Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0278(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0457/2013

Předložené texty :

A7-0457/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Vysvětlení hlasování
PV 15/04/2014 - 17.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Přijaté texty
PDF 421kWORD 102k
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 15. ledna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření, předávání informací celními správami, výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)   Je obzvlášť důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(6)   Je obzvlášť důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na nejúčinnější odborné úrovni, poté, co členské státy informuje o tom, s kým budou konzultace vedeny a na jakém základě se zajistí dodržování nestrannosti a zabrání potenciálním střetům zájmů. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)   Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.
(7)   Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nevedly k dalším nákladům či dále nezvyšovaly administrativní zátěž pro členské státy a respondenty a aby zůstaly maximálně hospodárné.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)   Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 638/2004, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla přijímat opatření v souvislosti se shromažďováním informací, zejména pokud jde o kódy, jež mají být použity, technická ustanovení v souvislosti se sestavováním ročních statistik obchodu podle podnikových ukazatelů a opatření nezbytná k zajištění kvality předávaných statistik v souladu s kritérii kvality. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
(8)   Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 638/2004, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla přijímat opatření v souvislosti se shromažďováním informací, zejména pokud jde o kódy, jež mají být použity, technická ustanovení v souvislosti se sestavováním ročních statistik obchodu podle podnikových ukazatelů a opatření nezbytná k zajištění kvality bezplatně předávaných statistik v souladu s kritérii kvality. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)   V rámci strategie pro novou strukturu Evropského statistického systému (dále jen „ESS“) za účelem lepší koordinace a partnerství v jasném pyramidovém uspořádání v rámci ESS by měl mít poradní úlohu a pomáhat Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí Výbor pro Evropský statistický systém (dále jen „Výbor pro ESS“) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice9.
(10)   V rámci strategie pro novou strukturu Evropského statistického systému (dále jen „ESS“) za účelem lepší koordinace a partnerství v jasném pyramidovém uspořádání v rámci ESS by měl mít poradní úlohu a pomáhat Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí Výbor pro Evropský statistický systém (dále jen „Výbor pro ESS“) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/20099. Klíčem k sestavování kvalitnějších statistik v Unii je lepší koordinace mezi vnitrostátními orgány a Komisí (Eurostatem).
__________________
__________________
9 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)   Nařízení (ES) č. 638/2004 by mělo být změněno tak, že se odkaz na Výbor pro Intrastat nahradí odkazem na Výbor pro ESS.
(11)   Nařízení (ES) č. 638/2004 by mělo být změněno tak, že se odkaz na Výbor pro Intrastat nahradí odkazem na Výbor pro ESS. Výbor pro ESS by měl mít stejnou členskou strukturu jako Výbor pro Intrastat, tj. každý členský stát by měl být zastoupen jedním členem.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)   Zjednodušení systému celního odbavení mělo na celní úrovni za následek ztrátu statistických informací o zboží v procesu celních postupů. Aby byla zajištěna úplnost údajů, informace o pohybu takového zboží by měly být zahrnuty v systému Intrastat.
(12)   Zjednodušení systému celního odbavení mělo na celní úrovni za následek ztrátu statistických informací o zboží v procesu celních postupů. Aby byla zajištěna úplnost údajů, informace o pohybu takového zboží by měly být zahrnuty v systému Intrastat, přičemž veškeré dodatečné náklady by měly být omezeny na minimum. Tyto informace by měly být poskytovány v souladu se zásadou „jednosměrného toku výkaznictví“, tzn. že pokud lze zajistit kvalitu údajů, měly by tyto údaje shromažďovat pouze vývozci.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)   Mezi členskými státy by měla být povolena výměna důvěrných údajů týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu.
(13)   Mezi členskými státy by měla být povolena výměna důvěrných údajů týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU, která by měla být bezplatná, pokud je to nutné ke zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu. Tato výměna by měla být dobrovolná a měla by být umožněna po přechodné období po vstupu tohoto nařízení v platnost. Výměna důvěrných údajů by však měla probíhat obezřetně a neměla by sama o sobě zvyšovat administrativní náklady podniků.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)   Definice statistické hodnoty by měla být ujasněna a uvedena do souladu s definicí téhož údaje ve statistikách obchodu mimo EU.
(14)   Definice statistické hodnoty by měla být ujasněna a uvedena do souladu s definicí téhož údaje ve statistikách obchodu mimo EU, aby byla zajištěna lepší porovnatelnost statistik obchodu uvnitř EU se statistikami obchodu mimo EU. Jednotné definice jsou zásadně důležité pro řádný a hladký průběh přeshraničního obchodu, a jsou zvláště nezbytné pro to, aby mohly jednotlivé vnitrostátní orgány jednotně vykládat pravidla ovlivňující přeshraniční činnost podniků.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)   V souladu se zásadou proporcionality je nutné a vhodné stanovit pravidla pro předávání informací celními správami, pravidla pro výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty v oblasti statistiky obchodu uvnitř EU. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle, v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.
(15)   V souladu se zásadou proporcionality je nutné a vhodné stanovit harmonizovaná pravidla pro předávání informací celními správami, pravidla pro výměnu důvěrných informací mezi členskými státy a definici statistické hodnoty v oblasti statistiky obchodu uvnitř EU. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle, v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Předávání údajů vnitrostátními orgány by mělo být pro členské státy a instituce nebo agentury Unie bezplatné.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Vzhledem k hospodářské situaci členských států a k posilování koordinačních opatření na úrovni Unie je třeba vypracovat integrovaný přístup a stále spolehlivější statistické ukazatele, jež budou umožňovat účinnější provádění politik.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)
(17b)  Vzhledem k nedávno odhaleným nedostatkům v ochraně údajů evropských občanů a členských států je třeba posílit zabezpečení jednotlivých způsobů přenosu citlivých statistických údajů, včetně hospodářských údajů,
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 5 – odst. 2
2.   Statistické informace o odesílání a přijímání zboží, které je pro celní nebo daňové účely předmětem jednotného správního dokladu, jsou vnitrostátním orgánům poskytovány nejméně jednou měsíčně přímo celními orgány.
2.   Statistické informace o odesílání a přijímání zboží, které je pro celní nebo daňové účely předmětem jednotného správního dokladu, jsou vnitrostátním orgánům poskytovány jednou měsíčně přímo celními orgány.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a –odst. 1
Výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice* je výhradně pro statistické účely povolena mezi odpovědnými orgány členských států v případech, kdy tato výměna přispívá ke zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření evropských statistik souvisejících s obchodem mezi členskými státy nebo ke zvýšení jejich kvality.
Bezplatná výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009*) je výhradně pro statistické účely povolena mezi odpovědnými orgány členských států v případech, kdy tato výměna prokazatelně přispívá ke zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření evropských statistik souvisejících s obchodem mezi členskými státy nebo k výraznému zvýšení jejich kvality. Veškeré další administrativní zatížení a náklady pro členské státy se omezí na minimum. Tato výměna důvěrných informací je dobrovolná až do …**.
__________________
__________________
* Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
** Pět let od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a –odst. 2
Vnitrostátní orgány, které obdrží důvěrné údaje, nakládají s těmito informacemi jako s důvěrnými a používají je výhradně pro statistické účely.
Vnitrostátní orgány, které obdrží důvěrné údaje, nakládají s těmito informacemi jako s důvěrnými a používají je výhradně pro statistické účely. Vnitrostátní orgány nesmí předat tyto údaje žádné mezinárodní organizaci kromě organizací uvedených v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. c
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 10 – odst. 5
5.   Členské státy mohou za určitých podmínek, které splňují požadavky na kvalitu, zjednodušit informace, které mají být poskytovány o jednotlivých drobných transakcích. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o definice těchto podmínek.
5.   Členské státy mohou za určitých podmínek, které splňují požadavky na kvalitu, zjednodušit informace, které mají být poskytovány o jednotlivých drobných transakcích, pokud nemá toto zjednodušení žádné negativní dopady na kvalitu statistik. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o definice těchto podmínek.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 638/2004
Článek 11
6a)  Článek 11 se nahrazuje tímto:
Článek 11
Článek 11
Statistická důvěrnost
Statistická důvěrnost
Pouze na žádost stran poskytujících informace rozhodnou vnitrostátní orgány o tom, zda statistické výsledky, které mohou umožnit identifikaci uvedených stran, mají být šířeny nebo zda mají být upraveny tak, aby jejich šířením nebyla porušena statistická důvěrnost.
Pouze na žádost stran poskytujících informace rozhodnou vnitrostátní orgány o tom, zda statistické výsledky, které mohou umožnit identifikaci uvedených stran, mají být šířeny nebo zda mají být upraveny tak, aby jejich šířením nebyla porušena statistická důvěrnost. Vnitrostátní orgány zajistí, aby nad negativními důsledky pro stranu nebo strany poskytující informace jednoznačně převažovaly statistické přínosy.“
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. c
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3
„Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů technická ustanovení pro sestavování těchto statistik.
„Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů technická ustanovení pro nejhospodárnější sestavování těchto statistik.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1
4)   Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření nezbytná pro zajištění kvality předávaných statistik podle kritérií kvality.
4)   Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření nezbytná pro zajištění kvality předávaných statistik podle kritérií kvality, která však nepovedou ke vzniku nadměrných nákladů pro vnitrostátní orgány.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 a –odst. 2
2)   Při výkonu přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.
2)   Při výkonu přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly pro členské státy a respondenty významné dodatečné náklady nebo administrativní zátěž. Kde je to možné, usiluje Komise o snižování nákladů a administrativní zátěže. Komise dále řádně odůvodní opatření přijatá v těchto zamýšlených aktech v přenesené pravomoci a za přispění členských států poskytne informace o veškeré související zátěži a nákladech na vypracovávání v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 a –odst. 3
3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem [(Úřad pro publikace: vložte prosím přesné datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost)].
3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem [Úřad pro publikace: vložte prosím přesné datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období vypracuje Komise zprávu o výkonu přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 a –odst. 6
6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0457/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí