Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0260(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0440/2013

Внесени текстове :

A7-0440/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Обяснение на вота
PV 16/04/2014 - 14.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Приети текстове
PDF 417kWORD 83k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Мед ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Изменения, приети от Европейския парламент на 15 януари 2014 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 1
(1)   Вследствие на решението на Съда от 6 септември 2011 г. по дело C-442/098 поленът в меда следва да се разглежда като съставка по смисъла на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните9. Решението на Съда се основава на разглеждане на основание фактите, по които бе сезиран, а именно, че наличието на полен в меда се дължи главно на центрофугирането, извършвано от пчеларя за целите на събирането на меда. Поленът обаче попада в кошера единствено в резултат на дейността на пчелите и той присъства по естествен път в меда, независимо дали пчеларят извлича меда чрез центрофугиране. Следователно е необходимо да се поясни, без да се засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи10 по отношение на генетично модифицирания полен в меда, че поленът е съставен елемент на меда, който е естествено вещество без съставки, и не е съставка по смисъла на Директива 2000/13/ЕО. Следователно Директива 2001/110/EО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда11 следва да бъде съответно изменена.
(1)   Директива 2001/110/ЕО на Съвета определя меда като естествен сладък продукт, произвеждан от пчели. Медът се състои основно от различни захари, предимно фруктоза и глюкоза, както и от други вещества, като органични киселини, ензими и твърди частици, получавани при неговото събиране. Директива 2001/110/ЕО закриля естествения характер на меда, като ограничава човешката намеса, която може да промени състава му. По-специално директивата забранява добавянето в меда на хранителни съставки, хранителни добавки или добавянето на друго освен мед. По същия начин директивата забранява отстраняването на съставките, характерни за меда, включително полена, освен ако това не може да се избегне при пречистване на меда от чужди примеси. Тези изисквания са в съответствие със стандарта Codex Alimentarius за меда.
__________________
__________________
11 ОВ L 11, 12.1.2002 г., стр. 47.
1 ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 47.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)
(1a)  За да се отчетат нарастващата чувствителност на потребителите към присъствието на генетично модифицирани организми в храната и правата им да бъдат информирани относно това и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1169/2011, Директива 2001/110/ЕО на Съвета следва да бъде съответно изменена.
______________________________
Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда
(OB L 10, 12.1.2002 г., стр. 47).
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)
(1б)  Поленът е част от критериите за състава на меда, определени от Директива 2001/110/ЕО. Наличните доказателства, включително емпирични и научни данни, потвърждават, че наличието на полен в меда се дължи на медоносните пчели. Поленовите зърна падат в нектара, събиран от медоносните пчели. В кошера пчелите превръщат събрания нектар, съдържащ поленови зърна, в мед. Според наличните данни в меда може да попадне допълнително полен от полена, който се намира по власинките на пчелите, от полена във въздуха вътре в кошера и от полена, събран от пчелите в килийките, които случайно може да се отворят при извличането на меда от операторите. Следователно поленът попада в кошера в резултат на дейността на пчелите и той присъства по естествен път в меда, независимо дали операторите извличат меда или не. Освен това няма съзнателно добавяне на полен в меда от страна на операторите, тъй като това е забранено от Директива 2001/110/ЕО.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 1 в (ново)
(1в)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета1 определя като „съставка“ всяко вещество, използвано при производството или приготвянето на храна, което все още присъства в крайния продукт, дори и в променена форма. Определението предполага съзнателна употреба на вещество при производството или приготвянето на храна. Като се отчита фактът, че медът е естествен продукт, и по-специално, естественият произход на наличието на характерни за меда съставни елементи, включително полен, е необходимо да се изясни, че поленът и всички други характерни за меда съставни елементи не следва да се считат за съставки на меда по смисъла на Регламент (ЕС) № 1169/2011.
__________________
1 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите (OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 18).
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 1 г (ново)
(1г)  Тъй като медът е естествен продукт, той следва да бъде освободен от изискването да има списък на съставките.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 1 д (ново)
(1д)  Мерките за съвместно съществуване на равнището на държава членка, въведени в съответствие с член 26а от Директива 2001/18/ЕО, следва да гарантират, че не са необходими стандартни анализи на меда, наред с другото — като се поставят изисквания за минимално разстояние.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4
заличава се
(4)  Приложенията към Директива 2001/110/ЕО съдържат технически елементи, за които може да се наложи да бъдат адаптирани или актуализирани, за да се отчете развитието на съответните международни стандарти. Посочената директива не предоставя на Комисията подходящи правомощия за своевременно адаптиране или актуализиране на тези приложения, за да се отчете развитието на международните стандарти. Поради това, за целите на последователното изпълнение на Директива 2001/110/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира или актуализира приложенията към посочената директива, за да се отчете не само техническият напредък, но също така и развитието на международните стандарти.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Поради това, за да се отчете техническият напредък и, когато е целесъобразно, развитието на международните стандарти, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора следва да бъде делегирано на Комисията, за да адаптира или актуализира техническите характеристики, свързани с описанията на продуктите, и определенията в приложенията към Директива 2001/110/ЕО.
заличава се
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2001/110/ЕО
Член 2 – точка 5
5.   Поленът, в качеството си на естествен съставен елемент, характерен за меда, не се счита за съставка — по смисъла на член 6, параграф 4 от Директива 2000/13/ЕО — на продуктите, посочени в приложение I към настоящата директива.
5.   Поленът, в качеството си на естествен съставен елемент, характерен за меда, не се счита за съставка — по смисъла на член 2, параграф 2, буква е) от Регламент (EС) № 1169/2011— на продуктите, посочени в приложение 1 към настоящата директива.
Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6
Член 6
заличава се
Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 6a, за да изменя техническите характеристики, свързани с наименованията, описанията на продукти и определенията в приложение I, както и с изискванията за състава на меда в приложение II, за да се отчете техническият напредък и, когато е целесъобразно, развитието на съответните международни стандарти.
Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 — точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6 а - параграф 2
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4 и 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок от време, считано от (…). (Службата за публикации трябва да попълни датата на влизане в сила на настоящия акт за изменение).
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...*. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се удължава мълчаливо за същия срок, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
__________________________
* Датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6а - параграф 3
3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 4 и 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 15
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2001/110/ЕО
Член 6а – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно членове 4 и 6, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от датата на нотифициране на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от датата на нотифициране на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 16
Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — алинея 1
Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, точка 1, не по-късно от [дата]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, точка 1, не по-късно от ... *. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
___________________
* 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива за изменение

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0440/2013).

Правна информация - Политика за поверителност