Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0260(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0440/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0440/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
A szavazatok indokolása
PV 16/04/2014 - 14.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Elfogadott szövegek
PDF 339kWORD 83k
2014. január 15., Szerda - Strasbourg
Méz ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Az Európai Parlament 2014. január 15-én elfogadott módosításai a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)   A Bíróság 2011. szeptember 6-án a C-442/09. sz. ügyben8 hozott ítélete nyomán a mézben található pollent az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv9 szerinti összetevőnek kell tekinteni. A Bíróság ítélete a beterjesztett tényekre támaszkodva azon a megítélésen alapult, hogy a mézben található virágpor jelenlétét elsősorban a méhész által a méz begyűjtése érdekében végzett centrifugálás eredményezi. A virágpor azonban kizárólag a méhek tevékenysége eredményeként jut be a kaptárba, és természetesen van jelen a mézben, tekintet nélkül arra, hogy a méhész centrifugálással nyeri-e ki a mézet vagy sem. Ezért a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek10 a mézben található, géntechnológiával módosított virágporra való alkalmazásának sérelme nélkül tisztázni kell, hogy a virágpor a méznek – amely természetes anyag és nincsenek összetevői – alkotóeleme, nem pedig a 2000/13/EK irányelv értelmében vett összetevője. Ezért a mézről szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelvet11 ennek megfelelően módosítani kell.
(1)   A 2001/110/EK tanácsi irányelv fogalommeghatározása szerint a méz méhek által előállított természetes édes anyag. A méz elsődlegesen különféle cukrokból, túlnyomórészt fruktózból és glükózból, valamint egyéb anyagokból (mint pl. szerves savakból, enzimekből és a méz begyűjtése során belekerült szilárd részecskékből) áll. A 2001/110/EK irányelv azzal védi a méz természetes jellegét, hogy korlátozza az olyan emberi beavatkozást, amelynek révén a méz összetétele megváltozhat. Az irányelv nevezetesen tiltja az élelmiszer-összetevők (köztük az élelmiszer-adalékanyagok), valamint mézen kívüli egyéb anyagok mézhez való hozzáadását. Hasonlóképpen tiltja az irányelv a méz bármely alkotóelemének – köztük a virágpornak – a kivonását, kivéve ha ez az idegen anyag eltávolításakor elkerülhetetlen. Ezek a követelmények összhangban állnak a Codex Alimentarius mézre vonatkozó előírásával.
__________________
__________________
11 HL L 10., 2002.1.12., 47. o.
1 HL L 10., 2002.1.12., 47. o.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Annak figyelembevétele érdekében, hogy a fogyasztók egyre érzékenyebbek arra, hogy az élelmiszerek tartalmaznak-e géntechnológiával módosított szervezeteket, illetve hogy ezzel kapcsolatban – az 1169/2011/EU rendelettel összhangban – tájékoztatást kapjanak, a 2001/110/EK tanácsi irányelvet* megfelelően módosítani kell.
__________________
* A Tanács 2001/110/EK irányelve (2011. december 20.) a mézről (HL L 10., 2002.1.12., 47. o.).
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
(1b)  A virágpor a méz összetételére vonatkozóan a 2001/110/EK irányelvben meghatározott kritériumok részét képezi. A rendelkezésre álló bizonyítékok, köztük empirikus és tudományos adatok megerősítik, hogy a mézben jelen lévő virágpor a házi méhektől származik. A virágporszemcsék belehullanak a nektárba, amelyet a házi méhek összegyűjtenek. A virágporszemcséket tartalmazó nektárt a méhek a kaptárban mézzé alakítják. A rendelkezésre álló adatok szerint további pollen kerülhet a mézbe a méh szőréről, a kaptár levegőjében lévő virágporból, valamint a méhek által azon lépsejtekben tárolt virágporból, amelyek véletlenül kinyílhatnak, amikor a méhészek a mézpergetést végzik. Ebből következően a virágpor a méhek tevékenysége eredményeként jut be a kaptárba, és természetesen van jelen a mézben, tekintet nélkül arra, hogy a méhész pergeti-e a mézet. Emellett a méhészek nem adnak szándékosan virágport a mézhez, mivel ezt a 2001/110/EK irányelv tiltja.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)
(1c)  Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében „összetevő” minden anyag, amelyet élelmiszer előállításánál vagy elkészítésénél használnak fel, és a késztermékben még jelen van, akár módosult formában is. Ez a fogalommeghatározás magában hordozza azt, hogy az anyagot az élelmiszer előállításánál vagy elkészítésénél szándékosan használják fel. Tekintettel a méz természetes jellegére és különösen a mézre jellemző alkotóelemek – köztük a virágpor – előfordulásának természetes eredetére, egyértelművé kell tenni, hogy a virágpor és a mézre jellemző egyéb alkotóelemek nem tekintendők a méz 1169/2011/EU rendelet értelmében vett összetevőinek.
__________________
1 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 304., 2011.11.22.18. o.)
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)
(1d)  Mivel a méz természetes termék, mentesülnie kell az összetevők listájának feltüntetésére vonatkozó követelmény alól.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 e preambulumbekezdés (új)
(1e)  A 2001/18/EK irányelv 26a. cikkével összhangban meghatározott, tagállami szintű együtt-termesztési intézkedésekkel biztosítani kell, hogy – többek között minimális távolsági követelmények meghatározása révén – a méz esetében ne legyen szükség szabványos ellenőrzésekre.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
törölve
(4)  A 2001/110/EK irányelv mellékletei technikai elemeket tartalmaznak, amelyeket esetleg ki kell igazítani vagy frissíteni kell, hogy tekintetbe vegyék a vonatkozó nemzetközi szabványokban végbement változásokat. Az irányelv nem ruház a Bizottságra megfelelő hatásköröket ahhoz, hogy gyorsan kiigazítsa vagy frissítse az említett mellékleteket a vonatkozó nemzetközi szabványokban végbement változások figyelembe vétele érdekében. Ezért a 2001/110/EK irányelv következetes alkalmazása érdekében a Bizottságra kell ruházni azt a hatáskört is, amelynek értelmében az irányelv mellékleteit nemcsak a technikai fejlődés figyelembe vétele, hanem a nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembe vétele érdekében is kiigazíthatja vagy frissítheti.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Ezért – a műszaki fejlődés és szükség esetén a nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembe vétele érdekében – a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke szerint a 2001/110/EK irányelv mellékleteiben a termékleírásokhoz és -meghatározásokhoz kapcsolódó technikai jellemzőket kiigazítsa vagy frissítse.
törölve
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2001/110/EK irányelv
2 cikk – 5 pont
5.   A pollen, amely a méz természetes alkotóeleme, nem tekinthető az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott termék összetevőjének a 2000/12/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdése értelmében.
5.   A pollen, amely a méz természetes alkotóeleme, nem tekinthető az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott termék összetevőjének az 1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6 cikk
6. cikk
törölve
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6a. cikknek megfelelően az I. mellékletben található termékmegnevezésekkel, termékleírásokkal és -meghatározásokkal, valamint a II. mellékletben található, a méz összetételére vonatkozó ismérvekkel kapcsolatos technikai jellemzők módosítása céljából, a technikai fejlődés és adott esetben a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett fejlemények figyelembe vétele érdekében.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6a cikk - 2. bekezdés
2.   A Bizottságnak a 4. és 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, (…)-tól/-től kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal tölti ki.)
2.   A Bizottságnak a 4. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás a ...*-t követő ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az öt éves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve, ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt kifogást emel a meghosszabbítás ellen.
__________________________
*Ezen módosító irányelv hatálybalépésének időpontja.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6a cikk – 3 bekezdés
3.   A 4. és 6. cikkben említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
3.   A 4. cikkben említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2001/110/EK irányelv
6a cikk – 5 pont
A 4. és 6. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
A 4. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének legkésőbb [...]-ig megfeleljenek. A tagállamok e rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének legkésőbb [a hatálybalépés időpontjától számított 12 hónap]…*-ig megfeleljenek. A tagállamok e rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
___________________
*Ezen módosító irányelv hatálybalépésétől számított 12 hónap.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra (A7-0440/2013).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat