Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0260(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0440/2013

Teksty złożone :

A7-0440/2013

Debaty :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Głosowanie :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/04/2014 - 14.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Teksty przyjęte
PDF 401kWORD 83k
Środa, 15 stycznia 2014 r. - Strasburg
Miód ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 15 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)   W następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r. w sprawie C-442/098 pyłek w miodzie należy uznać za składnik w rozumieniu dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych9. Wyrok Trybunału opierał się na rozważaniach opartych na przedstawionych mu faktach, zgodnie z którymi obecność pyłku w miodzie wynika głównie z odwirowywania dokonanego przez pszczelarza celem zebrania miodu. Tymczasem pyłek dostaje się do ula wyłącznie w wyniku działalności pszczół i występuje w miodzie w sposób naturalny niezależnie od odwirowywania dokonywanego przez pszczelarza celem zebrania miodu. Z tego powodu konieczne jest, by – bez uszczerbku dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy10 do zmodyfikowanego genetycznie pyłku w miodzie – uściślić, że w miodzie, który jest substancją naturalną nie zawierającą składników, pyłek jest komponentem, a nie składnikiem w rozumieniu dyrektywy 2000/13/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do miodu11.
(1)   Dyrektywa 2001/110/WE1 definiuje miód jako naturalnie słodką substancję produkowaną przez pszczoły. Miód składa się zasadniczo z różnych cukrów, przeważnie fruktozy i glukozy, jak również innych substancji takich jak kwasy organiczne, enzymy oraz stałe cząstki pochodzące ze zbioru miodu. Dyrektywa 2001/110/WE zachowuje naturalną charakterystykę miodu poprzez ograniczenie ludzkich interwencji mogących zmienić skład miodu. Dyrektywa ta zabrania w szczególności dodawania do miodu jakichkolwiek składników żywności, w tym dodatków do żywności, oraz dodatków innych niż sam miód. Dyrektywa ta zabrania też usuwania jakichkolwiek komponentów szczególnych dla miodu, w tym pyłku, chyba że jest to nieuniknione podczas usuwania obcych substancji. Wymogi te są zgodne z normą dotyczącą miodu w Kodeksie żywnościowym.
__________________
__________________
1 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47.
11 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Aby uwzględnić rosnące uwrażliwienie konsumentów na obecność genetycznie zmodyfikowanych organizmów w żywności, ich prawo do uzyskiwania informacji na ten temat i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011, należy odpowiednio zmienić dyrektywę Rady 2001/110/WE*.
______________________________
* Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu (Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)
(1b)  Pyłek jest częścią kryteriów składu miodu, określonych w dyrektywie 2001/110/WE. Dostępne dowody – w tym dane empiryczne i naukowe – potwierdzają, że pszczoły miodne są powodem obecności pyłku w miodzie. Grudki pyłku wpadają do nektaru, który jest zbierany przez pszczoły miodne. Zebrany nektar zawierający grudki pyłku jest przetwarzany przez pszczoły w ulu w miód. Zgodnie z dostępnymi danymi pyłek w miodzie może pochodzić z pyłku na pszczelich włoskach, pyłku unoszącego się w powietrzu wewnątrz ula oraz z pyłku umieszczonego przez pszczoły w komórkach, które mogą przypadkowo otworzyć się podczas pozyskiwania miodu przez podmioty gospodarcze. W związku z tym pyłek dostaje się do ula wyłącznie w wyniku działalności pszczół i występuje w miodzie w sposób naturalny, niezależnie od zbierania miodu przez podmioty gospodarcze. Oznacza to, że podmioty gospodarcze nie dodają celowo pyłku do miodu, a tego rodzaju dodatki są zabronione na mocy dyrektywy nr 2001/110/WE.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 c (nowy)
(1c)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/20111 definiuje „składnik” jako każdą substancję użytą przy wytworzeniu lub przygotowywaniu środka spożywczego i nadal obecną w produkcie gotowym, nawet w zmienionej formie. Definicja ta implikuje celowe wykorzystanie danej substancji przy wytworzeniu lub przygotowaniu środka spożywczego. Uwzględniając naturalny charakter miodu, a zwłaszcza naturalne przyczyny obecności komponentów szczególnych dla miodu, w tym także pyłku, konieczne jest wyjaśnienie, że ani pyłek, ani żaden inny komponent szczególny dla miodu nie powinny być uznawane za „składniki” miodu w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.
__________________
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 d (nowy)
(1d)  Ponieważ miód jest produktem naturalnym, nie powinien podlegać wymogowi etykietowania w postaci wykazu składników.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 e (nowy)
(1e)  Środki w zakresie współistnienia upraw na szczeblu państw członkowskich ustanowione zgodnie z art. 26a dyrektywy 2001/18/WE powinny gwarantować brak konieczności przeprowadzania standardowych analiz miodu, między innymi poprzez wprowadzenie wymogów dotyczących minimalnej odległości.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Załączniki do dyrektywy 2001/110/WE zawierają elementy techniczne, które będą być może musiały zostać dostosowane lub zaktualizowane dla uwzględnienia zmian w odpowiednich normach międzynarodowych. W dyrektywie tej nie powierza się Komisji odpowiednich uprawnień koniecznych do szybkiego dostosowania lub aktualizacji wspomnianych załączników, tak by uwzględniały one zmiany w normach międzynarodowych. Dlatego też, celem spójnego wykonania dyrektywy 2001/110/WE, Komisji należy ponadto powierzyć uprawnienie do dostosowania i aktualizacji załączników do tej dyrektywy celem uwzględnienia nie tylko postępu technicznego, ale także zmian w normach międzynarodowych.
skreślony
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Dlatego, aby uwzględnić postęp techniczny i w stosownych przypadkach zmiany w normach międzynarodowych, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu celem dostosowania lub aktualizacji charakterystyki technicznej odnoszącej się do opisów i definicji produktów w załącznikach do dyrektywy 2001/110/WE.
skreślony
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/110/WE
Artykuł 2 – punkt 5
5.   Pyłku, który jest naturalnym komponentem szczególnym dla miodu, nie uznaje się za składnik, w rozumieniu art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/13/WE, produktów określonych w załączniku 1 do niniejszej dyrektywy.”;
5.   Pyłku, który jest naturalnym komponentem szczególnym dla miodu, w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, nie uznaje się za składnik produktów określonych w załączniku 1 do niniejszej dyrektywy.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/110/WE
Artykuł 6
Artykuł 6
skreślony
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 6a w celu zmiany charakterystyki technicznej w odniesieniu do nazw, opisów i definicji produktów w załączniku I oraz do kryteriów składu miodu w załączniku II, by uwzględnić postęp techniczny oraz, w stosownych przypadkach, zmiany w odpowiednich normach międzynarodowych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/110/WE
Artykuł 6a – ustęp 2
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 i 6, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia (...) r. (Urząd Publikacji wprowadza datę wejścia w życie niniejszego aktu zmieniającego).
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia …*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
__________________________
* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/110/WE
Artykuł 6 a – ustęp 3
3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 i 6, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/110/WE
Artykuł 6 a – ustęp 5
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 i 6 wchodzi w życie, tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Parlament Europejski, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 pkt 1 najpóźniej do dnia […] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 pkt 1 najpóźniej do dnia … *. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.
___________________
* 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu(A7-0440/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności