó döntésének meghozatalakor figyelembe veszi az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők vagy tagállamok által benyújtott kérelmek számát. Az ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 1994. december 22-i 3286/94/EK tanácsi rendeletet14.
________________
________________
14.HL L 349., 1994.12.31.
14.HL L 349., 1994.12.31.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Ha a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján okkal feltételezi, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatot vezetett be vagy tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatának létezése megerősítést nyer, a Bizottság felkéri az érintett országot arra, hogy egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások adott országon belüli közbeszerzési pályázati lehetőségeinek javítása céljából.
(21)  Ha a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján okkal feltételezi, hogy valamely harmadik ország korlátozó közbeszerzési vagy koncesszió-odaítélési gyakorlatot vezetett be vagy tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország korlátozó közbeszerzési gyakorlatának létezése megerősítést nyer, a Bizottság felkéri az érintett országot arra, hogy egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások adott országon belüli közbeszerzési pályázati lehetőségeinek javítása céljából.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  Amennyiben az érintett országgal folytatott egyeztetések az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások tekintetében nem eredményezik a pályázati lehetőségek kellő javulását, a Bizottságnak megfelelő korlátozó intézkedéseket kell hoznia.
(22)  Amennyiben az érintett országgal folytatott egyeztetések az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások tekintetében nem eredményezik a pályázati lehetőségek kellő javulását ésszerű időn belül, illetve az érintett harmadik ország által megtett kiigazító/javító intézkedések nem tekinthetők kielégítőnek, a Bizottságnak megfelelő korlátozó intézkedéseket kell hoznia.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  Az ilyen intézkedés lehet egyes harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kötelező kizárása az európai uniós közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott országból származó árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az említett intézkedések kijátszását elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az Európai Unióban letelepedett, külföldi irányítású vagy tulajdonú jogi személyek kizárására is, amelyek nem folytatnak jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy eközben az érintett tagállam gazdaságával közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelő intézkedéseknek arányosnak kell lenniük azokkal a korlátozó közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre válaszul azokat meghozzák.
(23)  Az ilyen intézkedés lehet egyes harmadik országbeli áruk és szolgáltatások kötelező kizárása az európai uniós közbeszerzési vagy koncesszió-odaítélési eljárásokból, illetve az adott országból származó árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az említett intézkedések kijátszását elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az Európai Unióban letelepedett, külföldi irányítású vagy tulajdonú jogi személyek kizárására is, amelyek nem folytatnak jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy eközben az érintett tagállam gazdaságával közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelő intézkedéseknek arányosnak kell lenniük azokkal a korlátozó közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre válaszul azokat meghozzák, és legfeljebb ötéves időszakra kell szólniuk, ami további öt évre meghosszabbítható.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)
(24a)  Szintén elengedhetetlen, hogy – a környezetvédelmi, szociális és munkaügyi követelmények megfelelő integrálására tekintettel – az ajánlatkérő szervek megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy nemzeti és uniós szinten egyaránt biztosítsák a munkálatok végrehajtásának helyén alkalmazandó, nemzetközi kötelezettségekből, törvényekből, rendelkezésekből, rendeletekből és határozatokból, valamint kollektív megállapodásokból adódó környezetvédelmi, szociális és munkaügyi követelményeknek való megfelelést.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  Az Unió legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatos átfogó politikájának fényében – amelyről többek között az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendelet is rendelkezik –, helyénvaló az ezen országokból származó áruk és szolgáltatások uniós árukkal és szolgáltatásokkal egyenértékűként történő kezelése.
(26)  A fejlődő országok gazdasági növekedésének támogatására, valamint a globális értékláncba való integrációjukra vonatkozó átfogó uniós politikai célkitűzés fényében, amely alapján az Unió a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint létrehozta az általános preferenciarendszert, helyénvaló, hogy a „fegyver kivételével mindent” megállapodásban kedvezményezettként részt vevő, a 978/2012/EU rendelet IV. mellékletében meghatározott legkevésbé fejlett országokból származó árukat és szolgáltatásokat, valamint a diverzifikáció hiánya és a nemzetközi kereskedelemben való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak tekintett, a 978/2012/EU rendelet VII. melléklete szerint meghatározott fejlődő országokból származó árukat és szolgáltatásokat az uniós árukkal és szolgáltatásokkal egyenértékűként kezeljék.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  Annak érdekében, hogy az Európai Unió jogrendjében megjelenjenek az e rendelet elfogadását követően a közbeszerzés területén tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalások, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletében szereplő nemzetközi megállapodások jegyzékének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.
(27)  Annak érdekében, hogy az Európai Unió jogrendjében megjelenjenek az e rendelet elfogadását követően a közbeszerzés és a koncessziók területén tett nemzetközi piacrajutási kötelezettségvállalások, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletében szereplő nemzetközi megállapodások jegyzékének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  A Bizottságnak legalább háromévente jelentést kell benyújtania e rendelet alkalmazásáról.
(30)  A Bizottságnak legalább háromévente jelentést kell benyújtania e rendelet alkalmazásáról. A jelentésben a Bizottságnak értékelnie kell e rendelet működését, valamint a közbeszerzési piacok megnyitása terén megvalósuló viszonossággal kapcsolatban tett előrehaladást. A rendelet alkalmazásáról szóló, legkésőbb annak hatálybalépésétől számított hat év elteltével benyújtandó második jelentéssel együtt a Bizottságnak vagy javaslatot kell benyújtania a rendelet javítására, vagy fel kell sorolnia azokat az indokokat, melyek véleménye szerint szükségtelenné teszik e rendelet módosítását. Amennyiben a Bizottság sem kiigazítási javaslatot nem nyújt be, sem a rendelet módosításának szükségtelen voltát alátámasztó érveit nem fejti ki, a rendelet hatályát veszti.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  Az arányosság elvével összhangban a közös külső közbeszerzési politika létrehozására irányuló alapvető cél eléréséhez szükséges és helyénvaló az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett árukkal és szolgáltatásokkal szembeni bánásmódra vonatkozó szabályok megállapítása. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban ez a harmadik országbeli gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások piacra jutásáról szóló rendelet nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket,
(31)  Az arányosság elvével összhangban a közös külső közbeszerzési és koncessziós politika létrehozására irányuló alapvető cél eléréséhez szükséges és helyénvaló az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai által nem érintett árukkal és szolgáltatásokkal szembeni bánásmódra vonatkozó szabályok megállapítása. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban ez a harmadik országbeli gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások piacra jutásáról szóló rendelet nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket,
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ez a rendelet a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az építési beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, uniós ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők általi szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályokat állapít meg, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz meg.
(1)  Ez a rendelet a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az építési beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, uniós ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők általi szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályokat állapít meg, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz meg. A tagállamok vagy azok ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői kizárólag az e rendeletben vagy más vonatkozó uniós jogszabályban foglalt intézkedések révén korlátozhatják a harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való részvételét.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Ezt a rendeletet olyan szerződések odaítélésére kell alkalmazni, amelyek esetében az árukat és szolgáltatásokat közbeszerzési céllal és nem viszonteladásra, illetve nem kereskedelmi értékesítésre szánt termékek előállítására vagy ilyen szolgáltatásnyújtás során történő felhasználás céljára szerzik be.
Ezt a rendeletet olyan szerződések odaítélésére kell alkalmazni, amelyek esetében az árukat és szolgáltatásokat közbeszerzési céllal szerzik be, valamint kormányzati célú építési munkákra és szolgáltatások nyújtására irányuló koncessziók odaítélésére esetén, és nem viszonteladásra, illetve nem kereskedelmi értékesítésre szánt termékek előállítására vagy ilyen szolgáltatásnyújtás során történő felhasználás céljára.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  „szállító”: bármely természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a piacon árukat kínál;
a)  „gazdasági szereplő”: bármely természetes vagy jogi személy vagy állami szervezet vagy ilyen személyek és/vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházás és/vagy építmény kivitelezését, árubeszerzést és szolgáltatásnyújtást kínál;
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  „szolgáltató”: bármely természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését és/vagy építmények építését vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
b)  „ajánlattevő”: olyan gazdasági szereplő, amely ajánlatot nyújtott be;
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  „kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás”: olyan országból származó áru vagy szolgáltatás, amellyel az Unió piacrajutási kötelezettségvállalásokat tartalmazó nemzetközi közbeszerzési megállapodást kötött, és amelyre vonatkozóan az adott megállapodást alkalmazni kell. E rendelet I. mellékletében megtalálható a vonatkozó megállapodások jegyzéke;
d)  „kötelezettségvállalások által érintett áru vagy szolgáltatás”: olyan országból származó áru vagy szolgáltatás, amellyel az Unió piacrajutási kötelezettségvállalásokat tartalmazó nemzetközi közbeszerzési vagy koncessziós megállapodást kötött, és amelyre vonatkozóan az adott megállapodást alkalmazni kell. E rendelet I. mellékletében megtalálható a vonatkozó megállapodások jegyzéke;
Ez a módosítás (a koncessziók betoldása a közbeszerzések említése esetén) a teljes jogalkotási szövegre vonatkozik, elfogadása a szöveg egészében technikai kiigazításokat tesz szükségessé.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)
ga)  „alapvető viszonosság hiánya”: harmadik országok közhatóságai vagy szerződő szervei által elfogadott vagy végrehajtott bármely olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés, eljárás vagy gyakorlat megléte, amely korlátozza a közbeszerzési vagy koncessziós piacokhoz való hozzáférést – különösen az átláthatóság nemzetközi mértékhez képesti hiánya, valamint diszkriminatív jogszabályi rendelkezések és gyakorlatok révén –, ami az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások súlyos és ismétlődő hátrányos megkülönböztetését eredményezi.
Az „alapvető viszonosság hiányát” kell feltételezni azokban az esetekben is, amelyekben a közbeszerzésről szóló (2014/XXX/EU) irányelv XI. mellékletében és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló (2014/XXX/EU) irányelv XIV. mellékletében felsorolt nemzetközi munkaügyi jogi rendelkezések hatóságok általi betartásának elmulasztása az európai vállalkozások számára súlyos nehézségeket eredményezett, amikor e vállalkozások megpróbáltak harmadik országokban szerződéseket és koncessziókat elnyerni, és minderről bejelentést tettek a Bizottságnál.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  „gazdasági szereplő”: magában foglalja a szállító és a szolgáltató fogalmát is;
törölve
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  „ajánlattevő”: ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő;
törölve
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont
e)  „kötelező áremelés”: az ajánlatkérők számára előírt azon kötelezettségre utal, hogy bizonyos kivételektől eltekintve növelniük kell az egyes harmadik országokból származó, szerződés-odaítélési eljárásokban kínált szolgáltatások és/vagy áruk árát.
e)  „kötelező áremelés”: az ajánlatkérők számára előírt azon kötelezettségre utal, hogy bizonyos kivételektől eltekintve növelniük kell az egyes harmadik országokból származó, szerződés- vagy koncesszió-odaítélési eljárásokban kínált szolgáltatások és/vagy áruk árát.
(Ez a módosítás (a „koncesszió-odaítélési eljárások” betoldása a „szerződés-odaítélési eljárások” említése esetén, mind egyes, mind többes számban) a teljes jogalkotási szövegre vonatkozik, elfogadása a szöveg egészében technikai kiigazításokat tesz szükségessé.)
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az áruk származását a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EK tanácsi rendelet18 22–26. cikkével összhangban kell meghatározni.
(1)  Az áruk származását a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 59–63. cikkével összhangban kell meghatározni, beleértve a 65. cikke értelmében elfogadandó további rendelkezéseket.
__________________
18 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A szolgáltató származása:
A szolgáltatás származását az azt nyújtó természetes vagy jogi személy származása alapján kell megállapítani. A szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplő származása:
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
A kötelezettségvállalások által érintett és nem érintett áruk és szolgáltatások kezelése
A kötelezettségvállalások által érintett és nem érintett áruk és szolgáltatások kezelése
Az építési munkálatok kivitelezésére és/vagy építmények építésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések odaítélésekor az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a kötelezettségvállalások által érintett árukat és szolgáltatásokat az Európai Unióból származó árukkal és szolgáltatásokkal azonos elbánásban részesítik.
Az építési munkálatok kivitelezésére és/vagy építmények építésére, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések, vagy az építési munkákra vagy szolgáltatásokra irányuló koncessziók odaítélésekor az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a kötelezettségvállalások által érintett árukat és szolgáltatásokat az Unióból származó árukkal és szolgáltatásokkal azonos elbánásban részesítik.
A 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országokból származó áruk vagy szolgáltatások a kötelezettségvállalások által érintett áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek.
A 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett országokból, valamint a diverzifikáció hiánya, valamint a nemzetközi kereskedelmi rendszerben és a világgazdaságban való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak tekintett, a 978/2012/EU rendelet VII. melléklete szerint meghatározott fejlődő országokból származó áruk vagy szolgáltatások a kötelezettségvállalások által érintett áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők kérelmére az olyan szerződések esetén, amelyek hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült értéke legalább 5 millió EUR, megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a következő feltételek mellett – kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Unión kívülről származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át.
(1)  Amennyiben a Bizottság a 8. cikkben foglaltak szerint külső közbeszerzési vizsgálatot indít, az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők kérelmére és a vizsgálat megindításáról szóló közleménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követően az olyan szerződések esetén, amelyek hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült értéke legalább 5 millió EUR, megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a következő feltételek mellett – kizárják a szerződések odaítélési eljárásaiból az Unión kívülről származó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50%-át.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdés alapján kérelmezni kívánja a szerződések odaítélési eljárásaiból történő kizárást, ezt a 2004/18/EK irányelv 35. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 26. cikke szerint általa közzétett szerződési hirdetményben feltünteti.
Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdés alapján kérelmezni kívánja a szerződések odaítélési eljárásaiból történő kizárást, ezt egyértelműen feltünteti a közbeszerzésről szóló [2014/…/EU] irányelv és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló [2014/…/EU] irányelv 2. cikkének (15) bekezdésében foglaltak szerinti „műszaki leírás”, illetve „ismertető” bevezető részében vagy a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló [2014/…/EU] irányelv 2. cikkének (13) bekezdésében foglaltak szerinti „műszaki és működési követelmények” bevezető részében.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
Ha az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatot kap, amelyre vonatkozóan emiatt kizárást kíván kérelmezni, erről értesíti a Bizottságot. Az értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő folytathatja az ajánlatok elemzését.
Ha az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatot kap, amelyre vonatkozóan emiatt kizárást kíván kérelmezni, erről nyolc naptári napon belül értesíti a Bizottságot. Az értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő folytathatja az ajánlatok elemzését.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – b pont
b)  a szerződés tárgyának leírása;
b)  a szerződés vagy koncesszió tárgyának leírása;
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – d a pont (új)
da)  adott esetben a Bizottság által hasznosnak ítélt bármely egyéb információ.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés
A Bizottság az ajánlatkérő szervtől / ajánlatkérőtől további tájékoztatást kérhet.
törölve
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés
A kért információkat a további tájékoztatásra irányuló kérés kézhezvételének napját követő első munkanaptól számított nyolc munkanapon belül kell biztosítani. Ha a Bizottság ez idő alatt nem kap tájékoztatást, a (3) bekezdésben meghatározott időszak megszakad, amíg a Bizottság megkapja a kért információkat.
A kért információkat a további tájékoztatásra irányuló kérés kézhezvételének napját követő első naptári naptól számított nyolc naptári napon belül kell biztosítani. Ha a Bizottság ez idő alatt nem kap tájékoztatást, a (3) bekezdésben meghatározott időszak megszakad, amíg a Bizottság megkapja a kért információkat.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az (1) bekezdésben említett szerződések esetén a Bizottság az értesítés kézhezvételét követő első munkanaptól számított két hónapon belül végrehajtási aktust fogad el a tervezett kizárás jóváhagyásáról. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ez az időtartam kellően indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb két hónappal meghosszabbítható, különösen, ha az értesítésben vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő információ hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a korábban közölt tények tekintetében lényeges változás következett be. Ha e két hónapos időszak vagy a meghosszabbított időszak végéig a Bizottság nem fogadott el a kizárást jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a Bizottság elutasította a kizárást.
(3)  Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a kizárni tervezett áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében fennáll az alapvető viszonosság hiánya a 2. cikk (1) bekezdésének ga) pontjában meghatározottak szerint, a 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálati eljárás szerint végrehajtási aktust fogad el, amelyben jóváhagyja a vizsgálattal érintett ajánlatok kizárását. A végrehajtási aktust az (1) bekezdésben említett kérelem beérkezését követő első naptári naptól számított egy hónapon belül kell elfogadni. Ez az időtartam kellően indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható, különösen, ha az értesítésben vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő információ hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a korábban közölt tények tekintetében lényeges változás következett be. Ha ezen egyhónapos időszak vagy a meghosszabbított időszak végéig a Bizottság nem fogadott el a kizárást jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a Bizottság elutasította a kizárást.
Ez a kizárás a 8. cikkben meghatározott külső közbeszerzési vizsgálat lezárásáig, a 9. cikkben meghatározott konzultációs eljárás lezárásáig, és adott esetben a 10. cikkben meghatározott, a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások uniós közbeszerzési piacra jutását korlátozó intézkedések esetleges elfogadásáig ideiglenes marad.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya.
b)  az a) pontban említett megállapodás hiányában és akkor, ha a harmadik ország olyan korlátozó közbeszerzési vagy a koncesszió odaítélésére vonatkozó intézkedéseket tart fenn, amelyek eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető viszonosság hiánya, különösen ahol e korlátozó intézkedések sértik az uniós iparpolitikát.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
A b) pont alkalmazásában alapvető viszonosság hiánya feltételezhető, ha a korlátozó közbeszerzési intézkedések nyomán az uniós gazdasági szereplőket, árukat és szolgáltatásokat súlyos és rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.
törölve
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az alapvető viszonosság hiányának felmérésekor a Bizottság a következőket vizsgálja:
törölve
a)  az érintett ország közbeszerzési joga a nemzetközi közbeszerzési előírásokkal összhangban milyen mértékben biztosítja az átláthatóságot, és milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági szereplők hátrányos megkülönböztetését;
b)  a hatóságok és/vagy független ajánlatkérők milyen mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokat.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés
7.  Azok az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, ezt feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke szerint általuk közzétett, a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló hirdetményben. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a szerződések odaítéléséről szóló hirdetményekhez használandó szabványos űrlapok létrehozására. A végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban fogadják el.
7.  Ajánlatok (3) bekezdés alapján történő kizárása esetén az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők ezt – a kizárás okaival együtt – feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke szerint általuk közzétett, a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló hirdetményben. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a szerződések odaítéléséről szóló hirdetményekhez használandó szabványos űrlapok létrehozására. A végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban fogadják el.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés
(8)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban végrehajtási aktust fogadott el az Unióval érdemi tárgyalásokat folytató országból származó áruk és szolgáltatások ideiglenes piacra jutására vonatkozóan.
(8)  Előfordulhat, hogy az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban végrehajtási aktust fogadott el az Unióval tárgyalásokat folytató országból származó áruk és szolgáltatások ideiglenes piacra jutására vonatkozóan. A Bizottság erre vonatkozó döntését megfelelően megindokolja a kérelmező ajánlatkérő szerv számára.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikke értelmében – az ajánlattevő állításainak ellenőrzését követően – olyan, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, amelyben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, erről írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait.
Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 79. cikke értelmében – az ajánlattevő állításainak ellenőrzését követően – olyan, az Unión kívülről származó árukat és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, amelyben a kötelezettségvállalások által nem érintett áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-át, erről írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének okait. A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők a közbeszerzési szerződések teljesítése során betartsák a vonatkozó környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket az uniós jog, a nemzeti jog, a kollektív szerződések, illetve a közbeszerzésről szóló 2013/…/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nemzetközi környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő visszatarthat minden olyan információt, amelyek közlése akadályozná a jogérvényesítést vagy más módon ellentétes volna a közérdekkel, vagy sértené – magán vagy állami tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyt.
Miután az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő tájékoztatta a többi ajánlattevőt, hogy kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, azoknak megvan a lehetőségük arra, hogy meghatározott időn belül az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő rendelkezésére bocsássanak olyan vonatkozó információkat, amelyek lehetővé teszik az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő számára, hogy az elfogadásról szóló határozatát a felszámított ár vagy költségek kirívóan alacsony jellegének értékelésére esetleg hatással levő összes tényező ismeretében tudja meghozni.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez az Unió érdekeit szolgálja, a Bizottság saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy egy tagállam megkeresésére bármikor külső közbeszerzési vizsgálatot indíthat az állítólagos korlátozó közbeszerzési intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság saját kezdeményezésére vagy az érdekeltek, az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő vagy egy tagállam megkeresésére bármikor külső közbeszerzési vizsgálatot indíthat az állítólagos korlátozó közbeszerzési intézkedésekre vonatkozóan. A külső közbeszerzési vizsgálat indítására vonatkozó döntésének meghozatalakor a Bizottság figyelembe veszi az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők vagy tagállamok által benyújtott kérelmek számát. Amennyiben a vizsgálat indítását a Bizottság elutasítja, döntését megfelelően indokolja a kérelmező tagállam, érdekelt fél vagy ajánlatkérő szerv számára.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi, hogy e rendelet 6. cikkének (3) bekezdése alapján a korábbiakban jóváhagyott-e már ilyen tervezett kizárást.
törölve
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett vizsgálat lefolytatása a 6. cikkben szereplő kritériumoknak megfelelően történik.
(2)  Az (1) bekezdésben említett vizsgálat lefolytatása a 2. cikk (1) bekezdésének ga) pontjában szereplő kritériumoknak megfelelően történik.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, az érdekeltek és a tagállamok által szolgáltatott információkra és/vagy a Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött tényekre alapozza, és az értékelést a vizsgálat indításától számított kilenc hónapon belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez az időtartam három hónappal meghosszabbítható.
(3)  A Bizottság arra vonatkozó értékelését, hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, az érdekeltek és a tagállamok által szolgáltatott információkra és/vagy a Bizottság által a vizsgálat során vagy a harmadik országokban fennálló kereskedelmi korlátokról készített rendszeres jelentéseiből gyűjtött tényekre alapozza, és az értékelést a vizsgálat indításától számított három hónapon belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez az időtartam egy hónappal meghosszabbítható.
A Bizottság az értékelés során figyelembe veszi az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők által az e cikkben foglalt eljárás megindítását követően benyújtott, a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatokra irányuló kérelmeket.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben a konzultáció megkezdését követően az érintett ország kielégítő kiigazító/korrekciós intézkedéseket hoz, új piacrajutási kötelezettségeket azonban nem vállal, a Bizottság felfüggesztheti vagy lezárhatja a konzultációt.
Amennyiben a konzultáció megkezdését követően az érintett ország kielégítő kiigazító/korrekciós intézkedéseket hoz, új piacrajutási kötelezettségeket azonban nem vállal, a Bizottság felfüggesztheti vagy lezárhatja a konzultációt, vagy a 9. cikk (4) bekezdése értelmében felkérheti az érintett országot, hogy kezdjen tárgyalásokat.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész
Amennyiben a harmadik ország által hozott kiigazító/korrekciós intézkedéseket visszavonják, felfüggesztik vagy nem megfelelően hajtják végre, a Bizottság:
Amennyiben a harmadik ország által hozott kiigazító/korrekciós intézkedéseket visszavonják, felfüggesztik vagy nem megfelelően hajtják végre, a Bizottság a 10. cikk szerint eljárva végrehajtási aktusokat fogad el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásokban való részvételének korlátozására.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – i pont
i.  folytathatja vagy újraindíthatja a konzultációt az érintett harmadik országgal és/vagy
törölve
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – ii pont
ii.  a 10. cikk alapján eljárva végrehajtási aktusokat fogadhat el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának korlátozására.
törölve
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben a konzultáció megindítását követően nyilvánvalóvá válik, hogy a legmegfelelőbb eszköz egy korlátozó közbeszerzési gyakorlat megszüntetéséhez nemzetközi megállapodás megkötése, tárgyalásokat kell folytatni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 218. cikkének rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben egy ország érdemi tárgyalásokat folytat az Európai Unióval a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről, a Bizottság végrehajtási aktust fogadhat el, amely előírja, hogy az adott országból származó áruk és szolgáltatások nem zárhatók ki a 6. cikk értelmében a szerződés-odaítélési eljárásokból.
(4)  Amennyiben a konzultáció megindítását követően nyilvánvalóvá válik, hogy a legmegfelelőbb eszköz egy korlátozó közbeszerzési gyakorlat megszüntetéséhez nemzetközi megállapodás megkötése, tárgyalásokat kell folytatni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 218. cikkének rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben egy ország tárgyalásokat folytat az Európai Unióval a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről, a Bizottság végrehajtási aktust fogadhat el, amely előírja, hogy az adott országból származó áruk és szolgáltatások nem zárhatók ki a 6. cikk értelmében a szerződés-odaítélési eljárásokból. A Bizottság erre vonatkozó döntését megfelelően megindokolja a kérelmező tagállam, érdekelt fél vagy ajánlatkérő szerv számára.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés - bevezető rész
A Bizottság lezárhatja a konzultációt, ha az érintett ország a következők valamelyikének keretében az Unió által jóváhagyott nemzetközi kötelezettségvállalásokat tesz:
A Bizottság lezárhatja a konzultációt, ha az érintett ország az alábbi intézkedéseket hozta meg az Unióval vagy nemzetközi szinten:
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont (új)
a)  a következők valamelyikének keretében az Európai Unió által jóváhagyott nemzetközi kötelezettségvállalásokra került sor:
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a iii pont
iii.  kiterjeszti a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodása, illetve az annak keretében az Unióval kötött kétoldalú megállapodás alapján tett piacrajutási kötelezettségvállalásait,
iii.   kiterjeszti a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodása, illetve az annak keretében az Unióval kötött kétoldalú megállapodás alapján tett piacrajutási kötelezettségvállalásait, és
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont (új)
b)  az érintett ország korrekciós intézkedéseket hozott.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés
(6)  Amennyiben a harmadik országgal folytatott konzultáció a megkezdése napjától számított 15 hónapon belül nem jár kielégítő eredménnyel, a Bizottság megszünteti a konzultációt és mérlegeli, hogy e rendelet 10. cikkével összhangban eljárva a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó végrehajtási aktust fogadjon el.
(6)  Amennyiben a harmadik országgal folytatott konzultáció a megkezdése naptári napjától számított 12 hónapon belül nem jár kielégítő eredménnyel, a Bizottság megszünteti a konzultációt és mérlegeli, hogy e rendelet 10. cikkével összhangban eljárva a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó végrehajtási aktust fogadjon el.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat során és a 9. cikkben előírt eljárás lefolytatását követően megállapítást nyer, hogy az adott harmadik ország által bevezetett vagy fenntartott korlátozó közbeszerzési intézkedések eredményeképpen az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes korlátozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(1)  Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat során és a 9. cikkben előírt eljárás lefolytatását követően megállapítást nyer, hogy az Unió és az érintett harmadik ország közötti piacnyitás tekintetében fennáll a 2. cikk (1) bekezdésének ga) pontja szerinti alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a harmadik országból származó áruk és szolgáltatások piacra jutásának legfeljebb öt évre szóló, és további öt évre meghosszabbítható ideiglenes korlátozására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
Az (1) bekezdés alapján elfogadott intézkedések különösen az alábbiakra korlátozódhatnak:
A Bizottság nem hagyja jóvá a tervezett kizárást, ha az sérti az Unió nemzetközi megállapodásokban tett piacrajutási kötelezettségvállalásait. Az (1) bekezdés alapján elfogadott intézkedések különösen az alábbiakra korlátozódhatnak:
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
Amennyiben a 9. cikk (4) bekezdése és a 10. cikk alapján hozott intézkedéseket időközben nem függesztették fel vagy vonták vissza, a hatálybalépésüktől számított öt év elteltével érvényüket vesztik.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők dönthetnek úgy, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében nem alkalmazzák a 10. cikk szerinti intézkedéseket, ha:
(1)  Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők kérhetik a Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás tekintetében ne alkalmazza a 10. cikk szerinti intézkedéseket, ha:
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)
Ha a Bizottság 15 naptári napon belül nem fogad el a kérvényt jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a Bizottság elutasította a kérelmet. Kivételes esetekben ez a határidő további legfeljebb 5 naptári nappal meghosszabbítható.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni az e rendelet 10. cikke alapján elfogadott vagy a 11. cikk alapján ismét hatályba léptetett korlátozó intézkedéseket, e szándékát feltünteti a 2004/18/EK irányelv 35. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 42. cikke szerint általa közzétett szerződési hirdetményben. Legkésőbb a szerződési hirdetmény közzétételétől számított tíz naptári napon belül értesíti a Bizottságot.
Amennyiben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni az e rendelet 10. cikke alapján elfogadott vagy a 11. cikk alapján ismét hatályba léptetett korlátozó intézkedéseket, e szándékát feltünteti a 2004/18/EK irányelv 35. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 42. cikke szerint általa közzétett szerződési hirdetményben.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Az értesítést elektronikus úton szabványos űrlapon kell benyújtani. A Bizottság a szerződési hirdetményhez és az értesítéshez használandó szabványos űrlapokat létrehozó végrehajtási aktusokat fogad el a 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően.
A Bizottság a 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási aktusokat fogad el a szerződési hirdetményhez használandó szabványos űrlapok létrehozása céljából.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
Az értesítésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
törölve
a)  az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő neve és elérhetőségei;
b)  a szerződés tárgyának leírása;
c)  a piacra beléptetendő gazdasági szereplők, áruk és/vagy szolgáltatások származására vonatkozó információk;
d)  az az ok, amelyre a korlátozó intézkedések alkalmazásának mellőzéséről szóló határozatot alapozzák, és a kivétel alkalmazásának részletes indokolása;
e)  adott esetben az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő által hasznosnak ítélt bármely egyéb információ.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő naptári napon, vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)
16a. cikk
A közbeszerzések feltételrendszere az Unió által harmadik országokban finanszírozott programok keretében
Az Európai Unió és tagállamai által finanszírozott közbeszerzések keretében az Európai Bizottságnak biztosítania kell a nemzetközi közbeszerzési szerződések megkötésének és végrehajtásának szabályozására irányuló, kötelező normatív keret bevezetését. Ennek keretében az Uniónak az uniós és a harmadik országbeli gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyfeltételek biztosítására irányuló, egységes szabályokat kell elfogadnia.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament és a tagállamok, valamint ezek tisztségviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem hozhatják nyilvánosságra az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű információkat.
törölve
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Az e rendelet alapján kapott és az információ szolgáltatója által bizalmas jellegűnek nyilvánított információkat semmilyen körülmények között sem hozhatják nyilvánosságra, hacsak az információ szolgáltatója erre külön engedélyt nem ad.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk
A Bizottság 2017. január 1-jéig, és e rendelet hatálybalépését követően legalább háromévente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az e rendelet alapján az uniós gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban folytatott nemzetközi tárgyalások során elért előrelépésről. E célból a tagállamok a Bizottság kérésére benyújtják a Bizottságnak a szükséges információkat.
A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően legalább háromévente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az e rendelet alapján az uniós gazdasági szereplőknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban folytatott nemzetközi tárgyalások során elért előrelépésekről. E célból a tagállamok a Bizottság kérésére benyújtják a Bizottságnak a szükséges információkat. A Bizottság a második jelentés benyújtásakor jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet módosítására is, vagy felsorolja azokat az indokokat, melyek véleménye szerint szükségtelenné teszik a módosítást. Ha a Bizottság nem tesz eleget e kötelezettségeknek, a rendelet a második jelentés benyújtását követő második év végén hatályát veszti.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk
A 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke e rendelet hatálybalépésének napjától hatályát veszti.
A Bizottság értékeli, hogy indokolt-e a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikkének érvényben maradása. Az értékelés következtetéseinek fényében a Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be az említett cikkek visszavonására, e rendelet hatálybalépésének napjától.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra (A7-0454/2013).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat