Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0278(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0457/2013

Esitatud tekstid :

A7-0457/2013

Arutelud :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Hääletused :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Selgitused hääletuse kohta
PV 15/04/2014 - 17.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Vastuvõetud tekstid
PDF 324kWORD 84k
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - Strasbourg
Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Euroopa Parlamendi 15. jaanuaril 2014. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt, konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse määratlemisega (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)  On eriti oluline, et komisjon korraldaks asjakohaseid konsultatsioone ettevalmistava töö käigus, sh ka ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
(6)  On eriti oluline, et komisjon korraldaks asjakohaseid konsultatsioone ettevalmistava töö käigus, sh ka kõige tõhusamal ekspertide tasandil pärast liikmesriikidele teatamist, kellega plaanitakse konsulteerida ja millisel alusel tagatakse erapooletus ning välditakse võimalikke huvide konflikte. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Komisjon peaks tagama, et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ja andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.
(7)  Komisjon peaks tagama, et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei kaasne liikmesriikidele ja andmeesitajatele suurt lisakulu ega märkimisväärset täiendavat halduskoormust ning et ollakse võimalikult kokkuhoidlik.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 638/2004 rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et ta saaks kehtestada teabe kogumise korra, eelkõige kasutatavad koodid, tehnilised sätted kaubavahetuse aastastatistika koostamiseks ettevõtete tunnuste järgi ja meetmed tagamaks, et edastatava statistika kvaliteet vastab kvaliteedikriteeriumidele. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
(8)  Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 638/2004 rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et ta saaks kehtestada teabe kogumise korra, eelkõige kasutatavad koodid, tehnilised sätted kaubavahetuse aastastatistika koostamiseks ettevõtete tunnuste järgi ja meetmed tagamaks, et tasuta edastatava statistika kvaliteet vastab kvaliteedikriteeriumidele. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)  Euroopa statistikasüsteemi komitee uut struktuuri käsitleva strateegia kohaselt, mille eesmärk on luua püramiidikujuline ja selge struktuur, et parandada koordineerimist ja tõhustada partnerlust, peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta9 asutatud Euroopa statistikasüsteemi komiteel olema nõuandev roll ja ta peaks abistama komisjoni rakendamisvolituste teostamisel.
(10)  Euroopa statistikasüsteemi komitee uut struktuuri käsitleva strateegia kohaselt, mille eesmärk on luua püramiidikujuline ja selge struktuur, et parandada koordineerimist ja tõhustada partnerlust, peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta asutatud Euroopa statistikasüsteemi komiteel olema nõuandev roll ja ta peaks abistama komisjoni rakendamisvolituste teostamisel. Kvaliteetse statistika tegemiseks liidus on väga oluline liikmesriikide ametiasutuste ja komisjoni (Eurostat) vahelise töö koordineerimise parandamine.
__________________
__________________
9 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)  Määrust (EÜ) nr 638/2004 tuleks muuta ja asendada viide Intrastati komiteele viitega Euroopa statistikasüsteemi komiteele.
(11)  Määrust (EÜ) nr 638/2004 tuleks muuta ja asendada viide Intrastati komiteele viitega Euroopa statistikasüsteemi komiteele. Euroopa statistikasüsteemi komiteel peaks olema samasugune koosseis kui Intrastati komiteel, s.t igast liikmesriigist on üks liige.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Tollivormistuse lihtsustamise tulemusena ei ole tollil enam statistilist teavet tollimenetluse all olevate kaupade kohta. Andmete tagamiseks tuleks kõnealuste kaupade liikumine kaasata Intrastati süsteemi.
(12)  Tollivormistuse lihtsustamise tulemusena ei ole tollil enam statistilist teavet tollimenetluse all olevate kaupade kohta. Andmete tagamiseks tuleks kõnealuste kaupade liikumine kaasata Intrastati süsteemi, piirates samas kõiki täiendavaid kulusid nii palju kui võimalik. Teabe puhul tuleks järgida ühesuunalise voo süsteemi põhimõtet, ehk kui on võimalik tagada andmete kvaliteeti, peaksid andmeid koguma ainult eksportivad äriühingud.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)  Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada konfidentsiaalseid andmeid liidusisese kaubavahetuse statistika kohta, et parandada statistika arendamise tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või kõnealuse statistika kvaliteeti.
(13)  Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada konfidentsiaalseid andmeid liidusisese kaubavahetuse statistika kohta ning see peaks vajadusel olema tasuta, et parandada statistika arendamise tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või kõnealuse statistika kvaliteeti. Andmete vahetamine peaks olema vabatahtlik ning seda peaks olema võimalik teha määruse jõustumisele järgneval üleminekuperioodil. Konfidentsiaalsete andmete vahetamist tuleks rakendada siiski ettevaatlikult ning ettevõtete halduskoormus ei tohiks seetõttu suureneda.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Statistilise väärtuse mõistet tuleks selgemaks muuta ja viia see kooskõlla kõnealuse andmeelemendi mõistega liiduvälise kaubavahetuse statistikas.
(14)  Statistilise väärtuse mõistet tuleb selgemaks muuta ja viia see kooskõlla kõnealuse andmeelemendi mõistega liiduvälise kaubavahetuse statistikas, et ELi-sisene ja -väline kaubandusstatistika oleks paremini võrreldav. Ühtsed määratlused on olulised piiriülese kaubanduse nõuetekohase ja sujuva toimimise seisukohast ning eri riikide ametiasutustele on need eriti vajalikud ettevõtete piiriülesele tegevusele mõju avaldavate eeskirjade tõlgendamisel.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
(15)  Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt on vajalik ja asjakohane kehtestada eeskirjad teabe edastamise kohta tolliasutuste poolt, liikmesriikidevahelise konfidentsiaalsete andmete vahetamise kohta ja statistilise väärtuse määratlemise kohta liidusisese kaubavahetuse statistika valdkonnas. Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikega 4 ei lähe käesolev määrus kõnealuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.
(15)  Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt on vajalik ja asjakohane kehtestada ühtlustatud eeskirjad teabe edastamise kohta tolliasutuste poolt, liikmesriikidevahelise konfidentsiaalsete andmete vahetamise kohta ja statistilise väärtuse määratlemise kohta liidusisese kaubavahetuse statistika valdkonnas. Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikega 4 ei lähe käesolev määrus kõnealuse eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
(15a)  Andmete edastamine liikmesriikide ametiasutuste poolt peaks olema liikmesriikidele ja liidu institutsioonidele või ametitele tasuta.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
(17a)  Võttes arvesse liikmesriikide majanduslikku olukorda ning kooskõlastusmeetmete tugevdamist liidu tasandil, tuleks arendada välja terviklik lähenemisviis ning üha usaldusväärsemad statistilised näitajad, et rakendada tõhusamalt poliitikapõhimõtteid.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)
(17b)  Arvestades Euroopa Liidu kodanike ja liikmesriikide andmete kaitsmisega seotud hiljuti avastatud rikkumisi, tuleks tugevdada tundlike statistiliste andmete, sealhulgas majandusandmete edastusviiside turvalisust.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 5 – lõige 2
2.  Statistilisi andmeid selliste kaupade lähetamise ja saabumise kohta, mille puhul koostatakse tolli- või fiskaalotstarbeline ühtne haldusdokument, edastab toll otse siseriiklikele asutustele vähemalt kord kuus.
2.  Statistilisi andmeid selliste kaupade lähetamise ja saabumise kohta, mille puhul koostatakse tolli- või fiskaalotstarbeline ühtne haldusdokument, edastab toll otse liikmesriikide asutustele kord kuus.”
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9 a – lõik 1
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid andmeid lubatakse vahetada vaid statistilisel eesmärgil iga liikmesriigi asjaomaste statistikaametite vahel, kui andmete vahetamine aitab kaasa liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva Euroopa statistika tõhusale arendamisele, kogumisele ja levitamisele või parandab selle kvaliteeti.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid andmeid lubatakse tasuta vahetada vaid statistilisel eesmärgil iga liikmesriigi asjaomaste statistikaametite vahel, kui tõestatakse, et andmete vahetamine aitab kaasa liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva Euroopa statistika tõhusale arendamisele, kogumisele ja levitamisele või parandab märkimisväärselt selle kvaliteeti. Kogu täiendav halduskoormus ja kulutused, mis võivad liikmesriigile tekkida, hoitakse minimaalsena. Konfidentsiaalse teabe vahetus on vabatahtlik kuni ...**.
______________
(*) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).
** Viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9 a – lõik 2
Liikmesriikide ametiasutused käsitlevad saadud konfidentsiaalseid andmeid konfidentsiaalselt ja kasutavad neid üksnes statistilisel eesmärgil.
Liikmesriikide ametiasutused käsitlevad saadud konfidentsiaalseid andmeid konfidentsiaalselt ja kasutavad neid üksnes statistilisel eesmärgil. Liikmesriikide ametiasutused ei edasta neid andmeid ühelegi muule rahvusvahelisele organisatsioonile kui ainult käesolevas määruses sätestatud organisatsioonile.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 10 – lõige 5
5.  Teatud tingimustel, mis vastavad kvaliteedinõuetele, võivad liikmesriigid lihtsustada väikeste üksiktehingute kohta esitatavaid andmeid. Komisjonil antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks need tingimused.
5.  Teatud tingimustel, mis vastavad kvaliteedinõuetele, võivad liikmesriigid lihtsustada väikeste üksiktehingute kohta esitatavaid andmeid eeldusel, et lihtsustamisega ei kahjustata statistika kvaliteeti. Komisjonil antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks need tingimused.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 11
(6a)  Artikkel 11 asendatakse järgmisega:
Artikkel 11
„Artikkel 11
Statistiliste andmete konfidentsiaalsus
Statistiliste andmete konfidentsiaalsus
Liikmesriikide ametiasutused otsustavad, kas statistilisi tulemusi, mis võimaldavad andmeesitaja(te) identifitseerimist, võib levitada või tuleb neid muuta nii, et nende levitamine ei ohustaks statistiliste andmete konfidentsiaalsust, üksnes juhul, kui andmeesitaja(d) seda nõuab/nõuavad.
Liikmesriikide ametiasutused otsustavad, kas statistilisi tulemusi, mis võimaldavad andmeesitaja(te) identifitseerimist, võib levitada või tuleb neid muuta nii, et nende levitamine ei ohustaks statistiliste andmete konfidentsiaalsust, üksnes juhul, kui andmeesitaja(d) seda nõuab/nõuavad. Liikmesriikide ametiasutused tagavad, et statistiline kasu ületab selgelt kahjulikud mõjud andmeesitaja(te)le.”
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu kõnealuse statistika koostamise tehnilised sätted.
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu kõnealuse statistika majanduslikult kõige soodsama koostamise tehnilised sätted.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 1
(4)  Komisjon võtab rakendusaktidega vastu meetmed, mis on vajalikud kvaliteedikriteeriumitekohaselt edastatava statistika kvaliteedi tagamiseks.
(4)  Komisjon võtab rakendusaktidega vastu meetmed, mis on vajalikud kvaliteedikriteeriumite kohaselt edastatava statistika kvaliteedi tagamiseks, vältides ülemääraseid kulusid liikmesriikide ametiasutuste jaoks.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13 a – lõige 2
(2)  Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 1 punktis a ja lõikes 2 osutatud delegeeritud volituste rakendamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat halduskoormust.
(2)  Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 1 punktis a ja lõikes 2 osutatud delegeeritud volituste rakendamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei kaasne liikmesriikidele ega andmeesitajatele suurt lisakulu ega märkimisväärset täiendavat halduskoormust. Võimaluse korral püüab komisjon vähendada kulusid ja halduskoormust. Lisaks põhjendab komisjon nõuetekohaselt kavandatud delegeeritud õigusaktides sätestatud meetmeid ning esitab liikmesriikide esitatud andmete alusel teabe asjassepuutuva koormuse ja tootmiskulude kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 14 lõikele 3.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13 a – lõige 3
3.  Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 1 punktis a ja lõikes 2 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile määramata ajaks alates [(Väljaannete talitus: palun lisage käesoleva määruse jõustumise kuupäev)].
3.  Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 1 punktis a ja lõikes 2 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile 5 aastaks alates [Väljaannete talitus: palun lisage käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon koostab delegeeritud volituste kasutamise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13 a – lõige 6
6.  Artikli 3 lõike 4, artikli 6 lõike 2, artikli 10 lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 12 lõike 1 punkti a ja lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast seda, kui õigusakt on Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehtud, esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra.
6.  Artikli 3 lõike 4, artikli 6 lõike 2, artikli 10 lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 12 lõike 1 punkti a ja lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast seda, kui õigusakt on Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehtud, esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel kolme kuu võrra.”.

(1) Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0457/2013).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika