Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0260(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0440/2013

Pateikti tekstai :

A7-0440/2013

Debatai :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Balsavimas :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/04/2014 - 14.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Priimti tekstai
PDF 405kWORD 82k
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d. - Strasbūras
Medus ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

2014 m. sausio 15 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Tarybos direktyvoje 2001/110/EB medus apibūdinamas kaip natūrali saldi medžiaga, kurią gamina bitės. Dažniausiai medus susideda iš įvairių cukrų, daugiausia fruktozės ir gliukozės, taip pat kitų medžiagų, kaip antai organinės rūgštys, fermentai ir kietosios dalelės, patekusios renkant medų. Pagal Direktyvą 2001/110/EB natūralus medaus pobūdis išlaikomas apribojant žmogaus įsikišimą, dėl kurio galėtų pakisti medaus sudėtis. Visų pirma toje direktyvoje draudžiama pridėti į medų bet kokių maisto sudedamųjų dalių ar ko nors kita nei medus. Taip pat toje direktyvoje draudžiama pašalinti bet kokią medui būdingą natūralią sudedamąją dalį, įskaitant žiedadulkes, nebent tai neišvengiama šalinant pašalines medžiagas. Šie reikalavimai atitinka maisto standartą „Codex Alimentarius“, skirtą medui;
(1)  po 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-442/098 meduje esančios žiedadulkės turi būti laikomos pridėtine sudedamąja dalimi (komponentu), kaip apibrėžta 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo9. Teismo sprendimas buvo priimtas pasikliaujant argumentu, grindžiamu Teismui pateiktais faktais, kad meduje žiedadulkių atsiranda dėl centrifugavimo, kurį bitininkai atlieka norėdami surinkti medų. Tačiau į avilį žiedadulkės patenka tik dėl bičių veiklos ir žiedadulkių meduje būna natūraliai nepriklausomai nuo to, ar bitininkai išgauna medų centrifugavimo būdu. Todėl, nepažeidžiant 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto10 ir pašarų taikymo meduje esančioms genetiškai modifikuotoms žiedadulkėms, būtina patikslinti, kad žiedadulkės yra medaus, kuris yra pridėtinių sudedamųjų dalių neturinti natūrali medžiaga, sudedamoji dalis, o ne pridėtinė sudedamoji dalis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2000/13/EB. Todėl 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus11 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;
__________________
__________________
11 OL L 10, 2002 1 12, p. 47.
1 OL L 10, 2002 1 12, p. 47.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  siekiant atsižvelgti į didėjantį vartotojų jautrumą genetiškai modifikuotų organizmų maiste klausimu ir jų teises apie tai gauti informaciją bei laikantis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011, turėtų būti iš dalies pakeista Tarybos direktyva Nr. 2001/110/EB*;
__________________
__________________
* 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus (OL L 10, 2002 1 12, p. 47).
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)  Žiedadulkės įtrauktos į medaus sudėties kriterijus, nustatytus Direktyvoje 2001/110/EB. Pagal turimus duomenis, įskaitant empirinius ir mokslinius, patvirtinta, kad žiedadulkės į medų patenka dėl bičių. Žiedadulkių kruopelių įkrenta į nektarą, kurį renka bitės. Avilyje surinktą žiedadulkių turintį nektarą bitės perdirba į medų. Pagal turimus duomenis, į medų gali patekti papildomų žiedadulkių, nes jų yra ant bičių plaukelių, avilio viduje esančiame ore ir, veiklos vykdytojams išimant medų, jų gali patekti iš netyčia atsivėrusių korio akelių, kuriose bitės kaupia žiedadulkes. Taigi į avilį žiedadulkių patenka dėl bičių veiklos ir jų meduje būna natūraliai, neatsižvelgiant į tai, ar veiklos vykdytojai išima medų, ar ne. Be to, veiklos vykdytojai žiedadulkių į medų tikslingai neprideda, nes toks priedas draudžiamas pagal Direktyvą 2001/110/EB.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(1c)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/20111 sudedamoji dalis apibrėžiama kaip bet kokia medžiaga, naudojama maisto produktui gaminti arba ruošti, ir liekanti galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu. Pagal šią apibrėžtį galima manyti, kad gaminant arba ruošiant maisto produktą minėta medžiaga naudojama sąmoningai. Atsižvelgiant į natūralų medaus pobūdį ir ypač į natūralią medui būdingų sudedamųjų dalių, įskaitant žiedadulkes, kilmę, būtina paaiškinti, kad žiedadulkės ir bet kokios kitos medui būdingos sudedamosios dalys neturėtų būti laikomos sudedamosiomis dalimis pagal Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 pateiktą apibrėžtį.
__________________
1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(1d)  kadangi medus yra natūralus produktas, jam neturėtų būti taikomas reikalavimas nurodyti sudedamųjų dalių sąrašą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(1e)  pagal Direktyvos 2001/18/EB 26a straipsnį valstybės narės lygmeniu nustatytomis sambūvio priemonėmis turėtų būti užtikrinta, kad nereikėtų standartinių medaus tyrimų, be kita ko, jose nustatant minimalaus atstumo reikalavimus;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
Išbraukta.
(4)  Direktyvos 2001/110/EB prieduose pateiktas technines detales gali reikėti suderinti ar atnaujinti, kad būtų atsižvelgta į susijusių tarptautinių standartų pokyčius. Ta direktyva Komisijai nesuteikia reikiamų įgaliojimų skubiai suderinti ar atnaujinti šiuos priedus, kad būtų atsižvelgta į susijusių tarptautinių standartų pokyčius. Todėl siekiant nuosekliai įgyvendinti Direktyvą 2001/110/EB, Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai derinti arba atnaujinti tos direktyvos priedus, siekiant atsižvelgti ne tik į technikos pažangą, bet ir į tarptautinių standartų pokyčius;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  todėl, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir, tinkamais atvejais, tarptautinių standartų pokyčius, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį, kad ji suderintų ar atnaujintų technines charakteristikas, susijusias su produktų aprašymais ir apibrėžtimis, pateiktomis Direktyvos 2001/110/EB prieduose;
Išbraukta.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva Nr. 2001/110/EB
2 straipsnio 5 punktas
5.  Žiedadulkės kaip medui būdinga natūrali sudedamoji dalis nelaikomos šios direktyvos I priede įvardytų produktų pridėtine sudedamąja dalimi (komponentu), kaip apibrėžta Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnio 4 dalyje.
5.  Žiedadulkės kaip medui būdinga natūrali sudedamoji dalis nelaikomos šios direktyvos I priede įvardytų produktų pridėtine sudedamąja dalimi (komponentu), kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies f punkte.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6 straipsnis
6 straipsnis
Išbraukta.
Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 6a straipsnį, kad iš dalies pakeistų technines charakteristikas, susijusias su I priede pateiktais pavadinimais, produktų aprašymais ir apibrėžimais ir susijusias su II priede pateiktais medaus sudėties kriterijais, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, ir, tinkamais atvejais, atitinkamų tarptautinių standartų pokyčius.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6a straipsnio 2 dalis
2.  4 ir 6 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo (...). (Leidinių biuras turi įrašyti šio pakeitimų teisės akto įsigaliojimo datą.)
2.  Įgaliojimai priimti 4 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo …*.. Komisija parengia naudojimosi suteiktais įgaliojimais ataskaitą likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.
__________________________
* Šios direktyvos įsigaliojimo data.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6 a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada panaikinti 4 ir 6 straipsniuose nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų galiojimas dėl to nesikeičia.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada panaikinti 4 straipsnyje nurodytus įgaliojimus. Sprendimu dėl panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų galiojimas dėl to nesikeičia.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6 a straipsnio 5 dalis
5.  Pagal 4 ir 6 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“
5.  Pagal 4 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 1 straipsnio 1 dalies būtų laikomasi ne vėliau kaip [date]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 1 straipsnio 1 dalies būtų laikomasi ne vėliau kaip ...*. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
___________________
* 12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0440/2013).

Teisinė informacija - Privatumo politika