Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0260(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0440/2013

Predložena besedila :

A7-0440/2013

Razprave :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Glasovanja :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Obrazložitev glasovanja
PV 16/04/2014 - 14.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Sprejeta besedila
PDF 387kWORD 81k
Sreda, 15. januar 2014 - Strasbourg
Med ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 15. januarja 2014, k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2001/110/ES o medu (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)   Po sodbi Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi C-442/098 je treba cvetni prah v medu obravnavati kot sestavino v skladu z Direktivo 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil9. Sodba Sodišča je temeljila na razmisleku o predloženih dejstvih, da je cvetni prah v medu predvsem zaradi centrifugiranja, ki ga izvajajo čebelarji za namene nabiranja medu. Vendar pa pride cvetni prah v panj kot rezultat dejavnosti čebel in je naravno prisoten v medu, ne glede na to, ali čebelar med ekstrahira s centrifugiranjem. Zato je treba brez poseganja v uporabo Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi10 pri gensko spremenjenem cvetnem prahu v medu razjasniti, da je cvetni prah sestavina medu, ki je naravna snov brez sestavin, in ni sestavina v smislu Direktive 2000/13/ES. Zato bi bilo treba Direktivo Sveta 2001/110/ES11 z dne 20. decembra 2001 o medu ustrezno spremeniti.
(1)   Direktiva 2001/110/ES1 opredeljuje med kot naravno sladko snov, ki jo izdelajo čebele. Med je sestavljen v glavnem iz različnih vrst sladkorjev, predvsem fruktoze in glukoze, ter iz drugih snovi, kot so organske kisline, encimi in trdni delci, ki pridejo v med pri zbiranju. Direktiva 2001/110/ES ohranja naravni značaj medu, saj omejuje človekovo poseganje, ki bi lahko spremenilo sestavo medu. Direktiva zlasti prepoveduje dodajanje živilskih sestavin, tudi živilskih aditivov, ter vse drugo dodajanje razen medu. Direktiva podobno prepoveduje odstranjevanje katere koli sestavine, ki je značilna za med, vključno s cvetnim prahom, razen če se temu ni mogoče izogniti pri odstranjevanju primesi. Te zahteve so v skladu s standardom Codex Alimentarius za med.
__________________
__________________
11 UL L 10, 12.1.2002, str. 47.
1 UL L 10, 12.1.2002, str. 47.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Da bi se upoštevala vse večja občutljivost potrošnikov glede vsebnosti gensko spremenjenih organizmov v živilih in njihove pravice do obveščenosti o tem, pa tudi v skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 bi bilo treba Direktivo Sveta 2001/110/ES* ustrezno spremeniti.
________________
* Direktiva Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o medu (UL L 10, 12.1.2002, str. 47).
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)
(1b)  Cvetni prah je del meril za sestavo medu, ki jih določa Direktiva št. 2001/110/ES. Razpoložljivi dokazi, vključno z empiričnimi in znanstvenimi podatki, potrjujejo, da so izvor prisotnosti cvetnega prahu v medu medonosne čebele. Zrnca cvetnega prahu padajo v nektar, ki ga nabirajo čebele. Zbrani nektar, ki vsebuje zrnca cvetnega prahu, čebele v panju predelajo v med. Po razpoložljivih podatkih lahko dodatni cvetni prah v medu izvira iz cvetnega prahu, ki ga čebele zberejo na zadnjih nogah, iz cvetnega prahu v zraku v panju in iz cvetnega prahu, ki ga čebele spravljajo v celice, te pa se lahko po nesreči odprejo, ko čebelarji iz satja točijo med. Iz tega sledi, da cvetni prah pride v panj kot rezultat dejavnosti čebel in je naravno prisoten v medu, ne glede na to, ali čebelar med toči ali ne. Poleg tega čebelarji medu ne dodajajo cvetnega prahu namerno, saj to Direktiva št. 2001/110/ES prepoveduje.
Sprememba 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 c (novo)
(1c)  Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1 kot „sestavino“ opredeljuje vsako snov, ki se uporablja v proizvodnji ali pri pripravi živila in je še vedno prisotna v končnem proizvodu, tudi če je v spremenjeni obliki. Ta opredelitev pomeni namerno uporabo snovi pri proizvodnji ali pripravi živila. Ob upoštevanju naravnega značaja medu in zlasti naravnega izvora prisotnosti sestavin, značilnih za med, vključno s cvetnim prahom, je treba razjasniti, da se cvetni prah in druge sestavine, značilne za med, ne štejejo za sestavine proizvodov v smislu Uredbe (EU) št. 1169/2011.
__________________
1 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 d (novo)
(1d)  Ker je med naraven proizvod, bi moral biti izvzet iz zahteve po označevanju seznama sestavin.
Sprememba 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 e (novo)
(1e)  Ukrepi soobstoja na ravni držav članic, določeni v skladu s členom 26a Direktive 2001/18/ES, bi morali zagotoviti, da standardne analize medu ne bi bile potrebne, med drugim z določitvijo minimalnih zahtev glede oddaljenosti.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Prilogi k Direktivi 2001/110/ES vsebujeta tehnične elemente, ki bi jih mogoče bilo treba prilagoditi ali dopolniti, da bi upoštevali razvoj ustreznih mednarodnih standardov. Navedena direktiva ne prenaša na Komisijo ustreznih pooblastil za hitro prilagoditev ali dopolnitev navedenih prilog, da bi se upošteval razvoj mednarodnih standardov. Zato bi bilo treba za dosledno izvajanje Direktive 2001/110/ES na Komisijo prav tako prenesti pooblastila za prilagoditev ali dopolnitev prilog k navedeni direktivi, da bi se upošteval ne samo tehnološki napredek, pač pa tudi razvoj mednarodnih standardov.
črtano
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Da se upošteva tehnični napredek in, kjer je ustrezno, razvoj mednarodnih standardov, bi bilo treba pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo, da prilagodi ali posodobi tehnične značilnosti, ki so povezane z opisi proizvoda in opredelitvami v prilogah k Direktivi 2001/110/ES.
črtano
Sprememba 20
Predlog direktive
Člen 1 a – točka 1
Direktiva 2001/110/ES
Člen 2 – točka 5
5.  Cvetni prah, ki je naravna sestavina, značilna za med, se ne šteje za sestavino proizvodov iz Priloge I k tej direktivi v smislu člena 6(4) Direktive 2000/13/ES.
5.  Cvetni prah, ki je naravna sestavina, značilna za med, se ne šteje za sestavino proizvodov iz Priloge I k tej direktivi v smislu člena 2(2)(f) Uredbe (EU) št. 1169/2011.
Sprememba 12
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/110/ES
Člen 6
Komisiji se podelijo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a za spremembo tehničnih značilnosti v zvezi z imeni, opisi in opredelitvami proizvodov iz Priloge I ter meril za sestavo medu iz Priloge II, da se upošteva tehnični napredek in po potrebi razvoj ustreznih mednarodnih standardov.
črtano
Sprememba 13
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/110/ES
Člen 6
2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4 in 6 se na Komisijo prenese za nedoločen čas od (...). (Urad za publikacije naj vstavi datum začetka veljavnosti tega akta o spremembi).
2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od…. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
__________________________
+ Datum začetka veljavnosti te direktive o spremembi.
Sprememba 14
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/110/ES
Člen 6a – odstavek 3
3.   Prenos pooblastil iz členov 4 in 6 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.   Pooblastilo iz člena 4 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 15
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/110/ES
Člen 6a – odstavek 5
Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 4 in 6, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od datuma uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o navedenem aktu, ali če sta pred iztekom navedenega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“
Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom navedenega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“
Sprememba 16
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1
Države članice najpozneje [datum] sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 1(1). Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.
Države članice najpozneje do ...+ sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 1(1). Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.
___________________
+ 12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive o spremembi.

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A7-0440/2013).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov