Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0060(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0454/2013

Texte depuse :

A7-0454/2013

Dezbateri :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0027

Texte adoptate
PDF 616kWORD 337k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
Accesul bunurilor și al serviciilor pe piețele achizițiilor publice ***I
P7_TA(2014)0027A7-0454/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentului European la 15 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlul 1
Propunere de
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe
privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice și a concesiunilor din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice și ale concesiunilor din țări terțe
(Text cu relevanță pentru SEE)
(Text cu relevanță pentru SEE)
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Referirea 3 a (nouă)
având în vedere directivele revizuite privind achizițiile publice (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) și 2011/0437(COD);
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Referirea 3 b (nouă)
având în vedere Acordul multilateral revizuit privind achizițiile publice (AAP);
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)   Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să definească și să desfășoare politici comune și acțiuni și să acționeze pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul, printre altele, de a încuraja integrarea tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional.
(1)   Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să definească și să desfășoare politici comune și acțiuni și să acționeze pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul, printre altele, de a-și proteja valorile, interesele fundamentale, securitatea, independența și integritatea și de a încuraja integrarea tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Acordul multilateral al OMC privind achizițiile publice revizuit (AAP) prevede doar un acces limitat al întreprinderilor din Uniune la piețele de achiziții publice din țările terțe și se aplică doar unui număr limitat al membrilor OMC, semnatari ai AAP. AAP revizuit a fost ratificat de Uniune în decembrie 2013.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)   În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, Uniunea susține o deschidere ambițioasă a piețelor internaționale ale achizițiilor publice ale Uniunii și ale partenerilor săi comerciali, într-un spirit de reciprocitate și avantaje pentru toate părțile.
(5)   În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, Uniunea susține o deschidere ambițioasă a piețelor internaționale ale achizițiilor publice și concesiunilor din Uniune și ale partenerilor săi comerciali, într-un spirit de reciprocitate și beneficiu reciproc.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Achizițiile publice constituie o parte importantă din produsul intern brut al Uniunii și, prin urmare, ar trebui utilizate pentru a consolida potențialul UE de inovare și producție industrială. În vederea aplicării unei strategii privind politica industrială sustenabilă în Uniune, ofertele inechitabile care includ bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii ar trebui așadar excluse. În același timp, ar trebui asigurate condiții echitabile și de reciprocitate pentru accesul pe piață al sectoarelor industriale ale Uniunii.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Politica comercială a Uniunii ar trebui să contribuie la reducerea sărăciei la nivel mondial, prin promovarea îmbunătățirii condițiilor de muncă, a sănătății și siguranței la locul de muncă și a drepturilor fundamentale.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)   Multe țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe de achiziții publice pentru concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. În consecință, operatorii economici din Uniune se confruntă cu practici restrictive de achiziții din partea multor parteneri comerciali ai Uniunii. Respectivele practici restrictive privind achizițiile duc la pierderea unor oportunități comerciale importante.
(6)   Multe țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe de achiziții publice și concesiuni pentru concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. În consecință, operatorii economici din Uniune se confruntă cu practici restrictive de achiziții din partea multor parteneri comerciali ai Uniunii. Respectivele practici restrictive privind achizițiile duc la pierderea unor oportunități comerciale importante.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale10 și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii11 conțin doar câteva dispoziții referitoare la dimensiunea externă a politicii de achiziții publice a Uniunii, în special articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE. Aceste dispoziții au însă doar o sferă de aplicare limitată și, din cauza lipsei orientărilor, nu sunt aplicate prea mult de entitățile contractante.
(7)  Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale10 și Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii11 conțin doar câteva dispoziții referitoare la dimensiunea externă a politicii de achiziții publice a Uniunii, în special articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE. Aceste dispoziții au avut însă doar o sferă de aplicare limitată și, din cauza lipsei orientărilor, nu au fost aplicate prea mult de entitățile contractante, impunându-se astfel înlocuirea lor cu dispoziții mai concise și mai ușor de aplicat.
__________________
__________________
10 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
10 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
11 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
11 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Accesul la piețele de achiziții publice din Uniune trebuie asigurat pentru ofertanții din țările terțe în conformitate cu directivele 2014/.../UE12 , 2014/.../UE13 și 2014/.../UE14 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
__________________
12 Directiva 2014/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind achizițiile publice (JO L ...).
13 Directiva 2014/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L ...).
14 Directiva 2014/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L ...).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)   În conformitate cu articolul 207 din TFUE, politica comercială comună în domeniul achizițiilor publice trebuie să se bazeze pe principii uniforme.
(8)   În conformitate cu articolul 207 din TFUE, politica comercială comună în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor trebuie să se bazeze pe principii uniforme.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)   În interesul securității juridice a operatorilor economici și a autorităților/entităților contractante din Uniune și din țările terțe, angajamentele internaționale referitoare la accesul pe piață pe care și le-a asumat Uniunea Europeană față de țările terțe în domeniul achizițiilor publice trebuie să se reflecte în ordinea juridică a UE, asigurând astfel aplicarea eficientă a acestora. Comisia trebuie să elaboreze niște orientări referitoare la aplicarea angajamentelor internaționale existente ale Uniunii Europene privind accesul pe piață. Aceste orientări trebuie actualizate periodic și trebuie să ofere informații ușor de folosit.
(9)   În interesul securității juridice a operatorilor economici și a autorităților/entităților contractante din Uniune și din țările terțe, angajamentele internaționale referitoare la accesul pe piață pe care și le-a asumat Uniunea Europeană față de țările terțe în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor ar trebui să se reflecte în ordinea juridică a UE, asigurând astfel aplicarea eficientă a acestora. Comisia ar trebui să elaboreze niște orientări referitoare la aplicarea angajamentelor internaționale existente ale Uniunii Europene privind accesul pe piață. Aceste orientări ar trebui actualizate periodic și ar trebui să ofere informații ușor de folosit.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Comisia ar trebui să se asigure că nu finanțează programe în cadrul cărora se atribuie și se pun în aplicare contracte publice internaționale într-un mod care nu este conform cu principiile stabilite în directivele privind achizițiile publice (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) și 2011/0437(COD)).
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)   Obiectivele de a îmbunătăți accesul operatorilor economici din UE pe piețele achizițiilor publice din anumite țări terțe protejate prin măsuri restrictive referitoare la achiziții publice și de a menține condiții egale de concurență în cadrul pieței unice europene impun ca tratarea bunurilor și a serviciilor din țări terțe care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii să fie armonizată în întreaga Uniune Europeană.
(10)   Obiectivele de a îmbunătăți accesul operatorilor economici din UE pe piețele achizițiilor publice și ale concesiunilor din anumite țări terțe protejate prin măsuri restrictive referitoare la achiziții publice și de a menține condiții egale de concurență în cadrul pieței unice europene impun ca tratarea bunurilor și a serviciilor din țări terțe care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii să fie armonizată în întreaga Uniune Europeană.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  În acest scop, regulile de origine trebuie stabilite astfel încât autoritățile/entitățile contractante să știe dacă bunurile și serviciile fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Originea unui bun trebuie stabilită în conformitate cu articolele 22-26 din Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar12. În conformitate cu acest regulament, bunurile trebuie considerate ca fiind bunuri din Uniune atunci când sunt obținute sau produse în întregime în Uniune. Bunurile în producerea cărora au intervenit una sau mai multe țări terțe sunt considerate originare din țara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, efectuată într-o întreprindere echipată în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important. Originea unui serviciu trebuie stabilită pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Orientările menționate în considerentul 9 trebuie să vizeze aplicarea în practică a regulilor de origine.
(11)  În acest scop, regulile de origine ar trebui stabilite astfel încât autoritățile/entitățile contractante să știe dacă bunurile și serviciile fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Originea unui bun ar trebui stabilită în conformitate cu articolele 59-63 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, inclusiv cu dispozițiile suplimentare de adoptat în temeiul articolului 65 din acest regulament. În conformitate cu acest regulament, bunurile ar trebui considerate ca fiind bunuri din Uniune atunci când sunt obținute sau produse în întregime în Uniune. Bunurile în producerea cărora au intervenit una sau mai multe țări terțe sunt considerate originare din țara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, efectuată într-o întreprindere echipată în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important. Originea unui serviciu ar trebui stabilită pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Stabilirea originii unui serviciu ar trebui să se facă în conformitate cu principiile Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) al OMC. Dispozițiile care determină regulile de origine pentru servicii ar trebui să prevină eludarea restricțiilor privind accesul la piața de achiziții publice a Uniunii prin constituirea unor societăți de tip „cutie poștală”. Orientările menționate în considerentul 9 ar trebui să vizeze aplicarea în practică a regulilor de origine.
_____________
12JO L 302, 19.10.1992, p. 1
Amendamentele 14 și 89
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)   Comisia trebuie să evalueze dacă ar trebui să aprobe excluderea, de către autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….]…. privind atribuirea contractelor de concesiune13, din procedurile de atribuire a contractelor, în ceea ce privește contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, a bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale asumate de Uniunea Europeană.
(12)   În cazul în care inițiază o anchetă externă privind achizițiile pentru a determina dacă se poate constata sau nu o lipsă de reciprocitate semnificativă în ceea ce privește accesul la piețele de achiziții publice din țările terțe, Comisia ar trebui să evalueze dacă aprobă excluderea de către autoritățile/entitățile contractante în sensul Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al Directivei [….] a Parlamentului European și a Consiliului din [….]…. privind atribuirea contractelor de concesiune13 a bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul unor angajamente internaționale asumate de Uniunea Europeană din procedurile de atribuire a contractelor, în ceea ce privește procedurile de atribuire a contractelor sau concesiunilor cu o valoare estimată mai mare sau egală cu 5 000 000 EUR. Aceasta nu privește procedurile de atribuire a contractelor de bunuri și servicii originare din țări din Spațiul Economic European, conform regulilor de origine aplicabile, a contractelor de bunuri și servicii originare din țări care beneficiază de regimul „Totul în afară de arme” conform anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1, precum și a contractelor de bunuri și servicii originare din țări în curs de dezvoltare care sunt considerate vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării insuficiente în sistemul comercial internațional conform definiției din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012.
________________
________________
13 JO L….
13 JO L….
13a Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012, p. 1).
Amendamentele 15 și 90
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)   Din considerente de transparență, autoritățile/entitățile contractante care intenționează să își utilizeze competențele, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a exclude ofertele ce conțin bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii Europene, în cadrul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau serviciilor respective din procedurile de atribuire a contractelor trebuie să informeze operatorii economici în legătură cu acest lucru prin anunțul de participare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(13)   Din considerente de transparență, autoritățile/entitățile contractante care intenționează să își utilizeze competențele, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a exclude ofertele ce conțin bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii Europene, în cadrul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50% din valoarea totală a bunurilor sau serviciilor respective din procedurile de atribuire a contractelor sau a concesiunilor ar trebui să informeze operatorii economici în legătură cu acest lucru în partea introductivă a „specificațiilor tehnice” sau a „documentului descriptiv” prevăzute la articolul 2 punctul 15 din Directiva [2014/…/UE] privind achizițiile publice și la articolul 2 punctul 15 din Directiva [2014/…/UE] privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale ori în partea introductivă a „cerințelor tehnice și funcționale” menționate la articolul 2 punctul 13 din Directiva [2014/…/UE] privind atribuirea contractelor de concesiune.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)   Pentru contractele a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia trebuie să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Trebuie să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din UE.
(15)   Pentru contractele și concesiunile a căror valoare estimată este egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia ar trebui să aprobe excluderea planificată dacă acordul internațional privind accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor existent între Uniune și țara de unde sunt originare bunurile și/sau serviciile conține, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care este propusă excluderea respectivă, rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de Uniune. Dacă nu există un astfel de acord, Comisia ar trebui să aprobe excluderea dacă țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții publice în domeniul achizițiilor sau al atribuirii de concesiuni care duc la o lipsă a reciprocității substanțiale în privința deschiderii pieței între Uniune și respectiva țară terță. Ar trebui să se considere că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții în domeniul achizițiilor sau al atribuirii de concesiuni duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din UE sau în măsura în care nerespectarea dispozițiilor dreptului internațional în domeniul muncii, enumerate în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [...] (2014) și în anexa XIV la Directiva privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [...] (2014), de către autoritățile publice a dus la dificultățile întâmpinate și raportate Comisiei de întreprinderile europene atunci când acestea au încercat să obțină atribuirea de contracte de achiziții și concesiuni în țări terțe.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)   Atunci când evaluează existența unei lipse a reciprocității substanțiale, Comisia trebuie să examineze în ce măsură legislația referitoare la achizițiile publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică orice fel de discriminare a bunurilor, serviciilor și operatorilor economici din Uniune. În plus, Comisia trebuie să examineze în ce măsură autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.
(16)   Atunci când evaluează existența unei lipse a reciprocității substanțiale, Comisia ar trebui să examineze în ce măsură legislația referitoare la achizițiile publice și concesiunile din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor și împiedică orice fel de discriminare a bunurilor, a serviciilor și a operatorilor economici din Uniune. În plus, Comisia ar trebui să examineze în ce măsură autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorul economic din Uniune sau în ce măsură nerespectarea dispozițiilor dreptului internațional în domeniul muncii, enumerate în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [...] (2014) și în anexa XIV la Directiva privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [...] (2014), de către autoritățile publice a dus la dificultățile întâmpinate și raportate Comisiei de întreprinderile europene atunci când acestea au încercat să obțină atribuirea de contracte de achiziții și concesiuni în țări terțe.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Atunci când evaluează oferte care includ bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii, autoritățile contractante și Comisia ar trebui să asigure respectarea criteriilor pentru un comerț echitabil, precum și respectarea drepturilor în domeniul muncii și a standardelor de mediu, astfel cum sunt prevăzute la articolul 15 alineatul (2), precum și în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [...] (2014) XXX.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)   Comisia trebuie să poată împiedica o excludere planificată să producă un posibil efect negativ asupra negocierilor comerciale aflate în desfășurare cu țara în cauză. Prin urmare, Comisia trebuie să poată adopta, în cazul în care o țară se angajează în negocieri importante cu Uniunea în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice și Comisia consideră că există perspective rezonabile de a elimina practicile restrictive de achiziții publice în viitorul apropiat, un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din țara respectivă nu trebuie excluse din procedurile de atribuire a contractelor pentru o perioadă de un an.
(17)   Comisia ar trebui să poată împiedica eventualele efecte negative ale unei excluderi planificate asupra negocierilor comerciale aflate în desfășurare cu țara în cauză. Prin urmare, Comisia ar trebui să poată adopta, în cazul în care o țară se angajează în negocieri importante cu Uniunea în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice și/sau al concesiunilor și Comisia consideră că există perspective rezonabile de a elimina practicile restrictive de achiziții publice și/sau de concesiuni în viitorul apropiat, un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din țara respectivă nu ar trebui excluse din procedurile de atribuire a contractelor pentru o perioadă de un an.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)   Dat fiind că accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor publice din Uniune se încadrează în domeniul de aplicare al politicii comerciale comune, statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora nu trebuie să poată restricționa accesul bunurilor sau al serviciilor din țări terțe la propriile proceduri de achiziții prin niciun fel de alte măsuri decât cele prevăzute în prezentul regulament.
(18)   Dat fiind că accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor publice și a concesiunilor din Uniune se încadrează în domeniul de aplicare al politicii comerciale comune, statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora nu ar trebui să poată restricționa accesul bunurilor sau al serviciilor din țări terțe la propriile proceduri de achiziții prin niciun fel de alte măsuri decât cele prevăzute în prezentul regulament sau în legislația relevantă a Uniunii.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)   Având în vedere dificultatea mai mare a autorităților/entităților contractante de a evalua explicațiile ofertanților, în contextul ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii provenind din afara Uniunii Europene în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a acestor bunuri sau servicii, este necesar să se asigure o mai mare transparență în tratarea ofertelor anormal de scăzute. Pe lângă normele prevăzute la articolul 69 din Directiva privind achizițiile publice și la articolul 79 din Directiva privind achizițiile realizate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să accepte o astfel de ofertă anormal de scăzută trebuie să-i informeze pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire la motivele caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Acest fapt permite ofertanților respectivi să contribuie la o evaluare mai exactă a capacității ofertantului câștigător de a executa pe deplin contractul în condițiile prevăzute în documentația aferentă procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste informații suplimentare ar duce la crearea unor condiții de concurență mai echitabile pe piața UE a achizițiilor publice.
(19)   Având în vedere dificultatea mai mare a autorităților/entităților contractante de a evalua explicațiile ofertanților, în contextul ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii provenind din afara Uniunii Europene în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a acestor bunuri sau servicii, este necesar să se asigure o mai mare transparență în tratarea ofertelor anormal de scăzute. Ofertele care par anormal de scăzute în raport cu lucrările, bunurile sau serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze sau practici necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, economic sau juridic. Pe lângă normele prevăzute la articolul 69 din Directiva 2014/XXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului13a și la articolul 79 din Directiva 2014/XXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului13b, autoritatea/entitatea contractantă care intenționează să accepte o astfel de ofertă anormal de scăzută ar trebui să îi informeze pe ceilalți ofertanți în scris în legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire la motivele caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Dacă ofertantul nu poate furniza o explicație satisfăcătoare, autoritatea contractantă ar trebui să aibă dreptul de a refuza oferta. Acest fapt permite ofertanților respectivi să contribuie la o evaluare mai exactă a capacității ofertantului câștigător de a executa pe deplin contractul în condițiile prevăzute în documentația aferentă procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste informații suplimentare ar duce la crearea unor condiții de concurență mai echitabile pe piața UE a achizițiilor publice.
_________________
13a Directiva 2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (JO XXX) (2011/0438(COD)).
13b Directiva 2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO XXX) (2011/0439(COD)).
Amendamentele 22 și 91
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)   Comisia trebuie să poată iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri a părților interesate ori a unui stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la practicile restrictive de achiziții pe care se presupune că le-ar menține o țară terță. În special, aceasta trebuie să țină seama de faptul că Comisia a aprobat o serie de excluderi planificate referitoare la o țară terță în temeiul articolului 6 alineatul (2) din prezentul regulament. Aceste proceduri de anchetă nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)14.
(20)   Comisia ar trebui să poată iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri a părților interesate ori a unui stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la practicile restrictive de achiziții și concesiuni pe care se presupune că le-ar menține o țară terță. În decizia sa de a iniția o anchetă externă, Comisia trebuie să țină seama de numărul de cereri depuse de autoritățile/entitățile contractante sau de statele membre. Aceste proceduri de anchetă nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului14.
________________
________________
14.JO L 349, 31.12.1994
14.JO L 349, 31.12.1994
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)   În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa, are motive să creadă că o țară terță a adoptat sau menține o practică restrictivă de achiziții publice, aceasta trebuie să poată iniția o anchetă. Dacă se confirmă existența unei practici restrictive privind achizițiile publice într-o țară terță, Comisia trebuie să invite țara în cauză să participe la consultări cu scopul de a ameliora oportunitățile de achiziții pentru operatorii economici, bunuri și servicii în cadrul achizițiilor publice din țara respectivă.
(21)   În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa, are motive să creadă că o țară terță a adoptat sau menține o practică restrictivă de achiziții publice și de concesiuni, aceasta ar trebui să poată iniția o anchetă. Dacă se confirmă existența unei practici restrictive privind achizițiile publice într-o țară terță, Comisia ar trebui să invite țara în cauză să participe la consultări cu scopul de a ameliora oportunitățile de achiziții pentru operatorii economici, bunuri și servicii în cadrul achizițiilor publice din țara respectivă.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)   Dacă consultările cu țara în cauză nu duc la o ameliorare suficientă a oportunităților de achiziții pentru operatorii economici, bunurile și serviciile din UE, Comisia trebuie să ia măsuri restrictive adecvate.
(22)   Dacă consultările cu țara în cauză nu duc la o ameliorare suficientă a oportunităților de achiziții pentru operatorii economici, bunurile și serviciile din UE într-un termen rezonabil sau dacă măsurile de remediere/corective luate de țara terță respectivă nu sunt considerate satisfăcătoare, Comisia trebuie să ia măsuri restrictive adecvate.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)   Aceste măsuri pot implica excluderea obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe din procedurile de achiziții publice din Uniunea Europeană sau pot aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau servicii originare din țara respectivă o penalizare obligatorie privind prețul. Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este posibil să fie necesară și excluderea anumitor persoane juridice aflate sub control străin sau în proprietate străină stabilite în Uniunea Europeană, care nu sunt implicate în activități comerciale semnificative astfel încât să aibă o legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru în cauză. Măsurile adecvate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu practicile restrictive de achiziții pentru care sunt aplicate.
(23)   Aceste măsuri pot implica excluderea obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe din procedurile de achiziții publice sau din procedurile de atribuire a concesiunilor din Uniunea Europeană sau pot aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau servicii originare din țara respectivă o penalizare obligatorie privind prețul. Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este posibil să fie necesară și excluderea anumitor persoane juridice aflate sub control străin sau în proprietate străină stabilite în Uniunea Europeană, care nu sunt implicate în activități comerciale semnificative astfel încât să aibă o legătură directă și efectivă cu economia unui stat membru în cauză. Măsurile adecvate nu ar trebui să fie disproporționate în raport cu practicile restrictive de achiziții pentru care sunt aplicate și ar trebui să se aplice pe o perioadă de cel mult cinci ani, care poate fi prelungită cu cinci ani.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Este, de asemenea, imperativ ca, în vederea unei integrări adecvate a cerințelor de mediu, sociale și de muncă, autoritățile contractante să adopte măsuri relevante pentru a asigura respectarea obligațiilor din legislația socială, a muncii și a mediului care se aplică în locul în care sunt executate lucrările și care decurg din obligațiile internaționale, din legile, reglementările, decretele și deciziile de la nivel național și de la nivelul Uniunii, precum și din contractele colective de muncă.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)   În contextul politicii globale a Uniunii referitoare la țările cel mai puțin dezvoltate prevăzută, printre altele, în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011, este necesar ca bunurile și serviciile din aceste țări să fie asimilate bunurilor și serviciilor din Uniune.
(26)   În contextul obiectivului politicii globale a Uniunii de a sprijini creșterea economică a țărilor în curs de dezvoltare și integrarea acestora în lanțul valoric global, care stă la baza instituirii de către Uniune a unui sistem generalizat de preferințe conform Regulamentului (UE) nr. 978/2012, este oportun să se asimileze drept bunuri și servicii ale Uniunii bunurile și serviciile din țările cel mai puțin dezvoltate care beneficiază de regimul „Totul în afară de arme”, precum și bunurile și serviciile din țările în curs de dezvoltare considerate ca fiind vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării insuficiente în sistemul comercial internațional, conform definiției din anexele IV și respectiv VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)   Pentru a reflecta în ordinea juridică a Uniunii Europene angajamentele internaționale privind accesul pe piață asumate în domeniul achizițiilor publice după adoptarea prezentului regulament, trebuie să se confere Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la modificări ale listei acordurilor internaționale anexate la prezentul regulament. De o importanță deosebită este faptul că, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia trebuie să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.
(27)   Pentru a reflecta în ordinea juridică a Uniunii Europene angajamentele internaționale privind accesul pe piață asumate în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor după adoptarea prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificări ale listei acordurilor internaționale anexate la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Comisia trebuie să transmită, cel puțin o dată la trei ani, un raport privind aplicarea prezentului regulament.
(30)  Comisia trebuie să transmită, cel puțin o dată la trei ani, un raport privind aplicarea prezentului regulament. În cadrul raportului său, Comisia ar trebui să analizeze funcționarea prezentului regulament, precum și progresele înregistrate în privința asigurării reciprocității în ceea ce privește deschiderea piețelor de achiziții publice. Împreună cu cel de-al doilea raport privind aplicarea prezentului regulament, care are ca termen șase ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia ar trebui fie să facă o propunere de îmbunătățire a regulamentului, fie să menționeze motivele pentru care consideră că nu este nevoie să se modifice prezentul regulament. În cazul în care Comisia nici nu face o propunere, nici nu menționează motivele pentru care consideră că nu este nevoie să se modifice prezentul regulament, prezentul regulament ar trebui să nu se mai aplice.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)   În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și adecvat, în vederea realizării obiectivului fundamental de a institui o politică externă comună în domeniul achizițiilor publice, să se stabilească norme cu privire la tratamentul aplicat bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Prezentul regulament privind accesul operatorilor economici, al bunurilor și serviciilor din țări terțe nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană,
(31)   În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și adecvat, în vederea realizării obiectivului fundamental de a institui o politică externă comună în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor, să se stabilească norme cu privire la tratamentul aplicat bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene. Prezentul regulament privind accesul operatorilor economici, al bunurilor și serviciilor din țări terțe nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
(1)  Prezentul regulament stabilește norme referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe la procedura de atribuire de contracte pentru executarea unor lucrări sau a unei opere, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii de către autorități/entități contractante din Uniune și stabilește proceduri de sprijinire a negocierilor pe tema accesului bunurilor și serviciilor din Uniune la piețele de achiziții publice din țări terțe.
(1)  Prezentul regulament stabilește norme referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe la procedura de atribuire de contracte pentru executarea unor lucrări sau a unei lucrări, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii de către autorități/entități contractante din Uniune și stabilește proceduri de sprijinire a negocierilor pe tema accesului bunurilor și serviciilor din Uniune la piețele de achiziții publice din țări terțe. Statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora pot restricționa accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe la procedurile lor de achiziții numai prin măsurile prevăzute de prezentul regulament sau prin legislația relevantă a Uniunii.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2
Prezentul regulament se aplică atribuirii contractelor în cazul cărora bunurile sau serviciile sunt achiziționate pentru uz public și nu în scopul revânzării ori în vederea utilizării în producția de bunuri sau în prestarea de servicii în scopul vânzării.
Prezentul regulament se aplică atribuirii contractelor în cazul cărora bunurile sau serviciile sunt achiziționate pentru uz public și atribuirii de concesiuni de lucrări și servicii furnizate pentru uz public, și nu în scopul revânzării ori în vederea utilizării în producția de bunuri sau în prestarea de servicii în scopul vânzării.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a
(a)   „furnizor” înseamnă persoanele fizice sau juridice care oferă pe piață bunuri;
(a)   „operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau entitate publică sau grup de astfel de persoane și/sau entități care oferă pe piață execuția uneia sau a mai multor lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b
(b)   „prestator de servicii” înseamnă persoanele fizice sau juridice care prezintă pe piață oferte pentru executarea unor lucrări sau a unei opere ori servicii;
(b)   „ofertant” înseamnă un operator economic care a depus o ofertă;
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d
(d)   „bunuri sau servicii care fac obiectul unor acorduri” înseamnă un bun sau un serviciu originare din țări cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în domeniul achizițiilor publice, inclusiv angajamente privind accesul pe piață, și în cazul cărora se aplică acordul relevant. Anexa I la prezentul regulament conține o listă a acordurilor relevante;
(d)   „bunuri sau servicii care fac obiectul unor acorduri” înseamnă un bun sau un serviciu originar din țări cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor, inclusiv angajamente privind accesul pe piață, și în cazul cărora se aplică acordul relevant. Anexa I la prezentul regulament conține o listă a acordurilor relevante;
[Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării (adăugarea mențiunii privind concesiunile, atunci când se face referire la achizițiile publice); adoptarea regulamentului impune adaptări tehnice în întregul text.]
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă)
(ga)  „lipsă de reciprocitate substanțială” înseamnă existența oricăror măsuri, proceduri sau practici legislative, administrative sau de reglementare, adoptate sau executate de autoritățile publice sau de entitățile contractante individuale dintr-o țară terță, care restricționează accesul pe piața achizițiilor publice sau a concesiunilor, în special prin lipsa transparenței în comparație cu standardele internaționale și prin acte cu putere de lege sau practici administrative discriminatorii, fapt ce conduce la un tratament discriminatoriu grav și recurent împotriva operatorilor economici, a bunurilor și a serviciilor din Uniune.
Se consideră „lipsă de reciprocitate substanțială” și în cazul în care nerespectarea de către autoritățile publice a dispozițiilor din dreptul internațional al muncii enumerate în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [...] 2014 și în anexa XIV la Directiva privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [...] (2014) a dus la dificultățile întâmpinate și raportate Comisiei de întreprinderile europene atunci când au încercat să obțină atribuirea de contracte și concesiuni în țări terțe.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b
(b)  termenul „operator economic” include deopotrivă conceptul de furnizor și pe cel de prestator de servicii;
eliminat
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c
(c)  operatorul economic care a depus o ofertă se numește „ofertant”;
eliminat
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e
(e)   o „penalizare obligatorie privind prețul” se referă la o obligație a entităților contractante de a crește, sub rezerva anumitor excepții, prețul pentru serviciile și/sau bunurile originare din anumite țări terțe care au fost oferite în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor.
(e)   o „penalizare obligatorie privind prețul” se referă la o obligație a entităților contractante de a crește, sub rezerva anumitor excepții, prețul pentru serviciile și/sau bunurile originare din anumite țări terțe care au fost oferite în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor sau al procedurilor de atribuire a concesiunilor.
[Această modificare se aplică întregului text legislativ (adăugarea mențiunii privind „procedurile de atribuire a concesiunilor”, atunci când se face trimitere la „proceduri de atribuire a contractelor”, atât la singular, cât și la plural); dacă amendamentul este adoptat va fi necesară realizarea adaptărilor tehnice în întregul text.]
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
(1)  Originea unui bun se stabilește în conformitate cu articolele 22-26 din Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar18.
(1)  Originea unui bun trebuie stabilită în conformitate cu articolele 59-63 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, inclusiv cu dispozițiile suplimentare de adoptat în temeiul articolului 65 din acest regulament.
__________________
18 JO L 302, 19.10.1992, p. 1
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
Originea unui serviciu se stabilește pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Originea prestatorului de servicii se consideră a fi:
Originea unui serviciu se stabilește pe baza originii persoanei fizice sau juridice care îl prestează. Originea operatorului economic care prestează serviciul se consideră a fi:
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 4
Tratamentul acordat bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri
Tratamentul acordat bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri
La atribuirea contractelor pentru executarea unor lucrări și/sau a unei opere, pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, autoritățile/entitățile contractante trebuie să acorde bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri același tratament ca și cel acordat bunurilor și serviciilor originare din Uniunea Europeană.
La atribuirea contractelor pentru executarea unor lucrări și/sau a unei lucrări, pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii sau la atribuirea concesiunilor pentru lucrări sau servicii, autoritățile/entitățile contractante acordă bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor acorduri același tratament ca și cel acordat bunurilor și serviciilor originare din Uniune.
Bunurile sau serviciile originare din țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 sunt tratate ca bunuri și servicii care fac obiectul unor acorduri.
Bunurile sau serviciile originare din țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului sau din țările în curs de dezvoltare care sunt considerate a fi vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării insuficiente în sistemul comercial internațional și în economia mondială, în sensul definiției din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012, sunt tratate ca bunuri și servicii care fac obiectul unor acorduri.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
(1)   La cererea autorităților/entităților contractante, Comisia evaluează dacă este cazul să aprobe, pentru contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, exclusiv TVA, excluderea din procedurile de atribuire a contractelor a ofertelor care cuprind bunuri sau servicii originare din afara Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, în condițiile prezentate în continuare.
(1)   Atunci când Comisia inițiază o anchetă externă în materie de achiziții conform articolului 8, Comisia, la cererea autorităților/entităților contractante și după publicarea anunțului de inițiere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, evaluează dacă este cazul să aprobe, pentru contractele cu o valoare estimată egală cu sau mai mare de 5 000 000 EUR, fără TVA, excluderea din procedurile de atribuire a contractelor a ofertelor care cuprind bunuri sau servicii originare din afara Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, în condițiile prezentate în continuare.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1
Dacă autoritățile/entitățile contractante intenționează să solicite excluderea din procedurile de atribuire a contractelor pe baza alineatului (1), ele indică acest lucru în anunțul de participare pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE sau al articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 26 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune.
Dacă autoritățile/entitățile contractante intenționează să solicite excluderea din procedurile de atribuire a contractelor pe baza alineatului (1), ele indică acest lucru în mod clar, în partea introductivă a „specificațiilor tehnice” sau a „documentului descriptiv” prevăzute la articolul 2 alineatul (15) din Directiva [2014/…/UE] privind achizițiile publice și din Directiva [2014/…/UE] privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale ori în partea introductivă a „cerințelor tehnice și funcționale” menționate la articolul 2 alineatul (13) din Directiva [2014/…/UE] privind atribuirea contractelor de concesiune.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3
În cazul în care autoritățile/entitățile contractante primesc oferte care îndeplinesc condițiile de la alineatul (1) pentru care intenționează să solicite excluderea din motivul respectiv, ele notifică Comisia. În timpul procedurii de notificare, autoritatea/entitatea contractantă își poate continua analiza ofertelor.
În cazul în care autoritățile/entitățile contractante primesc oferte care îndeplinesc condițiile de la alineatul (1) pentru care intenționează să solicite excluderea din motivul respectiv, ele notifică acest lucru Comisiei în termen de opt zile calendaristice. În timpul procedurii de notificare, autoritatea/entitatea contractantă își poate continua analiza ofertelor.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera b
(b)  descrierea obiectului contractului;
(b)  descrierea obiectului contractului sau al concesiunii;
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera da (nouă)
(da)  dacă este cazul, orice alte informații considerate utile de Comisie.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 5
Comisia poate solicita informații suplimentare autorității/entității contractante.
eliminat
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6
Informațiile respective se transmit în termen de opt zile lucrătoare, începând cu prima zi lucrătoare care urmează datei la care autoritatea/entitatea contractantă respectivă primește cererea de informații suplimentare. Dacă Comisia nu primește niciun fel de informații în acest termen, perioada stabilită la alineatul (3) se suspendă până ce Comisia primește informațiile solicitate.
Informațiile respective se transmit în termen de opt zile calendaristice, începând cu prima zi calendaristică care urmează datei la care autoritatea/entitatea contractantă respectivă primește cererea de informații suplimentare. Dacă Comisia nu primește niciun fel de informații în acest termen, perioada stabilită la alineatul (3) se suspendă până ce Comisia primește informațiile solicitate.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
(3)  Pentru contractele menționate la alineatul (1), Comisia adoptă un act de punere în aplicare privind aprobarea excluderii planificate în termen de două luni începând cu prima zi lucrătoare care urmează datei la care Comisia primește notificarea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2). Această perioadă poate fi prelungită o dată cu maximum două luni în cazuri justificate corespunzător, în special dacă informațiile conținute în notificare sau în documentele anexate la aceasta sunt incomplete sau inexacte ori dacă faptele raportate suferă modificări substanțiale. Dacă, la sfârșitul acestei perioade de două luni sau a perioadei prelungite, Comisia nu a adoptat nicio decizie, nici de aprobare, nici de respingere a excluderii, se consideră că excluderea a fost respinsă de Comisie.
(3)  În cazul în care constată, pentru bunurile și/sau serviciile pentru care se propune excluderea, o lipsă de reciprocitate substanțială în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) litera (ga), Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care aprobă excluderea ofertanților vizați de anchetă, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2). Actul de punere în aplicare se adoptă în termen de o lună începând din prima zi calendaristică de la primirea cererii menționate la alineatul (1). Această perioadă poate fi prelungită o dată cu maximum o lună în cazuri justificate corespunzător, în special dacă informațiile conținute în notificare sau în documentele anexate la aceasta sunt incomplete sau inexacte ori dacă faptele raportate suferă modificări substanțiale. Dacă, la sfârșitul acestei perioade de o lună sau a perioadei prelungite, Comisia nu a adoptat nicio decizie, nici de aprobare, nici de respingere a excluderii, se consideră că excluderea a fost respinsă de Comisie.
Această excludere rămâne o măsură cu caracter temporar în așteptarea rezultatelor anchetei externe în materie de achiziții prevăzute la articolul 8, a concluziilor procedurii de consultare prevăzute la articolul 9 și, după caz, a adoptării unor eventuale măsuri care să limiteze accesul bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul unui acord pe piața achizițiilor publice din Uniune, în temeiul articolului 10.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b
(b)   dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză.
(b)   dacă nu există un acord precum cel menționat la litera (a), iar țara terță menține măsuri restrictive referitoare la achiziții sau la atribuirea concesiunilor care duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță în cauză, mai ales în cazul în care respectivele măsuri restrictive prejudiciază politica industrială a Uniunii.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2
În sensul literei (b), se consideră că lipsește o reciprocitate substanțială atunci când măsurile restrictive referitoare la achiziții duc la discriminări grave și repetate ale operatorilor economici, bunurilor și serviciilor din Uniune.
eliminat
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
(5)  Atunci când evaluează dacă există o lipsă de reciprocitate substanțială, Comisia analizează următoarele elemente:
eliminat
(a)  măsura în care legislația în materie de achiziții publice din țara în cauză asigură transparența în conformitate cu standardele internaționale în domeniul achizițiilor publice și împiedică discriminarea bunurilor, a serviciilor și a operatorilor economici din Uniune;
(b)  măsura în care autoritățile publice și/sau entitățile contractante individuale mențin sau adoptă practici discriminatorii față de bunurile, serviciile și operatorii economici din Uniune.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7
(7)  Autoritățile/entitățile contractante care au exclus oferte în temeiul alineatului (1) trebuie să indice acest lucru în anunțul privind atribuirea contractelor, pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE, în temeiul articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 27 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formularele standard pentru anunțurile privind atribuirea contractelor. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).
(7)  În cazul în care au fost excluse oferte în temeiul alineatului (3), autoritățile/entitățile contractante trebuie să indice acest lucru, inclusiv motivele pentru excludere, în anunțul privind atribuirea contractelor, pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE, în temeiul articolului 42 din Directiva 2004/17/CE sau al articolului 27 din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește formularele standard pentru anunțurile privind atribuirea contractelor. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8
(8)  Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comisia a adoptat actul de punere în aplicare privind accesul temporar al bunurilor și serviciilor dintr-o țară implicată în negocieri importante cu Uniunea conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (4).
(8)  Este posibil ca alineatul (1) să nu fie aplicat în cazul în care Comisia a adoptat actul de punere în aplicare privind accesul temporar al bunurilor și serviciilor dintr-o țară implicată în negocieri cu Uniunea conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (4). Comisia își justifică în mod adecvat decizia respectivă entității contractante care a depus cererea.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1
Dacă autoritatea/entitatea contractantă intenționează, în temeiul articolului 69 din Directiva privind achizițiile publice sau al articolului 79 din Directiva privind achizițiile publice efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, după verificarea explicațiilor ofertantului, să accepte o ofertă anormal de scăzută care conține bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, aceasta îi informează în scris pe ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, incluzând motivele caracterului neobișnuit de scăzut al prețului sau al costurilor percepute.
Dacă autoritatea/entitatea contractantă intenționează, în temeiul articolului 69 din Directiva privind achizițiile publice sau al articolului 79 din Directiva privind achizițiile publice efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, după verificarea explicațiilor ofertantului, să accepte o ofertă anormal de scăzută care conține bunuri și/sau servicii originare din afara Uniunii în cazul cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri depășește 50 % din valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor care constituie oferta, aceasta îi informează în scris pe ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, incluzând motivele caracterului neobișnuit de scăzut al prețului sau al costurilor percepute. Statele membre adoptă măsurile adecvate pentru a se asigura că, în executarea contractelor de achiziții publice, operatorii economici respectă obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de dreptul mediului, social și al muncii enumerate în anexa XI la Directiva privind achizițiile publice [...] 2013.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
O autoritate/entitate contractantă poate să nu dezvăluie informații a căror comunicare ar împiedica punerea în aplicare a legislației, ar fi contrară în alt mod interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici, publici ori privați, sau ar putea afecta concurența loială dintre aceștia.
După ce au fost informați de către autoritatea/entitatea contractantă cu privire la intenția sa de a accepta o ofertă anormal de scăzută, ceilalți ofertanți au posibilitatea de a furniza autorității/entității contractante, într-o perioadă de timp rezonabilă, informații relevante pentru a-i permite autorității/entității contractante să ia o decizie privind acceptarea cunoscând întru totul potențialii factori care ar putea avea o influență asupra evaluării caracterului anormal de scăzut al prețului sau al costurilor percepute.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
Dacă consideră că este în interesul Uniunii, Comisia poate iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri depuse de părțile interesate ori de un stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la presupusele măsuri restrictive referitoare la achiziții.
Comisia poate iniția în orice moment, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri depuse de părțile interesate, de o autoritate/entitate contractantă ori de un stat membru, o anchetă externă în materie de achiziții cu privire la presupusele măsuri restrictive referitoare la achiziții. În decizia sa de a iniția o anchetă externă privind achizițiile, Comisia ține seama de numărul de cereri depuse de autoritățile/entitățile contractante sau de statele membre. În cazul în care refuză să inițieze o anchetă, Comisia își justifică decizia în fața statului membru, a părții interesate sau a entității contractante care a depus cererea.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2
În special, Comisia ia în considerare dacă au fost aprobate, în temeiul articolului 6 alineatul (3) din prezentul regulament, o serie de excluderi planificate.
eliminat
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
(2)  Ancheta menționată la alineatul (1) se desfășoară pe baza criteriilor stabilite la articolul 6.
(2)  Ancheta menționată la alineatul (1) se desfășoară pe baza criteriilor stabilite la articolul 2 alineatul (1) litera (ga).
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
(3)   Comisia analizează dacă măsurile restrictive referitoare la achizițiile publice sunt menținute de țara terță în cauză pe baza informațiilor furnizate de părțile interesate și de statele membre și/sau a faptelor constatate de Comisie în timpul anchetei desfășurate, iar evaluarea situației trebuie să se încheie în termen de nouă luni de la inițierea anchetei. În cazuri justificate corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu trei luni.
(3)   Comisia analizează dacă măsurile restrictive referitoare la achizițiile publice sunt menținute de țara terță în cauză pe baza informațiilor furnizate de părțile interesate și de statele membre și/sau a faptelor constatate de Comisie în timpul anchetei desfășurate și al rapoartelor sale periodice privind barierele în calea comerțului existente în țările terțe, iar evaluarea situației se încheie în termen de trei luni de la inițierea anchetei. În cazuri justificate corespunzător, acest termen poate fi prelungit cu o lună.
Evaluarea Comisiei ține seama de cererile depuse de autoritățile/entitățile contractante pentru anchete în temeiul articolului 6 alineatul (1) după inițierea procedurii prevăzute la prezentul articol.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1
Dacă, după inițierea unei consultări, țara în cauză ia măsuri de remediere/corective satisfăcătoare, însă fără a-și asuma noi angajamente privind accesul pe piață, Comisia poate suspenda sau încheia consultarea.
Dacă, după inițierea unei consultări, țara în cauză ia măsuri de remediere/corective satisfăcătoare, însă fără a-și asuma noi angajamente privind accesul pe piață, Comisia poate suspenda sau încheia consultarea ori poate invita țara în cauză să se angajeze în negocieri în temeiul articolului 9 alineatul (4).
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – partea introductivă
Dacă măsurile de remediere/corective luate de țara terță în cauză sunt anulate, suspendate sau puse în aplicare în mod inadecvat, Comisia poate:
Dacă măsurile de remediere/corective luate de țara terță în cauză sunt anulate, suspendate sau puse în aplicare în mod inadecvat, Comisia acționează în temeiul articolului 10 pentru a adopta acte de punere în aplicare pentru a limita accesul bunurilor și serviciilor originare dintr-o țară terță.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera i
(i)  relua sau reîncepe consultarea cu țara terță în cauză și/sau
eliminat
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera ii
(ii)  acționa în temeiul articolului 10 pentru a adopta acte de punere în aplicare prin care să limiteze accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță.
eliminat
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
(4)   Dacă, după inițierea unei consultări, reiese că cel mai adecvat mod de a pune capăt unei practici restrictive privind achizițiile este încheierea unui acord internațional, se poartă negocieri în conformitate cu dispozițiile articolelor 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care o țară s-a angajat în negocieri importante cu Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din respectiva țară nu pot fi excluse din procedurile de atribuire a contractelor în temeiul articolului 6.
(4)   Dacă, după inițierea unei consultări, reiese că cel mai adecvat mod de a pune capăt unei practici restrictive privind achizițiile este încheierea unui acord internațional, se poartă negocieri în conformitate cu dispozițiile articolelor 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care o țară s-a angajat în negocieri cu Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul pe piață în domeniul achizițiilor publice, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care să prevadă că bunurile și serviciile din respectiva țară nu pot fi excluse din procedurile de atribuire a contractelor în temeiul articolului 6. Comisia își justifică în mod adecvat decizia respectivă statului membru, părții interesate sau entității contractante care a depus cererea.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
Comisia poate pune capăt consultării dacă țara în cauză își asumă angajamente internaționale convenite cu Uniunea în oricare dintre cadrele următoare:
Comisia poate pune capăt consultării dacă țara în cauză a luat, împreună cu Uniunea sau pe plan internațional, următoarele măsuri:
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a (nouă)
(a)  au fost convenite cu Uniunea Europeană angajamente internaționale în oricare dintre următoarele cadre:
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c
(c)   Extinderea propriilor angajamente privind accesul pe piață asumate în cadrul Acordului OMC privind achizițiile publice sau al unui acord bilateral încheiat cu Uniunea în cadrul respectiv.
(c)   Extinderea propriilor angajamente privind accesul pe piață asumate în cadrul Acordului OMC privind achizițiile publice sau al unui acord bilateral încheiat cu Uniunea în cadrul respectiv și
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b (nouă)
(b)  țara în cauză a adoptat acțiuni corective.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6
(6)   Dacă o consultare cu o țară terță nu duce la rezultate satisfăcătoare în termen de 15 luni de la data la care a început consultarea cu țara terță, Comisia pune capăt consultării și are în vedere posibilitatea de a acționa în temeiul articolului 10 în vederea adoptării unui act de punere în aplicare prin care să se limiteze accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță.
(6)   Dacă o consultare cu o țară terță nu duce la rezultate satisfăcătoare în termen de 12 luni de la data calendaristică la care a început consultarea cu țara terță, Comisia pune capăt consultării și are în vedere posibilitatea de a acționa în temeiul articolului 10 în vederea adoptării unui act de punere în aplicare prin care să se limiteze accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
(1)   Dacă se constată, în cadrul unei anchete efectuate în temeiul articolului 8 și după urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, că măsurile restrictive referitoare la achiziții adoptate sau menținute de țara terță respectivă duc la o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță, astfel cum se menționează la articolul 6, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a limita temporar accesul bunurilor și al serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri, originare dintr-o țară terță. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).
(1)   Dacă se constată, în cadrul unei anchete efectuate în temeiul articolului 8 și după urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, că există o lipsă de reciprocitate substanțială în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță, în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (ga), Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a limita temporar accesul bunurilor și al serviciilor originare dintr-o țară terță care nu fac obiectul unor acorduri pentru o perioadă de până la cinci ani, care poate fi prelungită încă cinci ani. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă
Măsurile adoptate în temeiul alineatului (1) pot fi limitate în special la:
Comisia nu aprobă excluderea planificată în cazurile în care aceasta ar încălca angajamentele de acces pe piață asumate de Uniune în cadrul acordurilor sale internaționale. Măsurile adoptate în temeiul alineatului (1) pot fi limitate în special la:
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Dacă nu au fost suspendate sau abrogate între timp, măsurile adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 expiră la cinci ani de la intrarea lor în vigoare.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)   Autoritățile/entitățile contractante pot decide să nu aplice măsurile adoptate în temeiul articolului 10 în privința unei proceduri de achiziții dacă:
(1)   Autoritățile/entitățile contractante pot solicita Comisiei să nu aplice măsurile adoptate în temeiul articolului 10 în privința unei proceduri de achiziții dacă:
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)
Dacă, după 15 zile calendaristice, Comisia nu a adoptat o decizie prin care să aprobe sau să respingă o astfel de cerere, se consideră că cererea fost respinsă de Comisie. În situații excepționale, acest termen poate fi prelungit cu o perioadă maximă de cinci zile calendaristice.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1
Dacă o autoritate/entitate contractantă are intenția să nu aplice măsurile restrictive adoptate în temeiul articolului 10 din prezentul regulament sau reinstituite în temeiul articolului 11, aceasta își menționează intenția în anunțul de participare pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE sau al articolului 42 din Directiva 2004/17/CE. Aceasta notifică Comisia într-un termen de cel mult zece zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare.
Dacă o autoritate/entitate contractantă are intenția să nu aplice măsurile restrictive adoptate în temeiul articolului 10 din prezentul regulament sau reinstituite în temeiul articolului 11, aceasta își menționează intenția în anunțul de participare pe care îl publică în temeiul articolului 35 din Directiva 2004/18/CE sau al articolului 42 din Directiva 2004/17/CE.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2
Notificarea respectivă se transmite pe cale electronică, utilizându-se un formular standard. Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc formularele standard pentru anunțuri de participare și notificări în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).
Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc formularele standard pentru anunțuri de participare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 17 alineatul (3).
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3
Notificarea conține următoarele informații:
eliminat
(a)  numele și datele de contact ale autorității/entității contractante;
(b)  descrierea obiectului contractului;
(c)  informații privind originea operatorilor economici, a bunurilor și/sau a serviciilor care urmează să fie acceptate;
(d)  motivul care stă la baza deciziei de a nu aplica măsurile restrictive și o justificare detaliată pentru utilizarea excepției;
(e)  dacă este cazul, orice altă informație considerată utilă de autoritatea/entitatea contractantă.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3
(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Revocarea nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua calendaristică care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)
Articolul 16a
Condiții referitoare la procedurile de achiziții în cadrul programelor finanțate de Uniune în țările terțe
În cadrul achizițiilor publice finanțate de Uniunea Europeană și de statele sale membre, Comisia asigură instituirea unui cadru legislativ obligatoriu care să reglementeze atribuirea și executarea contractelor de achiziții publice. În acest cadru, Uniunea adoptă norme uniforme prin care să asigure condiții de concurență echitabile între operatorii economici din Uniune și cei din țările terțe.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
(2)  Nici Comisia, nici Consiliul, nici Parlamentul European, nici statele membre, nici reprezentanții oficiali ai acestora nu dezvăluie niciun fel de informații de natură confidențială primite în temeiul prezentului regulament, fără permisiunea specială a furnizorului informațiilor respective.
eliminat
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Informațiile primite în conformitate cu prezentul regulament și declarate de către furnizorul informațiilor drept confidențiale nu sunt, în niciun caz, dezvăluite, cu excepția cazului în care furnizorul își dă acordul explicit.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 19
Până la data de 1 ianuarie 2017 și cel puțin o dată la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, precum și la progresul înregistrat în negocierile internaționale referitoare la accesul operatorilor economici din UE la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice în țări terțe, desfășurate în temeiul prezentului regulament. În acest scop, statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informațiile necesare.
Cel puțin o dată la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, precum și la progresul înregistrat în negocierile internaționale referitoare la accesul operatorilor economici din UE la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice în țări terțe, desfășurate în temeiul prezentului regulament. În acest scop, statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informațiile necesare. Atunci când își prezintă al doilea raport, Comisia prezintă, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă de regulament modificat sau, dacă nu, descrie motivele pentru care consideră că nu sunt necesare modificări. În cazul în care Comisia nu respectă aceste obligații, regulamentul încetează să se aplice la finalul celui de-al doilea an de la prezentarea celui de-al doilea raport.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 20
Articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Comisia analizează dacă articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE trebuie menținute. Având în vedere concluziile acestei analize, Comisia prezintă o propunere legislativă de abrogare a articolelor respective de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0454/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate