Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0260(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0440/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0440/2013

Debates :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Balsojumi :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Balsojumu skaidrojumi
PV 16/04/2014 - 14.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Pieņemtie teksti
PDF 399kWORD 82k
Trešdiena, 2014. gada 15. janvāris - Strasbūra
Medus ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. janvārī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 17
DocAmend>Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedumu lietā C 442/098 putekšņi medū ir uzskatāmi par medus sastāvdaļu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu9 izpratnē. Tiesas spriedums bija balstīts uz apsvērumu, kura pamatā bija Tiesai iesniegtie fakti par to, ka putekšņi medū galvenokārt nonāk centrifugēšanas dēļ, kuru biškopji veic, lai iegūtu medu. Tomēr putekšņi nonāk stropā tikai bišu kustības rezultātā, un tie dabīgā veidā ir medū neatkarīgi no tā, vai biškopis medu iegūst centrifugējot vai ne. Tāpēc, neskarot to, kā attiecībā uz ģenētiski modificētiem putekšņiem medū piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību10, ir nepieciešams paskaidrot, ka putekšņi ir medus komponents un dabīga viela bez sastāvdaļām, nevis sastāvdaļa Direktīvas 2000/13/EK izpratnē. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīva, kas attiecas uz medu11.
(1)  Padomes Direktīvā Nr. 2001/110/EK1 medus ir definēts kā dabīga, salda viela, ko ražo bites. Medus lielākoties sastāv no dažādiem cukura veidiem, galvenokārt fruktozes un glikozes, kā arī citām vielām, piemēram, organiskām skābēm, enzīmiem un cietām daļiņām, kas medū radušās vākšanas procesā. Ar Direktīvu 2001/110/EK tiek nodrošināta medus dabīguma saglabāšana, ierobežojot cilvēka iejaukšanos, kuras dēļ varētu tikt mainīts medus sastāvs. Jo īpaši minētā direktīva aizliedz pievienot medum jebkādas pārtikas produktu sastāvdaļas, tostarp pārtikas piedevas, vai arī pievienot jebkādas citas vielas, kas nav medus. Līdzīgi minētā direktīva aizliedz atdalīt medum raksturīgas sastāvdaļas, tostarp putekšņus, izņemot gadījumus, kad tas ir neizbēgami, atdalot svešas izcelsmes vielas. Minētās prasības ir saskaņā ar Pārtikas kodeksa (Codex Alimentarius) standartu medum.
__________________
__________________
11 OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp.
1 OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1.aapsvērums (jauns)
(1a)  Lai ņemtu vērā patērētāju aizvien piesardzīgāko attieksmi pret ģenētiski modificētu organismu klātbūtni pārtikas produktos un patērētāju tiesības būt informētiem par to, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011 attiecīgi jāgroza Padomes Direktīva 2001/110/EK*.
______________________________
* Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīva 2001/110/EK, kas attiecas uz medu (OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp.).
Grozījums Nr. 18
DocAmend>Direktīvas priekšlikums
1.bapsvērums (jauns)
(1b)  Putekšņi ir viens no medus sastāva kritērijiem, kas noteikti Direktīvā 2001/110/EK. Pieejamie pierādījumi, tostarp empīriski un zinātnes dati, apstiprina, ka putekšņus medum pievieno medus bites. Putekšņi iekrīt medus bišu vāktajā nektārā. No savāktā nektāra, kurā ir putekšņi, bites stropā veido medu. Pieejamie dati liecina, ka papildu putekšņu daļas medū var nokļūt no bišu matiņiem, stropa gaisā esošiem putekšņiem un putekšņiem, ko bites ievietojušas šūnās, kuras var nejauši atvērties, biškopjiem centrifugējot medu. Tātad putekšņi nokļūst stropā tikai bišu kustības dēļ, un tie dabīgā veidā ir medū neatkarīgi no tā, vai biškopji medu iegūst centrifugējot. Turklāt biškopji putekšņus medum nepievieno ar nodomu, jo šāda pievienošana ir aizliegta ar Direktīvu 2001/110/EK.
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
1.capsvērums (jauns)
(1c)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1169/20111 “sastāvdaļa” definēta kā jebkura viela, ko lieto pārtikas ražošanas vai sagatavošanas procesā un ko, pat izmainītā veidā, satur arī gatavais produkts. Šī definīcija norāda, ka viela ar nolūku tiek izmantota pārtikas produktu ražošanā vai sagatavošanā. Ņemot vērā to, ka medus ir dabīgs produkts, un jo īpaši ņemot vērā medum raksturīgo komponentu, tostarp putekšņu, dabīgo izcelsmi, ir svarīgi precizēt, ka putekšņi un citi medum raksturīgi komponenti nebūtu jāuzskata par sastāvdaļām Regulas (ES) Nr. 1169/2011 izpratnē.
__________________
1Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, OV L 304, 22.11.2011.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
1.dapsvērums (jauns)
(1d)  Tā kā medus ir dabīgs produkts, uz to nebūtu jāattiecina prasība par sastāvdaļu saraksta pievienošanu.
Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
1.eapsvērums (jauns)
(1.e)  Saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu ar dalībvalstu līmenī izveidotiem līdzāspastāvēšanas pasākumiem, cita starpā nosakot obligātās atstatuma prasības, būtu jānodrošina tas, ka medus standarta analīzes nav vajadzīgas.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
4.apsvērums
svītrots
(4)  Direktīvas 2001/110/EK pielikumos ir iekļauti tehniski elementi, kurus, iespējams, vajadzēs pielāgot vai atjaunināt, ņemot vērā attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības. Minētajā direktīvā Komisijai nav piešķirtas atbilstīgas pilnvaras, kas ļautu ātri pielāgot vai atjaunināt minētos pielikumus, ņemot vērā attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības. Tāpēc, lai varētu konsekventi īstenot Direktīvu 2001/110/EK, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pielāgot vai atjaunināt minētās direktīvas pielikumus, ņemot vērā ne tikai tehnikas attīstību, bet arī attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
6.apsvērums
(6)  Attiecīgi, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību un, ja vajadzīgs, starptautisko standartu jaunākās prasības, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai pielāgotu vai atjauninātu ar produktu aprakstiem un definīcijām saistītos tehniskos aprakstus Direktīvas 2001/110/EK pielikumos.
svītrots
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/110/EK
2. pants – 5. punkts
5.   Putekšņus, kas ir dabīgs, medum raksturīgs komponents, neuzskata par šīs direktīvas 1. pielikumā definēto produktu sastāvdaļu Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 4. punkta izpratnē.”;
5.   Putekšņus, kas ir dabīgs, medum raksturīgs komponents, neuzskata par šīs direktīvas 1. pielikumā definēto produktu sastāvdaļu Regulas (ES) Nr. 1169/2011 2. panta 2. punkta f) apakšpunkta izpratnē.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2001/110/EK
6. pants
6. pants
svītrots
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu tehniskos aprakstus attiecībā uz nosaukumiem, produktu aprakstiem un definīcijām I pielikumā un medus sastāva kritērijiem II pielikumā, ņemot vērā tehnikas attīstību un — vajadzības gadījumā — starptautisko standartu jaunākās prasības.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. daļa
Direktīva 2001/110/EK
6.a pants ‑ 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no (...). (Publikāciju birojs ieraksta šā grozošā tiesību akta spēkā stāšanās dienu).
2.  Pilnvaras pieņemt 4. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no …*. Ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām Komisija izstrādā ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu, vēlākais, trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
__________________________
* Šīs grozošās direktīvas stāšanās spēkā datums.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. daļa
Direktīva 2001/110/EK
6.a pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. un 6. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. daļa
Direktīva 2001/110/EK
6.a pants – 5. punkts
5.  Saskaņā ar 4. un 6. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu pagarina par diviem mēnešiem.
5.  Saskaņā ar 4. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējusi Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa
Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz [datums] izpildītu 1. panta 1. punkta prasības. Tās nekavējoties paziņo Komisijai minēto tiesību aktu noteikumu tekstu.
Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz ...* izpildītu 1. panta 1. punkta prasības. Tās nekavējoties paziņo Komisijai minēto tiesību aktu noteikumu tekstu.
___________________
* 12 mēneši no šīs grozošās direktīvas stāšanās spēkā.

(1) Jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta 2. punkta otro daļu (A7- 0440/2013).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika