Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0260(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0440/2013

Texte depuse :

A7-0440/2013

Dezbateri :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Explicaţii privind voturile
PV 16/04/2014 - 14.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Texte adoptate
PDF 318kWORD 83k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
Mierea ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 15 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  În urma hotărârii Curții de Justiție din 6 septembrie 2011 în cauza C-442/09[8], polenul din miere trebuie considerat ingredient în sensul Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora9. Hotărârea Curții s-a bazat pe considerațiile care au rezultat din faptele care i-au fost prezentate, conform cărora prezența polenului în miere se datorează în principal procedeului de centrifugare la care recurg apicultorii pentru colectarea mierii. Cu toate acestea, polenul pătrunde în stup doar ca urmare a activității albinelor și este prezent în mod natural în miere, indiferent dacă apicultorul extrage sau nu mierea prin centrifugare. Prin urmare, este necesar să se precizeze, fără a aduce atingere aplicării Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic10 în cazul polenului modificat genetic din miere, că polenul este un component al mierii – o substanță naturală care nu conține ingrediente, și nu un ingredient în sensul Directivei 2000/13/CE. Prin urmare, Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea11 ar trebui modificată în consecință.
(1)  Directiva 2001/110/CE1 a Consiliului definește mierea ca o substanță naturală dulce produsă de albine. Mierea este formată în mod esențial din diferite tipuri de zaharuri, în special fructoză și glucoză, și alte substanțe, precum acizi organici, enzime și particule solide apărute în urma colectării mierii. Directiva 2001/110/CE asigură păstrarea caracteristicilor naturale ale mierii, prin limitarea intervenției omului care ar putea modifica compoziția mierii. În special, directiva respectivă interzice adăugarea oricărui ingredient alimentar în miere, inclusiv aditivi alimentari sau orice alte adaosuri, altele decât mierea. În mod similar, directiva interzice îndepărtarea oricărui element constitutiv al mierii, inclusiv polenul, cu excepția cazului în care acest lucru este de neevitat la îndepărtarea impurităților. Aceste cerințe sunt în conformitate cu standardul Codex alimentarius pentru miere.
__________________
__________________
11 JO L 10, 12.1.2002, p. 47.
1 JO L 10, 12.1.2002, p. 47.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Pentru a ține seama de sensibilitatea tot mai mare a consumatorilor la prezența organismelor modificate genetic în alimente, precum și de dreptul lor de a fi informați în acest sens și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, Directiva 2001/110/CE a Consiliului* ar trebui modificată în mod corespunzător.
______________
* Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea
(JO L 10, 12.1.2002, p. 47).
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  Polenul face parte din criteriile de compoziție a mierii stabilite în Directiva 2001/110/CE. Dovezile disponibile, inclusiv datele empirice și științifice, confirmă faptul că albinele stau la baza prezenței polenului în miere. Granulele de polen cad în nectarul care este colectat de albine. În stup, nectarul colectat care conține granule de polen este transformat de albine în miere. Potrivit datelor disponibile, polenul excedentar din miere poate proveni de la polenul de pe perii albinei, de la polenul din aer din interiorul stupului și de la polenul ambalat de albine în celulele care pot să se deschidă accidental în momentul extragerii mierii de către apicultori. Prin urmare, polenul pătrunde în stup doar ca urmare a activității albinelor și este prezent în mod natural în miere, indiferent dacă apicultorul extrage sau nu mierea. Mai mult, apicultorii nu adaugă în mod intenționat polen în miere, un astfel de adaos fiind interzis prin Directiva 2001/110/CE.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 1 c (nou)
(1c)  Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului definește un „ingredient” ca orice substanță utilizată în fabricarea sau prepararea unui produs alimentar și prezentă încă în produsul finit, eventual sub o formă modificată. Această definiție implică o utilizare intenționată a unei substanțe în fabricarea sau prepararea unui produs alimentar. Având în vedere caracterul natural al mierii și, în special, prezența în mod natural a elementelor constitutive ale mierii, inclusiv polenul, este necesar să se clarifice faptul că polenul și orice alt element constitutiv al mierii nu ar trebui considerate drept „ingrediente” ale mierii în sensul Regulamentului (UE) nr. 1169/2011.
__________________
1 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (OJ L 304, 22.11.2011, p. 18).
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 1 d (nou)
(1d)  Întrucât mierea este un produs natural, ea ar trebui să fie scutită de obligația de a fi însoțită de o listă a ingredientelor.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 1 e (nou)
(1e)  Măsurile privind coexistența la nivel de stat membru stabilite în conformitate cu articolul (26a) din Directiva 2001/18/CE ar trebui să garanteze că analizele standard ale mierii nu sunt necesare, printre altele, prin stabilirea unor cerințe privind distanța minimă.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 4
eliminat
(4)  Anexele la Directiva 2001/110/CE conțin elemente tehnice care ar putea fi adaptate sau actualizate pentru a ține seama de evoluția standardelor internaționale în domeniu. Directiva respectivă nu conferă Comisiei competențele necesare pentru a adapta sau a actualiza rapid aceste anexe astfel încât să țină seama de evoluția standardelor internaționale. Prin urmare, pentru punerea în aplicare coerentă a Directivei 2001/110/CE, Comisiei ar trebui să i se confere, de asemenea, competența de a adapta sau a actualiza anexele la directiva menționată, astfel încât să țină seama nu numai de progresul tehnic, ci și de evoluția standardelor internaționale.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Prin urmare, pentru a ține seama de progresul tehnic și, după caz, de evoluția standardelor internaționale, Comisiei ar trebuie să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat pentru a adapta sau a actualiza caracteristicile tehnice legate de descrierile produselor și definițiile din anexele la Directiva 2001/110/CE.
eliminat
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/110/CE
Articolul 2 – punctul 5
5.   Polenul, fiind o componentă naturală specifică mierii, nu este considerat ingredient în sensul articolului 6 alineatul (4) din Directiva 2000/13/CE al produselor definite în anexa 1 la prezenta directivă.
5.   Polenul, fiind o componentă naturală specifică mierii, nu este considerat ingredient în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al produselor definite în anexa 1 la prezenta directivă.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2001/110/CE
Articolul 6
Articolul 6
eliminat
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 6a, pentru a modifica caracteristicile tehnice referitoare la denumiri, la descrierile și definițiile produselor din anexa I și la criteriile de compoziție a mierii din anexa II, în funcție de progresul tehnic și, după caz, de evoluția standardelor internaționale în domeniu.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/110/CE
Articolul 6a – alineatul 2
(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 4 și 6 este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată, începând de la (). (Oficiul pentru Publicații va completa data intrării în vigoare a prezentului act de modificare).
(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... *. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
__________________________
* Data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/110/CE
Articolul 6 a – alineatul 3
(3)  Delegarea competenței menționate la articolele 4 și 6 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/110/CE
Articolul 6 a – alineatul 5
Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4 și 6 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la data notificării acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv este prelungit cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la data notificării acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 punctul (1), până la [data]. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.
Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 punctul (1), până la [...]*. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.
___________________
* 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive de modificare.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0440/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate