Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0454(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0385/2012

Ingivna texter :

A7-0385/2012

Debatter :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0029

Antagna texter
PDF 195kWORD 33k
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg
Programmet Herkules III och skydd av EU:s ekonomiska intressen ***I
P7_TA(2014)0029A7-0385/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen (COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

The European Parliament,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0914),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0513/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 15 maj 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 november 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A7-0385/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 201, 7.7.2012, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om inrättande av ett program för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III-programmet) och om upphävande av beslut nr 804/2004/EG
P7_TC1-COD(2011)0454

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 250/2014.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy