Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0260(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0440/2013

Ingivna texter :

A7-0440/2013

Debatter :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Röstförklaringar
PV 16/04/2014 - 14.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Antagna texter
PDF 399kWORD 70k
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg
Honung ***I
P7_TA(2014)0028A7-0440/2013

Europaparlamentets ändringar antagna den 15 januari 2014 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Enligt domstolens dom av den 6 september 2011 i mål C-442/098 ska pollen i honung betraktas som en ingrediens i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel9. Domstolens dom grundades på övervägandet av de omständigheter som hade lagts fram för domstolen om att pollen i honung huvudsakligen följer av den slungning som biodlaren genomför vid insamlingen. Pollen kommer dock in i bikupan enbart till följd av binas aktivitet och pollen förekommer naturligt i honung oavsett om biodlaren utvinner honungen genom slungning eller inte. Det är därför nödvändigt, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder10 när det gäller genetiskt modifierat pollen i honung, att klargöra att pollen, som är ett naturligt ämne utan några ingredienser, är en beståndsdel i honung och inte en ingrediens i den mening som avses i direktiv 2000/13/EG. Rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung11 bör därför ändras i enlighet med detta.
(1)  I rådets direktiv 2001/110/EG definieras honung som det naturliga söta ämne som bin bereder. Honung består huvudsakligen av olika former av socker, framför allt av fruktos och glukos samt av andra ämnen såsom organiska syror, enzymer och fasta partiklar från insamlingen av honung. Enligt direktiv 2001/110/EG bevaras honungens naturliga egenskaper genom att mänskliga ingrepp som skulle kunna ändra honungens sammansättning begränsas. I synnerhet är det enligt direktivet förbjudet att tillsätta något slags livsmedelsingredienser, inbegripet livsmedelstillsatser, till honung eller att tillsätta något annat än honung. Enligt direktivet är det också förbjudet att avlägsna någon beståndsdel specifik för honung, inbegripet pollen, utom när detta är oundvikligt för att kunna avlägsna främmande ämnen. Dessa krav är förenliga med Codex Alimentarius standard för honung.
__________________
__________________
11 EGT L 10, 12.1.2002, s. 47.
11 EGT L 10, 12.1.2002, s. 47.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Rådets direktiv 2001/110/EG* bör ändras för att ta hänsyn till konsumenternas ökade känslighet för förekomst av genetiskt modifierade organismer i livsmedel och deras rätt att informeras om detta, och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/20.
______________________________
* Rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung (EUT L 10, 12.1.2002, s. 47).
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)
(1b)  Pollen ingår bland de kriterier för honungens sammansättning som anges i direktiv 2001/110/EG. Tillgängliga belägg, inbegripet empiriska och vetenskapliga uppgifter, bekräftar att honungsbin är upphov till förekomsten av pollen i honung. Pollenkornen faller ned i nektar som samlas in av honungsbin. I bikupan omvandlar bina den insamlade nektarn, som innehåller pollenkorn, till honung. Enligt tillgängliga uppgifter kan ytterligare pollen i honungen komma från pollen på binas hår, från pollen i luften inne i bikupan och från pollen som packas av bina i celler som oavsiktligt öppnas då biodlaren utvinner honung. Härav följer att pollen kommer in i bikupan till följd av binas aktivitet och förekommer naturligt i honung oavsett om biodlaren utvinner honungen. Dessutom tillsätter inte biodlare avsiktligen pollen till honung eftersom detta är förbjudet enligt direktiv 2001/110/EG.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 1c (nytt)
(1c)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/20111 fastställs att med ”ingrediens” avses varje ämne som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel och som finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form. Denna definition innebär att ämnet ska användas avsiktligen vid tillverkning eller beredning av ett livsmedel. Mot bakgrund av honungens naturliga egenskaper, särskilt det naturliga ursprunget för beståndsdelar som är specifika för honung, inbegripet pollen, är det nödvändigt att förtydliga att pollen och varje annan beståndsdel som är specifik för honung inte bör betraktas som en ”ingrediens” i honung i den mening som avses i förordning (EU) nr 1169/2011.
__________________
1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 1d (nytt)
(1d)  Eftersom honung är en naturprodukt bör den undantas från kravet att förses med en ingrediensförteckning.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 1e (nytt)
(1e)  Genom samexistensåtgärder på medlemsstatsnivå som vidtagits i enlighet med artikel 26a i direktiv 2001/18/EG bör det garanteras att standardanalyser av honung inte behövs, bland annat genom att det fastställs minimikrav för avstånd.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Bilagorna till direktiv 2001/110/EG innehåller tekniska delar som kan behöva anpassas eller uppdateras för att ta hänsyn till utvecklingen av relevanta internationella standarder. I det direktivet tilldelas dock inte kommissionen lämpliga befogenheter för att snabbt kunna anpassa eller uppdatera dessa bilagor med hänsyn till utvecklingen av internationella standarder. För en enhetlig tillämpning av direktiv 2001/110/EG bör kommissionen därför också tilldelas befogenheten att anpassa eller uppdatera bilagorna till det direktivet för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och till utvecklingen av internationella standarder.
utgår
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och, i förekommande fall, utvecklingen av internationella standarder bör därför befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen så att den kan anpassa eller uppdatera de tekniska aspekter som rör produktbeskrivningarna och definitionerna i bilagorna till direktiv 2001/110/EG.
utgår
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/110/EG
Artikel 2 – punkt 5
5.  Pollen, en naturlig beståndsdel som är specifik för honung, ska inte betraktas som en ingrediens i den mening som avses i artikel 6.4 i direktiv 2000/13/EG i de produkter som definieras i bilaga 1 till detta direktiv.”
5.  Pollen, en naturlig beståndsdel som är specifik för honung, ska inte betraktas som en ingrediens i den mening som avses i artikel 2.2 f i förordning (EU) nr 1169/2011 i de produkter som definieras i bilaga 1 till detta direktiv.”
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Direktiv 2001/110/EG
Artikel 6
Artikel 6
utgår
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7 för att ändra de tekniska aspekter som rör produktbeteckningarna, produktbeskrivningarna och definitionerna i bilaga I samt kriterierna för honungens sammansättning i bilaga II för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och, i förekommande fall, utvecklingen av relevanta internationella standarder.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2001/110/EG
Artikel 6a – punkt 2
2.  Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 6 ska tilldelas kommissionen tills vidare från och med den (…). (Publikationsbyrån ska ange dagen för ikraftträdande för denna ändringsrättsakt).
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenheter senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
__________________________
*Datum för detta ändringsdirektivs ikraftträdande.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2001/110/EG
Artikel 6a – punkt 3
3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4 och 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det ska inte inverka på giltigheten av de delegerade akter som redan är i kraft.
3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Beslutet påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2001/110/EG
Artikel 6a – punkt 5
En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4 och 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
En delegerad akt som antas enligt artikel 4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaterna ska senast den [datum] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.
Medlemsstaterna ska senast den ...* sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.
___________________
* 12 månader efter detta ändringsdirektivs ikraftträdande.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0440/2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy