Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0060(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0454/2013

Predkladané texty :

A7-0454/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0027

Prijaté texty
PDF 676kWORD 313k
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg
Prístup tovaru a služieb na trhy verejného obstarávania ***I
P7_TA(2014)0027A7-0454/2013

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 15. januára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov 1
Návrh
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín
o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania a koncesií Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania a ku koncesiám tretích krajín
(Text s významom pre EHP)
(Text s významom pre EHP)
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Citácia 3 a (nová)
so zreteľom na revidované smernice o verejnom obstarávaní (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) a 2011/0437(COD);
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Citácia 3 b (nová)
so zreteľom na preskúmanú viacstrannú Dohodu o vládnom obstarávaní (GPA);
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V článku 21 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že Únia má vymedziť a sledovať spoločné politiky a činnosti a pracovať s vysokou mierou spolupráce vo všetkých oblastiach medzinárodných vzťahov, aby okrem iného podporila integráciu všetkých krajín do svetového hospodárstva, a to aj prostredníctvom postupného zrušovania obmedzení v medzinárodnom obchode.
(1)  V článku 21 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že Únia má vymedziť a sledovať spoločné politiky a činnosti a pracovať s vysokou mierou spolupráce vo všetkých oblastiach medzinárodných vzťahov, aby okrem iného chránila svoje hodnoty, základné záujmy, bezpečnosť, nezávislosť a celistvosť a podporila integráciu všetkých krajín do svetového hospodárstva, a to aj prostredníctvom postupného zrušovania obmedzení v medzinárodnom obchode.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Revidovaná mnohostranná Dohoda Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o vládnom obstarávaní stanovuje iba obmedzený prístup spoločností Únie na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách a vzťahuje sa iba na obmedzený počet členov WTO, ktorí podpísali Dohodu o vládnom obstarávaní. Revidovanú Dohodu o vládnom obstarávaní ratifikovala Únia v decembri 2013.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  V kontexte Svetovej obchodnej organizácie a prostredníctvom svojich dvojstranných vzťahov Únia obhajuje ambiciózne otvorenie medzinárodných trhov verejného obstarávania Únie a jej obchodných partnerov v duchu reciprocity a vzájomného prospechu.
(5)  V kontexte Svetovej obchodnej organizácie a prostredníctvom svojich dvojstranných vzťahov Únia obhajuje ambiciózne otvorenie medzinárodných trhov verejného obstarávania a koncesií Únie a jej obchodných partnerov v duchu reciprocity a vzájomného prospechu.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Verejné obstarávanie predstavuje významnú časť HDP Únie, a malo by sa preto využívať, aby sa posilnil potenciál EÚ v oblasti inovácií a priemyselnej výroby. So zreteľom na stratégiu udržateľnej priemyselnej politiky v Únii by sa preto mali vylúčiť nečestné ponuky obsahujúce tovar a/alebo služby s pôvodom mimo Únie. Zároveň by sa mala zaistiť reciprocita a spravodlivé podmienky prístupu jednotlivých odvetví Únie na trh.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Obchodná politika Únie prispieva k znižovaniu chudoby na celom svete tým, že podporuje zlepšovanie pracovných podmienok, ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov a základné práva.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Mnohé tretie krajiny sa zdráhajú otvoriť svoje trhy verejného obstarávania medzinárodnej hospodárskej súťaži alebo otvoriť tieto trhy viac než doteraz. V dôsledku toho hospodárske subjekty Únie čelia reštriktívnym postupom obstarávania v prípade mnohých obchodných partnerov Únie. Výsledkom týchto reštriktívnych postupov obstarávania je strata významných obchodných príležitostí.
(6)  Mnohé tretie krajiny sa zdráhajú otvoriť svoje trhy verejného obstarávania a koncesií medzinárodnej hospodárskej súťaži alebo otvoriť tieto trhy viac než doteraz. V dôsledku toho hospodárske subjekty Únie čelia reštriktívnym postupom obstarávania v prípade mnohých obchodných partnerov Únie. Výsledkom týchto reštriktívnych postupov obstarávania je strata významných obchodných príležitostí.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb10 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby11 obsahujú iba niekoľko ustanovení týkajúcich sa vonkajšieho rozmeru politiky verejného obstarávania Únie, najmä články 58 a 59 smernice 2004/17/ES. Tieto ustanovenia majú však iba obmedzený rozsah pôsobnosti a vinou nedostatočného usmernenia ich verejní obstarávatelia nie veľmi uplatňujú.
(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb10 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby11 obsahujú iba niekoľko ustanovení týkajúcich sa vonkajšieho rozmeru politiky verejného obstarávania Únie, najmä články 58 a 59 smernice 2004/17/ES. Tieto ustanovenia mali však iba obmedzený rozsah pôsobnosti a vinou nedostatočného usmernenia ich verejní obstarávatelia nie veľmi uplatňovali, a preto by sa mali nahradiť stručnejšími a uplatniteľnejšími ustanoveniami.
__________________
__________________
10 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.
10 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.
11 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
11 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Uchádzačom z tretích krajín by sa mal umožniť prístup na trhy verejného obstarávania Únie v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ12, 2014/.../EÚ13 a 2014/.../EÚ14.
__________________
12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o verejnom obstarávaní z ... (Ú. v. EÚ L ...).
13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb z ... (Ú. v. EÚ L ...).
14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o udeľovaní koncesií z ... (Ú. v. EÚ L ...).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  V súlade s článkom 207 ZFEÚ sa spoločná obchodná politika v oblasti verejného obstarávania zakladá na jednotných zásadách.
(8)  V súlade s článkom 207 ZFEÚ sa spoločná obchodná politika v oblasti verejného obstarávania a koncesií zakladá na jednotných zásadách.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V záujme právnej istoty hospodárskych subjektov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov Únie a tretích krajín by sa medzinárodné záväzky týkajúce sa prístupu na trh, ktoré prijala Únia vo vzťahu k tretím krajinám v oblasti verejného obstarávania, mali premietať do právneho poriadku EÚ, čím by sa zaistilo ich účinné uplatňovanie. Komisia by mala vydať usmernenie k uplatňovaniu existujúcich medzinárodných záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh Európskej únie. Toto usmernenie by sa malo pravidelne aktualizovať a poskytovať ľahko použiteľné informácie.
(9)  V záujme právnej istoty hospodárskych subjektov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov Únie a tretích krajín by sa medzinárodné záväzky týkajúce sa prístupu na trh, ktoré prijala Únia vo vzťahu k tretím krajinám v oblasti verejného obstarávania a koncesií, mali premietať do právneho poriadku EÚ, čím by sa zaistilo ich účinné uplatňovanie. Komisia by mala vydať usmernenie k uplatňovaniu existujúcich medzinárodných záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh Európskej únie. Toto usmernenie by sa malo pravidelne aktualizovať a poskytovať ľahko použiteľné informácie.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Európska komisia sa ubezpečí, že nefinancuje programy, v rámci ktorých by zadávanie a vykonávanie medzinárodných verejných zákaziek porušovali zásady stanovené v smerniciach o verejnom obstarávaní (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) a 2011/0437(COD).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Ciele zamerané na zlepšenie prístupu hospodárskych subjektov EÚ na trhy verejného obstarávania niektorých tretích krajín chránené reštriktívnymi opatreniami týkajúcimi sa obstarávania a na zachovanie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v rámci Európskeho jednotného trhu vyžadujú, aby sa v celej Európskej únii harmonizovalo zaobchádzanie s tovarom a službami tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné záväzky Únie.
(10)  Ciele zamerané na zlepšenie prístupu hospodárskych subjektov EÚ na trhy verejného obstarávania a koncesií niektorých tretích krajín chránené reštriktívnymi opatreniami týkajúcimi sa obstarávania a na zachovanie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v rámci Európskeho jednotného trhu vyžadujú, aby sa v celej Európskej únii harmonizovalo zaobchádzanie s tovarom a službami tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné záväzky Únie.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Na tento účel by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa pôvodu, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia vedeli, či sa na tovary a služby vzťahujú medzinárodné záväzky Európskej únie. Pôvod tovaru by sa mal určiť v súlade s článkami 2226 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.12 Podľa uvedeného nariadenia by sa mal tovar považovať za tovar Únie, ak sa v plnej miere získal alebo vyrobil v Únii. Za krajinu pôvodu tovaru, na ktorého výrobe sa podieľala jedna alebo viac tretích krajín, by sa mala považovať krajina, v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie, a to v podnikoch vybavených na tento účel, ktorého výsledkom je nový výrobok, alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby. Pôvod služby by sa mal určiť na základe pôvodu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá ju poskytuje. Usmernenie uvedené v odôvodnení 9 by sa malo vzťahovať na uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa pôvodu v praxi.
(11)  Na tento účel by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa pôvodu, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia vedeli, či sa na tovar a služby vzťahujú medzinárodné záväzky Európskej únie. Pôvod tovaru by sa mal určiť v súlade s článkami 5963 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 vrátane dodatočných ustanovení, ktoré sa majú prijať podľa jeho článku 65. Podľa uvedeného nariadenia by sa mal tovar považovať za tovar Únie, ak sa v plnej miere získal alebo vyrobil v Únii. Za krajinu pôvodu tovaru, na ktorého výrobe sa podieľala jedna alebo viac tretích krajín, by sa mala považovať krajina, v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie, a to v podnikoch vybavených na tento účel, ktorého výsledkom je nový výrobok, alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby. Pôvod služby by sa mal určiť na základe pôvodu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá ju poskytuje. Určenie pôvodu služby by malo prebiehať v súlade so zásadami Všeobecnej dohody WTO o obchode so službami (GATS). Ustanovenia, ktorými sa určujú pravidlá pôvodu služieb, by mali zamedziť obchádzaniu obmedzení prístupu na trh verejného obstarávania Únie prostredníctvom vytvárania schránkových spoločností. Usmernenie uvedené v odôvodnení 9 by sa malo vzťahovať na uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa pôvodu v praxi.
_____________
12Ú. v. ES L 302, 19.10. 1992, s. 1.
Pozmeňujúce návrh 14 a 89
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Komisia by mala posúdiť, či schváli, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia v zmysle smerníc [2004/17/ES, 2004/18/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady [….] z [….]….o udeľovaní koncesií] v prípade zákaziek s odhadovanou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 5 000 000 EUR z postupov verejného obstarávania vylúčili tovary a služby, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné záväzky prijaté Európskou úniou.
(12)  V prípade, že Komisia začne vonkajšie preskúmanie obstarávania s cieľom určiť, či v súvislosti s prístupom na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách možno pozorovať nedostatok skutočnej reciprocity, mala by posúdiť, či schváli, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia v zmysle smerníc [2004/17/ES, 2004/18/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady [….] z [….]….o udeľovaní koncesií] v prípade postupov zadávania zákaziek alebo koncesií s odhadovanou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 5 000 000 EUR z postupov verejného obstarávania vylúčili tovar a služby, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné záväzky prijaté Európskou úniou. Netýka sa to postupov zadávania zákaziek na tovar a služby s pôvodom v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, ako sa vymedzuje v príslušných pravidlách pôvodu, ako aj zákaziek na tovar a služby s pôvodom v krajinách, ktoré využívajú výhody režimu Všetko okrem zbraní, ako sú uvedené v prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/20121 a zákaziek na tovar a služby s pôvodom v rozvojových krajinách, ktoré sú považované za zraniteľné vzhľadom na chýbajúcu diverzifikáciu a nedostatočnú integráciu v rámci medzinárodného systému obchodovania, ako sú vymedzené v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012.
________________
________________
13 Ú. v. EÚ L ... .
13 Ú. v. EÚ L ... .
13a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).
Pozmeňujúce návrhy 15 a 90
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Na účel transparentnosti by verejní obstarávatelia/obstarávatelia, ktorí zamýšľajú uplatniť svoju právomoc v súlade s týmto nariadením a vylúčiť ponuky obsahujúce tovary a/alebo služby s pôvodom mimo Európskej únie, v ktorých hodnota tovarov alebo služieb nespadajúcich pod režim medzinárodných záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty tohto tovaru alebo služieb, z postupov verejného obstarávania, o tom mali informovať hospodárske subjekty v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie.
(13)  V záujme transparentnosti by verejní obstarávatelia/obstarávatelia, ktorí zamýšľajú uplatniť svoju právomoc v súlade s týmto nariadením a z postupov verejného obstarávania vylúčiť ponuky obsahujúce tovar a/alebo služby s pôvodom mimo Európskej únie, v ktorých hodnota tovaru alebo služieb nespadajúcich pod režim medzinárodných záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty tohto tovaru alebo služieb, alebo koncesií, o tom mali informovať hospodárske subjekty v úvodnej časti „technických špecifikácií“ alebo „popisného dokumentu“ podľa bodu 15 článku 2 ods. 1 nariadenia [2014/.../EÚ] o verejnom obstarávaní a bodu 15 článku 2 nariadenia [2014/.../EÚ] o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  V prípade zákaziek s odhadovanou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 5 000 000 EUR by Komisia mala schváliť zamýšľané vylúčenie tovarov a/alebo služieb, ak medzinárodná dohoda týkajúca sa prístupu na trh verejného obstarávania medzi Úniou a krajinou, z ktorej pochádzajú tovary a/alebo služby, ktorých vylúčenie sa navrhuje, obsahuje výslovné vyhradenie prístupu na trh prijaté Úniou. Ak takáto dohoda neexistuje, Komisia by mala schváliť vylúčenie, keď tretia krajina uplatňuje reštriktívne opatrenia týkajúce sa obstarávania vedúce k nedostatočnej reciprocite pri otvorení trhu medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou. Nedostatočná reciprocita by sa mala predpokladať vtedy, ak reštriktívne opatrenia týkajúce sa obstarávania vedú k závažnej a opakujúcej sa diskriminácií hospodárskych subjektov, tovarov a služieb EÚ.
(15)  V prípade zákaziek a koncesií s odhadovanou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 5.000.000 EUR by Komisia mala schváliť zamýšľané vylúčenie tovaru a/alebo služieb, ak medzinárodná dohoda týkajúca sa prístupu na trh verejného obstarávania a koncesií medzi Úniou a krajinou, z ktorej pochádza tovar a/alebo služby, ktorých vylúčenie sa navrhuje, obsahuje výslovné vyhradenie prístupu na trh prijaté Úniou. Ak takáto dohoda neexistuje, Komisia by mala schváliť vylúčenie, keď tretia krajina naďalej uplatňuje reštriktívne opatrenia týkajúce sa obstarávania alebo udeľovania koncesií vedúce k nedostatočnej reciprocite pri otvorení trhu medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou. Nedostatočná reciprocita by sa mala predpokladať vtedy, ak reštriktívne opatrenia týkajúce sa obstarávania alebo udeľovania koncesií vedú k závažnej a opakujúcej sa diskriminácií hospodárskych subjektov, tovaru a služieb EÚ alebo keď nedodržanie ustanovenia medzinárodného pracovného práva uvedeného v prílohe XI smernice o verejnom obstarávaní [...] 2014 a prílohe XIV smernice o verejnom obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [...] (2014) zo strany verejných orgánov spôsobilo európskym podnikom pri ich snahách o získanie zákaziek a koncesií v tretích krajinách vážne problémy, o ktorých tieto podniky informovali Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Pri posudzovaní, či existuje nedostatočná reciprocita, by Komisia mala preskúmať, do akej miery sa zákonmi o verejnom obstarávaní príslušnej krajiny zaisťuje transparentnosť v súlade s medzinárodnými normami v oblasti verejného obstarávania a predchádza akejkoľvek diskriminácii proti tovarom, službám a hospodárskym subjektom Únie. Okrem toho by sa malo preskúmať, do akej miery verejné orgány a/alebo jednotliví obstarávatelia uplatňujú alebo prijímajú diskriminačné postupy proti tovarom, službám a hospodárskym subjektom Únie.
(16)  Pri posudzovaní, či existuje nedostatočná reciprocita, by Komisia mala preskúmať, do akej miery sa zákonmi o verejnom obstarávaní a koncesiách príslušnej krajiny zaisťuje transparentnosť v súlade s medzinárodnými normami v oblasti verejného obstarávania a koncesií a predchádza akejkoľvek diskriminácii proti tovarom, službám a hospodárskym subjektom Únie. Okrem toho by sa malo preskúmať, do akej miery verejné orgány a/alebo jednotliví obstarávatelia uplatňujú alebo prijímajú diskriminačné postupy proti tovarom, službám a hospodárskym subjektom Únie alebo do akej miery viedlo nedodržanie ustanovenia medzinárodného pracovného práva uvedeného v prílohe XI smernice o verejnom obstarávaní [...] 2014 a prílohe XIV smernice o verejnom obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [...] (2014) zo strany verejných orgánov k vážnym problémom európskych podnikov, s ktorými sa stretli pri svojich snahách o získanie zákaziek a koncesií v tretích krajinách, a o ktorých informovali Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Pri posudzovaní ponúk obsahujúcich tovar a/alebo služby s pôvodom mimo Európskej únie by mali verejní obstarávatelia a Európska komisia zabezpečiť súlad s kritériami spravodlivého obchodu, ako aj dodržiavania pracovných práv a noriem v oblasti životného prostredia, ako je stanovené v článku 15 ods. 2 a prílohe 11 smernice o verejnom obstarávaní [...] (2014) XXX.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Komisia by mala byť schopná zabrániť možnému zápornému vplyvu zamýšľaného vylúčenia na obchodných rokovaniach prebiehajúcich s príslušnou krajinou. Preto keď sa krajina zapája do významných rokovaní s Úniou týkajúcich sa prístupu na trh v oblasti verejného obstarávania a Komisia sa domnieva, že v blízkej budúcnosti sú primerané vyhliadky na zrušenie reštriktívnych postupov obstarávania, Komisia môže a mala by byť schopná prijať vykonávací akt s ustanovením, že tovary a služby z uvedenej krajiny by sa nemali vylúčiť z postupov verejného obstarávania na obdobie jedného roka.
(17)  Komisia by mala byť schopná zabrániť možnému zápornému vplyvu zamýšľaného vylúčenia na obchodných rokovaniach prebiehajúcich s príslušnou krajinou. Preto keď sa krajina zapája do významných rokovaní s Úniou týkajúcich sa prístupu na trh v oblasti verejného obstarávania a/alebo koncesií a Komisia sa domnieva, že v blízkej budúcnosti sú primerané vyhliadky na zrušenie reštriktívnych postupov obstarávania a/alebo koncesií, Komisia môže a mala by byť schopná prijať vykonávací akt s ustanovením, že tovar a služby z uvedenej krajiny by sa nemali vylúčiť z postupov verejného obstarávania na obdobie jedného roka.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Vzhľadom na skutočnosť, že prístup tovarov a služieb tretej krajiny na trh verejného obstarávania Únie patrí do rozsahu pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky, členské štáty alebo ich verejní obstarávatelia/obstarávatelia by nemali mať možnosť obmedzovať prístup tovarov alebo služieb tretej krajiny do svojich postupov verejného obstarávania inými opatreniami, než sú stanovené v tomto nariadení.
(18)  Vzhľadom na skutočnosť, že prístup tovaru a služieb tretej krajiny na trh verejného obstarávania Únie a k jej koncesiám patrí do rozsahu pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky, členské štáty alebo ich verejní obstarávatelia/obstarávatelia by nemali mať možnosť obmedzovať prístup tovaru alebo služieb tretej krajiny do svojich postupov verejného obstarávania inými opatreniami, než sú stanovené v tomto nariadení alebo v príslušnom práve Únie.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Vzhľadom na väčšie ťažkosti pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov posúdiť vysvetlenia uchádzačov v kontexte ponúk obsahujúcich tovary a/alebo služby s pôvodom mimo Európskej únie, v ktorých hodnota tovarov alebo služieb nespadajúcich pod režim medzinárodných záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty týchto tovarov alebo služieb, je vhodné zabezpečiť zvýšenú transparentnosť pri zaobchádzaní s ponukami s neobvykle nízkou cenou. Popri pravidlách stanovených v článku 69 smernice o verejnom obstarávaní a článku 79 smernice o obstarávaní subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb by verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý zamýšľa prijať takúto ponuku s neobvykle nízkou cenou, mal o tejto skutočnosti písomne informovať ostatných uchádzačov a uviesť dôvody účtovania neobvykle nízkej ceny alebo nákladov. To týmto uchádzačom umožní, aby prispeli k presnejšiemu posúdeniu, či úspešný uchádzač bude schopný vykonať zákazku v plnej miere podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Vďaka týmto dodatočným informáciám by sa dosiahli spravodlivejšie podmienky na trhu verejného obstarávania EÚ.
(19)  Vzhľadom na väčšie ťažkosti pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov posúdiť vysvetlenia uchádzačov v kontexte ponúk obsahujúcich tovary a/alebo služby s pôvodom mimo Európskej únie, v ktorých hodnota tovarov alebo služieb nespadajúcich pod režim medzinárodných záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty týchto tovarov alebo služieb, je vhodné zabezpečiť zvýšenú transparentnosť pri zaobchádzaní s ponukami s neobvykle nízkou cenou. Ponuky, ktoré sú z hľadiska práce, tovaru alebo služieb neobvykle nízke, môžu byť založené na technicky, hospodársky alebo právne nesprávnych predpokladoch alebo postupoch. Popri pravidlách stanovených v článku 69 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/XXX/EÚ13a a článku 79 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/XXX/EÚ13b by verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktorý zamýšľa prijať takúto ponuku s neobvykle nízkou cenou, mal o tejto skutočnosti písomne informovať ostatných uchádzačov a uviesť dôvody účtovania neobvykle nízkej ceny alebo nákladov. V prípade, že uchádzač nemôže poskytnúť dostatočné vysvetlenie, verejný obstarávateľ by mal byť oprávnený ponuku zamietnuť. To týmto uchádzačom umožní, aby prispeli k presnejšiemu posúdeniu, či úspešný uchádzač bude schopný vykonať zákazku v plnej miere podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Vďaka týmto dodatočným informáciám by sa dosiahli spravodlivejšie podmienky na trhu verejného obstarávania EÚ.
_________________
13a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/XXX/EÚ o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ XXX) (2011/0438(COD)).
13b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/XXX/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ XXX) (2011/0439(COD)).
Pozmeňujúce návrhy 22 a 91
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Komisia by mala mať možnosť z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zainteresovaných strán alebo členského štátu kedykoľvek iniciovať vonkajšie preskúmanie obstarávania týkajúce sa reštriktívnych postupov, ktoré údajne uplatňuje tretia krajina. Treba zohľadniť najmä skutočnosť, že Komisia schválila niekoľko zamýšľaných vylúčení tretej krajiny podľa článku 6 ods. 2 tohto nariadenia. Takýmito vyšetrovacími postupmi by nemalo byť dotknuté nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistiť uplatňovanie práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie.14
(20)  Komisia by mala mať možnosť z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zainteresovaných strán alebo členského štátu kedykoľvek iniciovať vonkajšie preskúmanie týkajúce sa reštriktívnych postupov obstarávania a koncesií, ktoré údajne uplatňuje tretia krajina. Pri svojom rozhodnutí iniciovať vonkajšie preskúmanie obstarávania by mala vziať do úvahy počet žiadostí verejných obstarávateľov/obstarávateľov alebo členských štátov. Takýmito vyšetrovacími postupmi by nemalo byť dotknuté nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie14.
________________
________________
14.Ú. v. ES L 349, 31.12.1994.
14.Ú. v. ES L 349, 31.12.1994.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Ak má Komisia na základe dostupných informácií dôvod domnievať sa, že tretia krajina prijala alebo uplatňuje reštriktívne postupy obstarávania, mala by byť schopná začať vyšetrovanie. Ak sa existencia reštriktívnych postupov obstarávania v tretej krajine potvrdí, Komisia by mala príslušnú krajinu vyzvať, aby sa zapojila do konzultácií s cieľom zlepšiť príležitosť prístupu k verejnému obstarávaniu pre hospodárske subjekty, tovary a služby v rámci verejného obstarávania v uvedenej krajine.
(21)  Ak má Komisia na základe dostupných informácií dôvod domnievať sa, že tretia krajina prijala alebo uplatňuje reštriktívne postupy obstarávania a koncesií, mala by byť schopná začať vyšetrovanie. Ak sa existencia reštriktívnych postupov obstarávania v tretej krajine potvrdí, Komisia by mala príslušnú krajinu vyzvať, aby sa zapojila do konzultácií s cieľom zlepšiť príležitosť prístupu k verejnému obstarávaniu pre hospodárske subjekty, tovar a služby v rámci verejného obstarávania v uvedenej krajine.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Ak konzultácie s príslušnou krajinou nevedú k dostatočnému zlepšeniu príležitostí na prístup k verejnému obstarávaniu pre hospodárske subjekty, tovary a služby EÚ, Komisia by mala prijať primerané reštriktívne opatrenia.
(22)  Ak konzultácie s príslušnou krajinou nevedú v rámci primeraného časového obdobia k dostatočnému zlepšeniu príležitostí na prístup k verejnému obstarávaniu pre hospodárske subjekty, tovar a služby EÚ alebo ak sú nápravné/opravné opatrenia prijaté príslušnou treťou krajinou považované za nedostatočné, Komisia by mala prijať primerané reštriktívne opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Takéto opatrenia môžu zahŕňať povinné vylúčenie niektorých tovarov a služieb tretej krajiny z postupov verejného obstarávania v Európskej únii alebo môžu na ponuky obsahujúce tovary alebo služby s pôvodom v uvedenej krajine uložiť povinnú cenovú sankciu. S cieľom zabrániť obchádzaniu týchto opatrení môže byť takisto potrebné vylúčiť niektoré právnické osoby kontrolované zo zahraničia alebo v zahraničnom vlastníctve usadené v Európskej únii, ktoré nie sú zapojené do významných obchodných operácií tak, aby mali priame a účinné spojenie s ekonomikou príslušného členského štátu. Vhodné opatrenia by nemali byť neprimerané k reštriktívnym postupom týkajúcim sa obstarávania, ktorým zodpovedajú.
(23)  Takéto opatrenia môžu zahŕňať povinné vylúčenie niektorých tovarov a služieb tretej krajiny z postupov verejného obstarávania alebo postupov udeľovania koncesií v Európskej únii alebo môžu na ponuky obsahujúce tovar alebo služby s pôvodom v uvedenej krajine uložiť povinnú cenovú sankciu. S cieľom zabrániť obchádzaniu týchto opatrení môže byť takisto potrebné vylúčiť niektoré právnické osoby kontrolované zo zahraničia alebo v zahraničnom vlastníctve usadené v Európskej únii, ktoré nie sú zapojené do významných obchodných operácií tak, aby mali priame a účinné spojenie s ekonomikou príslušného členského štátu. Vhodné opatrenia by nemali byť neprimerané k reštriktívnym postupom týkajúcim sa obstarávania, ktorým zodpovedajú a mali by sa uplatňovať počas obdobia maximálne piatich rokov, ktoré môže byť predĺžené o ďalších päť rokov.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)  Je tiež nevyhnutné, aby v záujme primeraného zahrnutia environmentálnych, sociálnych a pracovných požiadaviek verejní obstarávatelia prijali príslušné opatrenia na zaistenie súladu so záväzkami v oblasti environmentálneho, sociálneho, a pracovného práva, ktoré sa uplatňuje na mieste, kde sa vykonávajú stavebné práce, vyplývajúcimi z medzinárodných záväzkov, zákonov, právnych predpisov, dekrétov na národnej úrovni i na úrovni Únie, a z kolektívnych dohôd.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Vzhľadom na celkovú politiku Únie týkajúcu sa najmenej rozvinutých krajín stanovenú okrem iného v nariadení Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií od 1. januára 2009, je vhodné zaobchádzať s týmito tovarmi a službami z týchto krajín rovnako ako s tovarmi a službami Únie.
(26)  Vzhľadom na celkový cieľ politiky Únie podporovať hospodársky rast rozvojových krajín a ich integráciu do celosvetového hodnotového reťazca, čo je základom vytvorenia všeobecného systému preferencií Únie, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, je vhodné zaobchádzať s tovarom a službami z najmenej rozvinutých krajín využívajúcich výhody režimu Všetko okrem zbraní, ako aj s tovarom a službami z rozvojových krajín, ktoré sú považované za zraniteľné vzhľadom na chýbajúcu diverzifikáciu a nedostatočnú integráciu v rámci medzinárodného systému obchodovania, podľa ich vymedzenia v prílohách IV a VII k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 rovnako ako s tovarom a službami Únie.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  S cieľom premietnuť do právneho poriadku Európskej únie medzinárodné záväzky týkajúce sa prístupu na trh prijaté v oblasti verejného obstarávania po prijatí tohto nariadenia by v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia mala byť splnomocnená prijať akty s cieľom zmeniť a doplniť zoznam medzinárodných dohôd priložený k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, že Komisia by počas prípravných prác mala uskutočniť vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, včas a primerane postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
(27)  S cieľom premietnuť do právneho poriadku Európskej únie medzinárodné záväzky týkajúce sa prístupu na trh prijaté v oblasti verejného obstarávania a koncesií po prijatí tohto nariadenia by v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia mala byť splnomocnená prijať akty s cieľom zmeniť zoznam medzinárodných dohôd priložený k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, že Komisia by počas prípravných prác mala uskutočniť vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, včas a primerane postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Komisia by mala každé tri roky predkladať správu o uplatňovaní tohto nariadenia.
(30)  Komisia by mala každé tri roky predkladať správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Vo svojej správe by Komisia mala posúdiť fungovanie tohto nariadenia, ako aj pokrok pri dosahovaní reciprocity v rámci otvárania trhov verejného obstarávania. Spolu s druhou správou o uplatňovaní tohto nariadenia, ktorá sa má vypracovať najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia, by Komisia mala predložiť buď návrh na zlepšenie tohto nariadenia, alebo uviesť dôvody, pre ktoré nie sú z jej pohľadu potrebné žiadne zmeny tohto nariadenia. V prípade, že Komisia nepredloží návrh ani neuvedie dôvody, pre ktoré nie sú potrebné žiadne zmeny tohto nariadenia, malo by sa toto nariadenie prestať uplatňovať.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  V súlade so zásadou proporcionality je na dosiahnutie základného cieľa, ktorým je vytvoriť spoločnú vonkajšiu politiku v oblasti verejného obstarávania, potrebné a vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa zaobchádzania s tovarom a službami, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné záväzky Európskej únie. Toto nariadenie o prístupe hospodárskych subjektov, tovarov a služieb tretích krajín nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov, a je v súlade s tretím odsekom článku 5 Zmluvy o Európskej únii,
(31)  V súlade so zásadou proporcionality je na dosiahnutie základného cieľa, ktorým je vytvoriť spoločnú vonkajšiu politiku v oblasti verejného obstarávania a koncesií, potrebné a vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa zaobchádzania s tovarom a službami, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné záväzky Európskej únie. Toto nariadenie o prístupe hospodárskych subjektov, tovaru a služieb tretích krajín nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov, a je v súlade s tretím odsekom článku 5 Zmluvy o Európskej únii,
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa prístupu tovarov a služieb tretích krajín do verejného obstarávania na vykonávanie stavebných prác alebo na dielo, dodávanie tovarov a poskytovanie služieb verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi Únie a stanovujú sa postupy na podporu vyjednávaní o prístupe tovarov a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín.
1.  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa prístupu tovaru a služieb tretích krajín do verejného obstarávania na vykonávanie stavebných prác alebo na dielo, dodávanie tovarov a poskytovanie služieb verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi Únie a stanovujú sa postupy na podporu vyjednávaní o prístupe tovarov a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín. Členské štáty alebo ich verejní obstarávatelia/obstarávatelia môžu obmedziť prístup tovaru a služieb z tretích krajín k svojim postupom verejného obstarávania len opatreniami stanovenými v tomto nariadení alebo príslušným právom Únie.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2
Toto nariadenie sa uplatňuje na verejné obstarávanie, v ktorom sa tovary alebo služby obstarávajú na vládne účely, a nie na ďalší komerčný predaj alebo na použitie vo výrobe tovarov alebo poskytovaní služieb na komerčný predaj.
Toto nariadenie sa uplatňuje na verejné obstarávanie, v ktorom sa tovary alebo služby obstarávajú na vládne účely, a na udeľovanie koncesií na dielo a služby poskytované na vládne účely, a nie na ďalší komerčný predaj alebo na použitie vo výrobe tovarov alebo poskytovaní služieb na komerčný predaj.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
a)  „dodávateľ“ predstavuje akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na trhu ponúka tovar,
a)  „hospodársky subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb a/alebo subjektov, ktorá na trhu ponúka vykonanie stavebných prác alebo realizáciu diela, dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb,
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b
b)  „poskytovateľ služieb“ predstavuje akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na trhu ponúka vykonanie stavebných prác alebo realizáciu diela alebo poskytovanie služieb,
b)  „uchádzač“ je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d
d)  „tovary alebo služby spadajúce pod režim medzinárodných záväzkov“ predstavujú tovary alebo služby s pôvodom v krajine, s ktorou Únia uzavrela medzinárodnú dohodu v oblasti verejného obstarávania vrátane záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh a na ktoré sa uplatňuje príslušná dohoda. Zoznam príslušných dohôd je uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu;
d)  „tovar alebo služby spadajúce pod režim medzinárodných záväzkov“ sú tovar alebo služby s pôvodom v krajine, s ktorou Únia uzavrela medzinárodnú dohodu v oblasti verejného obstarávania a koncesií vrátane záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh a na ktoré sa uplatňuje príslušná dohoda. Zoznam príslušných dohôd je uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu;
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého legislatívneho textu (doplnenie odkazu na koncesie, keď sa uvádza pojem verejné obstarávanie); prijatie nariadenia bude mať za následok technické zmeny v celom texte.)
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)
ga)  „nedostatočná reciprocita“ predstavuje existenciu akéhokoľvek legislatívneho, regulačného alebo administratívneho opatrenia, procesu alebo postupu, ktorý schválili alebo vykonávali verejné orgány alebo jednotliví obstarávatelia v tretej krajine a ktorým sa obmedzuje prístup na trhy verejného obstarávaniu alebo koncesií, najmä z dôvodu nedostatočnej transparentnosti v porovnaní s medzinárodnými štandardmi a diskriminačných právnych predpisov a správnych postupov, čo vedie k závažnému a opakovanému diskriminačnému zaobchádzaniu s hospodárskymi subjektmi, tovarom alebo službami Únie.
„Nedostatočná reciprocita“ sa predpokladá aj v prípade, keď verejné orgány nedodržali ustanovenia medzinárodného pracovného práva uvedené v prílohe XI smernice o verejnom obstarávaní [...] (2014) a prílohe XIV smernice o verejnom obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [...] (2014) a viedlo to k problémom, s ktorými sa stretli európske podniky pri svojej snahe o získanie zákaziek a koncesií v tretích krajinách, a ktoré nahlásili Komisii.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b
b)  pojem „hospodársky subjekt“ sa vzťahuje rovnako na pojmy dodávateľ a poskytovateľ služieb,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c
c)  hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku, sa označuje ako „uchádzač“,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e
e)  „povinná cenová sankcia“ sa vzťahuje na povinnosti obstarávateľov zvýšiť na základe určitých výnimiek cenu služieb a/alebo tovarov s pôvodom v určitých tretích krajinách ponúkaných v zadávacích konaniach.
e)  „povinná cenová sankcia“ sa vzťahuje na povinnosti obstarávateľov zvýšiť na základe určitých výnimiek cenu služieb a/alebo tovaru s pôvodom v určitých tretích krajinách ponúkaných v postupoch verejného obstarávania alebo postupoch udeľovania koncesií.
(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom skúmanom legislatívnom texte (doplnenie odkazu na postupy udeľovania koncesie tam, kde sa uvádzajú postupy verejného obstarávania, a to tak v jednotnom, ako aj v množnom čísle); ak sa tieto zmeny príjmu, bude potrebné vykonať v rámci celého textu technické úpravy.)
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Pôvod tovaru sa určí v súlade s článkami 2226 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.18
1.  Pôvod tovaru sa určí v súlade s článkami 5963 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () č. 952/2013 vrátane dodatočných ustanovení, ktoré sa majú prijať podľa jeho článku 65.
__________________
18 Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
Pôvod služby sa určí na základe pôvodu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá ju poskytuje. Za pôvod poskytovateľa služieb sa považuje:
Pôvod služby sa určí na základe pôvodu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá ju poskytuje. Za pôvod hospodárskeho subjektu poskytujúceho službu sa považuje:
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 4
Zaobchádzanie s tovarmi a službami spadajúcimi pod režim medzinárodných záväzkov
Zaobchádzanie s tovarom a službami spadajúcimi pod režim medzinárodných záväzkov
Pri zadávaní zákaziek na vykonanie stavebných prác a/alebo zákaziek na dielo, na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb verejní obstarávatelia/obstarávatelia zaobchádzajú s tovarmi a službami spadajúcimi pod režim medzinárodných záväzkov rovnako ako s tovarmi a službami s pôvodom v Európskej únii.
Pri zadávaní zákaziek na vykonanie stavebných prác a/alebo zákaziek na dielo, na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb alebo pri udeľovaní koncesií na dielo alebo služby verejní obstarávatelia/obstarávatelia zaobchádzajú s tovarom a službami spadajúcimi pod režim medzinárodných záväzkov rovnako ako s tovarom a službami s pôvodom v Európskej únii.
S tovarmi a službami s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách vymenovaných v prílohe k nariadeniu (ES) č. 732/2008 sa zaobchádza ako s tovarmi a službami spadajúcimi pod režim medzinárodných záväzkov.
S tovarom a službami s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách vymenovaných v prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 alebo v rozvojových krajinách považovaných za zraniteľné kvôli nedostatočnej diverzifikácii a nedostatočnému začleneniu do medzinárodného obchodného systému a svetového hospodárstva, ako to vyplýva z prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, sa zaobchádza ako s tovarom a službami spadajúcimi pod režim medzinárodných záväzkov.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
1.  Pri zákazkách v odhadovanej hodnote od 5 000 000 EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo viac Komisia posúdi na žiadosť verejných obstarávateľov/obstarávateľov, či sa z postupov zadávania verejných zákaziek majú vylúčiť ponuky zahŕňajúce tovar alebo služby s pôvodom mimo Únie, ak hodnota tovarov alebo služieb nespadajúcich pod režim medzinárodných záväzkov presahuje 50 % z celkovej hodnoty tovarov alebo služieb, ktoré tvoria ponuku, a to za ďalej uvedených podmienok.
1.  Komisia v prípade, že iniciuje vonkajšie preskúmanie obstarávania podľa článku 8, pri zákazkách s odhadovanou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou než 5 000 000 EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH) na žiadosť verejných obstarávateľov/obstarávateľov a po zverejnení oznámenia o začatí vyšetrovania v Úradnom vestníku Európskej únie posúdi, či sa z postupov zadávania verejných zákaziek majú vylúčiť ponuky zahŕňajúce tovar alebo služby s pôvodom mimo Únie, ak hodnota tovaru alebo služieb nepatriacich do režimu medzinárodných záväzkov presahuje 50 % z celkovej hodnoty tovaru alebo služieb, ktoré tvoria ponuku, a to za ďalej uvedených podmienok..
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1
Ak verejní obstarávatelia/obstarávatelia majú v úmysle požiadať o vylúčenie ponúk z postupov zadávania verejných zákaziek na základe odseku 1, uvedú túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré uverejnia v súlade s článkom 35 smernice 2004/18/ES alebo podľa článku 42 smernice 2004/17/ES alebo článku 26 smernice o udeľovaní koncesií.
Ak verejní obstarávatelia/obstarávatelia majú v úmysle požiadať o vylúčenie ponúk z postupov zadávania verejných zákaziek na základe odseku 1, jasne uvedú túto skutočnosť v úvodnej časti technických špecifikácií alebo informatívneho dokumentu podľa článku 2 ods. 15 smerníc [2014/…/EÚ] o verejnom obstarávaní a smernice [2014/…/EÚ] o obstarávaní vykonávanom subjektmi činnými v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, alebo v úvodnej časti technických a funkčných požiadaviek podľa článku 2 ods. 13 smernice [2014/…/EÚ] o udeľovaní koncesií.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3
Ak verejní obstarávatelia/obstarávatelia dostanú ponuky, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, pre ktoré majú v úmysle požiadať o vylúčenie ponuky z uvedeného dôvodu, oznámia to Komisii. Počas postupu oznamovania verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže pokračovať vo svojej analýze ponúk.
Ak verejní obstarávatelia/obstarávatelia dostanú ponuky, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, pre ktoré majú v úmysle požiadať o vylúčenie ponuky z uvedeného dôvodu, do ôsmich kalendárnych dní to oznámia Komisii. Počas postupu oznamovania verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže pokračovať vo svojej analýze ponúk.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4 – písmeno b
b)  opis predmetu zákazky,
b)  opis predmetu zákazky alebo koncesie,
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 4 – písmeno d a (nové)
da)  prípadne akékoľvek ďalšie informácie, ktoré Komisia považuje za užitočné.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 5
Komisia môže požiadať verejného obstarávateľa/obstarávateľa o dodatočné informácie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 6
Tieto informácie sa musia poskytnúť v lehote ôsmich pracovných dní, pričom prvým dňom je prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy dostane žiadosť o dodatočné informácie. Ak v tejto lehote Komisia nedostane žiadne informácie, lehota stanovená v odseku 3 sa pozastaví až dovtedy, keď Komisia požadované informácie dostane.
Tieto informácie sa musia poskytnúť v lehote ôsmich kalendárnych dní, pričom prvým dňom je prvý kalendárny deň nasledujúci po dni, keď dostane žiadosť o dodatočné informácie. Ak v tejto lehote Komisia nedostane žiadne informácie, lehota stanovená v odseku 3 sa pozastaví až dovtedy, keď Komisia požadované informácie dostane.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  V prípade zmlúv uvedených v odseku 1 Komisia prijme v lehote dvoch mesiacov, ktorá sa začína prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni, kedy dostane oznámenie, vykonávacie akty týkajúce sa schválenia zamýšľaného vylúčenia ponuky. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2. Táto lehota sa môže v riadne odôvodnených prípadoch jedenkrát predĺžiť najviac o dva mesiace, najmä ak informácie uvedené v oznámení alebo v dokumentoch, ktoré sú k nemu priložené, sú neúplné alebo nepresné alebo ak v oznámených skutočnostiach došlo k podstatným zmenám. Ak na konci tejto dvojmesačnej lehoty alebo predĺženého obdobia Komisia neprijala rozhodnutie, ktorým sa vylúčenie schvaľuje alebo neschvaľuje, predpokladá sa, že Komisia vylúčenie neschválila.
3.  Ak Komisia pri tovare a/alebo službách, pre ktoré sa navrhuje vylúčenie, zistí chýbajúcu dôslednú reciprocitu vymedzenú v článku 2 ods. 1 písm. ga), prijme vykonávací akt týkajúci sa schválenia vylúčenia ponúk, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a to v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2. Tento vykonávací akt sa prijme v lehote jedného mesiaca, ktorý začína prvým kalendárnym dňom po podaní žiadosti podľa ods. 1. Táto lehota sa môže v riadne odôvodnených prípadoch jedenkrát predĺžiť najviac o jeden mesiac, najmä ak informácie uvedené v oznámení alebo v dokumentoch, ktoré sú k nemu priložené, sú neúplné alebo nepresné, alebo ak v oznámených skutočnostiach došlo k podstatným zmenám. Ak na konci tejto jednomesačnej lehoty alebo predĺženého obdobia Komisia neprijala rozhodnutie, ktorým sa vylúčenie schvaľuje alebo neschvaľuje, predpokladá sa, že Komisia vylúčenie neschválila.
Toto vylúčenie je dočasné, kým sa neukončí vonkajšie preskúmanie obstarávania podľa článku 8, kým nebudú k dispozícii závery konzultácií podľa článku 9 a prípadne kým nie sú prijaté akékoľvek opatrenia, ktorými sa obmedzuje prístup tovaru a služieb nespadajúcich pod režim medzinárodných záväzkov na trh verejného obstarávania Únie, ako je stanovené v článku 10.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b
b)  keď dohoda uvedená v písmene a) neexistuje a tretia krajina naďalej uplatňuje pri obstarávaní reštriktívne opatrenia, ktoré vedú k nedôslednej týkajúcej sa otvárania trhu medzi Úniou a dotknutou treťou krajinou.
b)  keď dohoda uvedená v písmene a) neexistuje a tretia krajina naďalej uplatňuje pri obstarávaní alebo udeľovaní koncesie reštriktívne opatrenia, ktoré vedú k chýbajúcej dôslednej reciprocite týkajúcej sa otvárania trhu medzi Úniou a dotknutou treťou krajinou, a to najmä v prípadoch, keď tieto reštriktívne opatrenia poškodzujú priemyselnú politiku Únie.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2
Chýbajúca dôsledná reciprocita v zmysle písmena b) nastáva vtedy, keď reštriktívne opatrenia pri obstarávaní vedú k vážnej alebo opakovanej diskriminácii hospodárskych subjektov, tovarov a služieb Únie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5
5.  Pri posudzovaní, či existuje nedôsledná reciprocita, Komisia preskúma tieto otázky:
vypúšťa sa
a)  do akej miery zákony danej krajiny o verejnom obstarávaní zaručujú transparentnosť v súlade s medzinárodnými normami v oblasti verejného obstarávania a vylučujú akúkoľvek diskrimináciu tovarov, služieb a hospodárskych subjektov Únie,
b)  do akej miery verejné orgány a/alebo jednotliví obstarávatelia naďalej uplatňujú alebo prijímajú diskriminačné praktiky proti tovarom, službám a hospodárskym subjektom Únie.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 7
7.  Verejní obstarávatelia/obstarávatelia, ktorí vylúčili ponuky podľa odseku 1, uvedú túto skutočnosť v oznámení o výsledku verejného obstarávania, ktoré uverejnia podľa článku 35 smernice 2004/18/ES, článku 42 smernice 2004/17/ES alebo článku 27 smernice o udeľovaní koncesií. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa zavádzajú štandardné formuláre na oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 17 ods. 3.
7.  V prípade vylúčenia ponúk podľa odseku 3 verejní obstarávatelia/obstarávatelia uvedú túto skutočnosť, vrátane dôvodov na vylúčenie, v oznámení o výsledku verejného obstarávania, ktoré uverejnia podľa článku 35 smernice 2004/18/ES, článku 42 smernice 2004/17/ES alebo článku 27 smernice o udeľovaní koncesií. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa zavádzajú štandardné formuláre na oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 17 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 8
8.  Odsek 1 sa neuplatňuje, keď Komisia prijala vykonávací akt o dočasnom prístupe tovarov a služieb z krajiny zapojenej do podstatných rokovaní s Úniou na trh, ako sa uvádza v článku 9 ods. 4.
8.  Odsek 1 sa nemusí uplatňovať, keď Komisia prijala vykonávací akt o dočasnom prístupe tovaru a služieb z krajiny zapojenej do rokovaní s Úniou na trh, ako sa uvádza v článku 9 ods. 4. Komisia riadne odôvodní svoje príslušné rozhodnutie obstarávateľovi, ktorý predložil žiadosť.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
Ak podľa článku 69 smernice o verejnom obstarávaní alebo podľa článku 79 smernice o obstarávaní vykonávanom subjektmi činnými v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb verejný obstarávateľ/obstarávateľ zamýšľa po overení vysvetlení uchádzača uznať ponuku s neobvykle nízkou cenou, ktorá zahŕňa tovary a/alebo služby s pôvodom mimo Únie a v ktorej hodnota tovarov alebo služieb nespadajúcich pod režim medzinárodných záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty tovarov alebo služieb predstavujúcich ponuku, informuje o tejto skutočnosti písomne ostatných uchádzačov, pričom neobvykle nízku cenu alebo účtované náklady zdôvodní.
Ak podľa článku 69 smernice o verejnom obstarávaní alebo podľa článku 79 smernice o obstarávaní vykonávanom subjektmi činnými v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb verejný obstarávateľ/obstarávateľ zamýšľa po overení vysvetlení uchádzača uznať ponuku s neobvykle nízkou cenou, ktorá zahŕňa tovary a/alebo služby s pôvodom mimo Únie a v ktorej hodnota tovarov alebo služieb nespadajúcich pod režim medzinárodných záväzkov presahuje 50 % celkovej hodnoty tovarov alebo služieb predstavujúcich ponuku, informuje o tejto skutočnosti písomne ostatných uchádzačov, pričom neobvykle nízku cenu alebo účtované náklady zdôvodní. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri plnení verejných zákaziek plnili uplatniteľné povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovené v práve Únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v prílohe XI smernice o verejnom obstarávaní [...] 2013.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemusí informácie poskytnúť, ak by ich zverejnenie bránilo presadzovaniu práva, alebo ak by bolo iným spôsobom v rozpore s verejným záujmom, alebo by spôsobilo ujmu oprávneným obchodným záujmom verejných alebo súkromných hospodárskych subjektov, alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi týmito subjektmi.
Potom, ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ informuje ostatných uchádzačov o svojom úmysle prijať ponuku s neobvykle nízkou cenou, majú títo uchádzači možnosť poskytnúť verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v primeranej lehote príslušné informácie, aby mu umožnili prijať ponuku s kompletnou znalosťou príslušných faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie neobvykle nízkej uvedenej ceny alebo nákladov.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1
Komisia môže začať kedykoľvek z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zainteresovaných strán alebo členského štátu vyšetrovanie externého obstarávania zamerané na údajné reštriktívne opatrenia týkajúce sa obstarávania, ak sa domnieva, že je to v záujme Únie.
Komisia môže začať kedykoľvek z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zainteresovaných strán, verejného obstarávateľa/obstarávateľa alebo členského štátu vonkajšie preskúmanie obstarávania zamerané na údajné reštriktívne opatrenia týkajúce sa obstarávania Vo svojom rozhodnutí začať vonkajšie preskúmanie obstarávania zohľadní Komisia počet žiadostí, ktoré podali verejní obstarávatelia/obstarávatelia alebo členské štáty. V prípade, že Komisia odmietne začať vyšetrovanie, riadne odôvodní svoje rozhodnutie členskému štátu, zainteresovanej strane alebo obstarávateľovi, ktorí žiadosť predložili.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia prihliadne najmä na to, či počet zamýšľaných vylúčení ponúk bol schválený podľa článku 6 ods. 3 tohto nariadenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Vyšetrovanie uvedené v odseku 1 sa vykonáva na základe kritérií ustanovených v článku 6.
2.  Vyšetrovanie uvedené v odseku 1 sa vykonáva na základe kritérií ustanovených v článku 2 ods. 1 písm. ga).
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Komisia vyhodnotí, či dotknutá tretia krajina naďalej uplatňuje reštriktívne opatrenia týkajúce sa obstarávania, na základe informácií, ktoré poskytli zainteresované strany a členské štáty a/alebo na základe skutočností, ktoré zistila počas vyšetrovania, a hodnotenie uzavrie v lehote deviatich mesiacov od začatia vyšetrovania. V riadne odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o tri mesiace.
3.  Komisia vyhodnotí, či dotknutá tretia krajina naďalej uplatňuje reštriktívne opatrenia týkajúce sa obstarávania, na základe informácií, ktoré poskytli zainteresované strany a členské štáty a/alebo na základe skutočností, ktoré zistila počas vyšetrovania, alebo pravidelných správ o existujúcich prekážkach obchodu v tretích krajinách a hodnotenie uzavrie v lehote troch mesiacov od začatia vyšetrovania. V riadne odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o jeden mesiac.
Komisia pri hodnotení zohľadní žiadosti o vyšetrovanie, ktoré podľa článku 6 ods. 1 podali verejní obstarávatelia/obstarávatelia po začatí konania uvedeného v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1
Keď po začatí konzultácií dotknutá krajina prijme uspokojivé nápravné/opravné opatrenia, ale bez prijatia nových záväzkov o prístupe na trh, Komisia môže konzultácie pozastaviť alebo ukončiť.
Keď po začatí konzultácií dotknutá krajina prijme uspokojivé nápravné/opravné opatrenia, ale bez prijatia nových záväzkov o prístupe na trh, Komisia môže konzultácie pozastaviť, ukončiť alebo v súlade s článkom 9 ods. 4 vyzvať príslušnú krajinu, aby začala rokovania.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3 – úvodná časť
Keď sú nápravné/opravné opatrenia, ktoré dotknutá tretia krajina prijala, zrušené, pozastavené alebo nesprávne vykonávané, Komisia môže:
Keď sú nápravné/opravné opatrenia, ktoré dotknutá tretia krajina prijala, zrušené, pozastavené alebo nesprávne vykonávané, Komisia koná podľa článku 10 a prijme vykonávacie akty na obmedzenie prístupu tovaru a služieb s pôvodom v tretej krajine.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3 – bod i
(i)  obnoviť alebo znovu začať konzultácie s dotknutou treťou krajinou a/alebo
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3 – bod ii
(ii)  konať podľa článku 10 s cieľom prijať vykonávacie akty, aby sa obmedzil prístup tovarov a služieb s pôvodom v tretej krajine.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
4.  Ak sa zdá, že po začatí konzultácií je najvhodnejším nástrojom na skončenie reštriktívnych postupov pri obstarávaní uzavretie medzinárodnej dohody, vyjednávania sa uskutočnia v súlade s ustanoveniami článkov 207 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ak sa krajina zapojila do podstatných vyjednávaní s Európskou úniou o prístupe na trh v oblasti verejného obstarávania, Komisia môže prijať vykonávací akt, ktorým sa ustanoví, aby tovary a služby z tejto krajiny nemohli byť vylúčené z postupov zadávania zákaziek podľa článku 6.
4.  Ak sa zdá, že po začatí konzultácií je najvhodnejším nástrojom na skončenie reštriktívnych postupov pri obstarávaní uzavretie medzinárodnej dohody, vyjednávania sa uskutočnia v súlade s ustanoveniami článkov 207 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ak sa krajina zapojila do rokovaní s Európskou úniou o prístupe na trh v oblasti verejného obstarávania, Komisia môže prijať vykonávací akt, ktorým sa ustanoví, že tovar a služby z tejto krajiny nemôžu byť vylúčené z postupov zadávania zákaziek podľa článku 6. Komisia riadne odôvodní svoje príslušné rozhodnutie členskému štátu, zainteresovanej strane alebo obstarávateľovi, ktorý predložil žiadosť.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť
Komisia môže ukončiť konzultácie, ak dotknutá krajina prijme medzinárodné záväzky dohodnuté s Úniou, a to v ktoromkoľvek z týchto rámcov:
Komisia môže ukončiť konzultácie, ak dotknutá krajina prijala s Úniou alebo na medzinárodnej úrovni tieto opatrenia:
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a (nové)
a)  medzinárodné záväzky boli dohodnuté s Európskou úniou v ktoromkoľvek z týchto rámcov:
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – pododsek 1 – bod a iii
(iii)  rozšírenie svojich záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh prijatých podľa Dohody WTO o vládnom obstarávaní alebo podľa dvojstrannej dohody uzavretej s Úniou v tomto rámci.
(iii)  rozšírenie svojich záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh prijatých podľa Dohody WTO o vládnom obstarávaní alebo podľa dvojstrannej dohody uzavretej s Úniou v tomto rámci, a
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b (nové)
b)  dotknutá krajina prijala nápravné/opravné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6
6.  V situácii, keď konzultácie s treťou krajinou nevedú do 15 mesiacov odo dňa začatia konzultácií s príslušnou treťou krajinou k uspokojivým výsledkom, Komisia tieto konzultácie ukončí a konajúc podľa článku 10 zváži prijatie vykonávacích aktov na obmedzenie prístupu tovarov a služieb, ktorých pôvod je v tretej krajine, na trh.
6.  V situácii, keď konzultácie s treťou krajinou nevedú do 12 mesiacov od kalendárneho dňa začatia konzultácií s príslušnou treťou krajinou k uspokojivým výsledkom, Komisia tieto konzultácie ukončí a konajúc podľa článku 10 zváži prijatie vykonávacích aktov na obmedzenie prístupu tovaru a služieb, ktoré majú pôvod v tretej krajine, na trh.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Ak sa pri vyšetrovaní podľa článku 8 a po vykonaní postupu predpokladaného v článku 9 zistí, že reštriktívne opatrenia týkajúce sa obstarávania prijaté alebo naďalej uplatňované touto treťou krajinou vedú k nedostatočnej reciprocite pri otvorenosti trhu medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou, ako sa uvádza v článku 6, Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom dočasne obmedziť prístup tovarov a služieb s pôvodom v tretej krajine, ktoré nespadajú pod režim medzinárodných záväzkov, na trh. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.
1.  Ak sa vyšetrovaním podľa článku 8 a po vykonaní postupu predpokladaného v článku 9 zistí chýbajúca dôsledná reciprocita, pokiaľ ide o otvorenosť trhu medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 písm. ga), Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom dočasne obmedziť prístup tovaru a služieb s pôvodom v tretej krajine, ktoré nespadajú pod režim medzinárodných záväzkov, na trh na obdobie maximálne piatich rokov, ktoré môže byť predĺžené o ďalších päť rokov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť
Opatrenia prijaté podľa odseku 1 sa môžu obmedziť najmä na:
Komisia neschváli zamýšľané vylúčenie v prípade, ak by viedlo k porušeniu záväzkov týkajúcich sa prístupu na trh, ktoré Únia prijala vo svojich medzinárodných dohodách. Opatrenia prijaté podľa odseku 1 sa môžu obmedziť najmä na:
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Ak opatrenia prijaté podľa článku 9 ods. 4 a článku 10 neboli medzitým pozastavené alebo zrušené, ich platnosť sa skončí päť rokov po tom, čo nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Verejní obstarávatelia/obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že opatrenia podľa článku 10 pri postupe verejného obstarávania neuplatnia v týchto situáciách:
1.  Verejní obstarávatelia/obstarávatelia môžu Komisiu požiadať, aby opatrenia podľa článku 10 pri postupe verejného obstarávania neuplatnila v týchto situáciách:
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 (nový)
Ak Komisia ani po uplynutí 15 kalendárnych dní neprijala rozhodnutie, ktorým sa takáto žiadosť schvaľuje alebo zamieta, predpokladá sa, že Komisia túto žiadosť neschválila. Za výnimočných okolností môže byť táto lehota predĺžená najviac o päť kalendárnych dní.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1
Keď verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemá v úmysle uplatňovať opatrenia prijaté podľa článku 10 tohto nariadenia alebo obnovené podľa článku 11, uvedie svoj úmysel v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorý uverejní podľa článku 35 smernice 2004/18/ES alebo článku 42 smernice 2004/17/ES. Komisii to oznámi najneskôr do desiatich kalendárnych dní od dátumu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Keď verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemá v úmysle uplatňovať opatrenia prijaté podľa článku 10 tohto nariadenia alebo obnovené podľa článku 11, uvedie svoj úmysel v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorý uverejní podľa článku 35 smernice 2004/18/ES alebo článku 42 smernice 2004/17/ES.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2
Toto oznámenie sa pošle elektronicky na štandardnom formulári. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú štandardné formuláre na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a oznámenie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 17 ods. 3.
Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú štandardné formuláre na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 17 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 3
Oznámenie obsahuje tieto údaje:
vypúšťa sa
(a)  meno a kontaktné údaje verejného obstarávateľa/obstarávateľa,
(b)  opis predmetu zákazky,
(c)  informácie o pôvode hospodárskych subjektov, tovarov a/alebo služieb, ktoré majú byť povolené,
(d)  skutočnosť, na ktorej sa zakladá rozhodnutie neuplatňovať reštriktívne opatrenia, pričom využívanie tejto výnimky sa podrobne zdôvodní,
(e)  prípadne akékoľvek ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ/obstarávateľ pokladá za užitočné.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3
3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 14 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa delegovaná právomoc špecifikovaná v uvedenom rozhodnutí ukončí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa delegovaná právomoc špecifikovaná v uvedenom rozhodnutí ukončí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)
Článok 16 a
Podmienenosť zadávania zákaziek v rámci programov financovaných Úniou v tretích krajinách.
V rámci verejného obstarávania financovaného Európskou úniou a jej členskými štátmi Európska komisia zaisťuje zriadenie záväzného normatívneho rámca zameraného na regulovanie zadávania zákaziek a realizáciu medzinárodného verejného obstarávania. V tomto rámci Európska únia prijme jednotné pravidlá zamerané na zaistenie spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi Európskej únie a tretích krajín.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.  Komisia, Rada, Európsky parlament ani členské štáty, ani ich zamestnanci nesmú zverejniť informáciu dôvernej povahy, ktorá bola získaná podľa tohto nariadenia, bez výslovného povolenia od poskytovateľa takých informácií.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4 a (nový)
4a.  Informácie získané na základe tohto nariadenia, ktoré ich poskytovateľ označuje za dôverné, sa v žiadnom prípade nezverejnia, pokiaľ na to poskytovateľ neudelí osobitné povolenie.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 19
Do 1. januára 2017 a najmenej každé tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia a o pokroku dosiahnutom pri medzinárodných vyjednávaniach týkajúcich sa prístupu hospodárskych subjektov EÚ do postupov zadávania verejnej zákazky v tretích krajinách realizovaných podľa tohto nariadenia. Na tento účel členské štáty poskytnú Komisii na požiadanie príslušné informácie.
Najmenej každé tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia a o pokroku dosiahnutom pri medzinárodných vyjednávaniach týkajúcich sa prístupu hospodárskych subjektov EÚ do postupov zadávania verejnej zákazky v tretích krajinách realizovaných podľa tohto nariadenia. Na tento účel členské štáty poskytnú Komisii na požiadanie príslušné informácie. Komisia pri predkladaní svojej druhej správy zároveň predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na zmenu nariadenia alebo uvedie dôvody, pre ktoré nie sú z jej pohľadu potrebné žiadne zmeny. Ak si Komisia tieto povinnosti nesplní, nariadenie prestane platiť na konci druhého roka nasledujúceho po predložení druhej správy.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 20
Články 58 a 59 smernice 2004/17/ES sa zrušujú s účinnosťou od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Komisia posúdi, či sa články 58 a 59 smernice 2004/17/ES majú zachovať. Vzhľadom na závery daného hodnotenia Komisia predloží legislatívny návrh, ktorým sa tieto články zrušia s účinnosťou od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0454/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia