Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0278(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0457/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0457/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
A szavazatok indokolása
PV 15/04/2014 - 17.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Elfogadott szövegek
PDF 343kWORD 105k
2014. január 15., Szerda - Strasbourg
A tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Az Európai Parlament 2014. január 15-én elfogadott módosításai a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)   Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.
(6)   Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során – miután tájékoztatta a tagállamokat a konzultációba bevonandó személyekről és arról, hogy a pártatlanság tiszteletben tartását milyen alapon kell biztosítani, és az esetleges összeférhetetlenségeket milyen módon kell elkerülni – megfelelő konzultációkat folytasson, többek között a leghatékonyabb szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)   A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltató egységekre.
(7)   A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletköltséget vagy adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltató egységekre, valamint a költségvonzatuk a lehető legalacsonyabb szinten maradjon.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A 638/2004/EK rendelet egységes feltételek alapján történő végrehajtása céljából a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni, hogy rendelkezéseket tudjon elfogadni az adatgyűjtésre vonatkozóan, mindenekelőtt a használandó kódokat, a vállalkozás jellemzői szerinti bontásban készülő éves kereskedelmi statisztikák összeállítására vonatkozó technikai rendelkezéseket és a továbbított statisztikák minőségi kritériumoknak való megfelelésének biztosításához szükséges intézkedéseket illetően. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
(8)  A 638/2004/EK rendelet egységes feltételek alapján történő végrehajtása céljából a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni, hogy rendelkezéseket tudjon elfogadni az adatgyűjtésre vonatkozóan, mindenekelőtt a használandó kódokat, a vállalkozás jellemzői szerinti bontásban készülő éves kereskedelmi statisztikák összeállítására vonatkozó technikai rendelkezéseket és a díjmentesen továbbított statisztikák minőségi kritériumoknak való megfelelésének biztosításához szükséges intézkedéseket illetően. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Az európai statisztikai rendszer új, a koordináció és a partnerség javítását célzó, egyértelmű piramisszerű felépítésére irányuló stratégiának megfelelően az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel9 létrehozott európai statisztikai rendszer bizottságának kell (a továbbiakban: ESR-bizottság) tanácsadó szerepet betöltenie, és segítenie a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában.
(10)  Az európai statisztikai rendszer új, a koordináció és a partnerség javítását célzó, egyértelmű piramisszerű felépítésére irányuló stratégiának megfelelően a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel9 létrehozott európai statisztikai rendszer bizottságának kell (a továbbiakban: ESR-bizottság) tanácsadó szerepet betöltenie, és segítenie a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában. A nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) közötti koordináció javítása kulcsfontosságú az Unió statisztikái színvonalának növelése szempontjából.
__________________
__________________
9 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.
9 Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.)
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A 638/2004/EK rendeletben az Intrastat-bizottságra való hivatkozás helyébe az európai statisztikai rendszer bizottságára történő hivatkozásnak kell lépnie.
(11)  A 638/2004/EK rendeletben az Intrastat-bizottságra való hivatkozás helyébe az európai statisztikai rendszer bizottságára történő hivatkozásnak kell lépnie. Az európai statisztikai rendszer bizottsága tagságának összetétele az Intrastat Bizottságét követi, azaz minden tagállam egy taggal vesz részt benne.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)   A vámeljárások egyszerűsítése ahhoz vezetett, hogy a vámhatóságok szintjén nem áll rendelkezésre statisztikai adat a vámkezelés alatt álló árukról. Az adatok lefedettsége érdekében az említett árumozgást be kell vonni az Intrastat-rendszerbe.
(12)   A vámeljárások egyszerűsítése ahhoz vezetett, hogy a vámhatóságok szintjén nem áll rendelkezésre statisztikai adat a vámkezelés alatt álló árukról. Az adatok lefedettsége érdekében az említett árumozgást be kell vonni az Intrastat-rendszerbe, ugyanakkor a többletköltségeket a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell. A tájékoztatásnak az „egycsatornás jelentés” elvét kell követnie, azaz amennyiben az adatok minősége garantálható, az adatokat kizárólag az exportáló vállalatoknak kell gyűjtenie.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)   Lehetővé kell tenni az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztikához kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a tagállamok között az említett statisztika hatékony fejlesztésének, előállításának és közzétételének, illetve minősége javításának céljából.
(13)   Lehetővé kell tenni az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztikához kapcsolódó bizalmas adatok szükség esetén díjmentes cseréjét a tagállamok között az említett statisztika hatékony fejlesztésének, előállításának és közzétételének, illetve minősége javításának céljából. E cserének önkéntesnek kell lennie, és azt e rendelet hatálybalépése után egy átmeneti időszakban lehetővé kell tenni. A bizalmas adatok ilyen cseréje tekintetében azonban elővigyázatosan kell eljárni, és az nem róhat a vállalkozásokra adminisztratív többletterhet.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)   Egyértelművé kell tenni a statisztikai érték meghatározását és hozzá kell igazítani az EU-n kívüli kereskedelemre vonatkozó statisztika ezen adateleméhez.
(14)   Egyértelművé kell tenni a statisztikai érték meghatározását és hozzá kell igazítani az EU-n kívüli kereskedelemre vonatkozó statisztika ezen adateleméhez annak lehetővé tétele érdekében, hogy az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztikák jobban összehasonlíthatóak legyenek az EU-n kívüli kereskedelemre vonatkozókkal. A határokon átnyúló kereskedelem megfelelő és zökkenőmentes működése szempontjából alapvetően fontosak az egységes fogalommeghatározások, továbbá különösen fontosak amiatt, hogy a különböző nemzeti hatóságok számára annak előfeltételét jelentik, hogy a vállalkozások határokon átnyúló tevékenységeire hatással bíró szabályokat egységesen értelmezzék.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)   Az arányosság elvének megfelelően szükséges és helyénvaló szabályokat megállapítani a vámigazgatási szervek által szolgáltatandó adatokra, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréjére és az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztika területén a statisztikai érték meghatározására vonatkozóan. E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.
(15)   Az arányosság elvének megfelelően szükséges és helyénvaló harmonizált szabályokat megállapítani a vámigazgatási szervek által szolgáltatandó adatokra, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréjére és az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztika területén a statisztikai érték meghatározására vonatkozóan. E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  A nemzeti hatóságok általi adatszolgáltatásnak a tagállamok és az uniós intézmények és ügynökségek számára díjmentesnek kell lennie.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  Tekintettel a tagállamok gazdasági helyzetére és a koordinációs intézkedések uniós szintű fokozására, a politikák hatékonyabb végrehajtása érdekében integrált megközelítés és még megbízhatóbb statisztikai mutatók kidolgozására van szükség.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)
(17b)  Miután a közelmúltban fény derült az uniós polgárok és a tagállamok adatainak védelmével kapcsolatos jogsértésekre, az érzékeny statisztikai adatok – többek között a gazdasági adatok – továbbítási módjára vonatkozó biztonságot növelni kell;
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
638/2004/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés
(2)   A vám- vagy adócélokból az egységes vámokmány hatálya alá tartozó termékek kiszállítására és beérkezésére vonatkozó statisztikai adatokat a vámigazgatási szervek legalább havonta egyszer közvetlenül szolgáltatják a nemzeti hatóságoknak.
(2)   A vám- vagy adócélokból az egységes vámokmány hatálya alá tartozó termékek kiszállítására és beérkezésére vonatkozó statisztikai adatokat a vámigazgatási szervek havonta egyszer közvetlenül szolgáltatják a nemzeti hatóságoknak.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
638/2004/EK rendelet
9 a cikk – 1 bekezdés
Megengedett az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikke 7. pontjában meghatározott bizalmas adatoknak a tagállamok megfelelő nemzeti hatóságai közötti – kizárólag statisztikai célból történő – cseréje, ha az a tagállamok közötti termékforgalommal kapcsolatos statisztikák hatékony fejlesztését, előállítását és közzétételét, valamint minőségük javítását szolgálja.
Megengedett a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 3. cikke 7. pontjában meghatározott bizalmas adatoknak a tagállamok megfelelő nemzeti hatóságai közötti – kizárólag statisztikai célból történő – díjmentes cseréje, ha az bizonyítottan a tagállamok közötti termékforgalommal kapcsolatos statisztikák hatékony fejlesztését, előállítását és közzétételét, valamint minőségük jelentős javítását szolgálja. A tagállamokra háruló adminisztratív többletterheket és többletköltségeket minimálisra kell csökkenteni. A bizalmas adatok ilyen cseréjének ...-ig** önkéntesnek kell lennie.
__________________
(*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.
* Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).
** Öt évvel e rendelet hatálybalépése után.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
638/2004/EK rendelet
9 a cikk – 2 bekezdés
A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell kezelniük a kapott bizalmas információkat, és azokat kizárólag statisztikai célra használhatják.
A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell kezelniük a kapott bizalmas információkat, és azokat kizárólag statisztikai célra használhatják. A nemzeti hatóságok ezeket az adatokat nem továbbíthatják az e rendeletben meghatározottakon kívüli nemzetközi szervezeteknek.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – c pont
638/2004/EK rendelet
10 cikk – 5 bekezdés
(5)   A tagállamok – bizonyos, a minőségi követelményeknek megfelelő feltételek mellett – a kis értékű egyedi ügyletek tekintetében egyszerűsíthetik a szolgáltatandó adatokat. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e feltételek meghatározásához.
(5)   A tagállamok – bizonyos, a minőségi követelményeknek megfelelő feltételek mellett – a kis értékű egyedi ügyletek tekintetében egyszerűsíthetik a szolgáltatandó adatokat, feltéve, hogy ez az egyszerűsítés a statisztikák minőségét nem befolyásolja hátrányosan. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e feltételek meghatározásához.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 a pont (új)
638/2004/EK rendelet
11 cikk
6a.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:
11. cikk
11. cikk
A statisztikai adatok védelme
A nemzeti hatóságok – kizárólag amennyiben a statisztikai adatot szolgáltató fél vagy felek kérik – határoznak arról, hogy azok a statisztikai eredmények, amelyek lehetővé teszik az említett adatszolgáltató(k) azonosítását, közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell módosítani, hogy közzétételük ne sértse a statisztikai adatok védelmének követelményét. A nemzeti hatóságok biztosítják, hogy a statisztikai adatot szolgáltató félre vagy felekre gyakorolt káros hatásokkal szemben egyértelműen túlsúlyban legyenek a statisztikai előnyök.”.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – c pont
638/2004/EK rendelet
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés
A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja az említett statisztikák összeállítására vonatkozó technikai rendelkezéseket.
A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja az említett statisztikák leggazdaságosabb összeállítására vonatkozó technikai rendelkezéseket.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
638/2004/EK rendelet
13 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
(4)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek a továbbított statisztikák minőségértékelési szempontok szerinti minőségének biztosításához szükségesek.
(4)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek a továbbított statisztikák minőségértékelési szempontok szerinti minőségének biztosításához szükségesek, ennek során azonban kerülni kell, hogy a nemzeti hatóságokra túlzott költségek háruljanak.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13 a cikk – 2 bekezdés
(2)  A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
(2)  A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletköltségeket vagy adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra. A Bizottság lehetőség szerint a költségek és az adminisztratív terhek csökkentésére törekszik. Ezenfelül a Bizottság a tervezett felhatalmazáson alapuló jogi aktusban foglalt intézkedéseket megfelelően megindokolja, és a tagállamoktól kapott információk figyelembevételével, a 223/2009/EK rendelet 14 cikk (3) bekezdésével összhangban tájékoztatást nyújt bármely kapcsolódó teherről és előállítási költségről.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13 a cikk – 3 bekezdés
(3)   A Bizottság [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a módosító rendelet hatálybalépésének pontos dátumát]-tól kezdődően határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 3. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3)–(5) bekezdésében, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(3)   A Bizottság [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a módosító rendelet hatálybalépésének pontos dátumát]-tól kezdődően 5 éves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 3. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3)–(5) bekezdésében, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13 a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.
(6)  A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra (A7-0457/2013).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat