Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0440/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0440/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 14.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 385kWORD 83k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Μέλι ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2014 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)   Στην οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, το μέλι ορίζεται ως η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες. Το μέλι αποτελείται ουσιαστικά από διάφορα σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη, καθώς και από άλλες ουσίες, όπως οργανικά οξέα, ένζυμα και στερεά σωματίδια που προέρχονται από τη συγκομιδή μελιού. Η οδηγία 2001/110/ΕΚ διαφυλάσσει τον φυσικό χαρακτήρα του μελιού περιορίζοντας τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τη σύνθεσή του. Συγκεκριμένα, η εν λόγω οδηγία απαγορεύει την προσθήκη συστατικών τροφίμων στο μέλι, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τροφίμων, καθώς και οιουδήποτε συστατικού εκτός από το μέλι. Ομοίως, η οδηγία απαγορεύει την αφαίρεση οιουδήποτε φυσικού χαρακτηριστικού στοιχείου της σύνθεσης του μελιού, συμπεριλαμβανομένης της γύρης, εκτός εάν είναι αναπόφευκτη κατά την αφαίρεση ξένων υλών. Οι απαιτήσεις αυτές συνάδουν με το πρότυπο του Codex Alimentarius για το μέλι.
(1)   Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-442/098, η γύρη στο μέλι θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων9. Η απόφαση του Δικαστηρίου βασίστηκε σε αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η παρουσία γύρης στο μέλι οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φυγοκέντρηση που πραγματοποιεί ο μελισσοκόμος για τους σκοπούς της συλλογής του μελιού. Ωστόσο, η γύρη εισέρχεται στην κυψέλη μόνο ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των μελισσών και βρίσκεται στο μέλι ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος εξάγει το μέλι μέσω φυγοκέντρησης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές10 στο μέλι που περιέχει γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη, ότι η γύρη είναι φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού που είναι μια φυσική ουσία η οποία δεν έχει κανένα συστατικό, και όχι ένα συστατικό κατά την έννοια της οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Συνεπώς, η οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι11 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
__________________
__________________
11 ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47.
1 ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αυξανόμενη ευαισθησία των καταναλωτών στην παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα τρόφιμα καθώς και το δικαίωμά τους να ενημερώνονται σχετικά, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, η οδηγία 2001/110/EΚ του Συμβουλίου* θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
________________
* Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47).
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Η γύρη είναι μέρος των κριτηρίων σύνθεσης για το μέλι που ορίζει η οδηγία 2001/110/ΕΚ. Τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρικών και επιστημονικών δεδομένων, επιβεβαιώνουν ότι η παρουσία της γύρης στο μέλι οφείλεται στις μέλισσες. Οι κόκκοι γύρης εισέρχονται στο νέκταρ που συλλέγεται από τις μέλισσες. Στην κυψέλη οι μέλισσες μετατρέπουν σε μέλι το νέκταρ που έχουν συλλέξει και το οποίο περιέχει κόκκους γύρης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η επιπλέον γύρη στο μέλι μπορεί να προέλθει από τη γύρη στα τριχίδια των μελισσών, από τη γύρη που βρίσκεται στον αέρα μέσα στην κυψέλη και από τη γύρη που αποθηκεύεται από τις μέλισσες στα κελιά της κηρήθρας τα οποία ενδέχεται να ανοίξουν κατά λάθος κατά την εξαγωγή του μελιού από τους μελισσοκόμους. Κατά συνέπεια, η γύρη εισέρχεται στην κυψέλη ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των μελισσών και βρίσκεται στο μέλι ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος εξάγει το μέλι ή όχι. Εκτός αυτού, δεν γίνεται σκόπιμα προσθήκη γύρης στο μέλι από τους μελισσοκόμους, δεδομένου ότι αυτό απαγορεύεται από την οδηγία 2001/110/ΕΚ.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)
(1γ)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 ορίζει ως «συστατικό» οιαδήποτε ουσία που χρησιμοποιείται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη μορφή. Ο ορισμός αυτός συνεπάγεται σκόπιμη χρήση μιας ουσίας στην παρασκευή ή την προετοιμασία ενός τροφίμου. Δεδομένου του φυσικού χαρακτήρα του μελιού, και ειδικότερα της φυσικής παρουσίας των χαρακτηριστικών της σύνθεσης του μελιού, συμπεριλαμβανομένης της γύρης, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η γύρη και οιαδήποτε άλλο συστατικό του μελιού δεν θα πρέπει να θεωρείται ως «συστατικό» του μελιού, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.
__________________
1 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)
(1δ)  Δεδομένου ότι το μέλι είναι φυσικό προϊόν θα πρέπει να εξαιρείται από την απαίτηση να συνοδεύεται από κατάλογο συστατικών.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)
(1ε)  Τα μέτρα για τη συνύπαρξη σε επίπεδο κράτους μέλους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26α της οδηγίας 2001/18/ΕΚ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συνήθεις αναλύσεις του μελιού δεν είναι πλέον αναγκαίες, μεταξύ άλλων, μέσω της θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την απόσταση.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Τα παραρτήματα της οδηγίας 2001/110/ΕΚ περιλαμβάνουν τεχνικά στοιχεία που ενδέχεται να πρέπει να προσαρμοστούν ή να επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων. Η εν λόγω οδηγία δεν αναθέτει στην Επιτροπή κατάλληλες αρμοδιότητες για ταχεία προσαρμογή ή επικαιροποίηση των παραρτημάτων αυτών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων. Συνεπώς, για τη συνεκτική εφαρμογή της οδηγίας 2001/110/ΕΚ θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να προβαίνει στην προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των παραρτημάτων της εν λόγω οδηγίας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχνική πρόοδος, αλλά και οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων.
διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Επομένως, για να ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι εξελίξεις των διεθνών προτύπων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να προβαίνει στην προσαρμογή ή στην επικαιροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται τις περιγραφές των προϊόντων και τους ορισμούς των παραρτημάτων της οδηγίας 2001/110/ΕΚ.
διαγράφεται
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – σημείο 5
5.   Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα 1 της παρούσας οδηγίας.
5.   Δεδομένου ότι η γύρη αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, δεν θεωρείται συστατικό, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα 1 της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1– σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6
Άρθρο 6
διαγράφεται
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 6α, για την τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τα ονόματα, τις περιγραφές των προϊόντων και τους ορισμούς του παραρτήματος Ι και τα κριτήρια σύνθεσης για το μέλι του παραρτήματος ΙI, ώστε να ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και, κατά περίπτωση, οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.   Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από (.). (Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων συμπληρώνει την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της τροποποιητικής πράξης).
2.   Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ...*.. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί σχετικώς αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.
__________________________
* Hμερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 3
3.   Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή προβλέπει. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
3.   Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που αυτή προβλέπει. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 6α – παράγραφος 5
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 έως [ημερομηνία]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 σημείο 1 έως τις ...*. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
___________________
* 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0440/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου