Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0457/2013

Внесени текстове :

A7-0457/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Обяснение на вота
PV 15/04/2014 - 17.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Приети текстове
PDF 414kWORD 106k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Изменения, приети от Европейския парламент на 15 януари 2014 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки по отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от митническата администрация, обмен на поверителни данни между държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготвянето и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.
(6)  От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на най-ефективното експертно равнище, след като информира държавите членки с кого ще се проведат консултации и на каква основа ще се гарантира спазването на безпристрастността и ще се избягват възможните конфликти на интереси. При подготвянето и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   Комисията следва да гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки и отделните респонденти.
(7)   Комисията следва да гарантира, че делегираните актове не водят до значителни допълнителни разходи или административна тежест за държавите членки и отделните респонденти, както и че те остават възможно най-икономични.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)   С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 638/2004, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, с помощта на които тя може да приема разпоредбите за събиране на информация, по-специално по отношение на кодове, които да се използват, техническите разпоредби за съставянето на годишна статистика за търговията по характеристики на стопанската дейност и всички необходими мерки за гарантиране на качеството на предаваната статистика в съответствие с критериите за качество. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
(8)   С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 638/2004, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, с помощта на които тя може да приема разпоредбите за събиране на информация, по-специално по отношение на кодове, които да се използват, техническите разпоредби за съставянето на годишна статистика за търговията по характеристики на стопанската дейност и всички необходими мерки за гарантиране на качеството на безплатно предаваната статистика в съответствие с критериите за качество. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  В съответствие със стратегията за нова структура на Европейската статистическа система (наричана по-нататък „ЕСС“), с която се цели да се подобри координацията и партньорството посредством ясно изразена пирамидална структура в рамките на ЕСС, Комитетът на Европейската статистическа система (наричан по-нататък „Комитет на ЕСС“), създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика9, следва да консултира и подпомага Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия.
(10)  В съответствие със стратегията за нова структура на Европейската статистическа система (наричана по-нататък „ЕСС“), с която се цели да се подобри координацията и партньорството посредством ясно изразена пирамидална структура в рамките на ЕСС, Комитетът на Европейската статистическа система (наричан по-нататък „Комитетът на ЕСС“), създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета 9, следва да консултира и подпомага Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. Подобряването на координацията между националните органи и Комисията (Евростат) е от основно значение за изготвянето на висококачествени статистически данни в Европейския съюз.
__________________
__________________
9 ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.
9 Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Регламент (ЕО) № 638/2004 следва да бъде изменен, като позоваването на комитета на Интрастат бъде заменено с позоваване на Комитета на ЕСС.
(11)  Регламент (ЕО) № 638/2004 следва да бъде изменен, като позоваването на комитета на Интрастат бъде заменено с позоваване на Комитета на ЕСС. Комитетът на ЕСС следва да запази същата структура като на комитета на Интрастат, т.е. по един член от всяка държава членка.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)   Опростявания на схемите за митническо оформяне доведоха до неналичност, на митническо ниво, на статистическа информация относно стоки под митнически процедури за преработка. За да се осигури обхват на данните, движението на тези стоки трябва да бъде включено в системата Интрастат.
(12)   Опростявания на схемите за митническо оформяне доведоха до неналичност, на митническо ниво, на статистическа информация относно стоки под митнически процедури за преработка. За да се осигури обхват на данните, движението на тези стоки трябва да бъде включено в системата Интрастат, като се ограничават във възможно най-голяма степен всички допълнителни разходи. Информацията трябва да следва принципа на еднопоточната система на отчитане, по този начин данните, доколкото тяхното качество може да бъде гарантирано, следва да се събират единствено от дружествата износители.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)   Обменът на поверителни данни, отнасящи се до търговията в рамките на ЕС, следва да се разреши между държавите членки с цел повишаване на ефективността на разработването, изготвянето и разпространението или за подобряване на качеството на тези статистически данни.
(13)   Обменът на поверителни данни, отнасящи се до търговията в рамките на ЕС, следва да се разреши между държавите членки и да бъде безплатен, ако това е необходимо за повишаване на ефективността на разработването, изготвянето и разпространението или за подобряване на качеството на тези статистически данни. Такъв обмен следва да бъде доброволен и възможен за преходен период след влизането в сила на настоящия регламент. Обменът на поверителни данни между дружествата следва обаче да бъде внимателно третиран и не бива сам по себе си да води до увеличена административна тежест за дружествата.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)   Определянето за статистическата стойност трябва да бъде изяснено и уеднаквено с определението на този елемент на данните в статистиката за търговията с държави извън ЕС.
(14)   Определянето за статистическата стойност трябва да бъде изяснено и уеднаквено с определението на този елемент на данните в статистиката за търговията с държави извън ЕС, за да се гарантира по-добра съпоставимост на статистическите данни за търговията в рамките на ЕС с данните за търговията с държави извън ЕС. Единните определения са от съществено значение за добре функционираща и безпрепятствена презгранична търговия и са особено важни като предпоставка за това, различните национални органи да са в състояние да правят съответстващи си тълкувания на правилата, оказващи въздействие върху презграничните дейности на предприятията.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)   В съответствие с принципа на пропорционалност е необходимо и целесъобразно да бъдат изготвени правила за предаване на информация от страна на митническата администрация, обмена на поверителни данни между държавите членки и определянето за статистическа стойност в областта на статистиката за търговията в рамките на ЕС. С настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на тази цел в съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.
(15)   В съответствие с принципа на пропорционалност е необходимо и целесъобразно да бъдат изготвени хармонизирани правила за предаване на информация от страна на митническата администрация, обмена на поверителни данни между държавите членки и определянето за статистическа стойност в областта на статистиката за търговията в рамките на ЕС. С настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на тази цел в съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)  Изпращането на данни от националните органи следва да бъде безплатно за държавите членки и за институциите или агенциите на Съюза.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17a)  Като се има предвид икономическото положение в държавите членки и засилването на мерките за координация на равнището на Съюза, е необходимо да се разработят интегриран подход и още по-надеждни статистически показатели, така че политиките да се прилагат по-ефективно.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)  След неотдавнашното откриване на нарушения в защитата на данните на гражданите и държавите – членки на Съюза, е необходимо да се засили сигурността на начините на предаване на чувствителни статистически данни, включително икономически данни,
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква б)
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 5 - параграф 2
2.   Статистическата информация за изпращане и приемане на стоки, които са предмет на отделен административен документ за митнически или данъчни цели, се предоставя на националните органи директно от митниците най-малко веднъж месечно.
2.   Статистическата информация за изпращане и приемане на стоки, които са предмет на отделен административен документ за митнически или данъчни цели, се предоставя на националните органи директно от митниците веднъж месечно.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 9а – параграф 1
Обменът на поверителни данни, както е определен в член 3, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (*), само за статистически цели, се разрешава между съответните национални органи на всяка държава членка, като той служи за ефективното разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика, свързана с търговията на стоки между държавите членки, или подобрява нейното качество.
Безплатният обмен на поверителни данни, както е определен в член 3, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (*), само за статистически цели, се разрешава между съответните национални органи на всяка държава членка, само ако е доказано, че той служи за ефективното разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика, свързана с търговията на стоки между държавите членки, или подобрява значително нейното качество. Всяка допълнителна административна тежест и всички разходи за държавите членки се свеждат до минимум. Този обмен на поверителна информация е доброволен до...**
* ОВ L 87, 31,3,2009 г., стр. 164.
(*) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (OВ L 87, 31.3.2009 г., стp. 164).
** Пет години след влизането в сила на регламента.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 9а - параграф 2
Националните органи, които са получили поверителни данни, следва да третират тези данни като поверителна и да ги използват изключително за статистически цели.
Националните органи, които са получили поверителни данни, следва да третират тези данни като поверителна информация и да ги използват изключително за статистически цели. Националните органи не предават такива данни на международни организации, различни от предвидените в настоящия регламент.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 10 - параграф 5
5.   Държавите членки могат, при определени условия, които да отговарят на качествените изисквания, да опростят информацията, която се предоставя за малки индивидуални сделки. На Комисията се предоставя правомощието да приема, в съответствие с член 13а, делегирани актове за конкретизиране на условията.
5.   Държавите членки могат, при определени условия, които да отговарят на качествените изисквания, да опростят информацията, която се предоставя за малки индивидуални сделки, ако това не оказва отрицателно въздействие върху качеството на статистическите данни. На Комисията се предоставя правомощието да приема, в съответствие с член 13а, делегирани актове за конкретизиране на условията.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 11
(6a)  Член 11 се заменя със следното:
Член 11
„Член 11
Статистическа поверителност
Статистическа поверителност
Единствено по искане на страните, предоставили информация, националните органи решават дали статистическите резултати, които могат да направят възможно идентифицирането на въпросния(те) доставчик(ци), да бъдат разпространявани или да бъдат изменени по начин, по който тяхното разпространение не засяга статистическата поверителност.
Единствено по искане на страните, предоставили информация, националните органи решават дали статистическите резултати, които могат да направят възможно идентифицирането на въпросния(те) доставчик(ци), да бъдат разпространявани или да бъдат изменени по начин, по който тяхното разпространение не засяга статистическата поверителност. Националните органи гарантират, че статистическите ползи са много повече от отрицателните последици за страната(ите), предоставяща(и) информация.“
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква в)
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 12 – параграф 4 – алинея 3
Комисията приема, посредством актове за изпълнение, технически разпоредби за събиране и обработка на тези статистически данни.
Комисията приема, посредством актове за изпълнение, технически разпоредби за най-икономично събиране и обработка на тези статистически данни.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 13 – параграф 4 – алинея 1
(4)   Комисията приема чрез актове за изпълнение мерките, необходими за гарантиране на качеството на предаваните данни в съответствие с критериите за качество.
(4)   Комисията приема чрез актове за изпълнение мерките, необходими за гарантиране на качеството на предаваните данни в съответствие с критериите за качество, като се избягват прекомерни разходи за националните статистически органи.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 13а – параграф 2
(2)   При упражняването на правомощията, делегирани в член 3, параграф 4, член 6, параграф 2, член 10, параграфи 3, 4 и 5, член 12, параграф 1, буква а) и член 12, параграф 2, Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до съществена допълнителна административна тежест за държавите членки и респондентите.
(2)   При упражняването на правомощията, делегирани в член 3, параграф 4, член 6, параграф 2, член 10, параграфи 3, 4 и 5, член 12, параграф 1, буква а) и член 12, параграф 2, Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до съществени допълнителни разходи или административна тежест за държавите членки и респондентите. Комисията се стреми към намаляване на разходите и административната тежест, където това е възможно. В допълнение към това Комисията надлежно обосновава действията в тези делегирани актове и предоставя информация с данни от държавите членки относно всякаква свързана с това тежест и разходи за изготвяне, в съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 13а – параграф 3
3.   Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 3, параграф 4, член 6, параграф 2, член 10, параграфи 3, 4 и 5, член 12, параграф 1, буква а) и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията за неопределен срок, считано от [Службата за публикации: въведете точната дата на влизане в сила на регламента за изменение].
3.   Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 3, параграф 4, член 6, параграф 2, член 10, параграфи 3, 4 и 5, член 12, параграф 1, буква а) и член 12, параграф 2, се предоставят на Комисията за петгодишен срок, считано от [Службата за публикации: въведете точната дата на влизане в сила на регламента за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 13а – параграф 6
6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4, член 6, параграф 2, член 10, параграфи 3, 4 и 5, член 12, параграф 1, буква а) и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4, член 6, параграф 2, член 10, параграфи 3, 4 и 5, член 12, параграф 1, буква а) и член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0457/2013).

Правна информация - Политика за поверителност