Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0260(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0440/2013

Předložené texty :

A7-0440/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Vysvětlení hlasování
PV 16/04/2014 - 14.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Přijaté texty
PDF 465kWORD 82k
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
Med ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 15. ledna 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Na základě rozsudku Soudního dvora ze dne 6. září 2011 ve věci C-442/098 má být pyl v medu považován za složku ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy9. Rozsudek Soudu se zakládal na úvaze vycházející ze skutečností, jež mu byly předloženy, a sice že pyl se do medu dostává především v důsledku fyzického vytáčení plástů, které včelař provádí za účelem sběru medu. Pyl se však dostává do úlu pouze v důsledku činnosti včel a v medu se vyskytuje přirozeně bez ohledu na to, zda včelař med získává vytáčením plástů či nikoli. Je proto nutné objasnit, aniž by bylo dotčeno použití nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech10 na geneticky modifikovaný pyl v medu, že pyl je součástí medu, který je přírodní látkou a nemá žádné složky, a pyl není tudíž složkou ve smyslu směrnice 2000/13/ES. Směrnice Rady 2011/110/EC ze dne 20. prosince 2001 o medu11 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
(1)  Med je ve směrnici Rady 2001/110/ES definován jako přírodní sladká látka produkovaná včelami. Med se skládá především z různých cukrů, převážně fruktosy a glukosy, a jiných látek, jako jsou organické kyseliny, enzymy a pevné částice zachycené při sběru medu. Směrnice 2001/110/ES chrání přírodní charakter medu omezením lidských zásahů, které by mohly změnit jeho složení. Směrnice zvláště zakazuje přidávání jakýchkoli potravinových složek do medu, včetně potravinářských přídavných látek, nebo přidávání jakýchkoli látek jiných než med. Stejně tak zakazuje odstraňování jakýchkoli specifických součástí medu, včetně pylu, kromě případů, kdy se tomu nelze vyhnout při odstraňování cizorodých látek. Tyto požadavky jsou v souladu s normami Codexu alimentarius týkajícími se medu.
__________________
__________________
11 Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47.
1 Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Aby se zohlednila rostoucí vnímavost spotřebitelů na přítomnost geneticky modifikovaných organismů v potravinách a jejich práva na informace o přítomnosti těchto organismů, a v souladu s nařízením (EU) č. 1169/2011, by měla být odpovídajícím způsobem změněna směrnice Rady 2001/110/ES*.
____________________________
* Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47).
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  Pyl je uveden mezi vlastnostmi složení medu stanovenými ve směrnici 2001/110/ES. Dostupné poznatky, včetně empirických a vědeckých údajů, potvrzují, že původcem přítomnosti pylu v medu jsou včely medonosné. Pylová zrnka spadají do nektaru, který včely medonosné sbírají. Nasbíraný nektar obsahující pylová zrnka pak v úlu přemění na med. Podle dostupných údajů se může do medu dostat další pyl z ochlupení včel, pyl přítomný ve vzduchu vevnitř úlu a pyl, který včely uložily do buněk pláství, jež mohou být náhodou otevřeny, když včelař med vytáčí. Z toho vyplývá, že se pyl dostává do úlu v důsledku činnosti včel a v medu se vyskytuje přirozeně bez ohledu na to, zda včelař med vytáčí, či nikoli. Kromě toho včelaři pyl do medu nepřidávají záměrně, protože to je zakázáno směrnicí 2001/110/ES.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 c (nový)
(1c)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/20111 definuje „složku“ jako jakoukoli látku, která je použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomná, i když případně ve změněné formě. Tato definice naznačuje úmyslné použití látky při výrobě nebo přípravě potraviny. Vzhledem k přírodnímu charakteru medu a zejména k přirozenému původu přítomnosti jeho specifických součástí včetně pylu je nezbytné vyjasnit, že pyl ani žádná jiná specifická součást medu by neměly být považovány za „složky“ medu ve smyslu nařízení (EU) č. 1169/2011.
__________________
1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 d (nový)
(1d)  Med je přírodní produkt, proto by měl být vyňat z požadavku na uvedení seznamu složek.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 e (nový)
(1e)  Opatření pro koexistenci na úrovni členských států zavedená v souladu s článkem 26a směrnice 2001/18/ES by měla zajistit, že nebude třeba provádět standardní analýzu medu, mimo jiné stanovením požadavků na minimální vzdálenost.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Přílohy směrnice 2001/110/ES obsahují technické prvky, které může být nutno přizpůsobit nebo aktualizovat s ohledem na vývoj v příslušných mezinárodních normách. Směrnice nesvěřuje Komisi příslušné pravomoci, aby mohla uvedené přílohy ihned přizpůsobit nebo aktualizovat s ohledem na vývoj v mezinárodních normách. V zájmu důsledného provádění směrnice 2001/110/ES by pravomoc přizpůsobovat nebo aktualizovat přílohy uvedené směrnice s ohledem nejen na technický pokrok, ale také na vývoj v mezinárodních normách, rovněž měla být svěřena Komisi.
vypouští se
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  V zájmu zohlednění technického pokroku a ve vhodných případech i vývoje v mezinárodních normách by tudíž pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy měla být přenesena na Komisi, která tak bude moci přizpůsobovat nebo aktualizovat technické parametry týkající se popisů a definic výrobků v přílohách směrnice 2001/110/ES.
vypouští se
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/110/ES
Čl. 2 – bod 5
5.  Jelikož je pyl specifickou přirozenou součástí medu, nepovažuje se za složku ve smyslu čl. 6 odst. 4 směrnice 2000/13/ES výrobků vymezených v příloze 1 této směrnice.“
5.  Jelikož je pyl specifickou přirozenou součástí medu, nepovažuje se za složku ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. f nařízení (EU) č. 1169/2011/ES výrobků vymezených v příloze 1 této směrnice.“
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2001/110/ES
Článek 6
Článek 6
vypouští se
Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a za účelem úpravy technických parametrů týkajících se názvů, popisů výrobků a definic v příloze I, jakož i vlastností složení medu v příloze II, s ohledem na technický pokrok a ve vhodných případech i vývoj v mezinárodních normách.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2001/110/ES
Článek 6a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 4 a 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje (…). (Úřad pro publikace doplní datum, kterým tento pozměňující akt vstoupí v platnost).
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku v článku 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje *. Komise nejpozději devět měsíců před uplynutím pětiletého období vypracuje zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
__________________________
* Den vstupu této změny směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2001/110/ES
Čl.6a – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 4 a 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedených v článku 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2001/110/ES
Čl. 6a – bod 5
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4 a 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 bodem 1 do [datum]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 bodem 1 do ...*. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
___________________
* 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0440/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí