Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0454(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0385/2012

Ingediende teksten :

A7-0385/2012

Debatten :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0029

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 36k
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg
Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU ***I
P7_TA(2014)0029A7-0385/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het programma Hercules III ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0914),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0513/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 15 mei 2012(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 14 november 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Begrotingscommissie (A7-0385/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 201 van 7.7.2012, blz. 1.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 januari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor de bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (programma "Hercules III") en tot intrekking van Besluit nr. 804/2004/EG
P7_TC1-COD(2011)0454

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 250/2014.)

Juridische mededeling - Privacybeleid