Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0260(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0440/2013

Predkladané texty :

A7-0440/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2014 - 14.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Prijaté texty
PDF 477kWORD 81k
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg
Med ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom15. januára 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/110/ES o mede (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Na základe rozsudku Súdneho dvora zo 6. septembra 2011 vo veci C-422/098 má byť peľ v mede považovaný za zložku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín9. Rozsudok súdu vychádzal z posúdenia skutočností, ktoré mu boli predložené, a podľa ktorých sa peľ v mede nachádza hlavne vďaka centrifugácii vykonávanej včelárom pri zbere medu. Peľ sa však do úľa dostáva iba činnosťou včiel a v mede sa prirodzene vyskytuje bez ohľadu na to, či včelár získava alebo nezískava med centrifugáciou. Preto je bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách10 v prípade geneticky modifikovaného peľu v mede dôležité vysvetliť, že peľ je stavebným prvkom medu ako prírodnej látky bez zložiek, a nie zložkou v zmysle smernice 2000/13/ES. Smernica Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede11 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
(1)  V smernici 2001/110/ES sa pojem med vymedzuje ako prírodná sladká látka produkovaná včelami. Med v zásade pozostáva z rôznych cukrov, predovšetkým z fruktózy a glukózy, ako aj z iných látok, ako sú organické kyseliny, enzýmy a tuhé čiastočky pochádzajúce zo zberu medu. Smernicou 2001/110/ES sa zachováva prírodný charakter medu tým, že sa obmedzuje ľudský zásah, ktorý by mohol zmeniť jeho zloženie. V smernici sa zakazuje najmä to, aby sa do medu pridávali potravinárske zložky vrátane potravinárskych prísad a aby sa pridávali akékoľvek iné prísady okrem medu. V podobnom duchu sa v smernici zakazuje odstránenie akéhokoľvek špecifického stavebného prvku medu vrátane peľu, pokiaľ to nie je nevyhnutné v rámci odstraňovania cudzorodých látok. Tieto požiadavky sú v súlade s normou Potravinového kódexu pre med.
__________________
__________________
1 Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47.
11 Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  S cieľom zohľadniť rastúcu citlivosť spotrebiteľov na prítomnosť geneticky modifikovaných organizmov v potravinách a právo spotrebiteľov na informovanie o ich prítomnosti by sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 1169/2011 mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť smernica Rady 2001/110/ES*.
___________
* Smernica Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede (Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)  Peľ je súčasťou požiadaviek na zloženie med, stanovených v smernici 2001/110/ES. Dostupné dôkazy vrátane empirických a vedeckých údajov potvrdzujú, že zdrojom peľu v mede sú včely. Peľové zrnká padajú do nektáru, ktorý zbierajú včely. V úli tento zozbieraný nektár s obsahom peľu premieňajú na med. Podľa dostupných údajov môže dodatočný peľ v mede pochádzať z peľu uchyteného na včelích chĺpkoch, z peľu nachádzajúceho sa vo vzduchu vo vnútri úľa a z peľu v bunkách včelieho plástu, ktoré môže včelár nechtiac otvoriť pri vytáčaní medu. Peľ sa teda do úľa dostáva činnosťou včiel a v mede sa prirodzene vyskytuje bez ohľadu na to, či včelár med vytáča alebo nie. Navyše včelári peľ do medu nepridávajú úmyselne, keďže takéto pridávanie zakazuje smernica 2001/110/ES.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 c (nové)
(1c)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/20111 sa „zložka“ vymedzuje ako akákoľvek látka, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny a ktorá sa nachádza v konečnom výrobku dokonca aj v pozmenenom stave. Z tohto vymedzenia pojmu vyplýva úmyselné použitie látky pri výrobe alebo príprave potraviny. Vzhľadom na prírodný charakter medu, najmä na prirodzenú príčinu výskytu špecifických stavebných prvkov medu vrátane peľu, je potrebné spresniť, že peľ a všetky ďalšie špecifické stavebné prvky medu by sa nemali považovať za „zložky“ medu v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.
__________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 d (nové)
(1d)  Keďže med je prírodný produkt, mal by sa vyňať z požiadavky uvádzať zoznam zložiek.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 e (nové)
(1e)  Opatreniami pre koexistenciu na úrovni členských štátov, stanovenými v súlade s článkom 26a smernice 2001/18/ES, by sa malo zabezpečiť, že nebude potrebné vykonávať štandardné analýzy medu, okrem iného tým, že sa stanovia požiadavky na minimálnu vzdialenosť.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
vypúšťa sa
(4)  Prílohy k smernici 2001/110/ES obsahujú technické prvky, ktoré môže byť potrebné prispôsobiť alebo aktualizovať tak, aby sa zohľadnili trendy v príslušných medzinárodných normách. Uvedená smernica neudeľuje Komisii dostatočné právomoci na rýchle prispôsobenie alebo aktualizovanie spomínaných príloh tak, aby zohľadňovali trendy v medzinárodných normách Preto by v snahe konzistentného vykonávania smernice 2001/110/ES mali byť Komisii udelené právomoci aj na prispôsobenie alebo aktualizovanie príloh k danej smernici tak, aby bolo okrem technického pokroku možné zohľadniť aj trendy v medzinárodných normách.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Preto by sa v snahe zohľadniť technický pokrok a v odôvodnených prípadoch aj trendy v medzinárodných normách mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy tak, aby bolo možné prispôsobiť alebo aktualizovať technické parametre súvisiace s opisom výrobku a jeho vymedzením v prílohách k smernici 2001/110/ES.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/110/ES
Článok 2 – bod 5
5.  Peľ ako prírodný stavebný prvok, zvlášť v prípade medu, sa nepovažuje za zložku v zmysle článku 6 ods. 4 smernice 2000/13/ES výrobku vymedzeného v prílohe 1 k tejto smernici.“
5.  Peľ ako prírodný stavebný prvok, zvlášť v prípade medu, sa nepovažuje za zložku v zmysle článku 2 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 výrobku vymedzeného v prílohe 1 k tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 6
Článok 6
vypúšťa sa
Komisii sa zveruje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a s cieľom meniť a dopĺňať technické parametre týkajúce sa názvov, opisu a vymedzenia výrobku uvedených v prílohe I, ako aj kritérií zloženia medu uvedených v prílohe II tak, aby bol zohľadnený technický pokrok a v odôvodnených prípadoch aj trendy v medzinárodných normách.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 6a – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4 a 6 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od (…). (dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho aktu doplní Úrad pre publikácie).
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
__________________________
* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 6a – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4 a 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/110/ES
Článok 6a – odsek 5
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4 a 6 nadobudne účinnosť len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 nadobudne účinnosť len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 do [dátum]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 do ... *. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
___________________
* 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0440/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia