Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0260(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0440/2013

Esitatud tekstid :

A7-0440/2013

Arutelud :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Selgitused hääletuse kohta
PV 16/04/2014 - 14.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Vastuvõetud tekstid
PDF 309kWORD 71k
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg
Mesi ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Euroopa Parlamendi 15. jaanuaril 2014. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)   Kohtuasjas C-442/09 6. septembril 2011. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsuse8 kohaselt tuleb mees sisalduvat õietolmu käsitada mee koostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta)9 tähenduses. Kohtu otsuse tegemisel võeti aluseks kohtule esitatud faktid, mille kohaselt sisaldab mesi õietolmu peamiselt mesiniku enda tegevuse (tsentrifuugimine, mida tehakse mee kogumiseks) tõttu. Tegelikult satub õietolmu tarru üksnes mesilaste tegevuse tulemusena ning õietolmu leidub mees looduslikult, sõltumata sellest, kas mesinik on mee eraldanud tsentrifuugimise teel või mitte. Seega on vaja geneetiliselt muundatud õietolmu sisaldava mee osas selgitada (ilma, et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta)10 kohaldamist), et mesi on looduslik aine, millele ei saa lisada toidu koostisosi ning et õietolm esineb mees looduslikult ega ole selle koostisosa direktiivi i2000/13/EÜ tähenduses. Seepärast tuleks nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta11 vastavalt muuta.
(1)   Nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ1 kohaselt on mesi mesilaste toodetud looduslik magus aine. Mesi koosneb põhiliselt erinevatest suhkrutest, peamiselt fruktoosist ja glükoosist, ning samuti teistest ainetest, nagu orgaanilised happed, ensüümid ja mee kogumisel saadud tahked osakesed. Direktiivi 2001/110/EÜ määratlusega säilitatakse mee looduslikke omadusi ja piiratakse inimeste sekkumist, mis võib muuta mee koostist. Eelkõige keelatakse direktiiviga meele lisada mis tahes toidu koostisosi, sealhulgas lisaained, samuti ei tohi sinna lisada midagi muud peale mee. Samuti ei tohi selle direktiivi kohaselt eemaldada meele iseloomulikku õietolmu või koostisosi, välja arvatud juhul, kui see on võõraste ainete eemaldamisel vältimatu. Need tingimused on kooskõlas codex alimentarius’e mett käsitlevate standarditega.
__________________
__________________
11 EÜT L 10, 12.1.2002, lk 47.
1 EÜT L 10, 12.1.2002, lk 47.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)  Selleks et arvestada tarbijate kasvavat tundlikust geneetiliselt muundatud organismide olemasolu suhtes toidus ja nende õigust saada sellekohast teavet kooskõlas määrusega (EL) nr 1169/2011, tuleks nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ* vastavalt muuta.
__________________
* Nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/110/EÜ mee kohta (EÜT L 10, 12.1.2002, lk 47).
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)
(1b)  Direktiivi 2001/110/EÜ kohaselt kuulub õietolm mee koostist käsitlevate kriteeriumide alla. Olemasolevad tõendid, sealhulgas empiirilised ja teaduslikud andmed, kinnitavad, et õietolm mees tuleneb mesilastest. Õietolmuterad satuvad nektarisse, mida mesilased koguvad. Mesilased muudavad tarusse kogutud nektari, mis sisaldab õietolmuteri, meeks. Olemasolevate andmete kohaselt võib täiendav õietolm sattuda meesse mesilaste karvadelt, tarus siseõhust ja kärjekannudest, mis võivad kogemata avaneda, kui käitleja mett välja võtab. Seega satub õietolm tarru mesilaste tegevuse tulemusena ning õietolmu leidub mees looduslikult, sõltumata sellest, kas käitleja võtab mee välja või mitte. Käitlejad ei lisa õietolmu meesse tahtlikult, see keelati direktiiviga 2001/110/EÜ.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 c (uus)
(1c)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/20111 määratletakse „koostisosa” kui toidu tootmisel või valmistamisel kasutatavat mis tahes ainet või toodet, sealhulgas lõhna- ja maitseained, lisaained ja toidus kasutatavad ensüümid, ning liitkoostisosa komponendid, mida valmistoode – ka muudetud kujul – sisaldab. Selline määratlus tähendab aine tahtlikku kasutamist toidu tootmisel või valmistamisel. Võttes arvesse mee looduslikke omadusi ja eriti meele iseloomulike koostisosade, sealhulgas õietolmu looduslikku päritolu, tuleb selgitada, et õietolmu ja muid mee koostisesse kuuluvaid iseloomulikke aineid ei tuleks lugeda koostisosaks määruse (EL) nr 1169/2011 tähenduses.
__________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 d (uus)
(1d)  Kuna mesi on looduslik toode, siis ei peaks nõudma koostisainete loetelu esitamist.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 e (uus)
(1e)  Liikmesriikide tasandil direktiivi 2001/18/EÜ artikli 26a kohaselt kehtestatud samaaegse viljelemise meetmed peaksid tagama, et mee standardanalüüsid ei ole vajalikud, kui muu hulgas kehtestatakse minimaalse vahemaa nõue.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Direktiivi 2001/110/EÜ lisades on esitatud tehnilised elemendid, mida võib olla vaja kohandada või ajakohastada asjakohastes rahvusvahelistes standardites toimunud arengute arvesse võtmiseks. Kõnealuses direktiivis ei anta komisjonile asjakohaseid volitusi, mille alusel neid lisasid saaks rahvusvahelistes standardites toimunud arengute arvesse võtmiseks kiiresti kohandada või ajakohastada. Seega tuleks direktiivi 2001/110/EÜ ühtse rakendamise tagamiseks anda komisjonile volitus kohandada või ajakohastada kõnealuse direktiivi lisasid, et võtta arvesse mitte üksnes tehnoloogia arengut, vaid ka rahvusvahelistes standardites toimunud arenguid.
välja jäetud
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Selleks, et võtta arvesse tehnoloogia arengut ning vajaduse korral ka rahvusvahelistes standardites toimunud arenguid, tuleks komisjonile delegeerida volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290, mille kohaselt kohandada või ajakohastada direktiivi 2001/110/EÜ lisades esitatud tootekirjelduste ja määratluste tehnilisi üksikasju.
välja jäetud
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 2 – punkt 5
5.   Mee looduslikule koostisele eriomast õietolmu ei käsitata mee koostisosana direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 tähenduses toodete puhul, mis on loetletud käesoleva direktiivi I lisas.
5.   Mee looduslikule koostisele eriomast õietolmu ei käsitata mee koostisosana määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 2 lõike 2 punkti f tähenduses toodete puhul, mis on loetletud käesoleva direktiivi I lisas.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6
Artikkel 6
välja jäetud
Kooskõlas artikliga 6a antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, mille eesmärk on muuta I lisas esitatud nimetuste, tootekirjelduste ja määratlustega seonduvaid tehnilisi omadusi ning II lisas sätestatud mee koostise kriteeriume, selleks et võtta arvesse tehnoloogia arengut ja vajaduse korral ka asjakohastes rahvusvahelistes standardites toimunud arenguid.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6a – lõige 2
2.   Artiklites 4 ja 6 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile määramata ajaks alates (…). (Väljaannete Talitus märgib käesoleva muutmisakti jõustumise kuupäeva).
2.   Artiklis 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates …*. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu pikendamisele vastuväite.
__________________________
* Käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäev.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6 a – lõige 3
3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 4 ja 6 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/110/EÜ
Artikkel 6 a – lõige 5
Kooskõlas artiklitega 4 ja 6 vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra.
Artikli 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1
Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõike 1 järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt [kuupäev]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid jõustavad artikli 1 lõike 1 järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt ...*. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.
___________________
* 12 kuud pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumist.

(1) Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0440/2013).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika