Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0454(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0385/2012

Внесени текстове :

A7-0385/2012

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0029

Приети текстове
PDF 281kWORD 39k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз ***I
P7_TA(2014)0029A7-0385/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0914),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, и член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0513/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Сметната палата от 15 май 2012 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 14 ноември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по бюджети (A7-0385/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)ОВ С 201, 7.7.2012 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 януари 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/EО
P7_TC1-COD(2011)0454

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (EС) № 250/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност